Mahieu van Ackeren huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Mahieu van Ackeren huis lag in Sint Anna ter Muiden op de locatie van de latere percelen A 32, A 33, A 34, A 35, A 36 en A 37. In 1686 is het opgesplitst in Johannes Pauwels huis en Jan Vermeesch huis.

Ligging

<googlemap lat="51.314071" lon="3.365679" type="satellite" zoom="17" height="300"> 51.313883, 3.365861, Mahieu van Ackeren huis </googlemap>

20 april 1639:

 • een huijseken met sijn erve op St Anna ter Muijden
 • ande oostzijde van de strate

6 mei 1675:

 • ontrent 80 roeden erfve met de huijsinge schuijre stallinge mitsgaders bacqueete daer op staende
 • abouteerende met de oost sijde aen de erve van dhr Ferdinande de Bacquere
 • met de westeijnde d’erve van Christiaen Oseel,
 • zuijt de strate die van St Anne naar t groote pas loopt
 • ende noort d’erve van Jan de Grootte ende de weese van Joos de Crooq

27 januari 1679:

 • huijs etc staende op St Anne ter Muiden
 • paelende met de zuijtzijde aen de wech die van St Anne naer t groote pas loopt,
 • west de erve van Christiaan Ozeel,
 • noort de erve van t kint Joos de Croock ende Jan de Groote,
 • oost de erve ende huijsinge aencommende d’heer de Bacquere

15 mei 1680:

 • een huis schuijre ende stallinghe met ontrent 80 roeden landts
 • aende noortoostsijde streckende tot de erfve van Pieter Buijck
 • ende zuijtwest aende erve van burgemr Christiaan Ozeel

Eigenaren

 • Tot 18 november 1628: Philips Davidt X Jacomijntje fa Florensen van Marissen.
 • Vanaf 18 november 1628: Wezen van Mahieu van Ackeren.
 • Tot 20 april 1639: De wezen van Mahieu van Ackeren en zijn vrouw.
 • Vanaf 20 april 1639: Cornelis Kaese.
 • 2 juni 1655: de kinderen van Cors: Casen (belendend perceel van Pieter Vereek huis)
 • 21 februari 1660: Guilliaem Coolen (belendend perceel van Pieter Vereek huis)
 • 31 juli 1662: d'erve van Guilliame Cools (belendend perceel van Pieter Vereek huis)
 • Tot 6 mei 1675: Matthijs Verschelle (X Jaquemijntje Casen wed. Guilliame Cools).
 • Vanaf 6 mei 1675: Pieter Hennekeij.
 • Tot 27 januari 1679: Pieter Hennekin X Laurijne Blondels.
 • Vanaf 27 januari 1679: Abraham Bocke.
 • Tot 15 mei 1680: Abraham Bocke.
 • Vanaf 15 mei 1680: Johannes Pauwels.

Vermeldingen

Ommeloper 1577

Mogelijk:

 • [marge] ontbladere Anths: filius Pieter de Cueninck
  Pieter de Cueninck bij coope over de kinderen van Jacob filius Cornelis uut borsele commende wijlent bij cheinse vander kercke van der mude, eenen bogaert ande oostsijde verhaeckende bijt zuuthende oostwaert tot aen sijn selfs lant, mette westsijde ande hoochstraete 26 voeten uutghesleghen, ende metten suuthende anden dijck van Grevenijnghe ende anden stepsteendijck, met een huijs hier op staende daer vidua Omaer de Witte wuendt, 2 lijne 16 roeden

RAZvl 472

 • 9.7.1627, fo 73v:
  comp Jaques Dierman procuratiehouder van Philips Davidt ende Jacomijntje fa Florensen van Marissen...
  ten profijte van Nicolaes de Vos balliu present die accepteert 2 lijnen nu vercavelt is tusschen den acceptant ende Mahieu van Ackeren so die d’andere helft is competerende
  ... van de strate west lancx den antwerpsche dijcke tot aen de schuere van de voors v Ackere zuijdt deselven dijckende noort tlant van Anths de Koninck
 • 18.11.1628, fo 74:
  comp Jacques Dierman aen de voochden van de weesen van Mahieu van Ackere over wien Claes Daniels en Jacques van Ackeren voogden zijn die accepteren de helft van 2 lijnen lant in de bovengaende procuratie vermelt gelegen binnen deser stede sijnde deselve partije betimmert bij de voors Mahieu van Ackeren ende de wederhelft vercavelt alsdan ende dese wederhelft geabouteert aende westzijde de wederhelft van de selve parthije toecommende balliu Vos oost met een scherpen punt tot aen de vuijtersten houck van Ferdinande Backers schuijre zuijt den antwerpsche dijck ende noort Anths de Koninck...
 • 20 april 1639: comp Jaques van Hackere woonende op Ramscappelle, ende Cornelis de Meulenaere woonende in Cadsand, als voochden van de wesen Mahieu van Ackeren ende sijne huijsvrouwe beijde overleden binnen de voors schependomme verkopen aan Cornelis Kaese een huijseken met sijn erve op St Anna ter Muijden ande oostzijde van de strate, wesende de houck van de drie weechscheede soomen compt van thuijs daermede in eijgendom sal volgen tusschen de 70 en 80 roeden erve daer t voors huijs op staet...

RAZvl 473

 • 6 meij 1675: comp Aernout Breijdel de jonghe met procuratie van Matthijs Verschelle jegenwoordich woonende binnen der stede van Loo... die heeft verkocht aan Pieter Hennekeij woonende alhier ter stede ontrent 80 roeden erfve met de huijsinge schuijre stallinge mitsgaders bacqueete daer op staende binnen St Anne abouteerende met de oost sijde aen de erve van dhr Ferdinande de Bacquere met de westeijnde d’erve van Christiaen Oseel, zuijt de strate die van St Anne naar t groote pas loopt ende noort d’erve van Jan de Grootte ende de weese van Joos de Crooq waer mede volgt aldat aert ende nagelvast aen de selve hofstede behoort behalve de cleene dilt parsen die blijven ten behouve van ‘s comparants mandant Matthijs Verschelle blijvende de erffelijcke rentkes daermede de selve huijsinge belast is in capitaele scooper laste...
 • 27 jan 1679: comp Pieter Hennekin ende Laurijne Blondels sijne huisvrouw verkopen aan Abraham Bocke seker hofstede bestaende in huijs schuijre ende stallinghe met 80 roeden landt ... huijs etc staende op St Anne ter Muiden paelende met de zuijtzijde aen de wech die van St Anne naer t groote pas loopt, west de erve van Christiaan Ozeel, noort de erve van t kint Joos de Croock ende Jan de Groote, oost de erve ende huijsinge aencommende d’heer de Bacquere cum suis wesende dese erve alleenlijk belast met 21 schell? groot sjaers die men gelt aen de kerk van St Anne voornoemd....
 • 15 meije 1680: comp Abraham Bocke verkoopt aan Johannes Pauwels een huis schuijre ende stallinghe met ontrent 80 roeden landts binnen deser stede aende noortoostsijde streckende tot de erfve van Pieter Buijck ende zuijtwest aende erve van burgemr Christiaan Ozeel... koopsom was 150 ponden vlms.

Zie voor latere vermeldingen Johannes Pauwels huis en Jan Vermeesch huis.

Bronnen