A 33

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit perceel vormde lange tijd een geheel met A 32 en A 34 als tuin. Hier stond vroeger tapperij De Jager. Nu staat er geen huis maar een elektriciteitskast. Het huidige adres is Singel 3.


A33x.jpgSingel 3 s.jpg


Eigenaren

Vermeldingen

?RAZVL 471

 • Comp Mayken Balcke weduwe van Passchier Bezant geeft halm ende wett ghifte aan Pr de Cueninck ontrent vichtich roeden landts... zuudoost vander kercke metten noordhende ande Handwerpstr metten zuuthende anden Grevelincsen dijcx de stede vander Mude lant ande oostzyde ende Pr de Cueninck lant ande westzyde...

15 meye 1567

?RAZVL 471

 • Cheyns brief voor Pieter de Cueninck voor een parthieken landts voor 18 gr sjaers
 • Comp Pieter de Cueninck ons vertooghende hoe dat de zelve stede hadde een cleen plaetsken landts groot 70 roeden langhen tyt omblaet by eenen Joos de Vildere ende daernaer by zyne weduwe ligghende zuudoost van der kercke ant oosthende vant landt vanden zelven Pr: de Anworpstrate ande noordtzyde de grevelynschendyck ande zuudtzyde ande zuudthedende? wesende een drie houcksteen streken langhen tyt ontblaet gheweest hebbende by eenen Joos de Vildere ende zyne weduwe welck nu vueghelwee(?) licht ende tot gheenen proffyte verzouckende dat men hem tzelve plaetsken zoude willen overlaten in erfelicken cheijnse ome dat ant zyne te applicqineren ende tsamen te bevreiden... geven het plaetsken landts in cheyns voor 18 penningen vlms tot behouve van de zelve stede...

10 sprockle 1568 [lees 1569]

GAS 459

 • 1572:
  De wedewe van Omaer de Witte heeft in huere thuus vande disch der zelver kercke voor x sch tsjrs gt vj gr
 • [Het perceel moet gedeeltelijk hierin liggen.]
 • Omm 1577
 • Buuten de wateringhe, 6e begin
 • [marge] ontbladere Anths: filius Pieter de Cueninck
 • Pieter de Cueninck bij coope over de kinderen van Jacob filius Cornelis uut borsele commende wijlent bij cheinse vander kercke van der mude, eenen bogaert ande oostsijde verhaeckende bijt zuuthende oostwaert tot aen sijn selfs lant, mette westsijde ande hoochstraete 26 voeten uutghesleghen, ende metten suuthende anden dijck van Grevenijnghe ende anden stepsteendijck, met een huijs hier op staende daer vidua Omaer de Witte wuendt,
 • 2 lijne 16 roeden
 • Omm 1577
 • Buuten de wateringhe, 6e begin
 • [marge] hierof ontblaet Anths: fs Pr: de Cueninck van westen in 105 [onbekend tekentje, soort dubbele z] ende Pr: de Vijldere ande oostsijde daeran 18 roeden

xix

 • Pieter de Cueninck bij coope van vidua Passchier Bezant ende andere, ande oostsijde daeran, ende ande oostsijde van sijn voorseidt booghaert een driehoucte platse met twee huijsekens hier op staende daer vidua Omaer de Witte ende Pieter de Witte op wuenen, mette zuutoostsijde anden oostdijck, ende metten noortsijde ande hantwerpsche strate 21 voeten uutghesleghen, ende es opt noortoosthende driehouckte int vergaderen vanden dijcke ende de strate,
 • 1 lijne 23 roeden

GAS 459

 • 1580:
  De wed:e van Omaer de Witte heift in huere thuus vande disch der zelver kercke voor x sch tsjrs tot ij sch


[Rond 1680 wordt A32, 33, 34 afgescheiden van A 37]


RAZVL 473

 • [15 meij 1686]:
  comp Elijsabeth de Puijt lest wed van Joos de Mil... verkoopt aen Jan Vermeesch een huijs met een kleen schuijrken daer mede gaende de erve groot ontrent 26 roeden soo verre als t huijs gaet met de schuijre regt uijt achterwaerts streckende tot aen de erve van de vercoopige, van de suijtsijde de straete loopende van St Anne na t pas de suijtwestsijde aen dhr Christiaen Oseel... ende is bij conditie bepaalt dat sij sal mogen het gebruick van de waeterput soo voor haer als voor haer beesten hebben, sijnde dit huijs vercocht voor 30 ponden vls...

RAZVL 481

 • 10.1.1726
 • Coll successie
 • Op verzoek van Maria Gillis, wed en erfgename van Francois de Bruine overleden bij Sluijs getaxeerd:

... De helft in een huijstie, schuertie, stallinge en gelegen op St Anne ter Muiden getaxeerd 8:10 pond vls

RAZVl 478

 • 24.3.1728:
  comp Jan van Sweeden in huw met Maria Gillis laast wed Francois de Bruijne, woonende binnen het groote pas van Sluijs... welcke comparanten bekenden dat zij Maria Gillis, als wed en erfgename van Franscois de Bruinne op den 21 januarij 1726 hadde vercoght aen Christiaen van den Ameele een huijs, schuertie en stallinge mitsgaders eerst 26 roeden erve daer het huijs en schuertie op is staende, alsmede nogh 3 roeden erve daer annex waer op het stalletie staat... van vooren met het huijs, schuer en stalletie zuijdoost tegen de wegh of Pas-strate, noordwest van aghteren met de erve tegen de erve van Jacob de Bruinne, west van zijden tegen de erve van Jacob de Ridder, en oost tegen de erve van Abraham van Hecke. De voors erve belast met een rente van 7 groten vlms sjaers aen de kerke deser stede.
 • Competerende de voors huisingen en erve aan de vercooperesse als erfgen van haere overleden man Francois de Bruinne, die t selve hadde van zijn voor overleden vrouw Maria Vermeers, nagelate dogter en erfgename van haer vader Jan Vermeers, welken Jan Vermeersch hetzelve hadde bij coope van Elisabeth de Puijt, als dan laest wed van Joos de Mil dd 15 meij 1686.

Zijnde desen coop geschiet voor 48 ponden 10 schell 11 grooten vlms, waarvan 8-6-8 contant.

RAZVL 478

 • 15.4.1730:
  comp Pieter Jacobus van der Speck gemachtigd door Jan van Sweeden weduwnr van Maria Gillis laest wed van Francois de Bruine, verkoopt aan Jacob Bogaert schepen slands van den vrijen en rentmeester van de Epargnes tot Sluijs over wie den procureur Petrus Blondeel alhier present is accepterende alle de paeijen a vijff ponden vlms sjaers tsamen nogh 25 ponden vlms des comparants mandant nog competerende van de erfgenamen wt Christiaen van den Ameele per reste coopsomme van een huijs, schuerke, stallinge en 26 roen erve daer het huijs en schuerke op staet en 3 roeden erve waerop het stalletie staet suijtoost jegens den wegh off pas straate door des comparants mandant en zijn vrouw aenden selven Christiaen van den Ameele alhier in erve gedaen 24 maert 1728 voor 25 ponden vlms

RAZVL 474

 • 16.5.1739:
  comp Johannes van den Ameele fs Christiaen, sijn selfs bij wettelijke emancipatie, althans wonende bij Jannis Bentein, lantman bij der Groede, welke compt verklaarde op den 8 april 1739 te hebben verkocht aan mr Petrus Patricius Blondeel, advocaat, en Johan Zutterman, procureur te Sluijs, ijder voor den helft... een huijs, schuijrtie en stallinge mitsgaders 26 roen erve op welkers gedeelte het huys en schuyrtie staet, en nog 3 roeden erve daer annex waerop het stalleke staet... voorhoofdende met den timmeragie zuijtoost jegens den weghe off Pas straete, noortwest met de erve agterwaerts strekkende tegen de erve van Jacob de Bruijne, belast met een rentie van 7 grooten vlms sjaers aen de kerke deser stede,
 • ... competerende den voorn compt het voors huijs etc bij successie van sijn vader Christiaen van den Ameele, den welken hetselve hadde bij koope van Jan van Sweeden, in huwelijk met Maria Gillis, bevorens wed van Francois de Bruijne breeder vermelt in den wettelijken erffbrief daervan gepasseert 24 meert 1728...

RAZVL 479

 • 20.1.1740:
  comp de griffier Petrus Patricius Blondeel en de procureur Johan Zutterman hebben op de vijfden deses verkocht aan Jacobus de Ridder, borger deser stede, een huijs, schuere en stallinge met 26 roeden erve waarop het huis en annex 3 roeden waarop het stalleken, voorhoofdende met de timmeragie zuijtoost jegens den wegh off Passtrate, noortwest met de erve agterwaarts strekkende tegens de erve van Jacob de Bruijne, belast met eene rente van 7 gr vlms sjaers aan de kerke deser stede.
 • Competerende de verkopers het voors huijs etc bij koope van Jan van den Ameele fs Christiaen die het selve hadde bij successie van wt sijn vader Christiaen vd Ameele den welken het zelven competeerde bij koop van Jan van Sweden in huw met Maria Gillis bevorens wed van Francois de Bruijne dd 24 maert 1728 en 16 meij 1739.

Dese koop geschiet voor 16 ponden vlms den hoop

RAZVL 479

 • 21.7.1756:
  comp Jacobus de Ridder schepen deser stede, en sijn huisvrouw Pieternella Oonoff verkopen aan Jan Baptiste Francois Naije wonende te deser stede een huijs etc met 26 roeden erve op welke het huis etc staat en nog 3 roeden erve, daar annex, waarop het stalleken staat...

de koop geschiet voor 180 gulden contant...

RAZVL 480

 • 27.2.1765:
  comp Jan Baptiste Francos Naeije en zijn huisvr Divertien Vleeshouwer verkopen aan Rudolph Steijsel een huijs etc met 26 roeden erve op welk gedeelte het huis en schuurtie staat, en nog 3 roeden erve daar annex waarop het stalleke staat... voor 50 ponden vlms contant

RAZVL 480

 • 20.4.1785:
  Rudolf Stijfsel wonende op het Groote Pas en zijn vrouw Anna Maria Linnip verkopen aan Josias Leijssenaar, kleermaker en wonende alhier, een huys schuur en stallinge met 26 roeden erve op welk gedeelte huijs en schuur staat, en nog 3 roeden erve daar annex, waar op het stalletje staat

Not Hennequin

 • 19.6.1804:
  Inventaris van wijlen Suzanna Magdalena le Roij [sic], moeder van Abraham le Roij oud 2 1/2 jaaren, en haar man Josias Lijssenaar.

Hieronder: Item een huijs met zijn erve in St Anne numero [ni], door den bezitter bewoond...

Not Hennequin

 • 2.4.1810:
  In de verkoopakte komt Josias Leijssenaar voor als de bewoner van de herberg Nooitgedagt te St Anne, waar de akten worden opgemaakt.

Not Hennequin

 • 30.1.1812:
  De erven van Jozias Leijssenaar, gestorven de 5e van deze maand in Eeklo, nl zijn kinderen met Apollonia de Bruijne: Suzanne, Marie, Pieter, Jacobus en Jan Leijssenaar, en met Magdalena Suzanna le Roij: Abraham Leijssenaar laten inventaris van de boedel maken...

oa 5/8 van een huis in St Anne no 30, waarvan de andere 3/8 behoren aan de erven van Magdalena Suzanna le Roij...

Not Hennequin

 • 2.7.1813:
  De erven van Josias Leijssenaar verkopen onroerend goed.
 • 1e: Een huis in Aardenburg...
 • 2e: Een huis in St Anne bestaande in 5 kamers op de begane grond en een zolder, op een erf van 4 are 42 ca, west Jacobus le Roij, noord Pieter de Bruijne, oost Isaac Nortier en zuid de weg... [Het huis in St Anne wordt niet verkocht]

Not Hennequin

 • 30.11.1813:
  De erven van Josias Leijssenaar verkopen eindelijk het huis te St Anne aan Charles Rijkenboer uit Aardenburg.

Not vd Broecke

 • 8.11.1815:
  Johannes Braadt arbeider wonende Aardenburg ruilt met Karel Rijkenboer arbeider wonende te St Anne...
 • Jan Braadt geeft in wisseling aan Karel Rijkenboer een arbeidersplekje bestaande in woonhuis en schuurken met een gemet 26 roeden land, ter gemeente Aardenburg in den 20e kavel no 24 van den Isabellen Polder, belast met een kapitaal van 600 guldens ten profijte van Cornelia Pikaar wed van wijlent Abraham van Waas te Aardenburg a 5 procent sjaers...
 • Verklaarde Karel Rijkeboer aan Johannis Baart te geven in tegenwisseling een woonhuis met de erve in St Anna ter Muijden, zoo als het zelve aan gemelden Rijkboer is competerende bij koope van de erfgenamen van Jozias Leijssenaar, bij publieke koop dd 17.11.1813

[splitsing A 32 en A 33]

Not Hennequin

 • 22.8.1822:
  Johannes Braat, werkman te St Anne, verkoopt aan Isaac Le Roij werkman te Westcapelle... een woonhuis bestaande in een beneden kamer met een hout stalletje daarachter en een zolder boven de gemelde kamer waarbij voegt de erve daarvoor liggende tot tegen den weg, en een stukje erve daar achter ter breedte van 2 en een halve ellen van den muur op de lengte van het verkochte, zijnde hetzelve woonhuis het zuidelijk gedeelte [A 32] van twee tegen elkander gebouwde woonhuisen, thans eene herberg genaamd de Jager, gelegen te St Anne aan de noordzijde van den nieuwen steenweg van Sluis naar Brugge tegen den weg lopende naar de hofstede van Pieter Naeije, palende het verkochte gedeelte met de zuidzijde tegen de erve van de weduwe van Jacobus Le Roij, thans in huwelijk met Abel de Smid, en met de noordzijde tegen de muur van het huis [A 33] mede van den verkooper.
 • Competerende de beide huizen aan den verkooper bij ruiling met Karel Rijkenboer voor not Abrah vd Broecke te A'burg dd 8.11.1815...

Not Hennequin

 • 19.2.1830:
  [A 33] Jan Braadt herbergier te St Anne verkoopt aan Jan Gemert werkman te St Anne, een woonhuis en stal met omtrent 3 roeden grond... zuid den dijk van Greveninge, noord den hof van Pieter de Bruijne Pieterszoon, west tegen het gebouw van Izaac Le Roij en oost tegen de grond van Johannes vd Putte... De verkooper toebehoorende bij ruiling met Karel Rijkenboer dd 8.11.1815 voor vd Broecke A'burg.


Bronnen