Maerten Maertens huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Maerten Maertens huis lag in Sint Anna ter Muiden. Dit lag op de locatie van de latere percelen A 28 en A 29.

Ligging

<googlemap lat="51.313937" lon="3.365024" type="satellite" zoom="17" height="300" controls="none"> 51.313588, 3.365314 </googlemap> 16 juni 1655:

24 juli 1663:

 • huijs ende schuijre staende binnen deser stede op chijnsgront
 • op den houck van den Hoochstrate aende westsijde
 • ende den Greveningendijck aende zuytsijde,
 • aende oostsijde Guilliame Coolen
 • ende aen de noortsijde d’erve van de wed van Michiel van den Broucke

3 maart 1667:

10 april 1709:

 • een huis volgens landmate van 26 april 1707 groot bevonden 81 roeden 1 voet en 5 duijm
 • daar mede in chijns gaande van 10 ½ stuiver jaarlijks en mitsdien over de helft 5 en 1/4 stuiver aan de kerke deser stede
 • met het westeijnde tegens de Hooghstrate,
 • met de suijtsijde tegen de dijck van de wateringe van Greveinge,
 • oost tegen de erve van Francois de Bruijne, voor desen Jan Vermeesch,
 • ende met de noortsijde tegen de erve van de erfgenamen van Francois Cools

10 juli 1711:

 • een huijs met de erve groot 81 roeden 1 voet en 5 duijm
 • met een chijns van 10 en een halve stuiver aen de kercke deser stede...
 • met het westeijnde tegens de Hooghstraete,
 • met de zuijtsijde tegens de dijck van de wateringe van Greveninge,
 • oost tegen de erve van Francois de Bruijne, voor desen Jan Vermeesch,
 • ende met den noortsijde tegen de erve van de erfgenamen van Francois Cools.

15 oktober 1732:

 • een huijs, schuere, stallinge en erve
 • op chijns van 10 en een halve stuijvers aande kerke deser stede,
 • zijnde de voors erve groot tot 81 roeden 1 voet en 5 duijm...
 • staende met het westeijnde van vooren of tegen de Hooghstrate,
 • met de zuijtzijde tegen den dijck van de wateringe van Greveninge;
 • oost van agteren tegen de erve van wt Francois de Bruine, voor desen Jan Vermeesch, nu erven Christiaen vd Ameele,
 • ende met de noortsijde tegen de erve van de hoirs Francois Cools, nu d’erven Pieter Hernij

4 augustus 1740:

 • een huys schuere stallinge met 81 roeden 1 voet en 5 duijm erve volgens gedane lantmate dd 26.3.1707...
 • voorhoofdende met den westeijnde tegen de hoogstraat,
 • met de zuijtzijde tegen de dijk van de wateringe van Greveninge,
 • oost van agteren tegen d’erve van Jan vd Ameele fs Christiaen, nu Jacobus de Ridder,
 • en met de noortzijde tegen d’erve van den erfgenamen Pieter Herny, nu [ni]...
 • het erve belast met 1 schell 9 groten sjaers aan de kerke deser stede

18 april 1742:

 • een huijs etc met 81 roeden 1 voet en 5 duijm volgens landmate 26.4.1707
 • voorhoofdende met de westeijnde tegen de Hoogstraat,
 • met de zuijtzijde tegen de dijk van de wateringe van Greveninge,
 • oost van agteren tegen de erve van Jacobus de Ridder,
 • en met de noortzijde tegens de erve van de erfgenamen Pieter Hernij.
 • Het erf belast met een rente van 1 schell 9 groten vlms aan de kerke deser stede

11 november 1750:

 • een huijs etc met 81 roen 1 voet 5 duijm erve
 • voorhoofdende met de westeijnde tegen de Hoogstraat,
 • met de zuijtzijde tegen de dijk van de wateringe van Greveninge,
 • oost van agter tegens de erve van schepen Jacobus de Ridder
 • en met de noortsijde tegens de erve van de erffgenamen wt Pieter Hernij, nu burgemr Pieter Hernij cum suis.
 • Het lant met een rente van 1 schell 9 gr vlms sjaers aan de kerke deser stede.

15 november 1752:

 • een huijs etc met 81 roeden 1 voet en 5 duijm erve
 • voorhoofdende met de westeinde tegen de hoogstraat,
 • met de zuijteijnde tegen de dijk van de wateringe van Greveninge,
 • oost van agter tegen de erve van schepen Jacobus de Ridder,
 • en met de noortsijde tegen de erve van burgemr Pieter Hernij cum suis.

Eigenaren

 • Tot 16 juni 1655: Elisabeth Dauwers wed. Maerten Maertens tot Sluijs. Zij was eerder wed. Nicolaes de Vos.
 • Vanaf 16 juni 1655: Verlinde (voornaam niet bekend).
 • Op 24 juli 1663: Laurens de Zuttere X Vijntgen Ghuijsse te Sluis (onderpand)
 • Tot 3 maart 1667: Erfgenamen van Laurens de Sitter
 • Vanaf 3 maart 1667: Christiaen Oseel.
 • Tot 10 april 1709: Jacob van der Strate X Johanna Oseel (1/2), Boudewijn Scheers (1/2)
 • Vanaf 10 april 1709: Boudewijn Scheers wed. Cornelia Oseel (geheel).
 • Tot 10 juli 1711: Boudewijn Scheers camerbode X Elisabeth de Nut
 • Vanaf 10 juli 1711: Pieter de Bruijne fs Jaques
 • Tot 15 oktober 1732: Erfgenamen Pieter de Bruine fs Jaque X Elisabeth Popelier en Jacomina de Kessel X Pieter de Bruine en X Jacobus de Ridder.
 • Vanaf 15 oktober 1732: Pieter le Roij 's heeren dienaar.
 • Tot 4 augustus 1740: Pieter le Roy X Isabelle Oonof
 • Vanaf 4 augustus 1740: Boudewijn Scheers fs. Boudewijn.
 • Tot 18 april 1742: Boudewijn Scheers fs. Boudewijn.
 • Vanaf 18 april 1742: schepen Jacobus Verhoeven.
 • Tot 11 november 1750: outschepen Jacobus Verhoeve, althans landman in den Oranjenpolder ten Sluijsen Vrije
 • Vanaf 11 november 1750: Guilliaem de Bleudts, schepen deser stede
 • Tot 15 november 1752: Guilliame de Bluedts althans molenaar in Isendijke
 • Vanaf 15 november 1752: Maerten vd Kerkhove

Vermeldingen

RAZvl 472

 • 16 juni 1655: comp Elisabeth Dauwers wed van Maerten Maertens wonende tot Sluijs verkoopt aan ... [n.i.] Verlinde ingesetene deser stede... een woonhuijs en stallinge daer mede gaende groot 77 roeden en half... staende ende leggende ten desen schependomme viercant in sijn hage op den houck van de Antwerpse straete achterwaerts streckende met den noorteijnde aende erve van Pieter Mortier nu Michiel van den Broucke, aen de oostsijde den hoff ende erve van de erfgenamen van Cors: Casen ende van de westsijde s heerenstrate...voor 80 ponden vlaams

RAZvl 473

 • 24 julij 1663: comp Laurens de Zuttere... caverende over sijn huijsvrouw Vijntgen Ghuijsse woonende tot Sluijs verklaart schuldig te wesen aen mr Ypo Sixtus chirurgijn mede woonende tot Sluijs 100 ponden vlms geleend geld... tegen 6 procent... onderpand seker huijs ende schuijre staende binnen deser stede op chijnsgront tegenwordich bewoont wordende bij Jan Leupe, op den houck van den Hoochstrate aende westsijde ende den Greveningendijck aende zuytsijde, aende oostsijde Guilliame Coolen ende aen de noortsijde d’erve van de wed van Michiel van den Broucke...
 • 3 maart 1667: comp Geeraert Treutelaar procureur der stat Sluijs met proc van Philips de Kerel ende Andries de Sitter erfgenamen, beneffens Allaert Tresson met den selven Phls: de Kerel voogden over de minderj weesen van Laurens de Sutter..., welcken comparant beneffens Levijn Guijs wed van deselve Laurens de Sitter verkopen aen Christiaen Oseel een huijs met sijne erve ende schoone hoff, gestaen ende gelegen opt schependom deser stede, vierkant in sijn hagen gereserveert de geheele sijde hage van Guille: Cools met de helft van de sijde van wijlent de weduwe van Michiel van den Broucke, op den houck van den Antwerpse strate, achterwaerts streckende mette noortsijde aen de erve van deselve wed van den Broucke, aen de oostsijde thoff ende erve van de erfgenamen van Cornelis Casen, ende aende westsijde s ‘heerenstraete... bij aentellinge aen de stockhouder Jacob Negemans op huijden te sijn voldaen...
  verbantbrief opt voorn vergiste huijs ten profijte van mr Ypo Sixtus ter somme van 100 ponden vlms tegen 5% sjaers...

RAZvl 478

 • 10 april 1709:
  comp Jacob van der Strate die in huw heeft gehad Johanna Oseel naargelate dochter van wt burgemr Christiaen Oseel, die tgene naars hadde bij coope van balliu Swanke dd 7 junij 1684... verkoopt aan Boudewijn Scheers, camerbode deser stede de gerechte helft in een huis volgens landmate van 26 april 1707 groot bevonden 81 roeden 1 voet en 5 duijm daar mede in chijns gaande van 10 ½ stuiver jaarlijks en mitsdien over de helft 5 en 1/4 stuiver aan de kerke deser stede... met het westeijnde tegens de Hooghstrate, met de suijtsijde tegen de dijck van de wateringe van Greveinge, oost tegen de erve van Francois de Bruijne, voor desen Jan Vermeesch, ende met de noortsijde tegen de erve van de erfgenamen van Francois Cools, competerende den acceptant de wederhelft in gemelte huijsinge en erve, als erfgenaam van sijn overleden huisvr Cornelia Oseel die mede dogter was van voorn burgemr Christiaen Oseel, dese coop over de helft voor 300 guldens, contant betaald..
 • fo 71, 10.7.1711:
  comp Boudewijn Scheers camerbode, caverende over sijn huisvr Elisabeth de Nut verkopen aan Pieter de Bruijne fs Jaques wonende alhier, een huijs met de erve groot 81 roeden 1 voet en 5 duijm met een chijns van 10 en een halve stuiver aen de kercke deser stede... met het westeijnde tegens de Hooghstraete, met de zuijtsijde tegens de dijck van de wateringe van Greveninge, oost tegen de erve van Francois de Bruijne, voor desen Jan Vermeesch, ende met den noortsijde tegen de erve van de erfgenamen van Francois Cools.
  Compterende hem compt vercoper d’ eene helft van voors huis en erve als erfgenaam van sijn overleden huisvr Cornelia Oseel, die dochter was van de burgemr Christiaen Oseel, en de andere helft bij coope van Jacob vd Strate in huw hebbende gehadt wt Johanna Oseel, die mededochter was van voors burgemr Oseel...

Dese coop geschiet voor 725 gulden contant.

 • fo 77, 10.7.1711:
  comp Pieter de Bruijne fs Jaques met Elisabeth Poppeliers sijn huisvr verklaarden schuldig te wesen aan Gijsbrecht vd Weteringe te Sluijs 50 ponden vlms tegen 5 procent...
  onderpant haer huijs op cheijnsgront met het westeijnde tegen de Hooghstraat, met de zuijtsijde tegen de dijck van de wateringe v Greveninge, oost tegen de erve van Francois de Bruijne, voor desen Jan Vermeesch, etc.. competerende de vercoper het huis bij coope van Boudewijn Scheers, camerbode.

RAZvl 479

 • fo 2, 15.10.1732:
  comp Jacob de Bruijne, schepen deser stede, als [voogt] over de vaderlijke zijde ende Jan Schepens woonende op Zuitzande int Cadsant, bijstaende voogt maternel over de weese Jacobus de Bruine nu out 20 jaren, nagelate zoon van Pieter de Bruine fs Jaque en Elisabeth Popelier, beijde alhier overleden, de gemelde weeze in het hier na te noemen huijs, schuere, stallinge en erve etc competerende eerst de helft, off 6/12 parten over zijne moederlijke successie, ende nogh 1/12 part over zijne vaderlijke successie, te samen 7/12 parten zoals uitwijsende de staaten alhier ter weescamer overgebragt den 25 april 1714 en 16 meij 1720;
  voorts nogh de voorn Jacob de Bruine als voogt paternel, ende Adriaen de Keesel d’oude, als nu woonende binnen Sluijs voogt maternel over Sara de Bruijne, nu oudt 12 jaren, nagelate weese de voors Pieter de Bruine fs Jacque en Jacomina de Keesel, alhier overleden, dezelve weese over hare vaderlijke successie int geene naers: competerende 1/12 part, mede uitwijsens den staet bij haere moeder als voren overgebracht 16 meij 1720;
  wijders nogh den gemelden Adriaen de Keesel de oude als voogt maternel over Jacobus nu out tien jaren, Maria out acht jaren, Adriaen out ses jaren en Abraham de Ridder out een en halve jaar, alle vier nagelate weesen van wt de voors Jacomina de Keesel, daer vader van is Jacobus de Ridder,... competerende aen hem met ende benevens de voorweeze Sara de Bruine over hare moederlijke successie ende zijne genoemde vier kinderen in het naers: hypotheek de resterende 4/12 parten conform de staet naar weeskamer dd 5 sep 1731...
  hebben verkocht aan Pieter le Roij ‘s heeren dienaar, woonende alhier, een huijs, schuere, stallinge en erve op chijns van 10 en een halve stuijvers aande kerke deser stede, zijnde de voors erve groot tot 81 roeden 1 voet en 5 duijm... staende met het westeijnde van vooren of tegen de Hooghstrate, met de zuijtzijde tegen den dijck van de wateringe van Greveninge; oost van agteren tegen de erve van wt Francois de Bruine, voor desen Jan Vermeesch, nu erven Christiaen vd Ameele, ende met de noortsijde tegen de erve van de hoirs Francois Cools, nu d’erven Pieter Hernij, competerende de respectieve comparanten vercoopers de huijsinge etc bij coope door wt Pieter de Bruijne fs Jaques van Boudewijn Scheers, jegenwoordig burgemr deser stede dd 10 julij 1711, welke burgemr Scheers het selve hadde eerst voor de ene helft als erfgenaam van zijn overleden huisvr Cornelia Oseel, die dogter was van de burgemr Christiaen Oseel, en voor de andere helft bij coope van Jacobus vd Strate, die zulx competeerde als erfgenaam van zijn overl huisvr Johanna Oseel, die mededochter was van den voors burgemr Oseel, dd 10.4.1709.
  Zijnde dese coop geschiet voor 100 ponden vlms, waarvan 50 ponden contant
 • fo 111, 4.8.1740:
  comp Pieter le Roy borger deser stede en zijn huisvr Isabelle Oonof verkopen aan Boudewijn Scheers fs Boudewijn, meerderjarig jonkman, wonende te deser stede, een huys schuere stallinge met 81 roeden 1 voet en 5 duijm erve volgens gedane lantmate dd 26.3.1707... voorhoofdende met den westeijnde tegen de hoogstraat, met de zuijtzijde tegen de dijk van de wateringe van Greveninge, oost van agteren tegen d’erve van Jan vd Ameele fs Christiaen, nu Jacobus de Ridder, en met de noortzijde tegen d’erve van den erfgenamen Pieter Herny, nu [ni]... het erve belast met 1 schell 9 groten sjaers aan de kerke deser stede.
  Competerende de verkopers het huis etc bij koope van Jacob de Bruijne outschepen alhier, en Jan Schepens als voogden pater en maternel over de weese Jacobus de Bruine soon van wt Pieter de Bruijne fs Jaques en Elisabeth Populier voor seventwaelfde parten,
  voorts van voorn Jacob de Bruine en Adriaen de Keesel d’oude als voogden pater en maternel over de weese Sara de Bruine, dogter van voorn Pieter de Bruijne fs Jaques en Jacomina de Keesel voor een twaalfde part.
  Wijders nog van voorn Adriaen de Keesel d’oude als voogt maternel over de weesen Jacobus, Maria, Adriaen en Abraham de Ridder kinderen van wt Jacomina de Keesel daar vader van is Jacobus de Ridder.
  En eijndelinge de selven Jacobus de Ridder zoo in privé als vader en voogt van sijn gemelde vier kinderen, met en benevens de voorweese Sara de Bruine voor de resterende vier twaalfde parten breder vermelt in erfbrief dd 15 okt 1732..
  De koop geschiet voor 94 ponden vlms contant.
 • fo 145, 18.4.1742:
  comp Boudewijn Scheers fs Boudewijn meerderj jonkman wonende alhier, verkoopt aan schepen Jacobus Verhoeve een huijs etc met 81 roeden 1 voet en 5 duijm volgens landmate 26.4.1707 voorhoofdende met de westeijnde tegen de Hoogstraat, met de zuijtzijde tegen de dijk van de wateringe van Greveninge, oost van agteren tegen de erve van Jacobus de Ridder, en met de noortzijde tegens de erve van de erfgenamen Pieter Hernij...
  Het erf belast met een rente van 1 schell 9 groten vlms aan de kerke deser stede...
  Competerende de verkoper het zelve bij koope van Pieter le Roij en zijn vrouw Isabella Oonof dd 4 aug 1740...
  Koop geschiet voor 96 ponden 10 schell 6 gr vlms contant.
 • fo 181, 11.11.1750:
  comp outschepen Jacobus Verhoeve, althans landman in den Oranjenpolder ten Sluijsen Vrije verkoopt aan Guilliaem de Bleudts, schepen deser stede, een huijs etc met 81 roen 1 voet 5 duijm erve voorhoofdende met de westeijnde tegen de Hoogstraat, met de zuijtzijde tegen de dijk van de wateringe van Greveninge, oost van agter tegens de erve van schepen Jacobus de Ridder en met de noortsijde tegens de erve van de erffgenamen wt Pieter Hernij, nu burgemr Pieter Hernij cum suis. Het lant met een rente van 1 schell 9 gr vlms sjaers aan de kerke deser stede.
  Competerende het verkogte aan verkoper bij koope van Boudewijn Scheers fs Boudewijn dd 18 april 1742.
  De koop geschiet voor 83-6-8 gr vlms contant
 • fo 207, 15.11.1752:
  comp Maerten vd Kerkhove woonende alhier en zijn huisvr Adriana de Smit verklaren schuldig te zijn aan Johannis de Nuet, borger en mr timmerman te Sluijs 500 carolijguldens of 83-6-8 gr vlms... geemployeert tot betalen der koopsom van het huis etc door hun van Guilliaeme de Bluedts gekogt...
  Onderpand een huijs etc met 81 roeden 1 voet en 5 duijm erve voorhoofdende met de westeinde tegen de hoogstraat, met de zuijteijnde tegen de dijk van de wateringe van Greveninge, oost van agter tegen de erve van schepen Jacobus de Ridder, en met de noortsijde tegen de erve van burgemr Pieter Hernij cum suis.
  Het gem huis den comparant competerende bij koope van Guilliame de Bluedts althans molenaar te Isendijke...
 • fo 209, 15.11.1752:
  comp Guilliame de Bluedts althans molenaar in Isendijke heeft verkocht aan Maerten vd Kerkhove... een huijs etc [zie acte hiervoor fo 207]
  Het geheel belast met een rente van 1 schell 9 gr vlms sjaers aan de kerke deser stede...

Competerende het huis de voorn comparant bij koope van oud schepen Jacobus Verhoeve dd 11 nov 1750.
Dese koop is geschiet voor 83-6-8 gr vlms

Bronnen