Jan Vermeesch huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jan Vermeesch huis was een huis in Sint Anna ter Muiden op de locatie van de latere percelen A 32, A 33 en A 34. Het is in 1686 afgesplitst van Matthijs Verschelle huis.

Ligging

<googlemap lat="51.313839" lon="3.365824" type="satellite" zoom="17" height="300"> 51.313792, 3.365775, Jan Vermeesch huis </googlemap>

15 mei 1686:

 • een huijs met een kleen schuijrken daer mede gaende
 • de erve groot ontrent 26 roeden soo verre als t huijs gaet
 • met de schuijre regt uijt achterwaerts streckende tot aen de erve van de vercoopige,
 • van de suijtsijde de straete loopende van St Anne na t pas
 • de suijtwestsijde aen dhr Christiaen Oseel

24 maart 1728:

 • een huijs, schuertie en stallinge mitsgaders eerst 26 roeden erve daer het huijs en schuertie op is staende, alsmede nogh 3 roeden erve daer annex waer op het stalletie staat...
 • van vooren met het huijs, schuer en stalletie zuijdoost tegen de wegh of Pas-strate,
 • noordwest van aghteren met de erve tegen de erve van Jacob de Bruinne,
 • west van zijden tegen de erve van Jacob de Ridder,
 • en oost tegen de erve van Abraham van Hecke.

16 mei 1739:

 • een huijs, schuijrtie en stallinge mitsgaders 26 roen erve op welkers gedeelte het huys en schuyrtie staet, en nog 3 roeden erve daer annex waerop het stalleke staet...
 • voorhoofdende met den timmeragie zuijtoost jegens den weghe off Pas straete,
 • noortwest met de erve agterwaerts strekkende tegen de erve van Jacob de Bruijne

20 april 1785:

 • een huys schuur en stallinge met 26 roeden erve op welk gedeelte huijs en schuur staat,
 • en nog 3 roeden erve daar annex, waar op het stalletje staat, ...
 • abouterende zuijt en noord de erve van de wed burgemr Pieter le Roij,
 • agterwaarts strekkende tegens de erve van Jan Naeije
 • en voorwaarts tegen het eijnde van de Passtrate.

Eigenaren

 • Tot 15 mei 1686: Elijsabeth de Puijt wed. Joos de Mil en Johannes Pauwels
 • Vanaf 15 mei 1686: Jan Vermeesch
 • Voor 1726: Francois de Bruinne wed. Maria Vermeers (dr. van Jan Vermeers).
 • Tot 21 januari 1726: Maria Gillis, wed. Franscois de Bruinne (X Jan van Sweeden), geregistreerd 24 maart 1728.
 • Vanaf 21 januari 1726: Christiaen van den Ameele.
 • Tot 24 meert 1728 (vermeld 16 mei 1739): Jan van Sweeden, X Maria Gillis, wed van Francois de Bruijne
 • Vanaf 24 maart 1728: Christiaan van den Ameele
 • Tot 16 mei 1739: Johannes van den Ameele fs. Christiaen te Groede
 • Vanaf 16 mei 1739: Petrus PAtricius Blondeel, advocaat (1/2) en Johan Zutterman procureur te Sluis (1/2)
 • Tot 5 januari 1740: griffier Petrus Patricius Blondeel en de procureur Johan Zutterman
 • Vanaf 5 januari 1740: Jacobus de Ridder.
 • Tot 21 juli 1756: Jacobus de Ridder schepen deser stede X Pieternella Oonoff
 • Vanaf 21 juli 1756: Jan Baptiste Francois Naije.
 • Tot 27 februari 1765: Jan Baptiste Francos Naeije X Divertien Vleeshouwer
 • Vanaf 27 februari 1765: Rudolph Steijsel.
 • Tot 20 april 1785: Rudolf Stijfsel wonende op het Groote Pas X Anna Maria Linnip
 • Vanaf 20 april 1785: Josias Leijssenaar, kleermaker wonende alhier

Vermeldingen

Zie voor eerdere vermeldingen Matthijs Verschelle huis.

RAZvl 473

 • 15 mei 1686: comp Elijsabeth de Puijt lest wed van Joos de Mil... verkoopt aen Jan Vermeesch een huijs met een kleen schuijrken daer mede gaende de erve groot ontrent 26 roeden soo verre als t huijs gaet met de schuijre regt uijt achterwaerts streckende tot aen de erve van de vercoopige, van de suijtsijde de straete loopende van St Anne na t pas de suijtwestsijde aen dhr Christiaen Oseel... ende is bij conditie bepaalt dat sij sal mogen het gebruick van de waeterput soo voor haer als voor haer beesten hebben, sijnde dit huijs vercocht voor 30 ponden vls...

RAZvl 478

 • 24.3.1728:
  comp Jan van Sweeden in huw met Maria Gillis laast wed Francois de Bruijne, woonende binnen het groote pas van Sluijs... welcke comparanten bekende dar zij Maria Gillis, als wed en erfgename van Franscois de Bruinne op den 21 januarij 1726 hadde vercoght aen Christiaen van den Ameele een huijs, schuertie en stallinge mitsgaders eerst 26 roeden erve daer het huijs en schuertie op is staende, alsmede nogh 3 roeden erve daer annex waer op het stalletie staat... van vooren met het huijs, schuer en stalletie zuijdoost tegen de wegh of Pas-strate, noordwest van aghteren met de erve tegen de erve van Jacob de Bruinne, west van zijden tegen de erve van Jacob de Ridder, en oost tegen de erve van Abraham van Hecke. De voors erve belast met een rente van 7 groten vlms sjaers aen de kerke deser stede.
  Competerende de voors huisingen en erve aan de vercooperesse als erfgen van haere overleden man Francois de Bruinne, die t selve hadde van zijn voor overleden vrouw Maria Vermeers, nagelate dogter en erfgename van haer vader Jan Vermeers, welken Jan Vermeersch hetzelve hadde bij coope van Elisabeth de Puijt, als dan laest wed van Joos de Mil dd 15 meij 1686.
  Zijnde desen coop geschiet voor 48 ponden 10 schell 11 grooten vlms, waarvan 8-6-8 contant.
 • fo 247, 15.4.1730:
  comp Pieter Jacobus van der Speck gemachtigd door Jan van Sweeden weduwnr van Maria Gillis laest wed van Francois de Bruine, verkoopt aan Jacob Bogaert schepen slands van den vrijen en rentmeester van de Epargnes tot Sluijs over wie den procureur Petrus Blondeel alhier present is accepterende alle de paeijen a vijff ponden vlms sjaers tsamen nogh 25 ponden vlms des comparants mandant nog competerende van de erfgenamen wt Christiaen van den Ameele per reste coopsomme van een huijs, schuerke, stallinge en 26 roen erve daer het huijs en schuerke op staet en 3 roeden erve waerop het stalletie staet suijtoost jegens den wegh off pas straate door des comparants mandant en zijn vrouw aenden selven Christiaen van den Ameele alhier in erve gedaen 24 maert 1728 voor 25 ponden vlms

RAZvl 474

 • 16 mei 1739: comp Johannes van den Ameele fs Christiaen, sijn selfs bij wettelijke emancipatie, althans wonende bij Jannis Bentein, lantman bij der Groede, welke compt verklaarde op den 8 april 1739 te hebben verkocht aan mr Petrus Patricius Blondeel, advocaat, en Johan Zutterman, procureur te Sluijs, ijder voor den helft... een huijs, schuijrtie en stallinge mitsgaders 26 roen erve op welkers gedeelte het huys en schuyrtie staet, en nog 3 roeden erve daer annex waerop het stalleke staet... voorhoofdende met den timmeragie zuijtoost jegens den weghe off Pas straete, noortwest met de erve agterwaerts strekkende tegen de erve van Jacob de Bruijne, belast met een rentie van 7 grooten vlms sjaers aen de kerke deser stede,
  competerende den voorn compt het voors huijs etc bij successie van sijn vader Christiaen van den Ameele, den welken hetselve hadde bij koope van Jan van Sweeden, in huwelijk met Maria Gillis, bevorens wed van Francois de Bruijne breeder vermelt in den wettelijken erffbrief daervan gepasseert 24 meert 1728... voor de somme van 16 ponden 13 schell en 4 grooten vlms...

RAZvl 479

 • fo 107, 20.1.1740 [dubbeling RAZVL 474]:
  comp de griffier Petrus Patricius Blondeel en de procureur Johan Zutterman hebben op de vijfden deses verkocht aan Jacobus de Ridder, borger deser stede, een huijs, schuere en stallinge met 26 roeden erve waarop het huis en annex 3 roeden waarop het stalleken, voorhoofdende met de timmeragie zuijtoost jegens den wegh off Passtrate, noortwest met de erve agterwaarts strekkende tegens de erve van Jacob de Bruijne, belast met eene rente van 7 gr vlms sjaers aan de kerke deser stede.
  Competerende de verkopers het voors huijs etc bij koope van Jan van den Ameele fs Christiaen die het selve hadde bij successie van wt sijn vader Christiaen vd Ameele den welken het zelven competeerde bij koop van Jan van Sweden in huw met Maria Gillis bevorens wed van Francois de Bruijne dd 24 maert 1728 en 16 meij 1739.
  Dese koop geschiet voor 16 ponden vlms den hoop
 • fo 249, 21.7.1756:
  comp Jacobus de Ridder schepen deser stede, en sijn huisvrouw Pieternella Oonoff verkopen aan Jan Baptiste Francois Naije wonende te deser stede een huijs etc met 26 roeden erve op welke het huis etc staat en nog 3 roeden erve, daar annex, waarop het stalleken staat...
  de koop geschiet voor 180 gulden contant...

RAZvl 480

 • fo 48v, 27.2.1765:
  comp Jan Baptiste Francos Naeije en zijn huisvr Divertien Vleeshouwer verkopen aan Rudolph Steijsel een huijs etc met 26 roeden erve op welk gedeelte het huis en schuurtie staat, en nog 3 roeden erve daar annex waarop het stalleke staat... voor 50 ponden vlms contant.
 • fo 137, 20.4.1785: Rudolf Stijfsel wonende op het Groote Pas en zijn vrouw Anna Maria Linnip verkopen aan Josias Leijssenaar, kleermaker en wonende alhier, een huys schuur en stallinge met 26 roeden erve op welk gedeelte huijs en schuur staat, en nog 3 roeden erve daar annex, waar op het stalletje staat, ... abouterende zuijt en noord de erve van de wed burgemr Pieter le Roij, agterwaarts strekkende tegens de erve van Jan Naeije en voorwaarts tegen het eijnde van de Passtrate... voor 600 guldens en 20 stuijvers... eerst overnemende een verbantbrief van 400 gulden a 4 procent ten profijte van Jan de Graaf dd 25 nov 1780... kerkerente van 7 gr sjaars...
  borg, aangezien vrouwen zig zelfs als borg niet konnen verbinden, ook niet voor hunne mans, Abraham Leijssenaar...

Bronnen