Pieter Vereek huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Pieter Vereek huis lag in Sint Anna ter Muiden. Het huis is tussen 1649 en 1655 gebouwd en voor 1691 afgebrand, waarbij de eigenaresse dusdanig gewond is geraakt dat ze door de diaconie onderhouden moest worden. Om in de onkosten te voorzien verkochten die haar huis, dat daarna opging in het perceel van de buren, Joos de Croocq huis.

Ligging

<googlemap lat="51.314084" lon="3.365282" type="satellite" zoom="17" height="300"> 51.314245, 3.365893 </googlemap>

10 maart 1649:

 • een a tweeentwintig roeden land
 • t’landt van de comp:ten ande westsijde der selver,
 • ende Ferdinande de Bacquere land ande oostsijde
 • streckende met den zuudeijnde aen t landt van Cornelis Casen,
 • ende metten noorteijnde aen ‘s Heerenstrate...

2 juni 1655:

 • woonhuijs stallinge ende cotterage en 1 a22 roeden erve daer op het voors: huys staet
 • waer op twee haegen staen te weten op de oostsijde ende westsijde
 • sijnde de voors: erfve gecant ende geabouteert aen de westsijde vande wooninge van Jan Alekercke
 • aen de noortsijde de Antwerpstraat
 • oost Ferdinande de Bacquere,
 • zuijt de kinderen van Cors: Casen

21 februari 1660:

 • huijs op de noorteijnde tegen s heerenstrate genaemt Antwerpsche strate
 • van oosten de burgemr Ferdinande de Bacquere,
 • van zuijden Guilliaem Coolen,
 • ende van westen Thomas Kuine

31 juli 1662:

 • seker woonhuijs... mitsgaders de nombre van 22 roeden eygen erfve daer op t voors huijs staet
 • tusschen twee hagen d’een aen de oostsijde d’ander aen de westsijde ...
 • liggende met den oostende tegen de erfve van Ferdinande de Bacquere
 • ende aende westeijnde tegen de erfve van Thomas Kuijne
 • ende aende zuijteijnde tegen d’erve van Guilliame Cools
 • ende aende noorteijnde tegen s’heerenstrate genaemt de Antwerpstrate

22 maart 1669:

 • huijs ende erve gelegen binnen deser stede
 • oost van de kercke
 • streckende de erve met het huijs op het noorteijnde tegen s’heerenstrate,
 • van oosten Ferdinande de Bacquere
 • van suijden Guilljaem Cools
 • van westen Thomas Kuijne

27 maart 1669:

 • abouterende van noorden de Antwerpstrate
 • van westen de wed van Joos de Croock,
 • van suijt t sterfhuijs van Guilliaem Coolen
 • ende van oosten dhr Ferdinande de Bacquere...

21 december 1691:

Eigenaren

 • Tot 10 maart 1649: Erfgenamen van Antheunis de Ceuninck.
 • Vanaf 10 maart 1649: Pieter Vereecke.
 • Tot 2 juni 1655: Pieter Vereek lantman tot Labschuijre.
 • Vanaf 2 juni 1655: Jacques de Lij.
 • Tot 21 februari 1660: Jaeques de Lij.
 • Vanaf 21 februari 1660: Michiel van de Woestijne.
 • Tot 31 juli 1662: Michiel van de Woestijne X Marije Pauwels te Sluis.
 • Vanaf 31 juli 1662: Tanneken Meurs wed. Maerten Jordaens te Sluis.
 • Tot 22 maart 1669: Bartholomeus Dorloth X Johanna Jordaen.
 • Vanaf 22 maart 1669: Jan de Groote.
 • Op 27 maart 1669: Jan de Groote X Jacquemijntje Caenewels.
 • Voor 1691: wed. Jan de Groote.
 • Tot 21 december 1691: Diaconie van Sint Anna ter Muiden
 • Vanaf 21 december 1691: Jacob Asseel.

Vermeldingen

RAZvl 472

 • 10 maart 1649:
  comp Matheus Rijs in huw hebbende de weduwe van Anthonis de Ceuninck, Francois Dullaert ende Cathalijne de Coninck sijn huijsvrouwe, Jan de Bruijne in huwelijck met Francijntje de Keuninck, Pieter de Ceuninck, Jaques de Ceuninck ende Joos de Roo in huwelijck gehadt hebbende Maijken de Ceuninck als vader ende van sijn drije kinderen geprocureert bij de voornoemde Maijke
  allen te samen erfgenamen van de voorn Antheunis de Ceuninck, te weten de eerste comparant in sijne voorseijde qualiteit voor d’eene helft, ende de andere comparanten te samen voor d’andere helft [...]
  verkopen aan Pieter Vereecke een a tweeentwintig roeden land zijnde een erveken henlieden competerende uitden hoofde van de voorn Antheunis de Ceuninck, gelegen binnen dese schependomme t’landt van de comp:ten ande westsijde der selver, ende Ferdinande de Bacquere land ande oostsijde streckende met den zuudeijnde aen t landt van Cornelis Casen, ende metten noorteijnde aen ‘s Heerenstrate...
  kerckrente verschuldigd
 • 2 juni 1655: comp Pieter Vereek lantman, woonende tot Labschuijre verkoopt aan Jacques de Lij woonende tot deser stede ... seker woonhuijs stallinge ende cotterage en 1 a22 roeden erve daer op het voors: huys staet waer op twee haegen staen te weten op de oostsijde ende westsijde sijnde de voors: erfve gecant ende geabouteert aen de westsijde vande wooninge van Jan Alekercke aen de noortsijde de Antwerpstraat oost Ferdinande de Bacquere, zuijt de kinderen van Cors: Casen voor de some van 29 ponden vlms...

RAZvl 473

 • 21 februari 1660: comp Jaecques de Lij verkoopt aan Michiel van de Woestijne een huijs en erve gelegen oost van de kercke streckende de erve met huijs op de noorteijnde tegen s heerenstrate genaemt Antwerpsche strate van oosten de burgemr Ferdinande de Bacquere, van zuijden Guilliaem Coolen, ende van westen Thomas Kuine ende dat voor de armen eenen schell, te lijfscoope thien schell: gr:, ende een ducaton voor ‘s vercoopers huisvr: ende van de ..? ale coope de somme van 32 ponden vlms... en sal hij cooper oock profyteren het jaer huijs huijre twelck Jan van de Nevele schuldich sal wesen twelck sal vallen te mei 1660...
 • 31 juli 1662: comp Michiel van de Woestijne ende Marije Pauwels sijne huisvr jegenwoordig woonende tot Sluijs verkopen Tanneken Meurs wed van Maerten Jordaens mede woonende tot Sluijs seker woonhuijs... mitsgaders de nombre van 22 roeden eygen erfve daer op t voors huijs staet tusschen twee hagen d’een aen de oostsijde d’ander aen de westsijde ... liggende met den oostende tegen de erfve van Ferdinande de Bacquere ende aende westeijnde tegen de erfve van Thomas Kuijne ende aende zuijteijnde tegen d’erve van Guilliame Cools ende aende noorteijnde tegen s’heerenstrate genaemt de Antwerpstrate ende dat voor de somme van 350 gulden...
 • 22 maerte 1669: comp Bartholomeus Dorloth ende Johanna Jordaen sijne huisvr verklaren vercocht te hebben aen Jan de Groote... seker huijs ende erve gelegen binnen deser stede oost van de kercke streckende de erve met het huijs op het noorteijnde tegen s’heerenstrate, van oosten Ferdinande de Bacquere van suijden Guilljaem Cools van westen Thomas Kuijne voor de somme van 36 ponden vlms...
 • 27 maerte 1669: comp Jan de Groote ende Jacquemijntje Caenewels sijne huisvr welcke bekenden schuldich te wesen aen Nicolaes Leupe als diacon van St Anne ten profijtte van de armen deser stede 20 ponden vlms als geleend geld... onderpand seker huijs met 20 roeden erve comende bij coope van Bartholomeus Dorloth causa uxoris gelegen binnen deser stede abouterende van noorden de Antwerpstrate van westen de wed van Joos de Croock, van suijt t sterfhuijs van Guilliaem Coolen ende van oosten dhr Ferdinande de Bacquere...
 • 21 dec 1691: comp Pieter Accaert ende Pieter Christiaensen als diaconen deser stede welcke compten gaven te kennen dat met het afbranden van het woonhuijsken van wt Jan de Groote, desselfs weduwe daerdoor soodanich was beseert geworden dat sij ende haere kinderen van dese diaconie moesten werden onderhouden, ende daerdoor d’eijgendom van de erve vant selve woonhuijsken aen desen armen sijnde gecomen t selve uijtter handt hadde vercocht, derhalve sij compten verclaerden te verkopen aen Jacob Asseel t meergemelten woonhuijseken soo als deselve jegenwoordigh is gestaen gelegen ende afgeschut binnen deser stede, aende suijtsijde van de Antwerpstraete, hebbende aende westsijde thuijs ende erve van den acceptant, aende oostsijde dhr de Backere ofte Pieter Buijck ende achterwaerts streckende jegens de erve van Pieter de Nut... voor de somme van 14 ponden 5 schell vls... onbelast gereserveert een kerckrente van 5 grooten sjaers.

Door deze aankoop werd het erf gevoegd bij dat van de buren. Zie voor latere vermeldingen Joos de Croocq huis.

Bronnen