Johannes Pauwels huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Johan Pauwels huis lag in Sint Anna ter Muiden op de locatie van de latere percelen A 35, A 36 en A 37. Het is in 1686 afgesplitst van Matthijs Verschelle huis.

Ligging

13 oktober 1719:

 • en huijs, stallinge, wagenkot, bacquete, steenput...
 • soo als nu laest bij wt den voors Machiel de Bruijne is bewoont,
 • mitsgaders nogh 52 roeden deel van 54 roeden chijnsgront die men gelt aen de kerke deser stede van 1 schell 2 groten sjaers...
 • gelegen en gestaen aan de noortoost zijde tegen de erve van Jan de Vuijst,
 • ende zuijtwest tegen de erve van Francois de Bruijne

22 januari 1748:

 • een huijs steenput etc
 • met 52 roeden deel van 54 roeden chijnsgront aan de kerke alhier 1 schell 2 groten vlms...
 • aan de noortzijde tegens de erve van Jan Bril
 • ende zuijtwest tegens d’erve van schepen Jacobus de Ridder.

Eigenaren

 • Zie voor oudere vermeldingen Matthijs Verschelle huis
 • Tot 16 februari 1709: Pieter de Nut X Elisabeth de Puijt
 • Vanaf 16 februari 1709: Jacob en Machiel de Bruijne
 • Tot 13 oktober 1719: erven Machiel de Bruijne
 • Vanaf 13 oktober 1719: Jacobus van der Strate
 • Tot 15 april 1726: Jacobus van der Strate X Christina de Nuet.
 • Vanaf 15 april 1726: Abraham van Hecke.
 • Tot 3 april 1743: Abraham van Hecke.
 • Vanaf 3 april 1743: Pieter le Saal.
 • Tot 22 januari 1748: Erven Pieter le Saal.
 • Vanaf 22 januari 1748: Abraham van Hecke.
 • Tot 23 december 1752: Abraham van Hecke
 • Vanaf 23 december 1752: Jannis van Hecke
 • Tot 6 februari 1760: Erven Johannis van Hecke.
 • Vanaf 6 februari 1760: Johannes Lamens.
 • Op 4 april 1764: Erven Johannes Lamens.

Vermeldingen

Zie voor eerdere vermeldingen Matthijs Verschelle huis.

RAZVL 478

 • fo 33, 16.2.1709:
  comp Pieter de Nut en sijn huisvr Elisabeth de Puijt te vooren wed Johannes Pauwels die tgene naers hadde bij coope van Abraham Bocqué volgens erfenisse dato 15 meij 1680... verkopen aan Jacob en Machiel de Bruijne twee gebroeders woonende te deser stede een huijs, stallinge, wagenkot, bacquete, steenput etc, ende soo als over eenige jaren bij de comparanten is getimmert, ende als nu bij Francois Bokelaar wort bewoont, mitsg nog de nombre van ontrent 54 roeden chijns gront
 • fo 141, 13.10.1719@ [wacht tot en met 479]:
  comp Jaques de Bruijne voor zijn zelven voor een geregt een agtste part in de naers woninge etc. En wijders als voogt van Jan Bocqué nagelaten zoon wt Jan Bocqué en Marij de Bruijne voor een sesthiende part;
  voorts Pieter Lamens in huw geweest zijnde met wt ges: Marij de Bruijne mede voor een sestiende paert;
  Item Francois de Bruijne en Pieter de Bruijne ieder voor een achtste part;
  nogh Marij de Bruijne wed wt Andries de Sager mede voor 1/8 part;
  wijders nogh de voors gesamentlijcke comparanten sigh sterck makende over Pieter de Koster in huw hebbende Helena de Bruijne insgelijcks voor een aghste part;
  item over Philip Feijts in huw gehadt hebbende Pieternella Dominike de Bruijne mede voor 1/8 part;
  en eijndelinghe nogh over Francoise de Bruijne, deser werelt als nu overleden, voor het resterende een agste part...
  te samen erffgenamen van Machiel de Bruijne overleden te deser stede 10 sept 1718... verkopen aan Jacobus van der Strate wonende alhier, een huijs, stallinge, wagenkot, bacquete, steenput... soo als nu laest bij wt den voors Machiel de Bruijne is bewoont, mitsgaders nogh 52 roeden deel van 54 roeden chijnsgront die men gelt aen de kerke deser stede van 1 schell 2 groten sjaers... gelegen en gestaen aan de noortoost zijde tegen de erve van Jan de Vuijst, ende zuijtwest tegen de erve van Francois de Bruijne, hebbende de overleden Machiel de Bruijne alle het voors: gecompeteert eerst de ene helft bij coope nevens zijn broeder Jaques de Bruijne van Pieter de Nut en zijne huisvr Elisabeth de Puijt dd 16 feb 1709... ende de andere helft bij vercavelinghe jegens gem zijn broeder Jaques Bruijne, als de voors: hijpotheecque met nogh een ander huijs etc op St Anne van Haesje Jongerius en consorten te samen met gemeene penningen gecoght dd 16 aug 1713 te Sluijs.
  Zijnde dese coop geschiet voor 105 ponden vlms, te betalen 55 ponden contant...
 • fo 195, 15.4.1726:
  comp Jacobus van der Strate en caverende over zijn huisvr Christina de Nuet verkopen aan Abraham van Hecke een huijs, stallinge, wagenkot, bacqueete, steenput etc met nogh ontrent 52 roeden, deel van 54 roeden chijnsgront die men gelt aan de kerke deser stede 1 schell 2 groten sjaers... aende noortoostzijde tegen de erve van Jan de Vuijst, ende zuijdwest tegen de erve van wt Francois de Brunne, competerende de vercooper het voors bij coope van de erfgenamen van wt Machiel de Brunne dd 13 okt 1719.

Zijnde desen coop geschiet voor 100 ponden vlms contant.

RAZVL 479

 • fo 155, 3.4.1743:
  comp Abraham van Hecke meerderj jonkman wonende alhier verkoopt aan Pieter de le Saal , wonende alhier, een huijs, stallinge, wagenkot, bacqueete, steenput met nogh ontrent 52 roeden deel van 54 roeden chijnsgront aan de kerke alhier van 1 schell 2 grooten vlms aan de noortzijde tegen de erve van Jan Bril te voren Jan de Vuijst ende zuijtwest tegen de erve van Jacobus de Ridder, te voren Francois de Bruinne, competerende het voorn huis etc aan de verkoper bij koope van outburgemr Jacobus vd Strate en wt zijn eerste vrouw Christina de Nuet dd 15.4.1726.
  De koope geschiet voor 8 ponden 6 schell 8 groten vlms off 150 guldens
 • fo 175, 22.1.1748:
  comp Maria Verhoeve wed Pieter de le Saal met autorisatie over haer mans nagelaten weesen verkoopt aan Abraham van Hecke, woonende alhier, een huijs steenput etc met 52 roeden deel van 54 roeden chijnsgront aan de kerke alhier 1 schell 2 groten vlms... aan de noortzijde tegens de erve van Jan Bril ende zuijtwest tegens d'erve van schepen Jacobus de Ridder.
  Competerende de verkoper het verkogte bij koope door voorn Pieter de le Sael van den acceptant Abraham van Hecke dd 3.4.1743.
  Koop geschiet voor 108 6 8 gr vlms of 650 guldens, soo veel bevoren was verkogt door den acceptant aen meergem Pieter de le Sael dog welke koopsomme tot dato deses onvoldaen gebleven is, en op heden voor de selve somme aen den acceptant weder in erve gedaen...
 • fo 213, 23.12.1752:
  comp Abraham van Hecke meerderj jongman, woonende ter parochie van Westcappelle en vrijlaat van het Brugse Vrije welke verklaarde dat hij den helft ofte wel sijnen eijgendom van den gemeenen boedel, die hij hadde gemeen en onverdeelt met sijnen neeve Johannis van Hecke hadde verkogt aan den voorn sijnen neve Johannis van Hecke schepen deser stede...
  Eijndelinge nogh in t geheel den eijgendom van een woonhuijs, stallinge, wagenkot, bacqueete, steenput etc met 52 roeden erve deel van 54 roeden belast met een chijns van 1 schell 2 gr aan de kerke deser stede... aan de noortoostsijde tegen de erve van Jan Doose, en zuijtwest tegen de erve van Jacobus de Ridder immers soo als het nu laest aan den comparant heeft gecompeteert bij koope van de wed en erven van Pietr de le Sael dd [ni]...

RAZVL 480

 • fo 18; 6.2.1760:
  Maarten vd Kerkhove mede executeur van Pieter Hennequin, schepen van het Vrije van Sluis, als executeur van wt de burgemr Johannes van Hecke, hebben verkocht namens de wezen aan Johannes Lamens, schepen deser stede, een huijs stallinge en wagenkot bacqueete en steenput met ontrent de 52 roeden cheijnsgrond aan de kerk alhier,

aan de noordzijde jegens de erve van Josias Croquette en zuidwestzijde jegens de erve van de burgemr Jacobus de Ridder, dit voorenstaande vercogte aan der weesen oom alhier in erve gedaan door Pieter de Lessaal op 22.1.1748.

RAZVL 481

 • 4 april 1764:
  op verzoek van Izabelle Oonoff, weduwe en erfgename van Johannes Lamens, in leven geweest schepen deser stad, en alhier overleden den 7 maart laatstleden, getaxeerd:
  [...]
  Item de helft in een huijs, stallinge, wagekot, bacqueete en steenput met omtrent de 52 roeden deel van 54 roeden chijnsgrond die men geld aan de kerk alhier tot 7 stuijvers sjaars, gelegen binnen dese stede aan de noortzijde jegens d'erve van Josias Crocquette, 30 ponden vls t geheel.

RAZVL 480

 • fo 87v, 30.8.1774:
  Johannes le Roij meerderj jongman wonende binnen deser stede verkoopt aan sijnen broeder Pieter le Roij schepen deser stede vier huijsen met sijn erven.