Sint Annastraat

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Huizen aan de Sint Annastraat


De Sint Annastraat loopt recht van Sluis naar St. Anna ter Muiden. Op een kaart van Pourbus uit 1571 staat hij al aangegeven vanaf de Greveningsedijk naar de Zoutepannedijk, en na een knik langs deze dijk verder naar de dijk van Nieuw Mude. Hier werd later het verdedigingswerk het Grote Pas van Sluis gebouwd. Sindsdien wordt de weg ook Passtrate genoemd, maar ook de Heerweg van St. Anne na Sluis of de Nieuwe wegh.


Molen 1562 Pourbus.jpgWaarschijnlijk is deze oude weg ernstig aangetast door de inundaties tijdens de Tachtigjarige Oorlog, want in 1637 geeft de magistraat van St. Anne opdarcht 'een steen voetpadt van deser stede tot aen het groote pas' te maken.


GAS 660

Bestek voetpad van St Anne naar het Groote Pas 1637

fo 1 Conditien ende Besteck waer na de heeren Bailliu Burchmr: ende Schepenen van St Anne genegen sijn te besteden het leggen ende maecken van een steen voetpadt streckende van deser stede tot aen het groote pas ende dat bij de roestende mate tende gelde drije voeten breet [marge: Sluijssche hondtmaet]. Een aennemer sal gehouden wesen het werck aen te vangen ter plaetse daer sulcx hem bij de heeren besteders sal werden aengewesen en op te houden wanneer hem sulcx sal worden aengesecht, sal gehouden wesen het geheele werck over te leveren binnen ses weken naden aanvanck de selve op peine van te verbeuren een Rijcxdaelder ider dach dat het werck langer onvolmaeckt blijft leggen.

Den aennemer sal gehouden wesen het werck wel en vast aen te leggen wat tonne rondt na centementen listeen op teen? const met t... steen op sijn ende en een strijck steen int verbandt in plaetse van spaden? opgesloten.

Ende alsoo dese voet padt op twee plaetsen sal moeten dweers over de rije wech loopen sal den aennemer gehouden wesen te maecken een cassije straete ses voeten breedt wel vast ende sterck gemaeckt en aen gestampt tonnelandt naden eisch vant werck bequaem om met wagens daer over te rijen versiet met suffisante groote steenen in plaetse van sponde? De materialen zant steen ende cassije sal bij d heeren besteeders op twerck worden gelevert mitsgaders de gront geplaneert ende geprepareert om te wercken na behooren den aennemer sal gehouden wesen al roode en sachte steen uut te schieten.

Het werck wel ende na behooren conform dit besteck gemaeckt wordende soo sal de betaling geschieden een derde parth van tbedongen loon wanneer twerck half gemaeckt is, een derde als het geheel gemaeckt is en op genomen is ende een derde zes weken daer na.

De spaden sullen ten coste vande besteeders werden aengewesen?

Op de voorgaende conditien is twerck aengenomen bij den griffier Caen voor eenen schelling en acht grooten de roede.

De steen noodich tot het werck is aengenomen te lossen en leveren op wagen bij Joris de N??? voor 5 sch tduijsent.

Een inmate? gegeven aen Michiel vande Schuijle voor het laechste inschrijven van het straet maecken 10 sch v gr.


De knik in dit pad en latere verharde weg is nog zichtbaar op oudere kaarten en in het landschap.


Rijksweg van Napoleon splijt St. Anne in tweeën

Toen Zeeuws Vlaanderen in 1812 deel uitmaakte van Frankrijk onder Napoleon, werd opdracht gegeven een nieuwe, rechte weg aan te leggen tussen Sluis en St. Anne, die doorliep naar Westkapelle in België en verder naar Brugge. Het oude tracé werd deels gebruikt, maar omdat het leger zich snel moest kunnen verplaatsen over de nieuwe wegen, werd voor St. Anne het trieste besluit genomen de weg dwars door het stadje te trekken.

Zo was de situatie voor de vernieuwing

St. Annastraat voor.jpg


En zo daarna

St.Annastraat na x.jpgSt Annastraat bij Haven x.jpg