Sint Annastraat 185

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Sint Annastraat 185 is een huis in Sint Anna ter Muiden, gebouwd rond 1900. Het staat op het voormalige perceel A 29. Dit perceel vormde in 1728 een geheel met A 30 en 31. Door de aanleg van de Steenweg van Sluis naar Brugge is een groot deel van het perceel verdwenen. Hier worden de percelen A 29, 30 en 31 als een geheel uitgewerkt.

Het pand heet in de volksmond het Blauwe Huis.


St Annastraat 185 (b) s.jpgVermeldingen

Ommeloper 1577-1719

[marge] ontbladere Anths: filius Pieter de Cueninck
Pieter de Cueninck bij coope over de kinderen van Jacob filius Cornelis uut borsele commende wijlent bij cheinse vander kercke van der mude, eenen bogaert ande oostsijde verhaeckende bijt zuuthende oostwaert tot aen sijn selfs lant, mette westsijde ande hoochstraete 26 voeten uutghesleghen, ende metten suuthende anden dijck van Grevenijnghe ende anden stepsteendijck, met een huijs hier op staende daer vidua Omaer de Witte wuendt, 2 lijne 16 roedenRAZVL 473

 • 24.7.1663:
  comp Laurens de Zuttere... caverende over sijn huijsvrouw Vijntgen Ghuijsse woonende tot Sluijs verklaart schuldig te wesen aen mr Ypo Sixtus chirurgijn mede woonende tot Sluijs 100 ponden vlms geleend geld... tegen 6 procent... onderpand seker huijs ende schuijre staende binnen deser stede op chijnsgront tegenwordich bewoont wordende bij Jan Leupe, op den houck van den Hoochstrate aende westsijde ende den Greveningendijck aende zuytsijde, aende oostsijde Guilliame Coolen ende aen de noortsijde d'erve van de wed van Michiel van den Broucke...
 • [in marge] Bij quitantie gestelt op den originelen verbantbrief gebleken sijnde de selve aen dhr. Sixtus voldaen te sijn, soo is den selven alhier doorsneden ende gedoot. Actum den 18 ctob 1679.

RAZVL 473

 • 3.3.1667:
  comp Geeraert Treutelaar procureur der stat Sluijs met proc van Philips de Kerel ende Andries de Sitter erfgenamen, beneffens Allaert Tresson met den selven Phls: de Kerel voogden over de minderj weesen van Laurens de Sutter..., welcken comparant beneffens Levijn Guijs wed van deselve Laurens de Sitter verkopen aen Christiaen Oseel een huijs met sijne erve ende schoone hoff

RAZVL 478

 • 10.4.1709:
  comp Jacob van der Strate die in huw heeft gehad Johanna Oseel naargelate dochter van wt burgemr Christiaen Oseel, die tgene naars hadde bij coope van balliu Swanke dd 7 junij 1684... verkoopt aan Boudewijn Scheers, camerbode deser stede de gerechte helft in een huis volgens landmate van 26 april 1707 groot bevonden 81 roeden 1 voet en 5 duijm daar mede in chijns gaande van 10 ½ stuiver jaarlijks en mitsdien over de helft 5 en 1/4 stuiver aan de kerke deser stede... met het westeijnde tegens de Hooghstrate, met de suijtsijde tegen de dijck van de wateringe van Greveinge, oost tegen de erve van Francois de Bruijne, voor desen Jan Vermeesch, ende met de noortsijde tegen de erve van de erfgenamen van Francois Cools, competerende den acceptant de wederhelft in gemelte huijsinge en erve, als erfgenaam van sijn overleden huisvr Cornelia Oseel die mede dogter was van voorn burgemr Christiaen Oseel, dese coop over de helft voor 300 guldens, contant betaald...

RAZVL 478

 • 10.7.1711:
  comp Boudewijn Scheers camerbode, caverende over sijn huisvr Elisabeth de Nut verkopen aan Pieter de Bruijne fs Jaques wonende alhier, een huijs met de erve groot 81 roeden 1 voet en 5 duijm met een chijns van 10 en een halve stuiver aen de kercke deser stede... met het westeijnde tegens de Hooghstraete, met de zuijtsijde tegens de dijck van de wateringe van Greveninge, oost tegen de erve van Francois de Bruijne, voor desen Jan Vermeesch, ende met den noortsijde tegen de erve van de erfgenamen van Francois Cools.

Compterende hem compt vercoper d' eene helft van voors huis en erve als erfgenaam van sijn overleden huisvr Cornelia Oseel, die dochter was van de burgemr Christiaen Oseel, en de andere helft bij coope van Jacob vd Strate in huw hebbende gehadt wt Johanna Oseel, die mededochter was van voors burgemr Oseel...

 • Dese coop geschiet voor 725 gulden contant.

RAZVL 478

 • 10.7.1711:
  comp Pieter de Bruijne fs Jaques met Elisabeth Poppeliers sijn huisvr verklaarden schuldig te wesen aan Gijsbrecht vd Weteringe te Sluijs 50 ponden vlms tegen 5 procent...

onderpant haer huijs op cheijnsgront met het westeijnde tegen de Hooghstraat, met de zuijtsijde tegen de dijck van de wateringe v Greveninge, oost tegen de erve van Francois de Bruijne, voor desen Jan Vermeesch, etc.. competerende de vercoper het huis bij coope van Boudewijn Scheers, camerbode.

RAZVl 488

 • 5.9.1731:
  Schepen Jacob de Bruine, oom pat., voogd ipv de overl voogd Francois de Bruine, over Sara de Bruine, 12 jr, wees van Pieter de Bruine en Jacomina de Kesel.

Dezelfde dag door Adriaan de Kesel de oude grvader maternel inv overgebracht; dezelfde dag door Jacobus de Ridder inv overgebracht.

 • ... 1/3 in een huijs, schuere, stallinge met de erve daermede in chijns gaende staende en leggende op de Hooghstrate deser stede, noort tegens het huijs vande erven vanden Burgemr Pieter Hernij d’oude, zuijdt tegen den dijck van greveninge


RAZVL 479

 • 15.10.1732:
  comp Jacob de Bruijne, schepen deser stede, als [voogt] over de vaderlijke zijde ende Jan Schepens woonende op Zuitzande int Cadsant, bijstaende voogt maternel over de weese Jacobus de Bruine nu out 20 jaren, nagelate zoon van Pieter de Bruine fs Jaque en Elisabeth Popelier, beijde alhier overleden, de gemelde weeze in het hier na te noemen huijs, schuere, stallinge en erve etc competerende eerst de helft, off 6/12 parten over zijne moederlijke successie, ende nogh 1/12 part over zijne vaderlijke successie, te samen 7/12 parten zoals uitwijsende de staaten alhier ter weescamer overgebragt den 25 april 1714 en 16 meij 1720...

hebben verkocht aan Pieter le Roij ‘s heeren dienaar, woonende alhier, een huijs, schuere, stallinge en erve op chijns van 10 en een halve stuijvers aande kerke deser stede, zijnde de voors erve groot tot 81 roeden 1 voet en 5 duijm...


St Annastraat 185 (a) s.jpg

Not vd Broeke

 • 6.1.1800:
  Jacobus le Roij, Joannes Platschart in huw met Suzanna le Roij, mede dezelfde Suzanna le Roij, Joannes le Roij, winkelier, Maria Hernij wed Petrus le Roy als voogdes over hun kinderen, en Jacobus le Roij voormeld en Pieter Naaije als voogden paternel over de gemelde kinderen allen te St Anne woonachtig... gemeenen erfgenamen van Suzanna Levina Dames, wed van Pieter le Roij...
 • 1e van een woonhuijs met schuur, stalling en erve groot 81 roeden 1 voet en 5 duim huis nummer 29 en bewoond bij Jacobus van den Ameele de Oude.
 • [verderop beschreven:] volgens landmate van 26 april 1707... voorhoofdende ten westen jegens de Hoogstrate; ten zuijden jegens den dijk van de wateringe van Greveninge, ten oosten van agter tegen de erve van Josias Leijssenaar, en ten noorden jegens de erve van Joannes Naaije; zijnde de voorschr 81 r, 1 voet en 5 duim belast met een rente van 1 schelling 9 grooten ten profijte van de kerke van St. Anne.
 • Dit huis en erve door Suzanna Levina Dames uit de hand verkocht op 4.5.1785 aan Jacobus van den Ameele de Oude, wordt door verkopers mandanten ten hunnen profijte verkocht uit krachte eener onderhandsche acte van schuldbekentenis en verband, gepasseert tusschen Suzanna Levina Dames en Jacobus vd Ameele de Oude benevens deszelfs huisvr Magdalena Bastink. op den 18 Germinal zesde jaar...
 • Het huis wordt gekocht door Pieter de Bruijne voor David de Smidt.
 • 2e Van een dito huis met stalling en erve groot met 22 roeden chijnsgrond, 84 roeden... huis no 4 en bewoond bij Abraham Galander de Oude... machtigen Mattheus de Bruijne en Jacobus de Kanter wonende Aardenburg, om beide huisen te verkopen.
 • [verderop beschreven:] Een huis en stal mitsgaders eene erve voorheen groot, met 22 roeden kerkenland, 84 roeden gelegen aan de oostzijde jegens de Hoogstraat, aan de zuijdzijde het land van de kerke dezer commune en de erve van de wed Petrus le Roij, ten westen den korten ommegang, en aan de noordzijde de erve van den burger Adriaan Vermeere; doch van welk erve ten jare 1789 is verkocht, en den derden julij des zelven jaars door wijlent Suzanna Levina Dames is getransporteerd aan wijlent Petrus le Roij voornoemd de nombre van 17 ½ roede, zulks de gemelde erve met de gedachte 22 roeden kerkeland maar meer groot is 26 ½ roeden, wordende ... gelaten ten laste van den koper; voorts is deze erve belast met een pacht van 8 schell over de gemelde 22 roeden ten profijte van de kerk van St Anne.
 • Eindelijk is er door wijlent de wed bezittige uit de voorengedachte 66 ½ roede aan wijlend Petrus le Roij verpacht geweest de nombre van 1 en een halve roede ten advenant van 1 schell de roede sjaers, welke pacht is gemaakt voor 19 achtereenvolgende jaren, waarvan het eerste is ingegaan Bavo 1789, en waarvan de pachtbrief aan de koper zal worden ter hand gesteld...

Jacobus le Roij koopt het huis voor 67 ponden vlms.

Not Hennequin

 • 12.6.1812:
  David de Smit verkoopt aan Elisabeth Eekhout wed Jacobus le Roij fs Pieter en Marie Hernij:
 • een huis met erf op 11 are 91 ca, aan de oostkant van de Hoogstraat, zuid de weg, oost de erven van Jozias Leijssenaar, noord het erf van Jan Naaije.

Het goed de verkoper toekomende uit koop van Suzanne Levina Dames wed Pieter le Roij not Broeke dd 18 nivose VIII [8.1.1800]

Not Hennequin

 • 24.2.1815:
  Johannes vd Ameele en zijn vrouw Maria Herny zijn schuldig aan Abraham de Cloet te Breskens 1077 gulden... onderpand van Maria Hernij van een hofstede noordoost op de hoek vd Hoogstraat tegen de Greveningseweg met 100 roeden eigen grond, strekkende tot tegen de Antwerpsestraat daarbij behorende; item eene schuure schuin tegenover het zelve huis, ten zuiden de gemelde weg op 552 roeden pagtland comp de kerk van Sluis...

Not Hennequin

 • 8.4.1815:
  Maria Hernij verkoopt aan Cornelis Wisse landman te Sluis, een hofstede met 100 roeden waarop deze staat, noordoost op de hoek van de Hoogstraat tegen den Greveningschen weg strekkende met den erve tegen de Antwerpsche straat.

Voorts een schuur, koei en paardestal mitsgaders wagenhuis en varkenshok, schuins over het zelve huis, ten zuiden den gemelde weg staande op 1 gem 252 roeden in den Zoute Pannen Polder, aankomende de kerk te Sluis, geldende jaarlijks 36 guldens...

 • Competerende de verkooperes bij koope van Pieter Hernij volgens van erffenisse dd 8 germinal VII not vd Broecke te Aardenburg...

Not Hennequin

 • 5.7.1822:
  Cornelis Wisse landman te St Anne, verkoopt aan Jacobus Roels, grondeigenaar wonende te Brugge, ... een hofstede bestaande in woonhuis en verdere gebouwen... met 14 roeden 74 56/100 vierkante ellen waarop dezelve gebouwen zijn gesticht... te St Anne noordoost op den hoek van de Hoogstraat tegen de Greveningse weg, strekkende met de erve tot tegen de Antwerpsche Straat.

Voorts een schuur, koe en paardestal, mitsgaders wagenhuis en varkenshok, schuins over hetzelve huis, ten zuiden gemelde weg, staande op 81 roeden 39 57/100 vierk ellen, in den zoute pannen polder, aankomende de groote kerk te Sluis.

 • Competerende de verkooper bij koope van Maria Hernij, bevorens wed van Petrus Le Roij en laatst in huw geweest met Johannes vanden Ameele, volgens contract dd 8.4.1815...

zijnde de gemelde hofstede daarna door den comparant verkocht geweest aan Isaac Nortier, voorheen landman, gewoond hebbende te Breskens bij contr dd 21.1.1820 bij Hennequin [deze koop is niet doorgegaan omdat de koper niet aan zijn verplichtingen kon voldoen, waardoor het eigendom weer terugging naar de verkoper]...


[splitsing]

Not Hennequin

 • 13.9.1825:
  Elisabeth Eekhout, bevorens wed Jacobus Le Roij Petruszoon, met echtgenoot Abel de Smit, verkopen aan Johannes Theodorus Voskamp te Westcapelle een stuk erve zijnde moeshof ca 3 roeden 25 ellen aan de noordzijde van de nieuwen steenweg, noordoost de erve van Johannes Braad, en noordwest de erve van Johannes Naeije, welk stukje grond, door het leggen van gemelden steenweg van het overige gedeelte, daar bezuiden leggende, is afgedolven.

Competerende het verkochte met het voorschreven andere gedeelte, mitsgaders der comparantes woonhuis en schuurtje, aan de verkoopers bij koope van David de Smit voor mij dd 12.6.1812...

Not Hennequin

 • 27.4.1832:
  Elisabeth Eekhout bev wed Jacobus Le Roij, geass met haar man Abel de Smit verkopen aan Willem Jannis Kommers gareelmaker te St Anne een woonhuis en schuur met 3 roeden 49 ellen gronds, waaronder is begrepen 1 roede 41 ellen waarop de gebouwen staan voor de afdelving tot de nieuwen steenweg tgeheel groot geweest 7 roeden 11 ellen, grenzende tegen de gemelde steenweg zijnde volgens het kadaster sectie A nummers 29 en dertig.

Competerende het verkochte aan de eerste comparant bij koope van David de Smid voor mij dd 12.6.1812

Not Croin

 • 30.4.1894:
 • A Willem Jacobus Kommers, koopman te R’ment
 • B Jacobus Johannes Kommers, gareelmaker te St Anna ter Muiden
 • C Genoemde Jacobus Johannes Kommers als lasthebber van zijn broeder Abraham Cornelis Kommers, vroeger smidsknecht te St Anne thans wonende te Paterson staat New York in Noord-Amerika
 • D Johannes Visser, tuinier te Sluis als overgebleven echtgenoot van Elisabeth Josina Kommers
 • E Genoemde Johannes Visser als lasthebber van:
 • 1 zijnen zwager Pieter Abraham Kommers, onderwijzer te Amsterdam
 • 2 zijn zwager Izaak Pieter Kommers, timmerman te Nieuwer-Amstel
 • 3 zijne dochter Elisabeth Magdalena Visser, dienstbode te Amsterdam
 • F Jannis Willem Kommers, schoenmaker te R’ment
 • G Maria Catharina Kommers, vrouw van Jannis vd Ameele slachter te Sluis
 • H Maria Elisabeth Visser, vrouw van Abraham Johannes du Fossé, koehouder te Sluis
 • I Willem Johannes Visser, werkman te R’ment
 • J Jacobus Visser, werkman te Sluis
 • K Pieter Visser adsistent brievenbesteller te Sluis

[...] Boedel (onder andere)

 • Onroerende goederen: Een woonhuis en tuin te St Anne, sectie G 29 huis groot 1 are 41 ca en nr 30 tuin groot 2 aren 60 ca.

Tezamen groot 4 aren 1 ca.

 • Zijnde de erflater Kommers en zijn vrouw Maria le Roy eigenaar geworden door koop van Elisabeth Eeckhout dd 27.4.1832 voor not Hennequin.

Verder de inventaris van alle roerende goederen.

Not Mijs

 • 2.6.1905:
  Jacobus Johannes Kommers, gareelmaker te St Anne, verkoopt openbaar een woonhuis met tuin te St Anne, sectie G 29 en 30, te zamen groot 4 aren en 1 ca.

Bijzonder Beding.

 • Het kippenhok op het te verkoopen perceel en de tuinvruchten daarop wassende zijn niet onder den koop begrepen, de koper is gehouden een en ander over te nemen voor 25 gulden...

8.6.1905

 • Voor 1100 gulden is toegewezen aan August Dusarduijn, bierbrouwer te Sluis


 • 2007: Dit huis stond te koop. Het is een vrijstaande woning op een perceel van 453 m2. Het huis is gebouwd circa 1900. Het ligt op perceel Sluis sectie P nummer 38. Dit ligt op de plek waar vroeger Sint Anna ter Muiden sectie A nummer 29 lag.

Bronnen