Sint Annastraat 191

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Sint Annastraat 191 is een vroegere hofstede aan de Sint Annastraat te Sint Anna ter Muiden. In 1832 lag deze op perceel A 20, en vormde een geheel met A 21. Tegenwoordig is Gasthof d'Ouwe Schuure hier gevestigd.


Ommeloper 1577-1719

Grevenijnghe waterijnghe uut 21e begin

[marge] ontbladere Gheraert Sijmoenssen
Chaerles van Marivoorde over Lieven de Vlieghere ande zuutzijde daeran, een haeckende plaetse metter hofstede daer Gheeraert Sijmoenssen wuendt, metter zuutsijde anden dijck van Grevenijnghe, boomen ende haghen vrij hier toeghemeten zoo die nu de @ xv c lxxvij besloot sijn, zom metter noortsijde ande adere, jeghens Francois Luucx lant, streckenden metten westhende zom ande voorseide adere jeghens sijn selfs hofstede ende jonghen bogaert daer Jacob de Herpe wuent, ende an sijn selfs lant streckende metten oosthende an Sinte Anne strate 21 voeten breet uutgheslegen duergaens, 7 gem 50 roedenOmmeloper 1601

[A 20] [marge] hier uut binnen 36 143@ [supra] Jaecques van Uxem daer hij woont Deselve comende als vooren aent oostende daeraen, een groote plaetse van diversche stucx met een hoffstede ten oostende daer den Burgemr van Uxem [later ingevuld] op woont mette zuijtsijde aenden dijck streckende metten oosteijnde aen St. Annestrate, metten noortwesthouck aende ader ende verhaeckt aende noortsijde bij t westende, 7 gem 50 roeden

  • ende is binder paele
  • p m 2141 r ghemeten alomme ter suijtze ende oosthe soo verre dat bepodt is.

RAZVL 472

8 julij 1654 comp Christiaen de Croesere heer van Autentuijn Dunenbreucq als voogt van de onbejaarde kinderen van Jan de Croesere sijne broeders en susters, beneffens Hendrick de Croesere sijne broeder ende mede voogt... verkopen aan Jaques van Uxeem onse medebroeder in wette, 7 gem 50 roeden lants in de wateringe van Greveninge daer op staet de huijsinge ende wooninge jegenwoordig bij den acceptant bewoont worden sijnde alle weije ... partije streckende van den suijden aen de Greveningedijck van den westen t lant van d hoirs van wijlent vrouw Johanna van Noorden lant van Marcus ImBona ende ten westen den corten ommeganck ende sijnde de vergifte parthije deel van 33 lijnen 52 roeden dan off het surplus competeert den heer compt: ende consorten...


Gebruik land in 1663

Jaecques van Uxem gebr ao 1663 21e beg van syn gront dhof:e daer hy woont 7:0:50 R

Eigenaren 1728

De wed. Pieter de Nut [Elisabeth de Puijdt], gebruiker de wed. Pieter Buijk, 4 gem 296 roeden (met keizersbodem 6 gem 233 roeden).

RAZVL 474

27 mei 1739 comp Jacob de Nuet en zijn huisvr Magdalena Hernij verklaren schuldig te zijn aan Anna Carlier eene capitale somme van 150 ponden vlms als de helft van de koop van 14 gem 9 roeden lant... onderpand haer hofstede bij haer jegenwoordig bewoont en gebruict werdende met 4 gem 296 roeden lant sijnde deel van 6 gem 265 roeden zoo weije hof als boomgaardlant met de timmeragie en plantagie daarop staende te voren groot geweest 7 gem en 50 roeden, dogh ten jare 1699 daer van verkogt aan Jacob de Bruijne tot 85 roeden... conform de metinge ten jaere 1728 door de lantmeters Tromp en Lenkhoff gedaen... alles in de wateringe van Greveninge geseyt kleyn Reygersvliet in het 21e begin abouterende ten zuijden den Greveningsen dijk, noort d’erven Jacob de Bruijne, west Abraham van Hecke en Maerten van de Kerkhove cum suis landen, en ten oosten den zoo genaemden korten ommegank...


RAZVL 474

3 october 1753 comp Cornelis van Melle, mr wagemaker, woonende op het Cadzandse dorp en zijn huisvr Maria de Nuet, hebben verkocht aan Zacharias Leurgans, landman alhier, den helft in een hoffstede, timmeragie en plantagie met 6 gem 265 roeden soo weije, hoff als boomgaardland te vooren groot geweest 7 gem 50 roeden, dog ten jaere 1699 daar van aan Jacob de Bruijne verkogt tot 85 roeden, alles gestaen en gelegen in de wateringe van Greveninge in t 21e begin, abouterende ten zuiden de Greveningsedijk, noord d’ erve van de Bruijne, west burgemr Johannis van Hecke, en monsieur Maerten van Kerkhove cum suis landen en ten oosten den soo genaemden korten ommegank waarvan volgens de laaste metinge van de landmeters Tromp en Lenkhoff ten jaere 1728 legt op Staeten bodem 4 gem 296 roeden en de rest op keijsersbodem, competerende de comparanten verkopers de voors helft bij successie van de tweede comparante’s vader wt dhr Jacobus de Nuet, in sijn leven schepen deser stede, en de wederhelft competeert den acceptant bij successie als vooren, uit den hoofde van sijn vrouw Magdalena de Nuet, sijnde den koop van eerstgemelde helft geschiet, namentlijk van het geene daer van op statenbodem staet en legt ter somme van 150 ponden vlms en van het geene op keijsersbodem voor 50 ponden vlms en sulx te samen voor den geheelen helft ter somme van 200 ponden vlms...


RAZVL 480

22.3.1775 Pieter Baas wonende Sluijs en Jacobus Leurgans [...] verkopen aan Jan du Burck eene hofstede met zijne timmeragie en plantagie en 6 gem 265 roeden zoo weije hoff als boomgaard land te vooren groot geweest 7 gemeten en 50 roeden dog ten jare 1699 daarvan aan Jacob de Bruijne vercogt tot 85 roeden... in de wateringe van Greveninge in het 21e begin, abouterende ten zuijden den Greveningsen dijk, noord Jacobus vd Ameele junior, west de erven burgemr van Hecke, en ten oosten den zoogenaamden korten ommegankstrate... waarvan 4 gem 296 roeden legt op statenbodem en de rest op keijsersbodem, belast met eene kerkerente van 5 schell 8 gr en 5 diniers vlms... voorn Zacharias Leurgans gecompeteert hebbende de eene helft als in huw gehad hebbende Magdalena de Nut en de andere helft bij kope van Cornelis van Melle dd 3.10.1753, zijnde dese koop geschiet voor 616 ponden vlms... blijft nog een schuld van 800 guldens ten profijte van de weese Magdalena Leurgans en de kinderen van Pieter Baas en zijn vrouw Johanna Leurgans...


RAZVL 480

15.12.1780 Johannes du Burck landman alhier en zijn vrouw Susanna Martin, verkopen aan Mattheus de Bruijne borger en inwoonder deser stede, eene hofstede met 6 gem 265 roeden lands, zoo weije, hoff als boomgaard land, te voren groot geweest 7 gem 50 roeden dog ten jaren 1699 daarvan verkogt aan Jacob de Bruijne tot 85 roeden, in de wateringe van Greveninge in het 21e begin abouterende ten zuyden aen Greveningsendijk, noort Jacobus vd Ameele junior [in 1780: de oude], west d’erven wt burgemr van Hecke en ten oosten de zogenaamde korte ommegangstrate, waervan volgens de laeste metinge van Tromp en Lankhof ten jare 1728 legt op statenbodem 4 gem 296 roeden en de rest op s ‘keijzersbodem... belast met een kerkerente van 5 schell 8 groten en 5 diniers sjaars... zijnde deze koop geschiet voor 75 ponden vlms contant

Kadaster 1832

A 20 huis en erf en A 21 boomgaard in bezit van Johan J. baron van Zuijlen van Nijeveld te Brugge.

Links