Oranjeboom

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Oranjeboom was een huis in Sint Anna ter Muiden. Het huis is tussen 1632 en 1674 opgegaan in Jacobus St. Aragon huis en later weer afgesplitst.

Ligging

<googlemap lat="51.314718" lon="3.364558" zoom="18" height="300"> 51.314604, 3.364563, Oranjeboom </googlemap>

5 oktober 1617:

 • aan de noortzijde van de plaetse,
 • aan de oostzijde eenen ganck achterwaerts uut streckende,
 • zuijt aen voors plaetse,
 • west het stadhuijs

4 juli 1620:

 • aen de noortsijde van de plaetse
 • aen de oostzijde eener ganck achterwaerts uijtstreckende,
 • suijt de voors plaetse,
 • west het stadhuijs,

19 mei 1632:

 • aen de oostzijde van dese stede,
 • aen de zuijtoostzijde eenen ganck achterwaerts vuijtstreckende
 • ende zuijt de huijsinge van Jan Rottiers
 • ende noort stadts erve
 • groot 29,5 roeden.

9 juli 1636:

 • aan de oostsijde de huysinge van Jan Kouwesijn,
 • ende ande noortsijde de erve van schepenhuys deser stede,
 • achterwaerts streckende tot de erve van Anthonis de Ceuninck,
 • bestaende in drije wooningen etc.

21 mei 1727:

Eigenaren

Kaart van 1728
 • Tot 7 april 1616: Rijckaert van de Watere
 • Vanaf 7 april 1616: Pieter de Cherf X Jaquemijntken Chieux.
 • Op 5 oktober 1617: Pieter de Cherf fs. Jacobs.
 • Tot 4 juli 1620: Pieter de Cherf X Jaqueminken Chieus.
 • Vanaf 4 juli 1620: Pieter de Cherf de jonge, Catarina en Maeijken en Jacobken de Cherf.
 • Tot 19 mei 1632: Franchois Auseels X Catelijntken filia Pieter de Cerff (1/3).
 • Vanaf 19 mei 1632: Nicolaes fs. Nicolaes de Vos X Maeijcken fa. Pr: de Cherf (1/3)
 • Op 9 juli 1636: Pieter de Cherf X Janneke vd Ende. (1/3)
 • Vanaf 9 juli 1636: Nicolaas de Vos. (1/3 en daarmee het geheel).
 • Zie voor eigenaren tussen 1674 en 1686 Jacobus St. Aragon huis.
 • Tot 21 mei 1727: Van Hecke en vd Kerkhove, erfgenamen Maeijcken de Kaestekere.
 • Vanaf 21 mei 1727: Jacobus de Nuet X Madalena Hernij.
 • In 1728: Jacobus de Nut.

Vermeldingen

RAZvl 472

 • 5.10.1617
  Comp Pieter de Cherf fs Jacobs die schuldig is aan Francois de Meij, voor een huis binnen St Anne te voren bij mij gekocht van eenen Rijckaert en welcken nu bewoont bij eenen Ammant Henens geseijt Manda (...) liggende aan de noortzijde van de plaetse, aan de oostzijde eenen ganck achterwaerts uut streckende, zuijt aen voors plaetse, west het stadhuijs...
 • 4.7.1620
  Comp Pieter de Cherf ingesetene van St Anne, vervangende Jaqueminken Chieus zijn huisvr., heeft verkocht aan Marcus Chieux, geautoriseerd om voor hem te handelen Mazu Hardeman, voor de wezen van Pieter de Cherf de oude, genaamd geproc bij zijn huisvr Jacquemijnken Chieux namelijk Pieter de Cherf de jonge, Catarina en Maeijken en Jacobken de Cherf ... een huis staende aen de noortsijde van de plaetse aen de oostzijde eener ganck achterwaerts uijtstreckende, suijt de voors plaetse, west het stadhuijs, tselve huijs belast met 44 ponden 18 schellingen Vlms verachtert van vijf jaren jegens de penninck ..... van Francois de Meijer woonachtig tot Middelburg in Zeelant...
 • fo 84v, 19 mei 1632:
  comp Franchois Auseels in huw hebbende Catelijntken filia Pieter de Cerff geregtigt in t derde part van de naers huijsinge ende chijnserie verkopen aen Nicolaes de Vos filius Nicolaes won binnen dese stede ende Maeijcken filia Pr: de Cherf zijn huisvr. een huijsse ende erve ... daer de acceptanten jegenwoordich innen woonen ... is gestaen aen de oostzijde van dese stede, aen de zuijtoostzijde eenen ganck achterwaerts vuijtstreckende ende zuijt de huijsinge van Jan Rottiers ende noort stadts erve groot 29 ½ roeden
 • 9 juli 1636: Franchoijs Asseels namens Pieter de Cherf X Jenneken van de Ende, verkoopt aan Nicolaes de Vos, een derdendeel in seker huijs ande platse op ceijnsgrond tot eene stuijver vande roede ande oostsijde de huijsinge van Jan Kouwesijn ende ande noordsijde d'erve van schepenhuys deser stede, achterwaerts streckende tot de erve van Anthonis de Cueninck bestaende in drije wooningen, daervan den acceptant inde possessie ende hem nu geheel compteren.

RAZvl 478

 • 21.5.1727:
  comp Abraham van Hecke voor sijn selven mitsgdrs als voogt van Josina en Jannis van Hecke, wesen van wt sijn broeder Paulus van Hecke en Pieternella Warre, beijde te deser stede overleden;
  item Isaac van Hecke, broeder van de voorn Abraham van Hecke voor sijn selven, alle woonende binnen dese stede, en met den anderen geregtigt in tgeene naers: voor de eene helft; voorts Maerten, Jannis en Pieter van de Kerkhove den eerste sijn selfs bij competenten ouderdom van jaeren, en de twee laeste bij emancipatie... te samen nagelaten kinderen van wt de borgemr Jannis van de Kerkhove, in huwelijck verweckt bij de eerbare Madalena Hernij, als nu in huwelijck met Jacobus de Nuet, int geene naers: met haer drijen geregtigt in de helft van de wederhelft, en mitsdien de comparanten met den anderen in drij vierde parten vant geheel; competerende het resterende een vierde part aen den acceptant, de voors: Jacobus de Nuet causa uxoris... die verklaerden op den 21 januari 1726 te hebben verkocht aen Jacobus de Nuet, woonende alhier, ... drij vierde parten in een woonhuijs, erve en gevolge, bestaende als nu in twee woonsteden, staende op 29 en een halve roede cheijnsgront die men gelt ten profijte deser stede tot 2 groten vlms de roede jaerl: abouterende van vooren off westsijde op de plaetse off plain, aende noortsijde het huijs en erve competerende als nu de kercke alhier, ordinaris bewoont bij den predikant, aen de suijtsijde het huijs en erve van wijlent Steven van Rentergem, nu Anna Scheers, wed van Guilliaume van Rentergem, en agterwaerts ofte oostsijde de schuijre off erve als nu toebehoorende aen den acceptant.
  Competerende de respectieve comparanten vercoopers voorn huijsinge en erve uijt der hoofde van haere grootmoeder Maeijken de Kaestekere, die tselve hadde bij coop van Joris Cauwe als voogt vande weesen wt Francois Coolen... dd 15 meij 1686.
  Zijnde dese coop geschiet voor 45 ponden vlms contant

Bronnen