Laurens Zoetaert hofstede

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Laurens Zoetaert hofstede lag in Sint Anna ter Muiden. Tussen 1674 en 1686 vormde dit samen met de Oranjeboom het perceel Jacobus St. Aragon huis. De hofstede vormt het oostelijke deel van het latere perceel A 70.

Ligging

<googlemap lat="51.314654" lon="3.364681" type="satellite" zoom="18" height="300"> 51.314647, 3.364719, Laurens Zoetaert hofstede </googlemap> 1577:

 • ande oostsijde van den voorseijden Hooghen Huijs
 • een hofstede metter erfve daer Heinderinck Gheluck op wuendt
 • streckende metten noorthende an Sinte Anna strate 20 voeten uutghesleghen,
 • ende metten suuthende an sijn selfs lant
 • ende verhaeckt anden zuutwesthouck
 • met een strepe lants 6 roeden lanck 6 voeten breet westwaert tot ande Hoochstrate
 • 59 roeden

10 maart 1649:

 • een partije landts groot 59 roeden gelegen binnen dese schependomme,
 • zuidoost van der kercke,
 • tusschen het stadhuijs, de weduwe ende t kind Claes de Vos, mr Guilliame de Rijcke ende Pieter Sieux, alle huysen ende erven ande westsijde
 • der comparantes erve groot 1 lijne 32 roeden ande oostsijde
 • streckende metten noordeijnde ande St Annastrate, twintich voeten breet utgeslegen,
 • ende metten zuudeijnde ande comparanten landt groot 1 lijne 21 roeden,
 • ende verhaecktte? zuydwesthoucke
 • met een streepe ses roeden lanck ende zeven voeten breet westwart tot ande hoochstrate nu de plaetse

15 mei 1686:

 • een schuijre ende stallinge met 59 roeden erflant binnen deser stede
 • hebbende aen de westsijde de voors chijnsgront d’erve van het huijs bewoont bij den predicant, t stathuijs en van s’acceptants moeder Christina Logiers,
 • aen de noortsijde t St Annastraetie loopende nae Vrouw Geijle,
 • aende oostsijde d’erve van Gilles Hacks, hebbende te vooren gemeen geweest met deze vergiste parthie ende
 • aende suijtsijde d’erve van de weese van wt Jan Leupe...

13 juli 1729:

 • een schuijre, wagenkot, stallinge en verdere timmeragie,
 • met 59 roeden erve, daer de voorschr timmeragien op sijn staende,
 • gelegen west tegen de voorn chijns erve, mitsgaders tegen de hoven van de stats schoole, predikantshuijs en tegen die van de huijsties van de eerste comparanten, nu laest gekogt van de gesamentl erfgen wt Maeijken Kaesstekers,
 • suijt jegens de erve off boomgaert van de erfgen van wt Jan Boquet te vooren Charel Couwe,
 • noort tegen de voors stats straet twintig voete breet uijtgeslagen,
 • en oost jegens de navolgende partijen ,
 • en verhaeckende ten suijtwesthoecke met een streeptie ses roeden lanck en seven voeten breet, westwaers tot aen de Hoogstraete nu de plaetse;
 • 19 mei 1739:
 • een schuyre, wagenkot, stallinge en verdere timmerage met 59 roen erve,
 • daarop de timmeragie staende,
 • west tegen de voorn chijnserve en tegen de hoven van de stads schoole, predikantshuys, en huysken van schepen de Nuet,
 • zuyt jegens de erve off bogaard van Jan Boucquet,
 • noort tegens de voors stadsstraate;

22 mei 1753:

 • een schuire, wagenkot en verder timmeragie met 59 roeden erve daer de voors timmeragie op sijn staende,
 • gelegen west tegen de voornoemde chijnserve mitsgader tegen d’ erve van de stadsschoole en predicantshuijs, en tegen die van de huyskens van d’erffgenamen Jacobus de Nuet,
 • suijd tegens d’ erven off boomgaard van [ni] bij koope ten boedele van wt Jan Bocquet
 • noord tegen de voorschreven stadsstrate 20 voeten breed uytgeslagen
 • en oost tegen de volgende partije,
 • en verhoekende ten zuijdoosten haeke met een streepe ses roeden lank en seven voeten breedt, westwaarts tot aan de Hoogstrate nu de plaetse;

Eigenaren

 • 1577: Lauwereins Zoetaert.
 • Tot 10 maart 1649: Erfgenamen Antheunis de Ceuninck.
 • Vanaf 10 maart 1649: burgemeester Guilliame Coolen.
 • Tot 15 mei 1686: Weesen van Francois Coolen.
 • Vanaf 15 mei 1686: Maeijken de Caesteker wed. Claes Leupe.
 • Zie ook Jacobus St. Arragon huis
 • Tot 13 juli 1729: Jacobus de Nuet X Magdalena Hernij, wed. Jannis vd Kerkhove (1/2)
 • Vanaf 13 juli 1729: Maerten, Jannis en Pieter van de Kerkhove (1/2)
 • Op 19 mei 1739: Maerten van de Kerkhove, procureur deser vierschaere, woonende tot Sluijs X Adriana Catharina de Broekert, Pieter van de Kerkhove
 • Op 22 mei 1753: Maerten vd Kerkhove wonende binnen Sluijs X Adriana Catharina de Broeckert; Pieter vd Kerkhove, woonende binnen Sluijs

Vermeldingen

 • 1577:
  [marge] ontblader H:cx Gheluck
  [supra] Antheunis fs Pieter de Cueninck
  Lauwereins Zoetaert bij cheinse over de kercke vander Mude ande zuutzijde ende ten oosthende daeran ende ande oostsijde van den voorseijden Hooghen Huijs een hofstede metter erfve daer Heinderinck Gheluck op wuendt streckende metten noorthende an Sinte Anna strate 20 voeten uutghesleghen, ende metten suuthende an sijn selfs lant ende verhaeckt anden zuutwesthouck met een strepe lants 6 roeden lanck 6 voeten breet westwaert tot ande Hoochstrate, - 59 roeden
 • 10 maart 1649: comp Matheus Rijs in huw hebbende de weduwe van Anthonis de Ceuninck, Francois Dullaert ende Cathalijne de Coninck sijn huijsvrouwe, Jan de Bruijne in huwelijck met Francijntje de Keuninck, Pieter de Ceuninck, Jaques de Ceuninck ende Joos de Roo in huwelijck gehadt hebbende Maijken de Ceuninck als vader ende van sijn drije kinderen geprocureert bij de voornoemde Maijke
  allen te samen erfgenamen van de voorn Antheunis de Ceuninck, te weten de eerste comparant in sijne voorseijde qualiteit voor d’eene helft, ende de andere comparanten te samen voor d’andere helft [...] verkopen aan burgemr Guilliame Coolen een partije landts groot 59 roeden gelegen binnen dese schependomme, zuidoost van der kercke, tusschen het stadhuijs, de weduwe ende t kind Claes de Vos, mr Guilliame de Rijcke ende Pieter Sieux, alle huysen ende erven ande westsijde der comparantes erve groot 1 lijne 32 roeden ande oostsijde streckende metten noordeijnde ande St Annastrate, twintich voeten breet utgeslegen, ende metten zuudeijnde ande comparanten landt groot 1 lijne 21 roeden, ende verhaecktte? zuydwesthoucke met een streepe ses roeden lanck ende zeven voeten breet westwart tot ande hoochstrate nu de plaetse...
 • 15 mei 1686: comp Joris Cauwe als voocht van de twee naegelaten weesen van Francois Coolen, overleden poorter deser stede, de welcken gaf te kennen hoe dat hij tot betalijnge van der selven weesen schulden met consent van der weesen moeder Pieternelle van Uxem... hadde aengegaen seker accoort van veralienerijnge met Maeijken de Caesteker laest wed van Claes Leupe van der weesen hofstede gelegen binnen deser stedehaer voor de vaderlijcke successie aenbestorven hier na breeder g’expresseert jegens een andere hofstede mede gelegen binnen deser stede de voors: wed Leupe competerende onder conditie dat de selve wed Leupe boven de eijgendom van haer hofstede aen den comparant moet betaelen eene somme van 400 carolijguldens[...] autorisatie voor de comparant in sijn qualiteit om te verkopen aan bovengemelde Maeiken de Caesteker een woonhuijs binnen deser stede op op 29 ½ roeden chijnsgront a 2 grooten per roede jaerlicx deser stede competerende... abouterende van vooren ofte westsijde aen de plaetse, aen de noortsijde het huijs ende erve toebehoorende aen deser stede ordinaris bewoont bij den predicant aen de suijtsijde t huijs ende erve van Steven van Rentergem ende achterwaerts ofte oostsijde de schuijre en erve hier na mede vergist, mitsgaders noch van een schuijre ende stallinge met 59 roeden erflant binnen deser stede hebbende aen de westsijde de voors chijnsgront d’erve van het huijs bewoont bij den predicant, t stathuijs en van s’acceptants moeder Christina Logiers, aen de noortsijde t St Annastraetie loopende nae Vrouw Geijle, aende oostsijde d’erve van Gilles Hacks, hebbende te vooren gemeen geweest met deze vergiste parthie ende aende suijtsijde d’erve van de weese van wt Jan Leupe...

RAZvl 478

 • fo 237, 13.7.1729: comp Jacobus de Nuet in huw met Magdalena Hernij te vooren wed Jannis vd Kerkhove in sijn leven borgemr deser stede, hebben verkocht aan Maerten, Jannis en Pieter van de Kerkhove alle drij meerderjarige kinderen van de voors Magdalena Hernij en wt Jannis vd Kerkhove, welke sijn accepterende o.a.

- voorts de helft in een schuijre, wagenkot, stallinge en verdere timmeragie, met 59 roeden erve, daer de voorschr timmeragien op sijn staende, gelegen west tegen de voorn chijns erve, mitsgaders tegen de hoven van de stats schoole, predikantshuijs en tegen die van de huijsties van de eerste comparanten, nu laest gekogt van de gesamentl erfgen wt Maeijken Kaesstekers, suijt jegens de erve off boomgaert van de erfgen van wt Jan Boquet te vooren Charel Couwe, noort tegen de voors stats straet twintig voete breet uijtgeslagen, en oost jegens de navolgende partijen , en verhaeckende ten suijtwesthoecke met een streeptie ses roeden lanck en seven voeten breet, westwaers tot aen de Hoogstraete nu de plaetse;

RAZvl 474

 • 19 meij 1739
  comp Maerten van de Kerkhove, procureur deser vierschaere, woonende tot Sluijs, en sijn huisvr juffrouw Adriana Catharina de Broekert...
  item monsier Pieter van de Kerkhove, mede wonende tot Sluijs, ... verklaarden schuldig te wesen aan Corijn van Couwenhove, wonende binnen Sluijs... 166 ponden 13 schell 4 grooten vlms... tegen 5% sjaers...
  onderpand een hofstede staende op [ni] roen chijnsgront waar voor men gelt aen dese stadt tot 8 schell en 4 gr vlms jaerlijx, west van vooren op het pleijn of plaetse, oost van agteren tegen de navolgende partije lants, zuyt tegens de stads schoole, en noort tegen de stads straete genaemt den korten ommegank, lopende na de vrouwe Geile, voorts een schuyre, wagenkot, stallinge en verdere timmerage met 59 roen erve, daarop de timmeragie staende, west tegen de voorn chijnserve en tegen de hoven van de stads schoole, predikantshuys, en huysken van schepen de Nuet, zuyt jegens de erve off bogaard van Jan Boucquet, noort tegens de voors stadsstraate;etc.
 • 22 meij 1753
  comp Maerten vd Kerkhove wonende binnen Sluijs en sijn huisvr Adriana Catharina de Broeckert; item Pieter vd Kerkhove, woonende binnen Sluijs, verklaren schuldig te wesen aen juffr Levina Berteloot wed Josias Nuijting, wonende op Zuidzande, over de welke des selfs broeder dhr Pieter Hennequin pensionaris van het collegie slands van den Vrijen te Sluijs, de schuldbekentenis accepteert voor 300 ponden vlms... van den acceptant voor rekening van sijne gemelde suster, ... tegen 4 per cent in t jaer...
  onderpand o.a. item een schuire, wagenkot en verder timmeragie met 59 roeden erve daer de voors timmeragie op sijn staende, gelegen west tegen de voornoemde chijnserve mitsgader tegen d’ erve van de stadsschoole en predicantshuijs, en tegen die van de huyskens van d’erffgenamen Jacobus de Nuet, suijd tegens d’ erven off boomgaard van [ni] bij koope ten boedele van wt Jan Bocquet noord tegen de voorschreven stadsstrate 20 voeten breed uytgeslagen en oost tegen de volgende partije, en verhoekende ten zuijdoosten haeke met een streepe ses roeden lank en seven voeten breedt, westwaarts tot aan de Hoogstrate nu de plaetse;

Bronnen