Jacobus St. Aragon huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jacobus St. Aragon huis lag in Sint Anna ter Muiden op de locatie van het latere perceel A 75. Dit perceel is rond 1674 ontstaan uit de Oranjeboom en Laurens Zoetaert hofstede. In 1686 is Laurens Zoetaert hofstede weer afgesplitst.

Ligging

10 juli 1674:

20 december 1675:

11 december 1680:

15 mei 1686:

 • een woonhuijs binnen deser stede op op 29 ½ roeden chijnsgront
 • abouterende van vooren ofte westsijde aen de plaetse,
 • aen de noortsijde het huijs ende erve toebehoorende aen deser stede ordinaris bewoont bij den predicant
 • aen de suijtsijde t huijs ende erve van Steven van Rentergem
 • ende achterwaerts ofte oostsijde de schuijre en erve hier na mede vergist.

Eigenaren

 • Tot 11 juni 1674: Jacobus St. Aragon chirurgijn te Sluijs X Jobina Kruijne wed. Nicolaes de Vos chirurgijn (helft)
 • Vanaf 11 juni 1674: Francois Coolen zoon van Guilliame Cools X Mayken de Cherf (helft en daarmee het geheel). Geregistreerd 10 juli 1674.
 • Op 20 december 1675: Francois Coolen X Magdaleentje Casteleijns (onderpand).
 • Tot 15 mei 1686: Wezen van Francois Coolen.
 • Vanaf 15 mei 1686: Maeiken de Caesteker wed. Claes Leupe.

Vermeldingen

 • 10 julij 1674: comp Jacobus St. Aragon poorter der stadt Sluijs chirurgijn van sijnen stijle ende juffr Jobina Kruijne sijne huisvr te voren in huw sijnde geweest met Nicolaes de Vos overleden chirurgijn der selver stede welcke compten verklaerden op 11 junij lest te hebben gepasseert met Jacob Chieux over ende ten behouve van Francois Coolen minderjarige soon van Guilliame Cools daer moeder aff is gewest Mayken de Cherf seker contract van coope voor den notaris Jan Cant d’oude waervan de inhoude woorde voor woorde hierna volgt:

  Op huijden den 2 junij 1674 verklaerden de voors comparanten te verkopen aen voors Francoijs Cools naerschreven huijs erfven ende landen twelke bij Jacob Chieux als voocht ende ten behouve van de voors weese is accepterende... de helft van een woonhuijs schuijre met ontrent 1 lijne erfve gemeene met de voors Francois Coolen binnen deser stede tusschen het huijs van de wed van Guillaume de Rijcke aende noortzijde thuijs van Steven van Rentergem aende zuijtzijde metten voorhoofde op de plaetse deser stede en achterwaerts streckende tegen den hof van mr. Willem van Wellen mitsgaders zuijtwaerts tegen het straetken lopende nae vrouwe Geijle
 • 20 dec 1675: comp Francois Coolen vervangende sijn huisvr Magdaleentje Casteleijns die verklaerde schuldich te wesen aen Anthonij de Puijdt 50 ponden vlms. over geleende gelde a 5 ½ procent... onderpand een woonhuijs, schuere met ontrent 1 lijne erfve binnen deser stede tusschen het huijs van de wed van Guilliaeme de Rijcke aen de noortsijde thuijs van Steven van Rentergem aende zuijtsijde met den voorhoofde op de plaetse deser stede ende achterwaerts streckende tegen den hoff van mr Willem van Welle mitsgaders zuijtwaert tegen het straetken loopende na vrouwe Geijle,
 • 11 dec 1680: comp Francoijs Coolen verklaert schuldig te wesen aen Jacob van Uxeem, minderjarige zoon van wijlent Jacob van Uxeem met voogd Pieter vd Strate... accepterende de somme van 66 ponden 13 schell en 4 grooten over geleende gelde tegen 5% sjaers,

onderpand een huijs schuijre met ontrent 1 lijne erve tusschen thuijs van de wed van Guilliame de Rijcke aen de noortsijde thuys van Steven van Rentergem aen de zuijtsijde van voren komende op de plaetse deser stede ende achterwaerts streckende tegen den hof van meester Willem van Welle mitsgaders zuijtwaerts teghen het straetien lopende na vrouwe Geijle;

 • 15 mei 1686: comp Joris Cauwe als voocht van de twee naegelaten weesen van Francois Coolen, overleden poorter deser stede, de welcken gaf te kennen hoe dat hij tot betalijnge van der selven weesen schulden met consent van der weesen moeder Pieternelle van Uxem... hadde aengegaen seker accoort van veralienerijnge met Maeijken de Caesteker laest wed van Claes Leupe van der weesen hofstede gelegen binnen deser stedehaer voor de vaderlijcke successie aenbestorven hier na breeder g’expresseert jegens een andere hofstede mede gelegen binnen deser stede de voors: wed Leupe competerende onder conditie dat de selve wed Leupe boven de eijgendom van haer hofstede aen den comparant moet betaelen eene somme van 400 carolijguldens [...] autorisatie voor de comparant in sijn qualiteit om te verkopen aan bovengemelde Maeiken de Caesteker een woonhuijs binnen deser stede op op 29 ½ roeden chijnsgront a 2 grooten per roede jaerlicx deser stede competerende... abouterende van vooren ofte westsijde aen de plaetse, aen de noortsijde het huijs ende erve toebehoorende aen deser stede ordinaris bewoont bij den predicant aen de suijtsijde t huijs ende erve van Steven van Rentergem ende achterwaerts ofte oostsijde de schuijre en erve hier na mede vergist, mitsgaders noch van een schuijre ende stallinge met 59 roeden erflant binnen deser stede hebbende aen de westsijde de voors chijnsgront d’erve van het huijs bewoont bij den predicant, t stathuijs en van s’acceptants moeder Christina Logiers, aen de noortsijde t St Annastraetie loopende nae Vrouw Geijle, aende oostsijde d’erve van Gilles Hacks, hebbende te vooren gemeen geweest met deze vergiste parthie ende aende suijtsijde d’erve van de weese van wt Jan Leupe...

Bronnen