Jaques Datin hofstede

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jaques Datin hofstede lag in Sint Anna ter Muiden.

Ligging

21 mei 1654:

 • een hofstede bestaende uit huijsinge, schuijre backeete ende duyvekeete...
 • binnen deser stede op t lant van die van St Donaes van Brugge

11 juli 1654:

 • huijsen schuijr en stallinge mitsgaders de plantage
 • staende ende gelegen op het lant toebehoorende de foraviteyt van St. Donaes in Brugge
 • inden polder de Brix polder

Eigenaren

 • Voor 1654: Jacquemijntje de Vos wed. Jaques Datin X Guilliame de Puijdt.
 • Tot 21 mei 1654: Jacob Datin, Jan Casteleijn de Jonge, Jan Paulijn, erfgenamen van Guilliame de Puijdt X Jacquemijntje de Vos.
 • Vanaf 21 mei 1654: Jan Verstrate.
 • Tot 11 juli 1654: Jan Verstrate fs. Gijsbrecht lantman wonende te Westcappele.
 • Vanaf 11 juli 1654: Aernout Breijdel de jonge coopman te Sluijs.

Vermeldingen

 • 21 meije 1654:comp Jacob Datin voor hemzelve als procuratie hebbend van Jan Casteleijn de jonge ende voor soo veel des noot sij vervangende Jan Paulijn al tsamen kinderen ende erfgenamen van Guilliame de Puijdt ende Jacquemijntje de Vos

verkopen aan Jan Verstrate een hofstede bestaende uit huijsinge, schuijre backeete ende duyvekeete... binnen deser stede op t lant van die van St Donaes van Brugge sulcx sonder eygendom van gronde groot ontrent de 3 gemeten sijnde weije... de koper moet tlant verpagten en is schuldig de somme van 142 pond vlms...

 • 11 julij 1654: comp Jan Verstrate fs Gijsbrecht lantman wonende Westcappele verkoopt aan Aernout Breijdel de jonge coopman te Sluijs, huijsen schuijr en stallinge mitsgaders de plantage staende ende gelegen op het lant toebehoorende de foraviteyt van St. Donaes in Brugge inden polder de Brix polder laest toebehoort hebbende Guilliame de Puijdt daertoe hij compt gerecht bij coope als hausche? ten stocke uyt den boedel van Guilliame de Puijdt daer van de vercoopinge ten stocke voors is geschiet bij Jacob Datin ende consorten...
 • 3 december 1659: comp Jan Verstrate lantman woonende op Westcappelle verkoopt aan Aernout Breijdel binnen Sluijs een behuijsde hofstede bestaende in huijs, schuijre en stallinge, duijvekot ende andere coterage staende op drije gemeten landt aencomende aen die van St. Donaes tot Brugge daer Guilliame de Puijt laast op gewoont heeft noort oost van de kercke bij den compt: ten stocke gekocht van de voogden Guilliame de Puits wesen...

Bronnen