Brixuspolder

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Brixuspolder ligt noordoost van Sint Anna ter Muiden en bestaat uit het grootste deel van het 34e Begin en ongeveer de helft van het 35e Begin van de Watering van Greveningen. De overige gedeelten liggen op het grondgebied van België, wat vroeger `Keizers bodem' heette. Zie ook Polders.
De Brixuspolder omvat de percelen A 105 tot en met A 121 uit de Kadastrale atlas 1832.


Vermeldingen

Ommeloper 1577/1719

Ommeloper St. Anna ter Muiden

 • Ommeloper 1719 van Joan Lobbrecht, gebaseerd op de ommeloper 1652 van Joos Tortelboom, die weer gebaseerd was op de ommeloper 1573 van Antheunis Schoonmakere, die in 1577 is voltooid door Floris van Marissien.
 • Eerst beginnende Noordt Noortoost vander kercke, vande voorseide stede vander Mude of jeghens over den paelsteen van deser stede staende inden incant vanden zeedijck, noort van de schaperie van Jooris Teerlinck die Jan Frans in pachte heeft, tusschen het gescheet van der pale jeghens t vrije als reste van de Noordtpoldere tans poldere Cleen Reijgarsvliet, ende Brichus poldere vuer gemeens ande westsijde, den halven zeet gracht jeghens den zeedijck andt oosthende, mette dijcke jeghens Maenschijn poldere ande zuutoostsijde streckende metten westhende in den halven dijck van Grevenijnge, ende is t beloop daer inne staet de schaperie van Jooris Teerlinck die Jan Frans in pachte heeft, voorts d’hofstede toebehoorende de kercke van Sinte Anne ter Mude daer Jacob de Clercq wuent, ende d’hofstede toebehoorende Lieven Withooghe bij erfvelicke cheijnse over t gilde vanden heleghen cruijse in onse vrouwe kercke binder stede van Sluijs, daer hij selve wuendt. Beghinnende vanden noortoosthouck inne jeghens over den voorseiden paelsteen.
 • Brixuspoldere vant 2e begin
 • [marge] ontbladere Andries de Vulder p: verlandinghe van Lieven Withooghe
 • Deselve over deselve ande zuutsijde daeran Mevrauwe lantwech cum westhende vuer gemeens aen haer selfs voorseit lantwech int vrije streckende oostwaert duere, som crom ende keerende voorbij, ende opde noortsijde van Jooris Teerlinck schaperie voorseit, tot anden zeedijck, leen vanden voorseijden hove,

1 gem 28 roeden

 • Brixuspoldere van 2e begin
 • [marge] ontbladere, den selven
 • Jooris Teerlinck over Gheleijn fs Walewijn S vos ande zuutsijde daeran ontrent den middele twee sticxkens t’henden deen den anderen metter westsijde ende beede henden ande adere,

1 lijne 77 roeden

 • [marge] De schaperie
 • Die van Sint Donaes in Brugghe ande oostsijde bij t’noorthende daeran twee strijnghen oost ende west daer Jooris Teerlinck schaperie op staet die Frans in pachte houdt, metter noortsijde an Mevrauwe van Oostkercke lantwech streckende metten oosthende anden zeedijck,

10 lijne 14 roeden


Jooris Teerlinck over Gheleijn fs Walewijn S vos ande zuutzijde daeran vijf strijnghen opt westhende met een sticxken zuut ende noordt ten westhende daeran, streckende metten westhende an sijn selfs lant, ende met gheheel den dijck opt oosthende jeghens maenschijn poldere, 6 gem 1 lijne 8 roeden

 • [marge] ontbladere Lieven Withooghe gars
 • De kercke van Sint Anne ter Muude bij verlandijnghe jeghens Ghijsebrecht filius Antheunis van Aerdenburch ande zuutsijde daeran streckende metten westhende ande adere, ende metten oosthende als vooren,

1 gem 15 roeden


 • Noch Brixuspoldere vande tweede begin
 • Tgasthuus vande grauwe zusters ter Sluus cum suis over Pieter fs Cornelis Kempe ande zuutsijde daeran vuer gemeens streckende met beede henden als vooren,

1 lijne 16 roeden

 • Jan filius Cornelis Beilz ende de kercke van Houcke over de weduwe ende kinderen Jacob fs Willems Jans ande zuutsijde daeran streckende met beede henden als vooren,

5 lijne 29 roeden

 • Tgasthuijs vande Grauwzusters ter Sluus cum suis over Pieter fs Cornelis Kempe ande zuutsijde daeran 4 strijngen streckende met beede henden als vooren,

2 gem 63 roeden

 • Deselve cum suis over deselve cum suis ande zuutsijde daeran, metter westsijde opde adere met gheheel den dijck opde oostsijde jeghens Maenschijn poldere, ende metten suuthende smallest ghenouch een driehouck ande hofstede van Lieven Withooghe bij erfvelicke cheijnse over t ghilde vanden heleghen cruuse ter Sluus daer hij selve wuent,

11 lijne 3 roeden


 • Noch Brixuspoldere t eerste begin
 • [marge] ontbladere den selven Lieven [Wittooghe]
 • Heer Vinchent filius Pieter de Backere pbre: over de kinderen Lauwereins filius Claeijs Lambrecht zuut daerbij eenen drijhouck, weesende eenen jonghen bogaert mette oostsijde als vooren, metter westsijde anden halven dijck van Greveninghe, met eenen drijnckpit hier inne staende,

4 gem 8 roeden

 • Lieven Withooghe causa uxoris fa Jacob Clottier bij erfvelicke cheijnse over t ghilde van den heleghen cruuse ter Sluus in on [sic] onse vrauwe kercke ant noorthende daeran, metter oostsijde als vooren, ende es d’hofstede daer Lieven Withooghe nu selve wuent verhaeckende westwaert tot in den halven dijck van Grevenijnghe metten noorthende ant gasthuijs van de grauwe zusters ter Sluus cum suis voorseit lant, ende metten noortoosthoucke ande adere,

3 gem 2 lijne 76 roeden

 • Tgasthuijs vande grauwe zusters ter Sluus cum suis over Pieter filius Cornelis Kempe cum suis anden noortoosthoucke daeran, streckende metten noortoosthende ande adere, ende metter noortsijde an haerlieder selfs cum suis lant,

1 gem 8 roeden


 • Noch Brixus poldere t eerste begin
 • De selve gasthuus van de grauwe zusters ter Sluus cum suis over Pieter filius Cornelis Kempe anden noortwesthouck daeran metter zuutsijde ende oosthende aen Lieven Withooghe causa uxoris over t ghilde vanden heleghen cruuse ter Sluus lant streckende metten westhende inden halven dijck van Grevenijnghe,

8 lijne 9 roeden

 • De kercke van der Mude ande noortsijde daeran eenen langhen strijnck streckenden metten westhende als vooren,

1 gem 18 roeden

 • Jan filius Cornelis Beilz ende de kercke van Houcke over de weduwe ende de kinderen Jacob filius Wms: Jans ande noortsijde bijt westhende daeran cum westsijde inden halven dijck van Grevenijnghe, streckende metten noorthende ande kercke vander Mude lant,

2 lijne 96 roeden

 • Tgasthuijs vande grauwe zusters ter Sluus cum suis over Pieter filius Cornelis Kempe ande noortoostsijde daeran, vuer gemeens streckende metten noorthende als vooren,

32 roeden


 • [marge] ontbladere den selven Lieven [Wittooghe]
 • Jan filius Cornelis Beilz ende de kercke van Houcke over vidua et lijbrij Jacob filius Willems Jans ande noortoostsijde daeran, streckende metten noorthende als vooren,

4 lijne 26 roeden

 • Jooris Teerlinck over Jan van Bassevelde commende van lijbrij Laureins filius Claeijs Lambrechts ande noortoostsijde vuer gemeens an heer Vincent de Backere pbr: lant streckende metten zuuthende ande kercke van Sint Anne ter Muude lant,

2 lijne 50 roeden

 • Jan filius Cornelis Beilz dictum Laurs ende de kercke van Houcke over vidua et librij Jacob filius Willems Jans ant noorthende daeran, cum noortsijde ande kercke vander Muude lant streckende [metten] oosthende an heer Vincent filius Pieter de Backere lant ende metten westhende an Jan filius Cornelis Beilz cum suis lant,

1 lijne 6 roeden

 • Heer Vincent filius Pieter de Backere pbre: over daellijnhers Me: We: Ghenekins ande suutsijde daeran cum westsijde an Jan filius Cornelis Beilz cum suis lant streckende metten suuthende ande kercke vander Muude lant,

4 lijne 26 roeden


 • Noch Brixuspolder teerste begin
 • De kercke van der Muude ande noortoostsijde daeran streckende metten zuuthende aen haer zelfs lant,

1 lijne 57 roeden

 • Den heleghen gheest aldaer int selve stick,

1 lijne 57 roeden

 • Tgasthuijs vande grauwe zusters ter Sluus cum suis over Pieter filius Cornelis Kempe ande noortoostsijde daeran, streckende metten suuthende als vooren ende an haerlieder selfs lant, cum oostsijde opde adere,

6 gem 1 lijne 34 roeden

 • Jan filius Cornelis Beilz ende de kercke van Houcke over vidua et lijbrij Jacob filius Willems Jans, int selve stick opden noorthouck int crommen vander adere,

32 roeden


 • [marge] ontbladere den selven Lieven [Wittooghe]
 • Jooris Teerlinck over Gheleijn filius Walewijn S vos ant noorthende daeran streckende vander adere westwaert tot aende kercke vander Muude lant metter zuutsijde ant gasthuijs,

2 lijne 46 roeden

 • Die van Sint Donaes in Brugghe ande noortsijde daeran streckende metten westhende als vooren ende ande kercke van Sint Jans ter Sluus lant ende metten oosthende ande adere wesende vijf strijnghen wijlent sesse,

4 gem 2 lijne 96 roeden

 • Mevrauwe van Oostkercke ande noortsijde daeran mette oostsijde ande adere streckende metten noorthende Mevrauwe lantwech,

11 lijne 13 roeden


 • Noch Brixus poldere vut 3e begin
 • [marge] ontbladere Jacob de Clercq
 • De kercke van Sinte Jans ter Sluus ande westsijde daeran eenen strijnck streckende metten noorthende als vooren, ende metten suuthende ande kercke vander Mude lant,

1 gem 24 roeden

 • De kercke vander Mude ande westsijde daeran eenen strijnck opt zuuthende cortere dan de voorgaende streckende met beede henden als vooren, mette westsijde ande capelrie van Colaert de Fevere ende meer ander lant,

1 gem 6 roeden

 • Deselve ande westsijde bijt noorthende daeran, t oosthende van twee strijnghen cum noortsijde an Mevrauwe lantwech, streckende metten westhende vuer gemeens ande reste van haerselfs 5 lijnen 94 roeden lants dat int vrije ligghet ende es driehouckich,

25 roeden


 • [marge] ontbladere den selven Jacob de Clercq
 • Den disch van Dudzeele over Claeijs Haggelijnck ande zuutsijde daeran t’oosthende van twee strijnghen, streckende metten oosthende ande kercke van Sint Anne ter Muude lant ende metten westhende vuer gemeens ande reste van haer selfs 2 gem 12 roeden lants dat int vrije ligget,

1 lijne 6 roeden

 • [marge] ontbladere Pieter Lenaerts
 • De capelrie van Colaert de Fevere in onse vrauwe kercke in Brugghe ande zuutsijde daeran, t oosthende van twee strijnghen streckende metten oosthende als vooren, ende metten westhende vuer gemeens ande reste van haer selfs 5 lijnen 54 roeden lants dat int vrije ligget,

2 lijne 39 roeden

 • [marge] ontbladere Pieter Zoetaert
 • Lauwereins Zoetaert bij coope over Jooris Teerlinck commende van Gheleijn filius Walewijn Svos ande zuutsijde daeran, streckende metten oosthende als vooren ende metten westhende vuer gemeens ande reste van sijn selfs 5 lijnen 88 roeden lants dat int vrije ligget,

4 lijne 71 roeden


 • Noch Brixus poldere 3e begin
 • [marge] ontbladere Jacob de Clercq
 • De kercke van Sint Anne ter Mude over meester Gillis Willaerts jaer ghetijde commende van Cornelis Heijns cum suis ande zuutsijde daeran, streckende metten oosthende als vooren, ende metten westhende in den halven dijck van Grevenijnghe,

1 gem 9 roeden

 • Deselve [de kercke van St Anne] van ouden tijden ande zuutsijde daeran, streckende metten westhende als vooren, met een sticke lants ande zuutsijde bijt westhende daer den drinckpit inne staet, streckende metten oosthende andt gasthuijs ter Sluus, ende meer andere lant metter hofstede ten noortwesthoucke daer Jacob de Clercq nu ten tijden op wuent,

5 gem 32 roeden


Ommeloper 1601

fo 123v 34e Begin van Greveninge, in Brixus poldertje begin

 • Beginnende verre zuijtoost van daer noortoost bij de kercke vander Mude in Bricxus polder noort bij de hoffstede genaemt de Patente tusschen den dijck van Greveninge aende westsijde den dijck tegens den polder maenschijn geheel hier jegens toegemeten aende oostsijde str alsoo noortwaerts tot aen een adere, ende ommekeerende langhs deselve ader tot aenden uutwegh van mijn heere van Quercques ende ist beloop daer de hoffstede in staet die Loijs Clautier bedrijft, van zuijden inne


 • nu Pr Hernij cum suis
 • en+ nu de wed Witthooghe 1624 Hendrijck van Hecke prop 1696

[supra]Mr Ipo Sicxtus dhr de Bacquere in dese parthien met 1 gem Nu Pr Wittooge bij coop Ao 1619

 • [marge] hierop staet dho[fstede] van Barthels Pauwels.....???

Louijs Clautier cum suis [+met sijn halfve broeders ende susters] over daell: van heer Vincent de Backere comende van libri Laurens Lambrecht inden houck vanden dijcken een drie houcte stuck met een deel van de hoffstede inden noortoosthouck die Louijs Clautier bedreef [+daer vidua Lieven Wittooghe woonde], metten geheelen dijck aende oostsijde ende aende westsijde hier toegemeten met eenen put in de zuitoosthouck genaemt vrouwe gheijlens put ende verhaeckt opt noorteijnde, 4 gem 88 roeden


 • t Gasthuijs tot Sluijs

Nu P. Witoge bij cheijnse A 2619

 • idem cum suis prop 1696

Tgilde vanden heilgen cruijce in onse vrouwe kercke ter Sluijs aent noorteijnde daeraen, veuren de ho[ofstede] die Loijs Clautier gebruickt met [+de hofstede daer vidua Lieven Wittooghe woonde] 7 lijne 17 roeden noort over de gracht int winnende lant str metten westende inden halven oostdijck ende metten oostende aenden dijck jegens t maenschijn geheel hier toegemeten mette noortzijde veuren aende grau susters ter Sluijs lant ende verhaeckt aende noortoostsijde noortwaert incomende metten noortoosthouck aende grau susters ter Sluijs lant ende Louijs Clautier lant int laeste vant naervolgende begin, 3 gem 2 lijne 76 roeden


 • Pr Hernij 1696
 • De grau susters ter Sluijs over Pieter fs Corns Kempts aende noortsijde daeraen veuren vanden haecke mette noortsijde aen heuren selffs navolgende gemeene lant str metten oostende aende ader tegens tnaervolgende begin, 1 gem 8 roeden


 • Deselve over deselve [De grau susters ter Sluijs over Pieter fs Corns Kempts] aent westende daeraen veuren ende aent westende veur gem: vanden haecke van t gilde van onse vrouwe ter Sluijs mette zuijtzijde veurgem: aent selve gilde lant str metten westende inden halven oostdijck, 8 lijne 9 roeden
 • p mate de voorg par 1331 r lants hier af van noorden in een stuck winnende lant met een cleen boomgaert in de zuijtoosthoucke cum oosthe: ande adere de reste ten zuijthende in den hofst cum bogaert mits 80 r in den halven dijck 1477 dat hier te cort is light ten oosthende vant zaijlant in den drijhouck ten zuijthende of van t laste van de 2e beginne
 • +p maete de vier voorgaende parthien 3331 r hier of van noorden in, een stick winnende landt met een cleen boogaerdeken inden zuijtooshouck cum oosthende aenden adere, ende aenden driehouck in tlaste in 2e beghin 1934 r ende de reste ten zuythende inden hofst cum bogaert, midts 80 r in den halfven dijck 1477 r dat hier te cort is light ten oosthende van t zaijlandt in den drijhouck, ten zuythende of van t laste van den 2e beghinne


 • [supra] gebruikt C Naeije 1837
 • De kercke van der Muijde aende noortsijde daeraen een strijnck mette noortzijde aen Louijs Clautier cum suis de kercke van der Mude, de grau susters ter Sluijs, Herman van Volden ende meer ander lant str metten oostende aende grau susters ter Sluijs lant ende metten westeijnde als vooren, 1 gem 18 roeden
 • Jacob Verstraete 1696 bij verlandighe van Pr Hernij
 • [supra] van hier loopt de linie door
 • De kercke van Houcke over Pr fs Quinteen Bers comende van Jacob fs Wm: Jans aende noortsijde bij het westeijnde daer aen, mette westsijde inden halven oostdijck str metten noortende vueren aende kercke vander Mude lant int laeste vanden 36e begin, 1 lijne, 48 roeden
 • +hierof rente den disch van der Mude 2 sch par: sjaers op 150 r landts


 • [supra] Hendrick van Hecke [* Pr Hernij cum suis]
 • Herman van Volden bij coope over Jans fs Corns Beilz comende als vooren int selve stuck [*en+ beede per voorgaande ommelooper een partie van 296 r lants], 1 lijne 48 roeden


 • T Gasthuis aldaer
 • De grau susters ter Sluijs over Pr fs Corns Kemps aende noortoostzijde daer aen veuren str met beeden eijnde als vooren, 32 roeden


 • De kercke van Houcke over libri Pr fs Quintijn Beilz comende van libri Jacob fs Wm: Jans aende noortoostsijde daeraen veuren str metten suijtende aende kercke van der Mude voors lant ende metten noortende aende kercke vander Mude lant ende ho[fstede] int 36e begin, 2 lijne 8 [+13] roeden
 • Hm: van Hecke bij coope Pr Hernij cum suis

[supra] Hendrick van Hecke

 • Herman van Volden bij coope over Jan fs Corns Beilz, commende als vooren int selve stuck, 2 lijne 13 roeden

+beede parthien voortaen een parthie


 • [supra] @
 • lib Pr Bachuijs bij cavel 1603[+:1609] over
 • Pr Bachuijs bij coope over Jooris Teerlinck comende van libri Laurens Lambrechts aende noortoostsijde daer ane veuren mette noortoostzijde aen Louijs Clautier cum suis naervolgende lant str metten zuijtende als vooren, 1 lijne 25 roeden


 • De wed ende kinderen van Anths de Coninck bij coope over de selve comende van de selve int selve stuck, 1 lijne 25 roeden
 • +Deselve over deselve wed ende kijnderen anths de cueninck bij coope over deselve int tselve stich, 1 lijne 25 roeden


 • De kercke van Houcke over libri Pieter fs Quintijn Beils commende van vidua et libri Jacob fs Wm: Jans aent noortende daeraen veurgemeens streckende oost ende west mette noortsijde aende kercke van der Mude lant int 36e begin str metten westende aen huer selffs gemeene lant ende metten oosteijnde aende grau susters ter Sluijs [+ghemeene] lant, 53 roeden


 • [supra] Hendr van Hecke [*Pr Hernij cum suis]
 • Herman van Volden bij coope over Jan fs Cornelis Beilz comende als vooren int selve stuck, 53 roeden

+beede p: voorgaen: een pthie


 • [supra] mr Ipo Sicxtus
 • Nu Pr Wittooge bij coope,
 • Louijs Clautier cum suis [* en + met sijne halve broeders ende susters] over heer Vincent de Backer comende van daell: van mr W:o Geenekens aende zuijtzijde bijt noorteijnde daeraen mette westsijde veurgem: aen Pr. Bachuijs gemeene [+ csuis] lant str metten zuijtende aende kercke vander Mude lant [+ voorschr 1 gem 18 r landts], 4 lijne 26 roeden


 • Pr Hernij 1696
 • [supra] gebruikt P. Naeije 1837
 • De kercke vander Mude aende noortoostzijde daeraen veuren str met beeden eijnden als vooren, 1 lijne 57 roeden
 • [supra] dezelfde
 • Den armen vander Mude int selve stuck, 1 lijne 57 roeden


 • +Nu Jan fs Corn: de Brune bij cavel 1629
 • TGasthujs tot Sluijs
 • De graususters ter Sluijs over Pr. fs Corns Kemps [*Jan Verbeke t amsterdam 2 gem 75 r ende Cornelis de Brune ca ux 2 lijn 75 r] aende noortoostsijde daeraen mette oostsijde aende ader str metten zuijtende aen haerl: voors: 1 gem 8 roeden ende metten zuijtwesthouck verschaeckelende tegens de kercke van der Mude 1 gem [+: 18roeden] 8 roeden str metten noortende aen Pr Bachuis gemeene lant ende metten noortoosthouck [+: noortoosthende] aenden keer vanden ader, ende zijn diversche stucx, 3 gem landts


 • Pr van Hecke bij coope Hernij cum suis
 • [supra] mr Ipo Sicxtus
 • Nu Pr Wittooge bij coope
 • Louijs Clautier cum suis [+ met sijn halfve broedersen susters] over deselve int selve stuck, 3 gem 1 lijne 34 roeden
 • + beede p: voorgaende ommeloper een parthie


 • Pr Hernij
 • De kercke van Houcke over Quintijn fs Corns Beilz comende van Jacob fs Wm. Jans int selve stuck op den noortoosthouck metten noortzijde ende oostende aende ader inden ommekeer, 16 roeden
 • Pr van Hecke bij coope idem
 • Herman van Volden bij coope over Jan fs Corns Beilz commende als vooren, int selve stuck, 16 roeden
 • +beede p: voorgaen: een parthie


 • Lib Pr Bachuijs bij cavel 1609 over
 • Pr Bachuijs bij coope over Jooris Teerlinck comende van Geleijn fs Walewijn s’Bos aent noortende daeraen veurgem: vande graususters ter Sluijs ende Louijs Clautier gemeene lant str metten oosteijnde aende ader ende metten westeijnde aende kercke vander Mude lant int 36e begin, 1 lijne 23 roeden
 • Deselve over
 • De wed ende kinderen van Anths de Conijnck over deselve comende vande selve int selve stuck, 1 lijne 23 roeden
 • +p maete de 18 voorgaende parthien 4262 r, ende sijn diversche sticx alle deen aen dander


 • hr Questroo 1684, Jacob Verstraete 1696
 • De foramteijt [+ fabricque] van St Donaes in Br[ugge] aende noortzijde daeraen een viercante plaetse van vijff stringen oost ende west str met beeden eijnden als vooren, 4 gem 2 lijne 96 roeden
 • +rente de kke ende disch vander Mude
 • pr maete 1494 r


 • Andries van den Broeke 1684, 1696
 • Mijn heere van Quercques over mevrouwe van Anchiers [+ Archiers] aende noortsijde daeraen een bilcxkin wesende een lijpe plaetse van drie stringen oost ende west met een stucxken ten oostende, zuijt ende noort mette noortsijde aen sijnen [+ haer] lantwegh in cleijn reijgersvliet str metten oostende aende ader ende metten westeijnde aende kercke van St Jans ter Sluijs lant int 36e begin, 3 gem 2 lijne 14 roeden
 • + per maete 1109 r


 • Somma vanden 34e beginne bedraecht xxxv gem lxxj roeden
 • [later toegevoegd] Wt dit heele beginne lecht op staten bodem gebruickt bij vidua Pr. van Hecke hier moet voor heurl: piestroij@ aft op mijn notitie staet maer binnen 23:153 roeden


35e Begin van Greveninge in Bricxus polder int t ij e begin

 • Beginnende aenden zuijtoosthouck daer aen over d ader tusschen mijn heer van Quercques uutwegh aende noortsijde een ader aende zuijtsijde ende aent westeijnde str metten oosteijnde aenden dijck jegens t maenschijn geheel hier jegens toegemeten comende metten noortoosthouck aenden zeedijck tegens t fortkin genaempt t Boere verdriet ende ist beloop daer Pr Bachuijs in woont, vanden noortwesthouck in,
 • Jacob de Moor 1684, 1696
 • Dhr Sandra tot Leien
 • Lijb Pr Bachuijs bij cavel 1609 over
 • Pr Bachuijs bij coope van Jooris Teerlinck comende van Geleijn fs Walewijn s’Bos inde houck vanden ader ende den uutwegh twee stucxken tenden den anderen mette westsijde ende beeden eijnden als vooren, 88 roeden [+ en een half roede]
 • idem
 • De selve over
 • De wed ende kinderen van Anths de Conijnck bij coope als vooren comende vande zelve int selve stuck, 88 roeden [+ en een half roede]


 • De foramteit [*en+ fabrique] van St Donaes in Br: aenden noortoosthouck daer aen twee stucx mette hoffstede ende schaperije hier op staende daer Pr Bachuijs op woont mette noortsijde aen mijn heer van Quercques uutwegh str metten oostende aenden zeedijck inden ommekeer vanden dijck daert voors: fortkin op staet, 3 gem 1 lijne 14 roeden
 • +p: maete 1009 r
 • [supra] vidua Noel Nemegeer
 • Anths de Puijt 1684, 1696
 • De kinderen van Sandera
 • +Liberi Pr Bachuijs bij cavel 1609 over
 • Pr Bachuijs bij coope van Jooris Teerlink comende van Geleijn fs Walewijn s’Bos aende suijtsijde daeraen een stuck van vijff stringen opt westende met een stuckxken ten westende suijt ende noort str metten oostende aenden dijck tegens t maenschijn 3 [+1/2] roeden breet hier toegemeten ende metten westende aende ader ende sijn voors: lant, 3 gem 54 roeden
 • +rente de kke van der Mude op 350 r aen t oosthende ende zuijthende of 12 sch 2 gr par, rente den disch vander Mude 10 schpar ghenouch ten middel aende zuythende of ...? 49 noch 12 schpar op 300 r landts aende zuijtzijde ende oosthende of jeghens tmaenschijn.
 • Deselve
 • [supra] vidua Noel Nemegeer
 • [+Deselve als vooren = kinderen Pr Bachuijs over] De wed ende kinderen van Anths de Coninck bij coope als vooren comende vande selve int selve stuck 3 gem 54 roeden


 • [supra] met@ dese 2 parceelen binnen 4:154 roeden
 • heel binnen dese twee parceelen 1:131
 • [samen] 3:23
 • +beede p: voorgaen: een parthie; p maete 1917 r


 • Pr Hernij 1696
 • gebruikt P. Naeije 1837
 • [marge] Hendrick van Hecke
 • De kercke vander Mude bij verlandinge over Ghijss van Aerdenburgh aende zuijtzijde daer aen str met beeden eijnden als vooren, 1 gem 15 roeden [+ 16 roeden]
 • [marge] H:c van Hecke
 • De grau susters ter Sluijs over Pr fs Corns Kemps aende zuijtzijde daer aen veuren str met beeden eijnden als vooren [+ beede 2 strijnghen], 1 lijne 16 roeden
 • [sub]
 • nota van Hecke 1 gem 131
 • de Puijt 3 23

4 : 154 3:54 3:54 1:15 116 7: 239

 • hier uut binnen is 4 gem 154 roeden


 • vidua hr van Hecke 1684
 • [marge] van Hecke
 • De kercke van Houcke over Pr fs Quintijn Beilz comende van Jacob fs Wm: Jans aende zuijtsijde daeraen drie stringen, streckende met beeden eijnden als vooren, 2 lijne 65 roeden
 • +rente de disch van der Mude 22 schpar
 • Herman van Volden bij coope over Jan fs Corns Beilz commende als vooren int selve stuck, 2 lijne 65 roeden

+p: voorgaen: een parthie

+p: maete de 4e voorgaende pthie 988 r
 • De graususters ter Sluijs over Pr fs Corns Kemps aende zuijtsijde daer aen vier stringen opt westende str met beeden eijnden als vooren, 4 lijnen lants


 • hr van Hecke bij coope Pr Hernij
 • [supra] mr Ipo sicxtus
 • Pr Wittooge bij coope Ao 1619
 • [*Louijs Clautier cum suis met sijn halve broeder ende susters comende van Lieven Roeils int selve stucq]
 • Louijs Clautier cum suis [+met sijn halve broeders ende zusters] over Lieven Cools comende van Pieter fs Corns Kemps int selve stuck, 2 lijnen 82 roeden


 • idem bij coope idem
 • [marge] vanHecke
 • De grau susters ter Sluijs over Pr fs Cornelis Kemps aende zuijtzijde daeraen over de gracht een drie houcte plaetse vandiversche stringen metten oostzijde aenden voors dijck hier toegemeten ende mette westsijde aende ader tegens heurl: selffs ende t cruijce ter Sluijs lant str metten zuijtende aent selve cruijse lant, 5 lijne 10 roeden


 • idem van Hecke bij coope idem
 • [supra] mr Ipo Sicxtus
 • Pr Wittooge bij coope Ao 1619
 • Louijs Clautier cum suis [+met sijn haelve broeders ende susters] over Lieven Cools, commende als vooren int selve stuck, 2 gem 1 roede

+beede p: voorgaen: een parthie 960 r

 • +p: maete beede midts 370 r uuijt cruijce van onse vr: ter sluijs voorschr: landt in tvoorgaen: beghin 1381 r ende is een cromme driehouckte plaatse van diversche strijnghen


 • Somma vanden 35e beginne bedraecht xix gem j lijne liij roeden