Jaques Cane schuur

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jaques Cane schuur lag in Sint Anna ter Muiden.

Ligging

5 juli 1668:

  • seker schuijr staende dicht aende plaetse desre stede
  • geabouteert thuijs van griffier Corns: Carn aende noortwestsijde
  • aen de suijtoostsijde thuijs van Guiljaem Cools

15 mei 1680:

  • een schuire staende binnen deser stede
  • ende voorhoofdende aen sheerenstraet
  • de huisinge van Willem van Welle aende zuijtzijde en oostzijde,
  • ende west van Steven van Rentergem

Eigenaren

Vermeldingen

  • 5 julij 1668 [in marge: siet dese noch hier achter fol 90 vo] comp Corns: Caen griffier en clercq van becommertheden deser stede heeft met authorisatie van de magistraat deser stede openbaer ende met den stocke vercocht aan de diaconie over de gemeene armen deser stede over dewelcke Pieter de Bruijne ende Claes Leupe diaconen ten desen present sijnde de gifte was accepterende van seker schuijr staende dicht aende plaetse desre stede gecomen uijt de becommerden boedel van wt Jacques Caene gecant ende geabouteert thuijs van griffier Corns: Carn aende noortwestsijde aen de suijtoostsijde thuijs van Guiljaem Cools welcke schuijre was gecocht bij Steven van Rentergem met den stocke de welken ten desen mede compareerde den coop aen de diaconie verclaerde t’hebben overgelaeten ende getransporteert ende bovendien noch 16 roeden eijgen erve daer de voors schuijre op staet mitsgaders noch d’erve tusschen de voors schuijre ende thuijs van griffier Caen daer over nu ende voor altijt aen deselve erve houdende eenen vrijen uijtganck...
  • 15 meij 1680: comp Marinus Bastijck ende Hendrik Questroij diaconen van de armen deser stede verkopen aan Joris Kouwe een schuire staende binnen deser stede ende voorhoofdende aen sheerenstraet de huisinge van Willem van Welle aende zuijtzijde en oostzijde, ende west van Steven van Rentergem... voor de somme van 41 ponden 7 schellingen tegen 5 procent...

Bronnen