Jan van Dorth huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jan van Dorth huis lag in Sint Anna ter Muiden, op de locatie van het latere perceel A 67.

Ligging

10 maart 1649:

 • een partije erve groot 1 lijne
 • liggende vierkant in sijn grachten
 • te landt van de comparanten ande westsijde
 • de prochiepape van St Anne nu schuttershof ande oostsijde
 • streckende metten noorteijnde aen St Annastraat,
 • ande zuudeijnde aen tlandt van Jaques Stoels

12 mei 1649:

13 januari 1656:

19 maart 1664:

19 maart 1664:

18 maart 1665:

19 mei 1666:

15 januari 1670:

 • seker huijs en schuijre met 100 roeden lants sijnde eijgen erve
 • bestaende in hovenier en boomgaert...
 • viercant in zijn grachten
 • tlant van Gillis Hax aende westsijde,
 • het lant van het gilde van Bastiaen aende oostsijde
 • streckende metter noorteijnde aen St Annastraete die na Vrouw Geijle loopt
 • aen Zuijt B(?) tlant van Jochem Asseel

10 december 1692:

 • een woonhuijsken met sijn erve groot 100 roeden
 • hebbende aent noortwesteijnde het straetie loopende na vrouw Geijl
 • aen de noortoostsijde d’erve van Salomon de la Va sijnde het out schuttershoff,
 • aende suijtoosteijnde d’erve van den selven la Va
 • ende aen de suijtwestsijde de gracht en erve van Gilles Hacx

23 mei 1696:

 • een woonhuijsken met ontrent 100 roeden erve
 • hebbende aent noortwesteijnde het straetie na vrouw Geile
 • aen de noortoostsijde t erve van Solomon de la Va sijnde t out schuttershof
 • aent suijtoosteijnde den boomgaert van de selve La Va
 • ende aende suijtwest sijde de gracht en erve van de wed Nicolaes Leupe.

23 april 1755:

 • een woonhuijs met ontrent 100 roeden erve
 • gestaen ende gelegen binnen dese stede aen de soo genaemde vrouw Geijle straete,
 • ten oosten d’erve van de comparanten,
 • ten westen de stads watergank,
 • ten zuijden d’erve van de verkopers en ten noorden voorschreve vrouw Geijle strate,
 • welke koop is geschiet voor 54 ponden 3 schell en 4 gr vlms...
 • Een kerkerente van 6 schell vlms...

Eigenaren

 • Tot 10 maart 1649: Erfgenamen van Anthonis de Keuninck.
 • Vanaf 10 maart 1649: Jaques Caene schepen.
 • Tot 12 mei 1649: Jaques Cane X Maaike van de Brouke
 • Vanaf 12 mei 1649: Jan van Dorth griffier te Sluijs
 • Tot 13 januari 1656: Jorina Rommelaer wed van Johan van Dorth griffier van Sint Anna ter Muiden en Sluis
 • Vanaf 13 januari 1656: Michiel van Ackeren molenaer
 • Tot 19 maart 1664: Wezen van Clasynken Rubbens X Michiel van Ackeren.
 • Vanaf 19 maart 1664: Domenicus Reijnties.
 • Op 18 maart 1665: Dominicus Reijnties.
 • Tot 19 mei 1666: Pauwelijnge van den Bussche wed. Dominicus Reyntges.
 • Vanaf 19 mei 1666: Adriaen Gilles.
 • Tot 15 januari 1670: Adriaan Gillis X Cornelia Adriaens
 • Vanaf 15 januari 1670: Christina Logiers wed. Maerten van Massenhove
 • Tot 10 december 1692: Maaiken Kaestekers laest wed van Nicolaes Leupe
 • Vanaf 10 december 1692: Gilles van Beveren.
 • Tot 23 mei 1696: Gilles van Beveren X Catelijntje Verburg.
 • Vanaf 23 mei 1696: Christiaen van den Ameele.
 • Tot 29 mei 1727: Christiaen van den Ameele wed. Helena van Heule
 • Vanaf 29 mei 1727: Elisabeth de Puijt, laest wed Pieter de Nuet
 • 23 april 1755: Jacobus vd Ameele schoolmeester alhier X Debora Scheers
 • Vanaf 23 april 1755: Isaak Boudrij

Vermeldingen

Ommeloper 1577

 • [marge] ontbladere Pieter Zoetaert
  Lauwereijns Zoetaert bij coope van Jacop de Praet ande noortsijde bijt westhende daeran de hofstede daer Pieter Zoetaert op wuendt mette westsijde an sijn selfs lant streckende metten noorthende an Sinte Anne strate 20 voeten uutghesleghen,
  - 1 lijne lants
  Belast met sijn advenante met noch 7 lijnen 46 roeden in 3 pond 12 sch par: tjaers ande kercke van der Mude

RAZvl 472

 • 10 maart 1649: comp de bovenstaende comparanten ende verclaerden verkocht te hebben aen Jaques Caene schepen deser stede accepterende een partije erve henlieden competerende uytten hooftde vande voornomde Anthonis de Keuninck, gelegen binnen dese schependomme groot 1 lijne liggende vierkant in sijn grachten te landt van de comparanten, ande westsijde de prochiepape van St Anne nu schuttershof, ande oostsijde streckende metten noorteijnde aen St Annastraat, ande zuudeijnde aen tlandt van Jaques Stoels...
 • 12 meij 1649: comp Jaques Cane onse medebroeder in wette, ende Maaike van de Brouke sijn huijsvrouw, verkopen aen Jan van Dorth, griffier te Sluijs, 1 lijne landt met een huijs, schuyre ende bogaerd, gelegen in sijne grachten t landt van de wed ende erfgenamen van Antheunis de Ceuninck, ande westsijde de prochiepape van St Anne nu t’schuttershoff, ande oostsijde streckende metten noordeijnde aen onse vrouwe Guelestrate, ende zuud aen t land van Jaques Stoels...
 • 13 januari 1656: comp Jorina Rommelaer wed van Johan van Dorth in sijn leven griffier deser stad ende oock der stadt Sluijs, verkoopt aan Michiel van Ackeren molenaer deser stede seker woonhuijs en schuijre mitsgaders 1 lijne lants met de plantage daer op staende gelegen viercant in sijn grachten t lant van de wed Antheunis de Coninck aende westsijde, de parochiepape van St Anne, nu de schuttershoff aende oostsijde, streckende metten noorteijnde aan onse vrouwe de Geylstrate aendezuijtsijde aent lant van Jaques Stoels...

RAZvl 473

 • 19 maert 1664: comp Jacques van der Ghote en Jacques van Uxem gecommitteert van de magistraat deser stede tot de administratie van [de wezen van] Clasynken Rubbens geprocureert in huwelijk met Michiel van Ackeren welcke comp:ten vervangende de medevoogt Jan van Ackeren verklaarden te hebben verkocht aen Domenicus Reijnties... seker woonhuijs ende stallinge mitsgaders een lijne lants ... binnen dese stede... vierkant in sijn grachten tlant van de wed Antheunis de Coninck aende westsijde de prochiepape van St Anne met het schuttershoff aende oostsijde streckende metten noortende aen onse vrauwe Geyle straete aende zuijtsijde tlant van Jacques Stoels... vrij ende onbelast dan alleen eene rente van 6 schellingen sjaers aende kercke van St. Anne...
 • 19 maert 1664: comp Dominicus Reijntjes woonende alhier ter stede, soldaat onder de compagnie van capt Servaes van Panhuijsen in guarnisoen op het cleijne pas... die bekende schuldig te wesen aan de voorn capt Panhuijsen 300 carolusguldens geleend geld...
  onderpand sijn huijs ende erve alhier ter stede abouterende oost het schuttershof zuijt tlant van Jochem Asseels west tlant van juffr de wed Maerten Jordaens ende noort de St. Annestrate...
 • 18 maertij 1665: comp Dominicus Reijnties soldaat onder de comp: van capteijn Panhuijsen in garnisoen op het cleen pas die bekent schuldig te wesen aen Anthonij de Puijdt de jonge de somme van 300 carolijguldens... tegen 5 procent... onderpand seker huijs ende erve ... abouterende oost het schuttershoff, suijt tlant van Jochem Asseel, west tlant van de wed van Maerten Jordaens, noort St Annastrate.
 • 19 mei 1666: comp Pauwelijnge van den Bussche wed van Dominicus Reyntges verkoopt aan Adriaen Gilles zeker woonhuijs ende stallinge mitsgaders 1 lijne lants... binnen deser stede vierkant in sijne grachten t lant van de wed van Marten Jordaens aen de westzijde, de prochiepape van St Anne met het schuttershof aende oostsijde, streckende metten noorteijnde aen de St Anne strate, aen de zuijtsijde t lant van Jochem Asseels... eene rente van 6schell vlms aen de kercke van St Anne... cooper neemt tot sijnen laste een capitael van 100 guldens sprekende ten profitte van d heeren erfgenamen van wt dhr Johan van Dorth, loopende ten intereste jegen 6 1/4 ten hondert int jaer ende neemt noch tot sijnen laste een capt van 300 gulden ten profitte van de weesen van Clasijnken Rubbens geproc in huwelijck met Michiel van Ackere interest van 5%...
 • 15 jan 1670: comp Adriaan Gillis wonende te deser stede ende Cornelia Adriaens sijn huisvr verkopen aan Christina Logiers wed van Maerten van Massenhove seker huijs en schuijre met 100 roeden lants sijnde eijgen erve bestaende in hovenier en boomgaert... viercant in zijn grachten tlant van Gillis Hax aende westsijde, het lant van het gilde van Bastiaen aende oostsijde streckende metter noorteijnde aen St Annastraete die na Vrouw Geijle loopt aen Zuijt B(?) tlant van Jochem Asseel... onbelast gereserveert een rente van 6 schell sjaers aen de kercke deser stede mitsgaders de jaerlicke grontrentkens die tot den vercochte huijsinge mochten gaen...
 • 10 dec 1692: comp Maaiken Kaestekers laest wed van Nicolaes Leupe verkoopt aan Gilles van Beveren een woonhuijsken met sijn erve groot 100 roeden binnen deser stede hebbende aent noortwesteijnde het straetie loopende na vrouw Geijl aen de noortoostsijde d’erve van Salomon de la Va sijnde het out schuttershoff, aende suijtoosteijnde d’erve van den selven la Va ende aen de suijtwestsijde de gracht en erve van Gilles Hacx... een rente van 6 schell sjaers ten profijte van de kercke...
 • 23 meij 1696: comp Gilles van Beveren ende Catelijntie Verburg sijne huisvr verkopen aen Christiaen van den Ameele een woonhuijsken met ontrent 100 roeden erve hebbende aent noortwesteijnde het straetie na vrouw Geile aen de noortoostsijde t erve van Solomon de la Va sijnde t out schuttershof aent suijtoosteijnde den boomgaert van de selve La Va ende aende suijtwest sijde de gracht en erve van de wed Nicolaes Leupe... voor de somme van 54 ponden vlms... vrij en onbelast gereserveert een kerckerente van 6 schell vlms sjaers...

RAZVL 478

 • fo 213, 29.5.1727:
  comp Christiaen van den Ameele laest wednr van Helena van Heule te deser stede overleden den 17 april deses jaers 1727 verklaarde in het laest van de maent maert jongstleden, en sulx voor haer overlijden, te hebben vercogt aen Elisabeth de Puijt, laest wed Pieter de Nuet, woonende alhier, een huijs en stallinge waerin den comparant tot heden heeft gewoont, staende op stadschijnsgront a een gulden jaerlijx...

RAZvl 479

 • fo 241, 23.4.1755:
  comp Jacobus vd Ameele schoolmeester alhier en sijn huisvr Debora Scheers, hebben verkocht aan Isaak Boudrij een woonhuijs met ontrent 100 roeden erve gestaen ende gelegen binnen dese stede aen de soo genaemde vrouw Geijle straete, ten oosten d’erve van de comparanten, ten westen de stads watergank, ten zuijden d’erve van de verkopers en ten noorden voorschreve vrouw Geijle strate, welke koop is geschiet voor 54 ponden 3 schell en 4 gr vlms...
  Een kerkerente van 6 schell vlms...

Bronnen