Steven van Rentergem huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Steven van Rentergem huis lag in Sint Anna ter Muiden.

Ligging

<googlemap lat="51.314651" lon="3.366017" zoom="18" height="300"> 51.314624, 3.366027, Steven van Rentergem huis </googlemap>

28 mei 1652:

 • een boogaerd waarop nu jegenwoordig staet de huijsinge ende schuijre van Steven van Rentergem
 • gelegen in tsevenst? begin van de ommelooper vanden schependomme deser stede
 • tusschen de Antwerpsche strate aen de zuijtsijde
 • met den westende aende hoochstrate

20 maart 1653:

 • een huijs ende schuijre
 • aende noortsijde van de Antwerpstrate
 • ende aende westsijde vande molen

15 november 1653:

 • 1 lijne 85 roeden lants erffve voor desen geweest sijnde een boogaerdeken
 • waerop nu tegenwoordich staet de huijsinge en schuijre van Steven van Rentergem
 • gelegen int sevenste begin vanden ommelooper vanden schependomme
 • tusschen de Antwerpse strate aende suijtsijde,
 • metten westende aende hoochstrate

17 augustus 1654:

 • huijs ende schuijre met den hoff ontrent 185 roeden eygen lants

12 augustus 1655:

 • seker huijsinge, schuijre ende stallinge met den hoff ende erve daermede gaende groot ontrent 185 roeden eygen lants
 • in de Antwerpstraet

1 mei 1658:

 • huijs ende schuijre mitsgaders 185 roeden erfve daer op tvoors huijs gebout is
 • gelegen tusschen de Antwerpsche strate aende zuijtsijde,
 • met den westende aen de stadswaterput

Eigenaren

 • Voor 1652: Jacob Stoels.
 • Tot 28 mei 1652: Paulus de Bruijne X Adriana van Ackeren, Jan Uijtterwulge X Magdalena de Bruijne (erfgenamen van Jacob Stoels hun overleden cosijn) (land)
 • Vanaf 28 mei 1652: Bartholomeus de Vos (land)
 • Tot 20 maart 1653: Steven van Rentergem X Janneken Gevaert.
 • Vanaf 20 maart 1653: Bartholomeus de Vos.
 • Op 24 november 1654: Bartholomeus de Vos (onderpand)
 • Tot 17 augustus 1654: Bartholomeus de Vos X Margrieta Looijssen.
 • Vanaf 17 augustus 1654: Elisabeth Dauwers wed. Maerten Maertensen en Nicolaes de Vos.
 • Tot 12 augustus 1655: Elisabeth Dauwers wed. Maerten Maertens wonende te Sluis.
 • Vanaf 12 1655: Charel van Lerberge.
 • Tot 1 mei 1658: Charel van Lerberge schepen
 • Vanaf 1 mei 1658: Jochem Asseels X Francijntje Pycuers. (Zij hertr. Simon de la Va).

Vermeldingen

Ommeloper 1577

 • Deselve [Lauwereins Zoetaert] bij coope van Jan Carpentier causa uxoris ant suuthende daeran, een booghaerdekijn met een hofstede inden zuutwesthouck daer Antheunis Boone op wuent mette suutsijde ande Handwerpsche strate 20 voeten uutghesleghen, streckende metten westhende ande Hoochstrate 26 voeten uutghesleghen,
  1 lijne 85 roeden

  [marge]ontbladere Mailliaert Temmermans smit
  Pieter Uutterwulghe bij coope over Loij Schepens inde selve platse bij den zuutoosthouck hier in beslooten, een huijs daer Maelliaert Temmermans wuendt met sijnen vrijen o zije dtope@ [sic] ande noortsijde ende an beeden henden, mette zuutsijde anden Hantwerpschen straete,
  3 roeden.

RAZvl 472

 • 28 meije 1652 [sic] [lees 1654?]
  comp Paulus de Bruijne ende Adriana van Ackeren mitsgaders Jan Uijtterwulge ende Magdalena de Bruijne sijn huisvrouwe erffgenamen pro parte ten sterfhuijse van Jacob Stoels hunnen overleden cosijn...
  comp de voors comparanten dewelcke verclaerden vercocht te hebben aen Barths de Vos 1 lijne 85 roeden erffven sijnde voor desen geweest een boogaerd waarop nu jegenwoordig staet de huijsinge ende schuijre van Steven van Rentergem gelegen in tsevenst begin van de ommelooper vanden schependomme deser stede tusschen de Antwerpsche strate aen de zuijtsijde met den westende aende hoochstrate belast met een schell: en vier groten parasijs ‘s jaers aen de armen deser stede
 • 20 maart 1653: comp Steven van Rentergem ende Janneken Gevaert sijne huisvr hebben vercocht aen Bartholomeus de Vos een huijs ende schuijre staende binnen deser stede aende noortsijde van de Antwerpstrate ende aende westsijde vande molen gelijck deselve huijsinge jegenwoordich bij de compt: worde gebruijct’ met de beperking dat de schuur pas in mei 1654 in eigendom van de koper komt.
 • 15 november 1653: comp Bartholomeus de Vos ende Margrieta Looijssen sijne huisvr verklaren schuldig te wezen aan Francois Florisson regerende schepen der stede Sluijs 35 ponden 6 schell en 8 groten als geleend geld... onderpand: 1 lijne 85 roeden lants erffve voor desen geweest sijnde een boogaerdeken waerop nu tegenwoordich staet de huijsinge en schuijre van Steven van Rentergem gelegen int sevenste begin vanden ommelooper vanden schependomme tusschen de Antwerpse strate aende suijtsijde, metten westende aende hoochstrate, belast met eenen schelling vier groten sjaars aenden armen deser stede soodanich sij comparant tselve lant heeft gecocht van Paules de Bruijne met consorten erffgenamen van Jacob Stoels... geërfd op 22 mei 1652... en het huis etc door hem compar: gekocht van Steven van Rentergem
 • 17 augustus 1654: comp Bartholomeus de Vos ende Margrieta Looijssen sijne huijsvr verkopen aan Elisabeth Dauwers wed laest van Maerten Maertsense ende eerst van Nicolaes de Vos over dewelcke de notaris Johan Cant ten desen present verclaert te accepteren eerst een swarte merrije en een baene ruin peert genaemt de Ruijter, vier roode melck koeijen drije calveren twee verckens drije wagens twee ploegen twee zegden vier pluijm bedden drije paer oorkussens ses wollen dekens seven paer lakens twaelf paer fluijwijnen een wagenschotte halve fijsel een schatra? ende een wagenschotte taefelken thien tinne schotels een dosijn tinnen tailloren vier koper kandelaers een koper tange en schoppe, glieerschde commen, twaalf schilderiekens, twee lange roers, drije pistolen, drije ketels, een marct tobbeken. ses stoelen, ses sittekussens, ijsere pot, drije dosijnen servetten, vijff Ammelakens, een coper bedtpanne, een deel giraedthout?, een deel knippelhout, een deel mutsaert, leggende in de schuijre ende staende op het hoff een keern ende deel tobbe ende melck teelen, een hoop hooij liggende inde schuijre, een vinnen hoeij op het hoff, twee vrouwe vliegers, vijff vrouwe keursen, een swarte laken mantel ende frack kleeren, voorts noch het recht tot de plantage staende onder het district en ontrent de vaert van Cantelmo onder Staten Lemieten welcke plantage hij eerste compt heeft gedaen ende in admodia:?? is hebbende bij octrooi van die van de voors: wateringe voor 30 jaren, voorts alle de vruchten te velde op de landen van dhr Maerten van Bruinsteen sijnde in arrest ende voorts noch hemlieden huijs ende schuijre daer sij jegenwoordig innen met den hoff ontrent 185 roeden eygen lants daer mede gaende daervan de compt: hun bij desen sijn ontgoedende ende ontervende geven over sulcx daer van halm ende wetelicke gifte aen de voorn: hunnen moeder ter acceptatie als vooren hebbende voorts aenden voorn: acceptante overgelevert de sleutels van den voors:pijsel...
 • 24 november 1654: comp Bartholomeus de Vos jegenwoordig woonachtig op het groote pas vervangende Margrieta Looijssen sijne huisvrouwe, verklaart schuldig te wesen aen Jan Geertssen inwoonder binnen Muijden 500 carolusguldens, onderpand een huijs ende erve staende ende gelegen binnen Muiden ontrent de molen sijnde bij hem compt: tot den tijt toe selfs bewoont ...
 • 12 augustus 1655: comp Elisabeth Dauwers wed van Maerten Maertens won Sluijs verkoopt aan Charel van Lerberge onze medebroeder in wette... seker huijsinge, schuijre ende stallinge met den hoff ende erve daermede gaende groot ontrent 185 roeden eygen lants ... in de Antwerpstraet jegenwoordig bewoont door Laurens Imanssen, de comp was gerecht bij wettelijke gifte tharen profijte danoff gedaen bij Bartholomeus de Vos ende Margrita Looijssen sijne huisvr van date den 27 aug 1654 ... koop voor 500 carolusguldens

RAZvl 473

 • 1 mei 1659: comp Charel van Lerberge schepen deser stede verkoopt aan Jochem Asseels en Francijntje Pycuers sijne huisvr seker huijs ende schuijre mitsgaders 185 roeden erfve daer op tvoors huijs gebout is gelegen tusschen de Antwerpsche strate aende zuijtsijde, met den westende aen de stadswaterput belast met 9 ? schell? aen de armen deser stede de compt: competeredne bij coope gedaen jegens de wed van Maerten Maertenssen...
  [in margine] Op den 11 sept 1695 is door de magistraat van Muijden uijt lijbre gifte gegeven aen Salomon de la Va in houwelijk met de wed van Jochem Asseel ter verclaere daer de stat peerde door den sluijck onbruicbaar was, den eijgendom van t achterste gedeelte van selve peerdeput voorn? op te hoogen na sijn believen mits een gragt van achterlatende? tot loosinge van de waeter van de plaetse en hij voor aen de Antwerpstrate een nieuwe put tot te gerieff van t gemeen tsijnen cost maeke, blijvende hij La Va ende alle sijne successeuren van de igendom van nevenstaende huijse en erve van nu aff eeuwichlijck en erffel: geobligeert den selve nieuwen put t haren costen t onderhouden van affstoppen...
 • 15 feb 1690
  comp Pieter van der Straeten als voocht van Maria Croocq eenige naegelaten weese van Joos de Croocq overleden camerbode deser stede ... verclaerde dat hij op den 27e dec des voorleden jaers 1689 hadde geveilt ende ten stocke vercocht ... aen Jacob Asseel een seker woonhuijs met sijn erve ... aen de suijtoostsijde van de Antwerpstraete hebbende aen de suijtwestsijde de huijsinge ende erve van de weesen van Francois Coolen te vooren toebehoort hebbende wt Claes Leupe, aen de noortsijde t huijs ende erve van Jacquemijntie de Groote achterwaerts streckende tot d’erve van Pieter de Nut ende Jan Vermeesch sijnde de vercoopinge geschiet voor ende om eene somme van 55 ponden 6 schell en 8 grooten vls te betaelen aen den stockhouder van Uxeem in twee egale pajementen...

Bronnen