Hans Rottiers huis

Uit Sint Anna ter Muiden
(Doorverwezen vanaf Jan Cornelissen huis)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hans Rottiers huis lag in Sint Anna ter Muiden. Jan Schapelinck schuur is hier in 1633 van afgesplitst. In 1688 werd er een schuur op het perceel gebouwd.

Het lag op de locatie van de latere percelen A 55 en A 56 en op de eerdere locatie van Jan Carpentier hofstede.

Ligging

<googlemap lat="51.314617" lon="3.364804" type="satellite" zoom="18" height="300"> 51.314503, 3.364772, Hans Rottiers huis </googlemap>

14 januari 1639:

9 mei 1648:

14 november 1657:

 • huijs ende erve staende op cheijns gront op de plaetse deser stede
 • tusschen thuys van Michiel vanden Broucke aende zuijtsijde,
 • thuys van Maeken Cherf aende noortsijde
 • achterwaerts streckende tot de erve gebruijct wordende bij Jacques Caene.

14 november 1657:

20 februari 1697:

 • een huijs schuijre stallinge etc
 • aende noortoostsijde van de plaetse deser stede
 • hebbende ten noortwesten de gemeene ganck,
 • ten suijtoosten en achterwaerts streckende aen d’ erve van Joris Cauw

16 januari 1699:

 • een huijs schuijre ende stallinge met haere erve
 • gestaen ende gelegen aende noortsijde van de plaetse deser stede,
 • hebbende ten noortwesten de gemeenen ganck ,
 • ten suijtoosten, en achterwaerts streckende jegens d’erve van Joris Cauwe

12 september 1730:

Eigenaren

 • Tot voor 3 september 1633: Hans Rottiers.
 • Vanaf 3 september 1633: Jan Cauwesijn.
 • Tot 14 januari 1639: Jan Cornelissen te Aardenburg.
 • Op 14 januari 1639: Passchier van Auweghem.
 • Vanaf 14 januari 1639: Jaques de Quesnoy.
 • Tot 9 mei 1648: wed. Jaques de Quesnoy
 • Vanaf 9 mei 1648: Andries Mattheussen.
 • Voor 1657: Wed. Andries Mattheus x Maerten Bare.
 • Voor 1657: Wed. Maerten Jordaens.
 • Tot 14 november 1657: Cornelis Caen griffier.
 • Vanaf 14 november 1657: Steven van Rentergem.
 • Op 20 februari 1697: Guiljame van Rentergem X Johanna Scheers.
 • Op 16 januari 1699: Guiljame van Rentergem X Johanna Scheers.
 • Tot 12 september 1730: Maria en Magdalena van Rentergem, erfgen. Johanna Scheers.
 • Vanaf 12 september 1730: Pieter le Roij namens de diaconie

Vermeldingen

RAZvl 472

 • 3 september 1633:
  comp Jan van Dorth griffier en clerq van becommerheden deser stede over de gemeene crediteuren vande sterfhuijse van Hans Rottiers koopt ten profijte van Jan Cauwesijn innewoonder deser stede present... het gebou timmerage ende metselwerck van eene huijsinge ende schuijre... binnen deser stede aende oostzijde vande plaetse eertijds toegecommen hebbende Hans Rottiers insolant [insolvent] gestorven staende op chijnse sonder eijgendom van gronde... met een chijns van 5 schellingen zes groten sjaers aencommende Anths de Keuninck...
 • 14 januari 1639: comp Michiel Citroen inwoner deser stede als procuratie hebbende van Jan Cornelissen woonende tot Aerdenburg, verkoopt aan Passchier van Auweghem een huis en erf ande oostsijde vande plaetse op chijnsgrond van Anthonis de Ceuninck, t huijs van Claes de Vos ande noortsijde aen een zijde ende de schuijre van Jan Schapelinck ande zuydsijde over andere zijde...
 • 9 mei 1648:
  comp Pieter Mortier bode deser stede, de welcke crachtens procuratie begrepen in seker transport gedaen bij de weduwe van Jaques de Quesnoy aen Charles du Rieu van de reste van de coop van t naerschreven huijs, dat schuldigh is Andries Mattheussen gepasseert voor de notaris Jan Cant ende getuigen tot Sluijs den 29 april 1647 ... verkoopt aan voorn Andries Mattheussen een huijs binnen deser stede ande oostzijde van de plaetse t huijs ende erve toebehoort hebbende aen Pieter de Cherff ande zuudsijde thuijs ende erve van de wed van Nicolaes de Vos ande noortsijde daer den acceptant jegenwoordigh inne woont staende op den cheijnsgrondt van de weduwe ende erfgename van Anthonis de Keuninck ende dat alles volgens de schriftelijke contracten daarvan gemaect tusschen de voorn wed van Jaques de Quesnoy ende de voors Andries Mattheussen gepasseerd voor de voorn notaris den 13 april 1646...
 • 14 november 1657: comp Steven v Rentergem wonende St Anne verklaart schuldig te wezen aan griffier Caen 12 pond vlms over de coop van de naars:huijse... bekennende voorts noch schuldig te wesen aen sijne kinderen geprocureert bij Neelken Kense over hunne moederlijke successie 88 ponden vlms, die hij zal betalen zodra ze mondig zijn... onderpand: seker huijs ende erve staende op cheijns gront op de plaetse deser stede tusschen thuys van Michiel vanden Broucke aende zuijtsijde, thuys van Maeken Cherf aende noortsijde achterwaerts streckende tot de erve gebruijct wordende bij Jacques Caene...
 • 14 november 1657: comp Cornelis Caen griffier deser stede verkoopt aan Steven v Rentergem huijs ende erve staende op eygen gront op de oostsijde van de plaetse tusschen het huijs van Michiel vanden Broucke aende zuijtsijde thuys van de wed van de burgemr Coolen aende noortsijde achterwaerts streckende tot aen de erve gebruict bij Jacques Caene den compt: competerende bij coope ten decrete gedaen jegens de wed van Maerten Jordaens die t selve hadde gedaen decreteren tot laste vande wed van Andries Mattheus als doen in huwelijk met Maerten Bare [lees: Barry]...

RAZvl 473

 • 20 feb 1697: comp Guiljame van Rentergem ende Johanna Scheers sijne huisvr verklaren op 26 october des voorleden jaers 1696 te hebben geliquideert met juffr Janneken Mangelaer wed van dhr majoor Verbeke als eenige erfgenaem van haeren vader Cornelis Mangelaer over t maecken van een schuijrtie staende achter haer comparanten naer gedeclareerde huijse ... bekenden schuldig te wesen aen genoemde juffr Mangelaer 22 ponden vlms tegen 5% sjaers... onderpand een huijs schuijre stallinge etc aende noortoostsijde van de plaetse deser stede hebbende ten noortwesten de gemeene ganck, ten suijtoosten en achterwaerts streckende aen d’ erve van Joris Cauw ...
 • 16 januarij 1699: comp Guiljame van Rentergem ende Johanna Scheers sijne huisvr verklaarden schuldig te wesen aen den armen diaconie deser stede over wien Mahieuw Vervooren ten desen present als administrerende diacon tselve was accepterende eene somme van 500 carolijguldens... onderpand een huijs schuijre ende stallinge met haere erve gestaen ende gelegen aende noortsijde van de plaetse deser stede, hebbende ten noortwesten de gemeenen ganck , ten suijtoosten, en achterwaerts streckende jegens d’erve van Joris Cauwe...

RAZvl 478

 • fo 251, 12.9.1730:
  comp Maria van Rentergem, meerderjarige nagelate dogter van wt Johanna Scheers in huw verwekt bij wt Guilliame van Rentergem in het gene naerschreven geregtigt eerst met, ende benevens hare suster Magdalena van Rentergem ider voor de helft, als erfgenamen van haare overleden moeder Johanna Scheers, en verder als erfgenamen voor de wederhelft van de voors hare suster Magdalena van Rentergem na haere moeder overleden op den 16 aug 1729... welke comparante verklaarde te hebben verkocht ten profijte van de arme diaconie deser stede aan Pieter le Roij s’heeren dienaer, woonende alhier... een huijs, schuere, stallinge met het erf, aen de noortzijde van de plaetse of pleijn, ten noortwesten tegen de stadswatergank off erve, zuidoost en agterwaerts streckende jegens de erve van de erfgen Jan Bocqué, te vooren Joris Cauwe, competerende de vercoperesse als erfgen voornoemd, hebbende haere moeder Johanna Scheers al hetzelve toebehoort bij versterf van hare voors man Guilliame v Rentergem, de welke het huijs heeft geerft van zijn vader Steven van Rentergem, ende de schuere ten jare 1688 doen bouwen, blijkende het selve bij den verbant van het restant tot 22 ponden vlms alhier gepasseert in proffijte van juffr Janneke Mangelaer als eenige erfgen van haar vader Cornelis Mangelaer timmerman binnen Sluijs, dd 20 feb 1697.
  Zijnde dese coop geschiet voor 58 ponden vlms

Bronnen