Joris Cauwe huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Joris Cauwe huis lag in Sint Anna ter Muiden en lag op de locatie van de latere percelen A 40, A 41 en A 42. Op de locatie ligt nu Singel 8a en Singel 10.

Ligging

1 juni 1695:

 • op de oostsijde van t stats straete streckende van de molen na de straete lopende
 • en achterwaerts jegens de gracht van de weije den heer comparant in privé competerende

24 april 1697:

 • seker woonhuijs staende op cheijnsgront,
 • gelijck oock is het annexe hoffken gelegen
 • aen de oostsijde van statsstrate streckende van de molen na t pas, ende wech na Brugge
 • achterwaerts comende jegens den gracht van de weije toebehoorende Anthonis de Puijt

17 juni 1722:

 • seecker woonhuijs en stallinge mitsgaders het hofken of erve daer mede gaende,
 • staende het huijs op chijnsgront tot 5 schell vlms jaerlijx die men gelt aen de stad St Anne,
 • aen de oostzijde van de stadtsstrate streckende van de molen na t pas, en de wegh na Brugge,
 • aghterwaerts comende jegens de gragt vande weije toebehoorende aen Antheunis de Puijt nu desselfs erffgenamen.

2 juni 1734:

 • een woonhuijs en stallinge, mitsgaders het hofken of erve... op chijnsgrondt tot 5 schell sjaers aan de stadt St Anne,
 • aende oostzijde de stadtsstrate streckende van de moolen na t grote pas en de wegh na Brugge,
 • aghterwaarts comende jegens de graght van de

26 januari 1757:

 • Huis abouterende tegen de Greveningsedijk aan de westzijde,
 • zuid tegen het huis van de armen deser stede,
 • oost tegen de weide van de erven van wt de burgemeester Jacobus van der Strate
 • en noord tegen gemelde dijk van Greveninge.

Eigenaren

kaart 1728
 • Tot 1 juni 1695: Stad Sint Anna ter Muiden
 • Vanaf 1 juni 1695: Joris Cauwe.
 • Tot 24 april 1697: Joris Cauwe X Anna Marij van de Berge.
 • Vanaf 24 april 1697: Pieter de Vuijst.
 • Tot 17 juni 1722: Pieter de Vuijst de oude.
 • Vanaf 17 juni 1722: Pieter Buijck.
 • In 1728: Pieter Buijck.
 • Tot 2 juni 1734: diaconie van Sint Anna ter Muiden vanwege het onderhoud van de kinderen van Pieter Buijck.
 • Vanaf 2 juni 1734: Pieter de Saal.
 • Tot 26 januari 1757: Abraham den Decker, landman won. onder Zuidzande, wednr van Maria Verhoeve, eerder wed van Cent Leijs en daarvoor van Pieter del Sael.
 • Vanaf 26 januari 1757: Jeremias Verkruijsse schoenmakersbaas alhier.

Vermeldingen

RAZVL 473

 • 1 junij 1695:
  comp Anthonis de Puijt president schepen deser stede mits t overlijden van dhr burgemr Oseel, ...is met express toestemming van dhr baljuw Swancke geresolveert het schuttershuisken te vercoopen en de gront op cheijns uijt te geven vermits veel reparatie daer af moet gedaen werden en verclaerden derhalve vrijdag 20en april te hebben verkocht aan Joris Cauwe ... van het woonhuijsken dese stat gecompeteert hebbende en voorgaenden gebruict geweest voor een wooninge van ‘s heeren dienaers deser stede sijnde gestaen op de oostsijde van t stats straete streckende van de molen na de straete lopende en achterwaerts jegens de gracht van de weije den heer comparant in privé competerende... voor eene somme van 10 ponden vlms te betaelen de eerste helft contant, de welcke de comparant oock bekent voldaen te wesen aen de stockhouder van Uxem; en d ander helft prima meije aenstaende ...
 • 24 april 1697:
  comp Joris Cauwe ende Anna Marij van de Berge sijne huisvr verkopen aen Pieter de Vuijst seker woonhuijs staende op cheijnsgront, gelijck oock is het annexe hoffken gelegen aen de oostsijde van statsstrate streckende van de molen na t pas, ende wech na Brugge achterwaerts comende jegens den gracht van de weije toebehoorende Anthonis de Puijt... voor de somme van 36 pont 10 schell vlms...

RAZVL 478

 • fo 159, 17.6.1722:
  comp Pieter de Vuijst de oude wonende te deser stede, heeft verkocht aan Pieter Buijck mede woonende alhier, seecker woonhuijs en stallinge met alle tgeene daer aen aert en nagelvast is met het staende haert ijser in de keucken en kastie in de Bacqueete, mitsgaders het hofken of erve daer mede gaende, staende het huijs op chijnsgront tot 5 schell vlms jaerlijx die men gelt aen de stad St Anne, aen de oostzijde van de stadtsstrate streckende van de molen na t pas, en de wegh na Brugge, aghterwaerts comende jegens de gragt vande weije toebehoorende aen Antheunis de Puijt nu desselfs erffgenamen...
  Competerende de vercooper t gem: huijs etc bij coope van Joris Cauwe en Anna Marie van den Berge zijne huisvr dd 24 april 1697.
  Zijnde desen coop geschiet voor 50 ponden vlms, te betalen 100 guldens contant

RAZVL 473

 • 2.6.1734
  comp Mattheus Croquette diacon deser stede en als opperarmmeester heeft verkocht aan Pieter de le Saal, wonende alhier, een woonhuijs en stallinge, mitsgaders het hofken of erve... op chijnsgrondt tot 5 schell sjaers aan de stadt St Anne, aende oostzijde de stadtsstrate streckende van de moolen na t grote pas en de wegh na Brugge, aghterwaarts comende jegens de graght van de weije, toebehoorende aende erfgenamen de oudt burgemr Anthonis de Puijt...
  competerende de diaconie-armen het voors woonhuijs en erve bij versterf van Pieter Buijck als alimenteerende de kinderen van den zelve Pieter Buijck, die hetzelve weer hadde bij coope van Pieter de Vuijst de oude dd 17 juni 1722.
  Zijnde dezen coop geschiet voor 26 ponden vlms. Onderpand hetzelfde huis en erf.

RAZVL 480

 • 26.1.1757:
  Abraham den Decker, landman won. onder Zuidzande, wednr van Maria Verhoeve, eerder wed van Cent Leijs en daarvoor van Pieter del Sael. Zij heeft als wed van Cent Leijs aan wt Jan Dhose, in leven won in St Anne, verkocht een huis.
  Comp voor de crediteuren oud-burgemr Pieter Hernij en Maerten vd Kerkhove.
  Huis abouterende tegen de Greveningsedijk aan de westzijde, zuid tegen het huis van de armen deser stede, oost tegen de weide van de erven van wt de burgemeester Jacobus van der Strate en noord tegen gemelde dijk van Greveninge.
 • 26.1.1757:
  Boedel van Jan D'Hose, crediteuren verkopen het voornoemde huis aan Jeremias Verkruijsse, schoenmakersbaas, woonende alhier, ten desen present, voor 7 0 0.
  'Huis abouterende tegen de Greveningsedijk aan de westzijde, zuid tegen het huis van de armen deser stede, oost tegen de weide van de erven van wt de burgemeester Jacobus van der Strate en noord tegen gemelde dijk van Greveninge'

RAZVL 493

 • 1762
  Jannes Verbrugge als weduwnaar van weduwe Elisabeth Willems, 27 januari 1762 overgebracht naar de weeskamer... Zij laat na oa
  Het huijs abouterende zuidoost jegens de erven wijlen burgemeester Jacobus van der Strate, zuit jegens het armhuijske en noort jegens de dijk van Greveninge.

Bronnen