Jacob de Witte boomgaard

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jacob de Witte boomgaard is een stuk land in Sint Anna ter Muiden, op de locatie van de latere percelen A 63, A 64 en A 65.

Vermeldingen

RAZvl 471

 • 13 december 1567:
  Comp Maria de dochtere van Pr Balcke weduwe van Passchier Bezant over haer zelven voorts Jacob Marcx als voocht van Loyken tkindt vanden voors Passchier Bezant dat hy hadde by de voorn Marya de dochtere van Pr Balcke zyn laetste wyf was (vervangende Yman Bauwens zijnen medevoocht) ...
  consent van het Vrije: ... als voochden van Loyken fa Passchier Bezant dat hy hadde by Mayken de dochtere van Pr Balcke zyn laetste wyf vrylaet ende verweest binden ambochte van Lisseweghe te moghen vercopen eene rente van 20 sch tsjaers te lossene den penninck 16. Ende dezelve te bezettene op zeker partyen van lande de voorn weese competerende byden overlyden van zyne vadere... omme te lossen de schulden ende lasten daerinne tsterfhuus vanden voorn Passchier Bezanr ... belast bevonden es bedraghende over de voorn weesens deel ende portie de somme van 14-7-3 ponden vlms...
  wel ende deuchdelicke vercocht thebbene heer Jacob Kermijn als wediensier vander kercke van St Donaes in Brugghe aldaer present ende accepterende ten behouve vande voorn kercke eene rente van twee ponden grooten tsjaers ende dat voor de somme van 32 ponden vlms die de voornoomde comparanten ten passeren van desen kenden ghezaemdelick vanden voorn heer Jacob Kermijn ontfaen thebbene...
  Onderpand 14 gem 2 lijne 68 roeden landts met al den huuse ende boomen daerop staende binnen deser voorn stede ... in diveersche partijen. o.a.
  zo ligghets west daerby over den voornoomde dyck twee lynen acht roeden landts ende es een bogaerdeken tusschen den voorn: dyck ghenaempt St Anne strate ande noordtzyde ende opt noordwesthende thoude scottershof, ande zuudtwestzyde metten laste van drie ponden 12 sch sjaers ervel cheynsrente die men ghelt de kercke van Houcke;

Ommeloper 1577

 • [marge] xxj
  ontbladere Mathijs van Hooreweghe
  Jacob de Witte causa uxoris ende bij coope over Passchier Bezant commende bij cheinse van de kercke van Houcke an de oostsijde daeran, een driehouckte bogaert mette suutoostsijde crom anden oostdijck streckende metten noorthende an St Anne strate 25 voeten uutghesleghen tot de halve gracht,
  1 lijne 60 roeden
  Per gifte groot 2 lijnen 8 roeden belast met 4 pond 12 sch par: erfelicke cheijns ande kercke van Houcke.

RAZVL 473

 • 17 aug 1694
  comp Johan Sandra medicinae doctor woonende tot Leijden verklaart schuldig te weesen aen de naegelaten kinderen van wt Josua de Vloo over wien dhr Willem van Reinevelt als in huwelijck met haere moeder ende Jacob van Uxeem griffier deser stede als voogt van deselve, die waeren accepterende eene somme van 100 ponden vlms... tegen 5% sjaers...
  onderpand een behuisde hoffstede genaemt de Patente [...]
  item 60 roeden lants sijnde een cleen boomgaerdeken liggende recht over de voors: hoffstede in t sevende beloop van de landen binnen de paelen en is een driehoeck aen de westsijde d’ erve van Salomon de la Va, sijnde het oude schuttershoff aende oostsijde den oostdijck, ten noorden t straetie van St Anne na vrouw Geile loopende, en ten suijden scherp en te niet loopende jegens den oostdijck en molen;

Bronnen