Houten Wambais

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Sint Anna ter Muiden in 1728

Het Houten Wambais lag in Sint Anna ter Muiden op de locatie van het latere perceel A 50. Nu Sint Annastraat 126.

Ligging

<googlemap lat="51.314077" lon="3.365014" type="satellite" zoom="17" height="300"> 51.313836, 3.364896, Houten Wambais </googlemap>

1671:

 • een huisken staende op St. Anne genaemt t'houte wambais
 • hebben zuijt d’erve van Jan Geersen
 • noort Lieven Burggraeff
 • west d’erven van va: (vidua) Noel Nemegheer

12 juli 1676:

 • seker huijs met sijn erve ter nombre van 14 roeden landt genaemt het houte wambaeijs
 • staende oost de strate
 • benoorden d’erve van Lieven Burggrave,
 • west d’erve van d’hoirs van d’heer Maerten Jordaen
 • leggende tegens de straete genaemt den Corte ommeganck
 • ende van zuijden d’erve van oudts toegecommen hebbende Jan Geertsen

15 mei 1686:

 • een huijs met sijn erve
 • abouterende van oosten de straete loopende van St Anne marckt naet Pas,
 • van de suijtsijde de erve toebehoorende de wed Nicolaes Kieken, ofte het kerckelant,
 • van westen de straete genaemt den corten ommeganck
 • en van de noortsijde de erve van Anthonij van Eeckhoute, en Jan d’Haene

5 mei 1694:

 • een huis met sijn erve sijnde dese erve groot met 22 roeden kercke Muijden lant
 • gelegen voorwaers ofte aende oostsijde streckende jegens de Hoogstrate
 • aende zuijtsijde jegens t kercke Muijden lant en boomgaert van Corns Warre
 • aen de westsijde den corten ommeganck
 • ende aende noortsijde d’erve van wed Anthonij van Eeckhoute ende Matthijs Verschelle

1 december 1728:

 • een huysken mede binnen deser stede op 84 roeden erve genaamt het houte wambaeijs
 • met de oostzijde aan de hooghstraete

26 oktober 1729:

 • een huijsken mede staende binnen dese stede, genaemt het houte wambaeijs,
 • met de oostzijde aan de hooghstraete,
 • west aan den Corten ommeganck,
 • met 84 roeden erve, waarvan 22 roeden chijns grond is

24 januari 1753:

 • een huijs met sijn erf
 • staende voorwaerts offte aen de oostsijde strekkende jegens de Hoogstraat
 • aan de zuijdzijde jegens t kerke Muijden land en boomgaard van Cornelis Warre nu den accepatant
 • aan de westsijde den korten ommegank
 • en aan de noordsijde d’ erven van vidua Anthonij Eechout en Matthijs Verschelle,
 • sijnde dese erve groot met 22 roeden kerke Muijden lands, dat jaerlijks gelt ½ schell 84 roeden

16 mei 1753:

 • ten noortwesten de Antwerpstrate,
 • ten suijdwesten d'erve van wt J. de Bruijne, nu schepen J. de Ridder,
 • ten zuidoosten den dijk van Greveninge,
 • ten noordoosten het huisje van de armediaconie deser stede

27 februari 1754:

 • ten noortwesten de Antwerpstrate,
 • ten zuidwesten de erve van schepen Jacobus de Ridder,
 • ten zuidoosten de dijk van Greveninge,
 • en ten noordoosten het huisje van de arme diaconie deser stede.

21 november 1759:

 • een huijs en erve staande op de hoogstraat alhier genaamt het houte wambaijs
 • staande op 62 roeden eigen grond en daarbij 22 roeden erve van de kerke deser stede

9 oktober 1765:

 • huis stal en erve voorwaarts ofte aan de oostzijde streckende jegens de Hoogstrate,
 • aan de zuidzijde het land van de kerke deser stede en boomgaard van Cornelis Warre, nu d’erve wt den burgemr Johannes van Hecke,
 • aan de westzijde den korten ommegank
 • en aan de noordzijde d’erven van de wed wt Johannes Scheers,
 • zijnde de erve groot met 22 roeden van de kerke deser stede en waarvoor men jaarlijks betaalt tot 7 schell vlms, 84 roeden lands

30 augustus 1774:

 • huis stal en erve aan de oostzijde jegens de Hoogstraat,
 • aan de zuijdzijde het land van de kerke deser stede, de boomgaard van de weesen van Hecke,
 • aan de westzijde den korten ommeganken,
 • aan de noordzijde de erven van de wed Johannes Scheers,
 • zijnde de erve groot met 22 roeden van de kerke deser stede en waarvoor men jaarlijks betaalt tot 7 schell vlms, 84 roeden lands

Eigenaren

 • Tot 1671: Maerten fs. Jean Jordaen.
 • Vanaf 1671: Jacob Maes (dit is Matthijs Verschelle).
 • Tot 12 februari 1676: Matthijs Verschelle wed. Jaqueminken Caesen die wed. was van Guilliame Coolen.
 • Vanaf 12 februari 1676: Jan Cane.
 • Tot 15 mei 1686: Wezen van Jan Kaene.
 • Vanaf 15 mei 1686: Marijnis Castier.
 • Tot 5 mei 1694: Jacob van Uxeem als clercq van becommerthede der stat Sluijs waeterrecht ende Nieuwmuijden
 • Vanaf 5 mei 1694: Pieter Hernij.
 • 1728: Erven Hernij.
 • Voor 1753: Jacobus de Nuet.
 • Tot 24 januari 1753: Cornelis van Melle te Cadzand X Maria de Nuet, Zacharias Leurgans, landman alhier, X Magdalena de Nuet, eenige nagelaten kinderen en erfgenamen van hun vader Jacobus de Nuet.
 • Vanaf 24 januari 1753: Johannis van Hecke, schepen dezer stede.
 • Tot 9 oktober 1765: Johannes de Nut mr timmerman binnen Sluijs X Jacoba de Jonghe hebben
 • Vanaf 9 oktober 1765: Isabella Oonoff wed schepen Johannes Lamens
 • Tot 30 augustus 1774: Johannes le Roij (zoon Isabella Oonoff)
 • Vanaf 30 augustus 1774: Pieter le Roij (broer Johannes le Roij)
 • 1832: Louisa Wage, wed. Jacobus Henri, arbeidster te Sint Anna ter Muiden.

Vermeldingen

Ommeloper 1577

 • [marge] ontblader Jan van Stae
  Jan van Stae over Jan van Daele over Sijmoen Maertens commende bij cheijnse van de kercke van der Mude ande noortsijde daeran, streckende met beeden henden als vooren, met een huijs opt oosthende hier op staende daer Jan voornoemt op wuent cum noortsijde som an Gillis de Lantmetere erfve,
  60 roeden

RAZVL 473

 • Den [n.i] 1671:
  comp Adriaen Jordaen als voogt van Maerten fs Jean Jordaen verkoopt aen Jacob Maes een huisken staende op St. Anne met sijn erven daermede gaende genaemt t’houte wambais hebben zuijt d’erve van Jan Geersen noort Lieven Burggraeff west d’erven van va: [vidua] Noel Nemegheer ende dat voor 10 ponden vlms ...
 • 12 feb 1676:
  comp Baudewijn Scheers gerechtsbode alhier met machtiging van Matthijs Verschelle weduwnr van Jaqueminken Caesen tevooren wed van Guilliame Coolen overleden alhier ter stede...
  procuratieverklaring:
  comp Matthijs Verschelle woonachtig Westcappelle weduwnr van Jaqueminken Casen te vooren wed van Guiljaeme Coolen jegenwoordich sijnde alhier op St Anne machtigt Baudewijn Scheers om uijt erve te gaen van seker huijs met sijn erve ter nombre van 14 roeden landt ende gevolge van dier emmers soo als het selve gestaen ende gelegen is binnen St Anne voornoemt genaemt het houte wambaeijs staende oost de strate benoorden d’erve van Lieven Burggrave, west d’erve van d’hoirs van d’heer Maerten Jordaen leggende tegens de straete genaemt den Corte ommeganck, ende van zuijden d’erve van oudts toegecommen hebbende Jan Geertsen ende daer inne te erven ende vesten den persoon van Jan Cane voldoeninghe van den coop tusschen den comparant ende den selve Cane aen gegaen ten jare 1674 ten dage van erffenisse te verclaeren dat den comparant van de coopschat van den selven huijse ende erve soo vele hem aengaet is voldaan... de somme van ontrent 100 guldens daermede tselve huijs ende erve is belast, bij wettelijcke bande ten profijte van de weese van Guilliaem Coolen genaemt Corns: dat blijf tot laste van den selve Cane...
 • 15 meij 1686:
  comp Pr van der Straeten als voocht over de weesen van Jan Kaene... verkoopt aen Marijnis Castier een huijs met sijn erve abouterende van oosten de straete loopende van St Anne marckt naet Pas, van de suijtsijde de erve toebehoorende de wed Nicolaes Kieken, ofte het kerckelant, van westen de straete genaemt den corten ommeganck en van de noortsijde de erve van Anthonij van Eeckhoute, en Jan d’Haene... de erve van t voors huijs met t kerckelant daer in begrepen is groot 84 roeden ...
 • 5 meije 1694: comp Jacob van Uxeem als clercq van becommerthede der stat Sluijs waeterrecht ende Nieuwmuijden... verclaert vercocht te hebben een huis met sijn erve aen Pieter Hernij... gelegen voorwaers ofte aende oostsijde streckende jegens de Hoogstrate aende zuijtsijde jegens t kercke Muijden lant en boomgaert van Corns Warre aen de westsijde den corten ommeganck ende aende noortsijde d’erve van wed Anthonij van Eeckhoute ende Matthijs Verschelle sijnde dese erve groot met 22 roeden kercke Muijden lant dat jaerlijcx gelt 7 schell 84 roeden [sic]... coopsom 65 ponden vlms...

RAZVL 481

 • 1 dec 1728, Collaterale successie:
  Getaxeerd op verzoek van Jacobus Lansheer in naam vd erfgenamen van wijlen zijn huisvrouw Pieternella de Bruijne, alhier ter stede overleden op 10 nov 1728...
  Item 1/24 part in een huysken mede binnen deser stede op 84 roeden erve genaamt het houte wambaeijs met de oostzijde aan de hooghstraete, belast met 7 schell vlms ‘s jaars over chijns van 22 roeden erve, getax het geheel op 55 pond vls
 • 26 oktober 1729, Collaterale successie.
  Op verzoek van Pieter Philip Hennequin als testamentaire vooght der kinderen van wt Pieter Hernij de jonge daer moeder van is Pieternella de Puijt, ende mitsdien over en van wegens de erfgenamen van wt de weese Theodorus fs Pieter Hernij voornoemd, alhier ter stede overleden op 28 sept deses jaars 1729, getaxeerd:
  Item 1/20 part in een huijsken mede staende binnen dese stede, genaemt het houte wambaeijs, met de oostzijde aan de hooghstraete, west aan den Corten ommeganck, met 84 roeden erve, waarvan 22 roeden chijns grond is tot 7 schell Vls jaarlijks, getax het geheel op 55 Vls
 • 21 nov 1759:
  op verzoek van oud-burgemr en schepen van Sluis Pieter Hennequin als voogd van de wezen van Johannes van Hecke, in leven schepen deser stede, en sulx over de erfgenamen van Paulus van Hecke overleden op St Anne 19 oktober 1759, getaxeerd:
  Item een sesde part in een huijs en erve staande op de hoogstraat alhier genaamt het houte wambaijs staande op 62 roeden eigen grond en daarbij 22 roeden erve van de kerke deser stede waarvoor in pagte werd betaald tot 7 schellingen sjaars, 25 ponden vls de hoop.

RAZvl 474

 • 24 jan 1753:
  comp Cornelis van Melle woonende op het Cadsandse dorp in huwelijk met Maria de Nuet, en Zacharias Leurgans, landman alhier, in huw met Magdalena de Nuet, eenige nagelaten kinderen en erfgenamen van hun vader Jacobus de Nuet overleden te deser stede, welke comparanten causa uxoris voornoemt verkopen aan Johannis van Hecke schepen deser stede... een huijs met sijn erf staende voorwaerts offte aen de oostsijde strekkende jegens de Hoogstraat aan de zuijdzijde jegens t kerke Muijden land en boomgaard van Cornelis Warre nu den acceptant aan de westsijde den korten ommegank en aan de noordsijde d’ erven van vidua Anthonij Eechout en Matthijs Verschelle, sijnde dese erve groot met 22 roeden kerke Muijden lands, dat jaerlijks gelt ½ schell 84 roeden, sijnde desen koop geschiet voor 30 ponden vlms...

RAZvl 480

 • fo 53, 9.10.1765:
  comp Johannes de Nut mr timmerman binnen Sluijs de rato caverende over zijn huisvr Jacoba de Jonghe hebben verkocht aan Isabella Oonoff wed wt schepen Johannes Lamens twee huijsen schuijren stallingen en haare erven thans geconverteert tot een gebruijk beijde staande binnen dese stad en over elkanderen, welk eerste huis etc met 81 roeden 1 voet 5 duijm erve voorhoofdende metten westeijnde tegen de Hoogstrate, met de zuidzijde jegens de dijk van de wateringe van Greveninge, oost van agter jegens de erve van de burgemr Jacobus de Ridder thans Jannes Naeije en met de noordzijde tegen d’erve van d’erfgenamen Pieter Hernij cs, het voors erf belast met een rente van 1 schell 9 grooten aan de kerke deser stede...
  Het tweede huis stal en erve voorwaarts ofte aan de oostzijde streckende jegens de Hoogstrate, aan de zuidzijde het land van de kerke deser stede en boomgaard van Cornelis Warre, nu d’erve wt den burgemr Johannes van Hecke, aan de westzijde den korten ommegank en aan de noordzijde d’erven van de wed wt Johannes Scheers, zijnde de erve groot met 22 roeden van de kerke deser stede en waarvoor men jaarlijks betaalt tot 7 schell vlms, 84 roeden lands ?... voor 1450 carolijguldens contant.
 • fol. 87v, 30.8.1774:
  Johannes le Roij meerderj jongman wonende binnen deser stede verkoopt aan sijnen broeder Pieter le Roij schepen deser stede vier huijsen met sijn erven: o.a.
  Het tweede huis stal en erve aan de oostzijde jegens de Hoogstraat, aan de zuijdzijde het land van de kerke deser stede, de boomgaard van de weesen van Hecke, aan de westzijde den korten ommeganken, aan de noordzijde de erven van de wed Johannes Scheers, zijnde de erve groot met 22 roeden van de kerke deser stede en waarvoor men jaarlijks betaalt tot 7 schell vlms, 84 roeden lands...

Not Hennequin

 • 19.11.1822

Johannes Le Roij te St Anne verkoopt aan Jacobus Bokelaar, winkelier te St Anne, een woonhuis met het daar aan vast zijnde schuurtje en den thans daar bij nog behorende grond en erve, zijnde hetzelve huis tevoren geweest een stal... aan de westzijde van de Hoogstraat, noord het huis van David Kotvis, het welk van het verkochte met een gang ter breedte van 11 palmen is afgescheiden, zuid aan den nieuwen straatweg van Sluis naar Brugge, en west mede aan dezen zelven weg. Comp den verkooper bij successie van zijn moeder Suzanna Levina Dames wed van Pieter Le Roij.

Not Schout

 • 12.6.1843

Jacobus Bokelaar verkoopt aan Levina le Roij met medecomparant Pieter Leijssenaar... een woonhuis te St Anne aan de westzijde vd Hoogstraat palende ten noorden aan het huis van Govert Schaap, het welk van het verkochte met een gang ter breedte van elf palmen is afgescheiden, ten zuiden en ten westen aan den nieuwen straatweg van Sluis naar Brugge, bekend als A 50... Zijnde de verkooper eigenaar geworden bij koop van wijlen Johannes le Roij dd 19.11.1822 voor not Hennequin...


OAT

Bronnen