Altena

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Altena was een huis in Nieuw Muiden.

Ligging

27 juli 1565:

 • eenen huuze binnen deser stede opde nieuwe Mude ghenaempt Altena
 • thuus van Joachim Hendricx ande zuutzyde
 • ende Claeijs Valentyn ande oostzyde
 • mette gronde ende erve daer tzelve huus op staet...
 • onlancx in cheijnse ghegheven by burgemrs ende scepenen der voorn stede
 • lanck int gheheele drie roeden ende breet twee roeden
 • metgaders den gront daer den hovene op staet
 • twaelf voeten blocx af
 • streckende noordwaert naer de binnenste duere van de nieuwe wercke ende speye van die van Brugghe

Eigenaren

 • Tot 27 juli 1565: Jan van Eecke X Anthonyne de Cherf
 • Vanaf 27 juli 1565: Pieter vande Kerckhove

Vermeldingen

RAZvl 456

 • 10 mei 1565:
  Comp Jan van Eeke onsen goeden vriendt ende poorter hoe hij staende heeft zeker huus op de nieuwe Mude ghenaemt Altena wanof de meeste partie betemmert es gheweest onlancx bij Corn: de Wilde zijne voorsate. Ende midts dat hij beduchtende was indien hij remonstrant hiernaelmale van hunne werde tzelve huus te belastene ofte vercoopene ofte oock te vermeerderen ende betemmeren dat wij hem daerinne beledt mochten doen als tzelve huus staende op onsen grondt zo heeft hij remonstrant zeere neerstelicke verzocht dat wij hem zouden willen overlaten den zelven grondt vanden huuse in cheynse voor eenen redelicken prys metgaders noch een cleen partie ome tzelve te mogen vermeerderen ende int vercanten te bringhen indient hem remonstrant proffijt dochte.
  Op welcke versoeck gheledt hebbende ende hierop ghehadt taduys vanden Baiilliu ende Burchmre vander courpse deser stede. Ende naerdien dat wij hebben doen beworpen ende meten de groote van de gronde bijden remonstrant begheert ende ons overghebrocht gheweest es onder thandteeken van P Kempe ghezwooren landmetere vande lande vande vrijen...
  geconsenteerd en geven genoemde Jan van Eeke in wettel: cheijnse de grondt daer zijn huis ghenaempt Altena nu jeghenwordich op staet, metg: noch te moghen vergroten ende extenderen het cleen huuseken ?? staende ende annex wezende ende streckende totten hende vande hovene, noordwaert naer de binnenste duere van de nieuwe wercke ende speye van die van Brugghe, ende dat naer advenante van de grooten vande huuse tgheheel huus metten augmentatien lanct drie roeden ende breedt twee roeden ende de hovene bilcx af 12 voeten consenterende de voorn Jan van Eeke dat te gebruuct tzijnen eyghendome ende als over zijn vrij ...pper ende eyghen goedt midts daervooren jaere gheven ten profyte vande voorn stede vander Mude de some van 2 schell 8 gr ervel: rente...
  Actum den 10den in meye 1565 psent tcollege

RAZvl 471

 • 27 juli 1565:
  Comp Jan van Eecke ende Anthonyne de Cherf zijne wett ghezellende verkopen aan Pieter vande Kerckhove... eenen huuze binnen deser stede opde nieuwe Mude ghenaempt Altena thuus van Joachim Hendricx ande zuutzyde ende Claeijs Valentyn ande oostzyde mette gronde ende erve daer tzelve huus op staet... onlancx in cheijnse ghegheven by burgemrs ende scepenen der voorn stede lanck int gheheele drie roeden ende breet twee roeden metgaders den gront daer den hovene op staet twaelf voeten blocx af streckende noordwaert naer de binnenste duere van de nieuwe wercke ende speye van die van Brugghe... 27 hoymaent 1565
 • 27 juli 1565:
  Comp Pieter van de Kerckhove ende Mayken Craeloot zyn wyf... beloofden Cornelis vande Steene accepterende over Jan Gloribus de somme van 28 ponden over de coop vanden huuzen daer hier onder bezet op ghedaen es... onderpand een huus ende erve ghenaempt Altena op de nieuwe Mude ... 27 hoymaent 1565

Bronnen