Pieter de Cherf derde huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Pieter de Cherf derde huis was een huis in Sint Anna ter Muiden. Het lag op het latere perceel A 57. Dit stond op de locatie van Jan Carpentier hofstede.

Ligging

<googlemap lat="51.314185" lon="3.365089" zoom="18" height="300"> 51.314161, 3.365035, Pieter de Cherf derde huis </googlemap>

16 mei 1647:

8 februari 1664:

15 augustus 1674:

 • huijs schuijre stallinge met een hoff ende erve
 • op den houc van den Antwerpstrate
 • over thuijs genaemt t haesije
 • aen de noortsijde de hoog straet
 • aende zuijtsijde de schuere ende erve voor desen toe gekommen hebbende Pieter Nortiers ofte statswater put.

19 juli 1684:

 • een huijs met sijn erve sijnde ontrent de 200 roeden lants.

15 februari 1696:

 • een huijs schuijre ende stallinge met ontrent 200 roeden erve daer de selve huijsinge op is staende
 • ende t’ander tot een hoff en boomgaert is geapproprieert
 • voorhoofdende aende Hoogstraete
 • achterwaerts streckende tot aen t stats waterput
 • hebbende ten suijtoosten de Antwerpstraete
 • ende ten noortwesten de schuijre en erve van de wed wijlent Nicolaes Leupe, als oock van Guiljame van Rentergem

19 november 1698:

 • seker huijs schuijrken stallingen en boogaert hoeveneerijnge binnen deser stede
 • hebbende aen de suijtwestsijde ofte van vooren de Hooghstraete,
 • suijtoost de Antwerpstraete,
 • ten noortwesten d’erve van de compt te vooren gemeen sijnde geweest met dese vercochte gront
 • ende noortoosten state paerdeput

25 januari 1741:

 • een huijs, schuijre, stallinge met ontrent 200 roeden erve...
 • voorhoofdende aan de Hoogstraate,
 • agterwaarts strekkende tot aen de stadtswaterput,
 • ten zuijtoosten de Antwerpstrate
 • en ten noortwesten de schuijre en erve van de erfgenamen wt Jannis van de Kerkhoven
 • belast met een rente van 2 schell 3 grooten vlms jaerlicx aen de kerke deser stede

30 juni 1736:

 • een vierde part in een huijs etc met een vierde part in ca 200 roeden erve...
 • voorhoofdende aan de Hoogstrate,
 • agterwaerts streckende tot aan de stadts waterput,
 • hebbende ten zuijdoosten de Antwerpstrate,
 • en ten noortwesten de schuure en erve van de erven wt Johannis van de Kerkhove,
 • zijnde belast over tgeheel met een rente van 2 schell 3 groten vlms sjaers aen de kerke deser stede;

27 december 1741:

 • een huijs, schuijre, stallinge met ontrent 200 roeden erfflant...
 • alles voorhoofdende aen de Hoogstrate,
 • agterwaerts streckende tot aen de stadtwatergank,
 • ten zuijtoosten de Antwerpstrate,
 • en ten noortwesten de schuijre en erve van de erfgen Jannis van de Kerkhove,
 • belast met een rente van 2 schell en 3 gr vlms sjaers aen de kerke deser stede...

14 mei 1749:

 • een huijs etc met ontrent 200 roeden erfflant
 • voorhoofdende aan de Hoogstraat,
 • agterwaarts strekkende aan de stadswatergank,
 • ten zuijtoosten de Antwerpstrate,
 • en ten noortwesten de schuijre en erve vande erfgenamen wt Jannes vd Kerkhove,
 • belast in tgheel met een rente van 2 schell 3 groten vlms sjaers aan de kerke deser stede.

19 juni 1750:

 • een huijs etc met 200 roeden erflant
 • voorhoofdende aan de Hoogstraat,
 • agterwaarts strekkende aan stadtswatergank,
 • ten zuijtoosten de Antwerpstrate,
 • en ten noortwesten de schuere en erve van de erfgen wt Johannes vd Kerkhove,
 • belast int geheel met een rente van 2 schell 3 gro vlms sjaers aan de kerke deser stede.

29 januari 1755:

 • een huijs etc met 200 roeden erflant
 • voorhoofdende aan de Hoogstraat,
 • agterwaarts strekkende aan stadswatergank,
 • ten zuidoosten de Antwerpstrate,
 • en ten noordwesten de schuire en erve van de erfgenamen Johannes vd Kerkhove,
 • belast in t geheel met een rente van 2 schell 3 gr vlms aan de kerke deser stede...

Eigenaren

 • Tot 18 oktober 1646: Erfgenamen van Pieter de Cherf
 • Vanaf 18 oktober 1646: Jaques Cane (geregistreerd 16 mei 1647)
 • Tot 8 februari 1664: Jacques Caene X Mayken de Vos (onderpand)
 • Tot 15 augustus 1674: Adriaen Jordaen.
 • Vanaf 15 augustus 1674: Willem van Wellen.
 • Tot 19 juli 1684: Willem van Welle
 • Vanaf 19 juli 1684: Jannis Leupe.
 • Tot 15 februari 1696: Wees van Johannes Leupe X Janneken Pauwels.
 • Vanaf 15 februari 1696: Joris Cauwe.
 • Tot 19 november 1698: Joris Cauwe X Anna Marij van den Berge.
 • Vanaf 19 november 1698: Sarel Cauwe.
 • Voor 1736: Maria de Bruijne, wed. Charel Cauwe en Jan Bocquet
 • Tot 30 juni 1736: Erfgenamen Pieter Lamens wed. Maria de Bruijne (1/4).
 • Vanaf 30 juni 1736: Jannis Bocquet (1/4 en daarmee het geheel).
 • Tot 25 januari 1741: erven Jan Bocqué filius Jan, en Marij Jenne de Bruinne filia Jacob;
 • Vanaf 25 januari 1741: Pieter le Roij
 • Tot 27 december 1741: Pieter le Roij X Isabella Oonoff
 • Vanaf 27 december 1741: Jan Philip Halewijn
 • Tot 12 maart 1749: Jan Philip Halewijn, borger der stadt Sluijs
 • Vanaf 12 maart 1749: Jacobus de Ridder de jonge, woonende in Cadsant
 • Tot 19 juni 1750: Jacobus de Ridder de jonge, woonende in Cadsant
 • Vanaf 19 juni 1750: Johannes du Burcq
 • Tot 29 januari 1755: Johannes du Burcq X Susanna Martijn
 • Vanaf 29 januari 1755: Johannes van Nieuwenhuise, borger en mr molenaar alhier

Vermeldingen

RAZvl 472

 • 16 mei 1647: comp Guilliame Coolen burgemr deser stede, als procuratiehouder van de erfgenamen van Pr de Cherf, overleden binnen deser stede, ende gepasseert voor schepenen der voorn stede den 18en october 1646, ... verkoopt aan Jaques Cane onse medebroeder in wette, een huijs en erve met sijn koteragien staande op de houck van de hoochstrate, ende die ande suudsijde de anworpstrate, ande westsijde de schuijre nu toebehoorende Pieter Mortier ende te vooren de voornoemde de Cherff, met de chijnserve daer deselve schuijre op staet, ande noortsijde achterwaarts streckende tot aen de hage, ende die ande oostsijde commende deselve eijgen erve int breete tot tegen den osydrup [overhangende deel van een dak waarvan de regen afdrupt] van deselve schuyre ende streckende soo ... regt nevens den osydrup der selver schuyre achter tegens de voors hage langs de cheijnserve zijnde de voornoemde huijse ende erve belast met de somme van 62 ponden 8 schellingen 4 grooten van het kapitaal van meerder somme die men gelt aen Willem Janssen slager tot Sluijs...

RAZvl 473

 • 8 feb 1664: comp Jaecques Caene onse medebroeder in wette ende Mayken de Vos sijne huisvr verklaren schuldig te wesen aan juffr Johanna van de Velde wed van Maerten van Emmenes ende desselfs weesen over wie dhr Pieter Jordaens outschepen der stad Sluijs ende Laurens de Coninck voochden der selver weesen accepterende de somme van 900 guldens geleend geld tegen de penninck sesthiene sjaers;
  wijders verclaeren sij comp:en noch schuldich te wesen 38 ponden 3 schell en 1 grote vlms ter cause soo van interest als geaccepteerde assignatie tot laste van de compt verleden bij Pieter Chieux lantman in Cadsant ten profijte van de voorn hr van Emmenes zalr: ende anders waervan sij comparanten met de voors acceptanten suijvers op huijden heeft affgerekent... onderpand specialijk sijn huijs ende erve met schuijre ende stallinge binnen deser stede daer compt: jegenwoordich in woonen op de houck van de Antwerpstrate ende die aende westsijde de Hoochstraete aende zuijtsijde de schuijre ende erve van wijlent Pr: Mortier aende noortsijde achterwaerts streckende tot de erve van de wed van Maerten Jordaens ende die aende oostsijde mitsgaders haren hoff bij de comparanten gecocht van de voorn wed Maerten Jordaens leggende west van sijne voors: huijsinge ende erve ende zuijtoost jegens de Antwerpe straete, oost aende peerdeput ende noort aende erfve van de voors wed dhr Jordaens...
 • 15 aug 1674: comp griffier Adriaen Jordaen versocht onteerst te worden van een huijs schuijre stallinge met een hoff ende erve daer tselve op is staende en tegenwoordig in pachte gebruict wert bij Dirc Scholten gelegen binnen deser stede op den houc van den Antwerpstrate over thuijs genaemt t haesije aen de noortsijde de hoog straet aende zuijtsijde de schuere ende erve voor desen toe gekommen hebbende Pieter Nortiers ofte statswater put, voorn: huijs ende erve den comparant aengekommen hebbende bij coop uijt den boedel van wt Jacques Caene voor de lasten die hij daer op hadt enden hoff bij overlatinge van meester Willem van Wellen die sicht noort scheijt volgens de palinge jegens den hoffvande voors mr van Wellen waerin den compt: als cooper versoekt ... te worden den voors mr Willem van Wellen onder de navolgende conditien te weten dat hij cooper tsedert meij laestleden tsijnen laste neemt te betalen de grontcheijnsen... comp ten desen mede mr Willem van Wellen die op alle de vorenstaende conditien d’opgemelte vercopinge ende coop was accepterende belovende de comparant garant onder verbant van sijn persoon...
 • 19 juli 1684: comp Willem van Welle ende sijn huisvr verkopen aen Jannis Leupe een huijs met sijn erve sijnde ontrent de 200 roeden lants... voor 1000 carolijguldens...
 • 15 feb 1696: comp Davit Maljaers als wettel voogt over de weese van Johannes Leupe ende Janneken Pauwels tot t naerseide geautoriseert bij schriftelijke missive van den mede voogt Andries Paeldijnck woonende binnen Middelburg in Seelant... hebben verkocht aen Joris Cauwe een huijs schuijre ende stallinge met ontrent 200 roeden erve daer de selve huijsinge op is staende ende t’ander tot een hoff en boomgaert is geapproprieert staende ende gelegen binnen deser stede voorhoofdende aende Hoogstraete achterwaerts streckende tot aen t stats waterput hebbende ten suijtoosten de Antwerpstraete ende ten noortwesten de schuijre en erve van de wed wijlent Nicolaes Leupe, als oock van Guiljame van Rentergem ... voor de somme van 1000 carolijguldens..
 • 19 november 1698: comp Joris Cauwe ende Anna Marij van den Berge sijne huisvr verkopen aen Sarel Cauwe seker huijs schuijrken stallingen en boogaert hoeveneerijnge binnen deser stede hebbende aen de suijtwestsijde ofte van vooren de Hooghstraete, suijtoost de Antwerpstraete, ten noortwesten d’erve van de compt te vooren gemeen sijnde geweest met dese vercochte gront ende noortoosten state paerdeput... de compten competerende bij coop jegens de voocheden van de weese wt Jannes Leupe onder grooter pthie van erve waer van de compt resterende in eijgendom blijven behouden sijnde voor een gedeelte betimmert en de separatie in den hoff en boomgaert de doornenhaege die aldaer ten gemenen coste sal worden geplant en onderhouden, wesende wel speciael in desen coop ondersproken dat den acceptant noch sijne hoirs... geen oven nochte asschenput op dese vercochte gront sal vermogen te laeten maeken ofte setten als aent noortoosteijnde bij de statsput, noch oock de steenput op deselve erve staende op te hoogen, waerdoor de plaets off plancken van t gebouw den schuijren of stallingen van de compt schaden... reserverende de compten over haer en haeren successeurs oock de vrijheijt omme ten allen tijden op dese vercochte erve te comen tot het doen der noodige reparatien van haer schuijre ende alsmede is geconditioneert dat de vercoopers langs haer schuijre waegenhuijs ende op d’erve van de cooper sullen vermogen te maeken een steene pattie na haer sinelijckheijt ter breete van twee voet en halff, twelck gemaeckt sijnde sal den cooper en sijne naercomers als boven de pat langst de schuijre moeten onderhouden t sijnen coste blijvende de reparatie van de verdere voetpat s’vercoopers last, sijnde dese coop geschiet voor de somme van 780 guldens... een kerckerente van 2 schell 3 grooten vlms sjaers...

RAZvl 474

 • 25 januari 1741
  comp eerst Jacobus Verdouw hooftman van Cadzand en sijne huisvr Maria Albert d’Annekein, filia Christiaen en Maria Bocqué, gemelde Maria Albert D’Annekein erffgenaeme paternel van wt Jan Bocqué filius Jan, en Marij Jenne de Bruinne filia Jacob;
  item mons Andries de Zager fs Andries, en Maria de Bruinne, borger der stadt Sluis, voor zich selven en gemachtigd bij procuratie voor notaris Pieter de Lichte te Sluijs dd 21.3.1740... eerst over zijn broeder Johannes de Zager, medeborger tot Sluijs, voorts over dhr Boudewijn Scheers out burgemr deser stede, causa uxoris Maria de Zager, wonende ter Goes, ... alsmede over Pieter de Koster fs Pieter en Helena de Bruinne, molenaar te Aagtekerke, zoo over zijn zelven als gemachtigd over zijn broeders, Jacobus en Benjamin de Koster, molenaars te Kooltjesplaate en Bekerke...
  voorts is nog gecompareert Jacobus de Bruinne fs Pieter borger alhier, ook als voogt in loco over de weese Johanna de Koster filia Pieter en suster van opgemelde Pieter, Jacobus en Benjamin de Koster;
  item nogh den selven Jacobus de Bruinne, als delibererenden erfgenaam van zijn oom wt dhr Jaques de Bruinne, fs Jacques, out schepen deser stede, en broeder van opgemelde Marij Jenne de Bruinne, alsmede als voogt over de gemelde weese Johanna de Koster als pro parte erfgenamen van voorn outschepen Jaques de Bruinne, alle de voorn personen erfgenamen maternel wt voorn Jan Bocqué, filius Jan...
  verkopen aan Pieter le Roij, borger deser stede, een huijs, schuijre, stallinge met ontrent 200 roeden erve... voorhoofdende aan de Hoogstraate, agterwaarts strekkende tot aen de stadtswaterput, ten zuijtoosten de Antwerpstrate en ten noortwesten de schuijre en erve van de erfgenamen wt Jannis van de Kerkhoven belast met een rente van 2 schell 3 grooten vlms jaerlicx aen de kerke deser stede...
  Hebbende voorn huijs, schuijre etc aan voorn Jan Bocqué gecompeteert, eerst voor de helft bij versterf van sijn vader Jan Bocqué filius Nicolaes, en voor een vierde part bij versterf van sijn moeder Marij Jenne de Bruinne, naderhant hertrouwt met Pieter Lamens, en het resterende vierde part bij coope van Jacobus de Ridder, en den acceptant in desen, in qualiteit als diaconen van de armen deser stede uit den boedel van wt gemelden Pieter Lamens, die het selve vierde part competeerde bij versterf van sijn overleden vrouw voorn Marij Jenne de Bruinne... en is deze coop geschiet voor de somme van 134 ponden vlms...
 • 27 dec 1741:
  comp Pieter le Roij en zijn huisvr Isabella Oonoff... verkopen aan Jan Philip Halewijn een huijs, schuijre, stallinge met ontrent 200 roeden erfflant... alles voorhoofdende aen de Hoogstrate, agterwaerts streckende tot aen de stadtwatergank, ten zuijtoosten de Antwerpstrate, en ten noortwesten de schuijre en erve van de erfgen Jannis van de Kerkhove, belast met een rente van 2 schell en 3 gr vlms sjaers aen de kerke deser stede...
  hebbende dit vorenstaende de compten gecompeteert bij koope ten stocke alhier gedaen den 27 okt 1739 van de erfgenamen wt Jan Bocquet ende door Jacobus Verdouw en sijn huijsvrouw Maria Albert D’Annequin erfgenamen paternel en Andries de Zager, en Jacobus de Bruinne over hun en verdere medeerfgenamen maternel van wt gemelden Jan Bocquet dd 25 jan 1741...
  voor de somme van 175 ponden vlms

RAZvl 479

 • fo 55, 30.6.1736?
  comp Jacobus de Ridder en Pieter le Roij als diaconen der armendiaconie... aan de kerkeraet is overgegeven den boedel van Pieter Lamens alhier overleden op den 18 februarij 1736 op het verzoek van de voogden van der zelver weezen Jaques de Bruijne en Jan Hennekeij... welke boedel weder is overgegeven aen Jannis Bocquet... verklaarden te hebben verkocht op 3 april 1736 in de herberge de Witte Leeuw aan Jannes Bocqué: o.a.
  eerst een vierde part in een huijs etc met een vierde part in ca 200 roeden erve... voorhoofdende aan de Hoogstrate, agterwaerts streckende tot aan de stadts waterput, hebbende ten zuijdoosten de Antwerpstrate, en ten noortwesten de schuure en erve van de erven wt Johannis van de Kerkhove, zijnde belast over tgeheel met een rente van 2 schell 3 groten vlms sjaers aen de kerke deser stede;
  Hebbende den overleden Pieter Lamens de gem: een vierde parten gecompeteert bij versterf van zijn overl vrouw Maria de Bruijne, die hetselve hadde bij versterf van haren eerst overleden man Charel Cauwe, en haer tweede overleden man Jan Bocquet, competerende den acceptant de resterende drievierde parten, eerst voor den helft van het geheel bij versterf van zijn overleden vader Jan Bocquet en het resterende een vierde part bij versterf van zijn overleden moeder Maria de Bruine.
  Zijnde desen coop over de voors een vierde parten geschiet voor 44 ponden 10 schell vlms contant
 • fo 178, 14.5.1749:
  comp Jan Philip Halewijn, borger der stadt Sluijs, heeft op 12 maart deses jaars verkocht aan Jacobus de Ridder de jonge, woonende in Cadsant, een huijs etc met ontrent 200 roeden erfflant voorhoofdende aan de Hoogstraat, agterwaarts strekkende aan de stadswatergank, ten zuijtoosten de Antwerpstrate, en ten noortwesten de schuijre en erve vande erfgenamen wt Jannes vd Kerkhove, belast in tgheel met een rente van 2 schell 3 groten vlms sjaers aan de kerke deser stede. Competerende de verkoper het verkogte bij koope dd 10 oct 1741 van Pieter le Roij in desselfs leven borger alhier en sijn vrouw Pieternella Oonof...
  Welke koop is geschiet voor 175 ponden vlms
 • fo 183, 19.6.1750:
  comp Jacobus de Ridder de jonge woonende in Cadsant heeft op 10 feb deses jaars verkocht aan Johannes du Burcq woonende te deser stede een huijs etc met 200 roeden erflant voorhoofdende aan de Hoogstraat, agterwaarts strekkende aan stadtswatergank, ten zuijtoosten de Antwerpstrate, en ten noortwesten de schuere en erve van de erfgen wt Johannes vd Kerkhove, belast int geheel met een rente van 2 schell 3 gro vlms sjaers aan de kerke deser stede.
  Verkoper gecompeteert bij bij koope op 12 maart 1749 van Jan Philip Haluwijn als doen burger deser stede en jegenwoordig der stadt Sluijs.
  Koop geschiet voor 175 ponden vlms
 • fo 238, 29.1.1755:
  comp Johannes du Burcq woonende te deser stede en sijn huisvr Susanna Martijn verkopen aan Johannes van Nieuwenhuise, borger en mr molenaar alhier, een huijs etc met 200 roeden erflant voorhoofdende aan de Hoogstraat, agterwaarts strekkende aan stadswatergank, ten zuidoosten de Antwerpstrate, en ten noordwesten de schuire en erve van de erfgenamen Johannes vd Kerkhove, belast in t geheel met een rente van 2 schell 3 gr vlms aan de kerke deser stede...
  Hebbende de verkopers het verkogte gecompeteert bij koop dd 10 feb 1750 van Jacobus de Ridder de jonge, ...
  Dese koop is geschiet voor 187 ponden 10 schell vlms

Bronnen