Anworpstraat

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Anworpstraat (ook: Antwerpstraat, Antwerpstrate) is een straat in Sint Anna ter Muiden, die loopt van de Haven naar de Singel. In de zeventiende eeuw werd de straat Antwerpstrate genoemd.

{{#ev:youtube|6eR9NWrrNtU}}


Huizen aan de Anworpstraat


Anworpstraat naar Singel x.jpg


Verklaring

J.R. van Eerde gaf in 1885 de volgende verklaring voor de naam:

Antwerpen. De geweldige reus, die vroeger voor de verklaring van den plaatsnaam dienst deed, bestond zeker nooit anders dan in de verbeelding of in eligie. Onder de vroegere straatnamen van het oude Mude komen voor de Andworpstrate en de Brughstrate. De Brughstrate schijnt nog als veldweg in de richting van Brugge te zijn overgebleven, en de naam verklaart zich dan vanzelf. Een dergelijke reden om Andworpstrate als Antwerpsche straat te verklaren bestaat echter niet. De naam schijnt uit de ligging verklaard te moeten worden. De straat ligt n.l. op den rand van een hoog terrein, dat zich aansluit aan den Greveningschen dijk, een aanworp in den letterlijken zin des woords. De oude Mudenaaren beoogden bij het aanleggen van dit aardewerk waarschijnlijk een drieledig doel, uitdieping van den altijd opslibbenden haven, versterking van den dijk en het verkrijgen van een veilig terrein bij mogelijke doorbraak. De namen An(d)worp en An(d)worpstraat zijn uit het gebruik verdwenen; de straat is later Molenstraat geheeten, en daar de molen verplaatst is, nu op den weg om naamloos te worden. Een tegengesteld voorbeeld hoe namen vast kunnen wezen, is dat de buurt onmiddellijk bij de kerk gelegen inzonderheid de markt door de bewoners van meer afgelegen buurten nog altijd als St. Anna wordt aangeduid, terwijl toch ook dezelfde naam bij inwoners en vreemdelingen voor het geheele plaatsje geldt.

Dat De Anworp te St. Anna geen opgeworpen zand kan zijn, valt bij waarneming op de plaats zelve gemakkelijk in het oog. Vooreerst laat zich de aanzienlijke verheffing dezer aardhoogte boven den onmiddellijk er aan grenzenden oorspronkelijken bodem, en zelfs boven de latere aanwassen buitendijks, niet verklaren uit eene werking der natuur. Evenmin hare gedaante, die driehoekig, en zeer zuiver begrensd is. Bovendien staat het vast dat de oude bewoners dezer plaats nog meerdere werken van dien aard hebben ondernomen. Er loopt toch van den dijk naar de kerk een regelmatig gevormde hoogte, breed genoeg voor de straat in het midden en voor huizen aan weerszijden. Dat deze hoogte (van ouds door de Hoogstraat ingenomen) oorspronkelijk geen dijk is geweest blijkt hieruit, dat ze bij de kerk ophoudt, waar de Hoogstraat hare voortzetting vindt in Den Nederweg. De Anworp is gelegen in den hoek gevormd door De Hoogstraat en den dijk, en vrij hooger dan De Hoogstraat in haar verder verloop naar de kerk. Uit een en ander volgt, dunkt mij, overtuigend, dat De Anworp is eene kunstmatig opgeworpen hoogte van later dagteekening dan de dijk, later ook dan De Hoogstraat.

Bron: J.R. van Eerde in: De Navorscher 1885, p. 241, 242; 605, 606


Anworpstraat richting Haven x.jpg