Marktplein 15

Uit Sint Anna ter Muiden
Versie door Marianne Gossije (overleg | bijdragen) op 24 jan 2014 om 22:32
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Marktplein 15 is een huis aan het Marktplein te Sint Anna ter Muiden. Het ligt op het vroegere perceel A 59. Hier stond in 1832 nog geen huis, het is dus na die tijd gebouwd. De percelen A 55 t/m A 59 vormden een tijd lang één geheel. Zie hiervoor Jan Carpentier hofstede, Pieter de Cherf derde huis en Steven van Rentergem tweede huis. De huidige nieuwe panden Haven 4 en Haven 6 zijn gebouwd op A 57.

Marktplein15.jpg Achterzijde

Vermeldingen

 • [1728] Pieter Lamens cum suis 165 R
 • [1728] Anna Scheers 22 R
 • [1832] A 55, 56 (Johannes Fokke) en 57, 58 en 59 (Abraham van de Plassche)
 • [2011] kadastrale percelen 55, 57 en 296

Omm 1577

 • Buuten de wateringhe, 7e begin
 • Deselve [Lauwereins Zoetaert] bij coope van Jan Carpentier causa uxoris ant suuthende daeran, een booghaerdekijn met een hofstede inden zuutwesthouck daer Antheunis Boone op wuent mette suutsijde ande Handwerpsche strate 20 voeten uutghesleghen, streckende metten westhende ande Hoochstrate 26 voeten uutghesleghen,
 • - 1 lijne 85 roeden

Omm 1577

 • Buuten de waterijnghe, 7e begin
 • [marge]ontbladere Mailliaert Temmermans smit
 • Pieter Uutterwulghe bij coope over Loij Schepens inde selve platse bij den zuutoosthouck hier in beslooten, een huijs daer Maelliaert Temmermans wuendt met sijnen vrijen o zije dtope@ [sic] ande noortsijde ende an beeden henden, mette zuutsijde anden Hantwerpschen straete,
 • - 3 roeden

Pieter Lamens huis

RAZVL 472

 • 16 mei 1647:
  comp Guilliame Coolen burgemr deser stede, als procuratiehouder van de erfgenamen van Pr de Cherf, overleden binnen deser stede, ende gepasseert voor schepenen der voorn stede den 18en october 1646, ... verkoopt aan Jaques Cane onse medebroeder in wette, een huijs en erve met sijn koteragien staande op de houck van de hoochstrate, ende die ande suudsijde de anworpstrate, ande westsijde de schuijre nu toebehoorende Pieter Mortier ende te vooren de voornoemde de Cherff, met de chijnserve daer deselve schuijre op staet, ande noortsijde achterwaarts streckende tot aen de hage, ende die ande oostsijde commende deselve eijgen erve int breete tot tegen den osydrup [overhangende deel van een dak waarvan de regen afdrupt] van deselve schuyre ende streckende soo ... regt nevens den osydrup der selver schuyre achter tegens de voors hage langs de cheijnserve zijnde de voornoemde huijse ende erve belast met de somme van 62 ponden 8 schellingen 4 grooten van het kapitaal van meerder somme die men gelt aen Willem Janssen slager tot Sluijs...

RAZVL 472

 • 24 april 1652:
  comp Francijntje Blanckaert, lest wed van Pieter de Mol, geassisteert met haren soon Berthelmeus Pauwels, verkopen aan Jaques Caene schepen deser stede seker erfve binnen deser stede groot 1 lijne ende 4 roeden landts tusschen dese gemercken, met het oosteijnde aende stadts waterpudt, met het westeijnde aenden eijgen erve van den acceptant, met de noortsijde aende erve van de burgemr Coolen, met de suijtsijde aende hoochstraet, belast sijnde met een erfvelijke rente van 16 schell vlms...

RAZVL 472

 • 29 januari 1659:
  comp Jacques Caene oudt schepen deser stadt verklaart schuldig te wezen aan Michiel van den Broucke [zijn zwager] schepen deser stede ende Jorynken Gooyens sijne huisvr 200 carolijguldens... onderpand een stuk land 1 lijne 35 roeden gelegen tusschen stadswaterput ande oostsijde, aende westsijde tlant ende erve van de compt: metten zuijtsijde aen de Antwerpse strate ende metten noortsijde tegen d'erve van juffrouw Jordaens ende de wed van de burgemr Cools de compt competerende bij coope gedaen jegens de wed van Maerten Jordaens...

RAZVL 473

 • 24 aug 1662:
  comp Jorijntgen Goyens wed van Michiel vd Broucke overleden schepen deser stede verkoopt aan Jacques Caene seker schuijre ende swijnskot staende op chijnsgront toekomende de erfgenamen van de wed Antheunis de Coninck op de Hoochstrate aen stadtsplaetse alles volgens de oude brieven daervan sijnde waer toe gerefereert wort ende de schriftel: conditien waer op de selve schuijre op den 1 aug 1662 openbaer ende metten stake verkocht is...

RAZVL 473

 • 8 feb 1664:
  comp Jaecques Caene onse medebroeder in wette ende Mayken de Vos sijne huisvr verklaren schuldig te wesen aan juffr Johanna van de Velde wed van Maerten van Emmenes ende desselfs weesen over wie dhr Pieter Jordaens outschepen der stad Sluijs ende Laurens de Coninck voochden der selver weesen accepterende de somme van 900 guldens geleend geld tegen de penninck sesthiene sjaers;

wijders verclaeren sij comp:en noch schuldich te wesen 38 ponden 3 schell en 1 grote vlms ter cause soo van interest als geaccepteerde assignatie tot laste van de compt verleden bij Pieter Chieux lantman in Cadsant ten profijte van de voorn hr van Emmenes zalr: ende anders waervan sij comparanten met de voors acceptanten suijvers op huijden heeft affgerekent... onderpand specialijk sijn huijs ende erve met schuijre ende stallinge binnen deser stede daer compt: jegenwoordich in woonen op de houck van de Antwerpstrate ende die aende westsijde de Hoochstraete aende zuijtsijde de schuijre ende erve van wijlent Pr: Mortier aende noortsijde achterwaerts streckende tot de erve van de wed van Maerten Jordaens ende die aende oostsijde mitsgaders haren hoff bij de comparanten gecocht van de voorn wed Maerten Jordaens leggende west van sijne voors: huijsinge ende erve ende zuijtoost jegens de Antwerpe straete, oost aende peerdeput ende noort aende erfve van de voors wed dhr Jordaens...

RAZVL 465

 • 6 oktober 1665:
  Copie van de supplicatie aan de Staten generaal van Adriaen Jordaens coopman tot Sluijs als in huwelijk hebbende Johanna van Emmenes dochter van Maerten van Emmenes overleden tot Sluijs, en als procuratie hebbende van Johanna vande Velde weduwe van wijlent Maerten van Emmenes ende voorts Pieter Jordaens ende Lourens de Coninck beijde mede wonende tot Sluijs voogden van Jacob van Emmenes minderjarige weese van Maerten van Emmenes inhoudende dat sij supplianten ten achteren sijn aen Jacques Cane wonende tot St Anna ter Muyden soo over hem selven als in houwelick hebbende Mayken de Vos eerst de somme van 115 ponden vlms... onderpand van Jacques Cane zijn huis ende erve... op de houck van de Antwerpsche strate mitsgaders sijn hoft gecogt van de weduwe Marten Jordaens liggende west van de voors huijsinge...


RAZVL 473

 • 25 november 1665:
  comp Jacques Caene schepen deser stede verklaart schuldig te wesen aen Laurens van den Clooster ende Maerten van Massenhove als diaconen van der Muijden, de somme van 200 carolijguldens over geleend geld tegen 5 procent... specialijck sijn chijns erve met de schuijre daer op staende comende bij coope van de wed: ende erfgenamen van Michiel van den Broucke, alhier ter stede, abouterende met het westeijnde op de plaetse ofte hoochstraete thuijs ende chijnserve van Andries Matteeussen aende noortsijde d'erve van den Compt: aende suijtsijde ende aent oosteijnde...

RAZVL 465

 • Processtukken 1571-1701
 • [Bijlagen]
 • [in marge] Exhibitum den xiiij Januari 1666
 • sijn gecompareert Jaecqus Caene onse mede broeder in wette, ende Mayken de Vos sijne wettelicke huijsvrouwe de welcke bekenden wel ende deugdelick schuldigh te wesen aen juffr: Johanna van de Velde wedue wijlent dhr Maerten van Emmenis ende desselffs weesen [...]

verbinden sij comparanten haer persoonen ende goederen roerende ende onroerende presente ende toekomende egeen uytgesondert ende specialick sijn huijs ende erve met schure en stallinge ende alle den gevolge ende toebehoorden van dien gestaen ende gelegen binnen deser stede daer hy compt: jegenwoordigh in is woonende op den houck van de Antwerpse straete ende die aende westsijde de hoochstraet aende zuijtsijde de schuijre ende erve van Pieter Mortiers, aende noortzijde achter waerts streckende tot de erve vande weduwe wijlent d'heer Maerten Jordaens ende die aende oostsijde mitsgaders sijn hof bij de comparanten gekocht van de voornoemde weduwe wylent dheer Maerten Jordaens leggende west van hunnen voors huijsinge ende erve ende zuyt oost jegens de Antwerpstraet oost aende peerdeput ende noort aende erve vande voors: wed: d'heer Jordaens...

RAZVL 473

 • 5 julij 1668:
  comp Corns: Caen griffier en clercq van becommertheden deser stede heeft met authorisatie van de magistraat deser stede openbaer ende met den stocke vercocht aan de diaconie over de gemeene armen deser stede over dewelcke Pieter de Bruijne ende Claes Leupe diaconen ten desen present sijnde de gifte was accepterende van seker schuijr staende dicht aende plaetse deser stede gecomen uijt de becommerden boedel van wt Jacques Caene gecant ende geabouteert thuijs van griffier Corns: Cane aende noortwestsijde aen de suijtoostsijde thuijs van Guiljaem Cools welcke schuijre was gecocht bij Steven van Rentergem met den stocke de welken ten desen mede compareerde den coop aen de diaconie verclaerde t'hebben overgelaeten ende getransporteert ende bovendien noch 16 roeden eijgen erve daer de voors schuijre op staet mitsgaders noch d'erve tusschen de voors schuijre ende thuijs van griffier Caen daer over nu ende voor altijt aen deselve erve houdende eenen vrijen uijtganck...

RAZVL 473

 • 26 feb 1670:
  comp Barthus: Pauwels schepen deser stede als voocht over de weese van Pieter van Pamele mitsgaders Joos Beijts in huw hebbende Janneke Bollaert daer moeder van is geweest Elisabeth Iemans tsamen erfgenamen pro parte van wt Janneken fa Michiel van den Broucke verkopen aan Willem van Wellen de helftscheede van 135 roeden lants sijnde erve gelegen binnen de palen van den schependomme deser stede aende noortsijde van de Antwerpstraete, stadts waterput aende oostsijde, aende westsijde thuijs van Adriaen Jordaens en ande noort de huijsinge van Maijekin de Cherf, sijnde belast met den gedeelte van 7 schell 2 grooten vlms sjaers kerckerente... blijven tot den cooperslaste in welke rente moeten contribueren de kinderen van Maijken de Cherf en Gillis Hax ter oorsaeck van hunne erven volgens de oude brieven

RAZVL 473

 • 15 aug 1674:
  comp griffier Adriaen Jordaen versocht onteerst te worden van een huijs schuijre stallinge met een hoff ende erve daer tselve op is staende en tegenwoordig in pachte gebruict wert bij Dirc Scholten gelegen binnen deser stede op den houc van den Antwerpstrate over thuijs genaemt t haesije aen de noortsijde de hoog straet aende zuijtsijde de schuere ende erve voor desen toe gekommen hebbende Pieter Nortiers ofte statswater put, voorn: huijs ende erve den comparant aengekommen hebbende bij coop uijt den boedel van wt Jacques Caene voor de lasten die hij daer op hadt enden hoff bij overlatinge van meester Willem van Wellen die sicht noort scheijt volgens de palinge jegens den hoff vande voors mr van Wellen waerin den compt: als cooper versoekt ... te worden den voors mr Willem van Wellen onder de navolgende conditien te weten dat hij cooper tsedert meij laestleden tsijnen laste neemt te betalen de grontcheijnsen...

comp ten desen mede mr Willem van Wellen die op alle de vorenstaende conditien d'opgemelte vercopinge ende coop was accepterende belovende de comparant garant onder verbant van sijn persoon...

RAZVL 473

 • 19 juli 1684:
  comp Willem van Welle ende sijn huisvr verkopen aen Jannis Leupe een huijs met sijn erve sijnde ontrent de 200 roeden lants... voor 1000 carolijguldens...

RAZVL 473

 • 15 feb 1696:
  comp Davit Maljaers als wettel voogt over de weese van Johannes Leupe ende Janneken Pauwels tot t naerseide geautoriseert bij schriftelijke missive van den mede voogt Andries Paeldijnck woonende binnen Middelburg in Seelant... hebben verkocht aen Joris Cauwe een huijs schuijre ende stallinge met ontrent 200 roeden erve daer de selve huijsinge op is staende ende t'ander tot een hoff en boomgaert is geapproprieert staende ende gelegen binnen deser stede voorhoofdende aende Hoogstraete achterwaerts streckende tot aen t stats waterput hebbende ten suijtoosten de Antwerpstraete ende ten noortwesten de schuijre en erve van de wed wijlent Nicolaes Leupe, als oock van Guiljame van Rentergem ... voor de somme van 1000 carolijguldens...

RAZVL 481

 • 8 februari 1730:
  Collaterale successie.

...de erve van wt Joris Cauw, nu Pieter Lamens...

GAS 920

 • Stukken vd weeskamer
 • 21.9.1740:
  Jacobus de Bruijne, cosijn maternel en voocht van de weese Janna de Coster, wonende te Aagtekerke in den eijlande van Walcheren, dochter van wijlent Pieter de Koster en Helena de Bruijne, dat dezelve weese voor een 32e part is erfgenaam ten boedel en goederen van haer neeff maternel Jan Bouquet borger en inwoonder alhier overleden den 28.8.1739, dat gemelde Jan Bouquet heeft nagelaten verscheijde vaste effecten hierna kortelijk gemelt de welke op den 27.10.1739 alhier publiek ... zijn verkocht namentlijk een woonhuijs, schuijre en stallinge met circa 200 roen lant binnen deser stede lest bij gemelden Bocqué en bevorens bij Pieter Lamens bewoont en gebruijkt, verkogt aen Pieter le Roij voor 134 ponden vlms.

RAZVL 479

 • 25.1.1741:
  comp Jacobus Verdouw hooftman van Cadzant en sijne huisvrouw Maria Albert d'Annekein fa Christiaen, en Maria Bocqué, gemelde Maria Albert d'Annekein erfgename paternel van wt Jan Bocqué fs Jan en Marij Jenne de Bruinne fa Jacob......

Ze hebben op 27 oct 1739 verkocht aan Pieter le Roij, borger deser stede... een huijs, schuere, stallinge met ontrent 200 roeden erve voorhoofdende aen de Hoogstraate, agterwaarts strekkende tot aen de stads waterput, ten zuijtoosten de Antwerpstrate, en ten noortwesten de schuere en erve van de erfgenamen Jannis vd Kerkhove, belast met een rente van 2 schell 3 groten vlms aen de kerke deser stede. Hebbende voorn huis etc aen Jan Bocqué gecompeteert eerst voor den helft bij versterf van sijn vader Jan Bocqué, fs Nicolaes, en voor een vierde part bij versterf van sijn moeder Marij Jenne de Bruinne, naderhant hertrout met Pieter Lamens, en het resterende een vierde part bij koope van Jacobus de Ridder, en den acceptant in desen [Pieter le Roij], als diaconen van den armen deser stede uit den boedel van wt gemelde Pieter Lamens, die hetzelve vierde part competeerde bij versterf van sijn overleden vrouw, voorn Marij Jenne de Bruinne, dd 30 junij 1736. En is desen koop geschiet voor 134 ponden vlms.

RAZVL 479

 • 27.12.1741:
  comp Jan Philip Halewijn wonende ter parochie van St Anna ter Muijden oostenrijxen bodem... verklaart schuldig te zijn aan juffr Sara de Bruyne wed Corijn van Couwenhove wonende te Sluijs 133 ponden 6 schell en 8 groten vlms...

onderpand een huijs, schure, stallinge met ontrent 200 roeden erflant voorhoofdende aan de Hoogstraat, agterwaarts strekkende tot aan de stadtswatergank, ten zuijtoosten de Antwerpstrate en ten noortwesten de schuyre en erve van de erfgenamen Jannis vd Kerkhove, van welk hypoteecq den compt: door Pieter le Roij en sijn vrouw Isabella Oonof op heden alhier wettelijk in erve is gedaen, int geheel belast sijnde met een kerkerente van twee schell 3 groten vlms sjaers...

RAZVL 479

 • 27.12.1741:
  comp Pieter le Roij en zijn vrouw Isabella Oonof hebben op 19 oct 1741 verkocht aan Jan Philip Halewijn een huijs etc met ontrent 200 roeden erflant voorhoofdende aan de Hoogstrate, agterwaarts strekkende tot aan de stadtswatergank etc [zie acte fo 133]

Dese koop geschiet voor 175 ponden vlms contant

RAZVL 479

 • 14.5.1749:
  comp Jan Philip Halewijn, borger der stadt Sluijs, heeft op 12 maart deses jaars verkocht aan Jacobus de Ridder de jonge, woonende in Cadsant, een huijs etc met ontrent 200 roeden erfflant voorhoofdende aan de Hoogstraat

RAZVL 479

 • 19.6.1750:
  comp Jacobus de Ridder de jonge woonende in Cadsant heeft op 10 feb deses jaars verkocht aan Johannes du Burcq woonende te deser stede een huijs etc met 200 roeden erflant voorhoofdende aan de Hoogstraat, agterwaarts strekkende aan stadtswatergank, ten zuijtoosten de Antwerpstrate, en ten noortwesten de schuere en erve van de erfgen wt Johannes vd Kerkhove, belast int geheel met een rente van 2 schell 3 gro vlms sjaers aan de kerke deser stede.

Verkoper gecompeteert bij bij koope op 12 maart 1749 van Jan Philip Haluwijn als doen burger deser stede en jegenwoordig der stadts Sluijs. Koop geschiet voor 175 ponden vlms

RAZVL 479

 • 29.1.1755:
  comp Johannes du Burcq woonende te deser stede en sijn huisvr Susanna Martijn verkopen aan Johannes van Nieuwenhuise, borger en mr molenaar alhier, een huijs etc met 200 roeden erflant voorhoofdende aan de Hoogstraat

RAZVL 481

 • 24 meij 1756:
  op verzoek van Maria Scheers wed en erfgename van Johannes van Nieuwenhuijse alhier overleden 24 feb 1756 getaxeerd:

...

 • Item de helft in een huijs, schure en stallinge met ontrent 200 roeden erfland binnen deze stad voorhoofdende aan de hoofdstraat agterwaarts strekkende aan stadswatergank, ten zuijdoosten de antwerpstrate en ten noortwesten de schure en erve van de erfgenamen wijlent Johannes vd Kerkhoven belast met een kerkerente van twee schellingen en drij grooten vls en een wettelijk verband ten profijte van Pieter van Couwenhoven groot 133-6-8 ingevolge verbandbrief gepasseerd voor burgemr en schepenen 27.12.1741, zijnde hetzelve huis getaxeerd op 150 pond vls, dus de helft 75 pond vls of 540 gulden.

RAZVL 481

 • 16 december 1761:
  op verzoek van Jannes de Cloedt, mr molenaar alhier, als weduwnaar en erfgenaam van Maria Scheers, overleden op St Anna ter Muiden den 26 November 1761, getaxeerd:
 • Eerstelijk de helft in een huijs, schuere, stallingen en verdere gevolgen vandien, met omtrent 200 roeden erflant... binnen dese stad, voorhoofdende aan de hoofdstraat, agterwaarts streckende aan stadtswatergank en ten zuijtoosten de antwerpstrate, en ten noortwesten de schuere en erve van de erfgenamen wt Johannes van de Kerkhove, belast met een kerkerente van 2 schellingen en 3 groten vls. en een wettelijk verband ten profijte van dhr Pieter van Couwenhoven, groot 133-6-8 vls, verbandbrief in dat 27 dec 1741, getaxeerd 150 ponden vls het geeheel, sijnde de helft 450 gulden.

RAZVL 480

 • 6.11.1782:
  Schepen Johannes de Cloedt en sijn vrouw Maria van Dale verkopen aan Hendrik Wens wonende in Cadzand
 • 1- een koornwintmolen
 • 2- Een huis, schuure, stallinge met ontrent 200 roeden erfflant...

RAZVL 480

 • 21.4.1790:
  Boudewijn de Ligte Faats griffier Vrije van Sluijs met procuratie van Hendrik Wens en zijn vrouw Judith de Groote hebben verkocht op 1 maart 1790 aan Jacobus van der Boegh, mede woonagtig te St Anna ter Muijden, eerstelijk een koornwindmolen...
 • Item een huijs, schuure, stallinge met ontrent 200 roeden erfland voorhoofdende aan de Hoogstraat...

* Op 11 december 1798 laten Jacobus van der Boeg en Magdalena Plasgaart bij notaris Deinse in Sluis opmaken dat zij, om hun schuld aan Marinus Almekinders in Groede te kunnen voldoen, hun huis (met 200 roeden gronds) en boedel publiekelijk zullen verkopen.

Not Hennequin

 • 23.6.1810:
  Jacobus Hernij verkoopt aan Abraham vd Plassche fs Francois, landman te Zuidzande, een huis, schuur, stal met ca 49 ca erf te St Anne sectie no 27 in de Hoogstraat, zuid en oost de Anworpstraat, noord en west het erf van Jan Fokke, belast met een chijns aan de stad St Anne. De verkoper heeft het goed gekocht van Jacobus vd Boeg met huisvr Magdalena Platschaart not Baart Biervliet dd 29 nivose VII [18.1.1799]

Not Hennequin

 • 27.12.1828:
  Katharina van de Plassche wed van Abraham vd Plassche verkoopt...

Tweede perceel: een woonhuis schuur en stal met ca 29 roeden 49 ellen op de Hoogstraat, zuid en oost tegen den Antwerpsche straat, noord en west het huis en erve van de erven Johannes Fokke belast met grondrente tbv de gemeente St Anne... gekocht van Jacobus Herny dd 23.6.1810... Het woonhuis is gekocht door Pieter Kools, metselaar te St Anne.

Not Hennequin

 • 6.2.1834:
  Pieter Kools metselaar verkoopt aan Pieter Naeije een woonhuis schuur stal etc met ca 29 roeden 49 ellen grond, zuid en oost de Antwerpsche straat, belast met een grondrente van 60 cents sjaars tbv der gemelde gemeente, blijkens den erfbrief hierna gemeld op den perceelsgewijze legger sectie A numero 57 tot 59. De verkoper toebeh bij koope van de wed en erven Abraham vd Plassche zoon van Francois bij openbare veiling bij mij dd 27.12.1828.

Not Hennequin

 • 23.5.1838:
  De erven van Pieter Naeije verkopen aan Johan Anthonij Janssen een woonhuis, schuur stal, percelen A 57 tot 59...


Anna Scheers huis

RAZVL 473

 • 20 feb 1697:
  comp Guiljame van Rentergem ende Johanna Scheers sijne huisvr verklaren op 26 october des voorleden jaers 1696 te hebben geliquideert met juffr Janneken Mangelaer wed van dhr majoor Verbeke als eenige erfgenaem van haeren vader Cornelis Mangelaer over t maecken van een schuijrtie staende achter haer comparanten naer gedeclareerde huijse ... bekenden schuldig te wesen aen genoemde juffr Mangelaer 22 ponden vlms tegen 5% sjaers...

onderpand een huijs schuijre stallinge etc aende noortoostsijde van de plaetse deser stede hebbende ten noortwesten de gemeene ganck, ten suijtoosten en achterwaerts streckende aen d' erve van Joris Cauw ...

Acta St Anne

 • 25 jan 1730:
  Ook nog raad gevraagd aan de magistraat wat te doen met het huis van de overleden Anna Scheers, wed Rentergem en laatst wed van Jan Verschelle, waar de armen `verbant op heeft'. Advies om de magistraat te verzoeken op naam van Maria van Rentergem het huis en goed te mogen verkopen ten profijte van de armen, nadat de `doodschuld' en andere kleine schulden zijn betaald aan Maria v Renterghem die door haar zijn voorgeschoten.

Acta St Anne

 • 3 feb 1730:
  Verzoek opgesteld voor verkoop huis, stalling en schuur op naam van Maria v Rentergem, enige erfgename van haar moeder Anna Scheers. Laten opstellen bij Blondeel tot Sluis.

RAZVL 481

 • 8 februari 1730:
  Collaterale successie.
 • Op verzoek van Maria van Rentergem meerderj dochter van wt Guiliame van Rentergem en Anna Scheers, en also als erfgename van haere suster Magdalena van Rentergem, te deser stede overleden op den 16 augustus 1729 getaxeerd:
 • de helft in een huijs, schuere, stallinge gelegen aan de noort oost zijde van de plaetse off pleijn deser stede, hebbende ten noort westen de gemeene ganck, ten zuitoosten en agterwaarts streckende jegens de erve van wt Joris Cauw, nu Pieter Lamens, het voors huijs etc belast met 500 guldens capitaal ten profijte van den arme diaconie deser stede, volgens verbantbrief gepasseerd 16 januari 1699,

getaxeerd te samen het geheel vijftig pond vls, zijnde de helft 25 vls

RAZVL 482

 • 12 sept 1730:
  Maria van Rentergem erft Pieter le Roij in een huijs etc aan de plaets van St Anne

RAZVL 478

 • 12.9.1730:
  comp Maria van Rentergem, meerderjarige nagelate dogter van wt Johanna Scheers in huw verwekt bij wt Guilliame van Rentergem in het gene naerschreven geregtigt eerst met, ende benevens hare suster Magdalena van Rentergem ider voor de helft, als erfgenamen van haare overleden moeder Johanna Scheers, en verder als erfgenamen voor de wederhelft van de voors hare suster Magdalena van Rentergem na haere moeder overleden op den 16 aug 1729... welke comparante verklaarde te hebben verkocht ten profijte van de arme diaconie deser stede aan Pieter le Roij s'heeren dienaer, woonende alhier... een huijs, schuere, stallinge met het erf, aen de noortzijde van de plaetse of pleijn ten noortwesten tegen de stadswatergank off erve zuidoost en agterwaerts streckende jegens de erve van de erfgen Jan Bocqué, te vooren Joris Cauwe, competerende de vercoperesse als erfgen voornoemd, hebbende haere moeder Johanna Scheers al hetzelve toebehoort bij versterf van hare voors man Guilliame v Rentergem, de welke het huijs heeft geerft van zijn vader Steven van Rentergem, ende de schuere ten jare 1688 doen bouwen, blijkende het selve bij den verbant van het restant tot 22 ponden vlms alhier gepasseert in proffijte van juffr Janneke Mangelaer als eenige erfgen van haar vader Cornelis Mangelaer timmerman binnen Sluijs, dd 20 feb 1697.
 • Zijnde dese coop geschiet voor 58 ponden vlms

RAZVL 480

 • 13.5.1796:
  Jacobus de Kanter predikant te St Anne verklaart dat door den kerkeraad is verkocht op 28 jan 1796 aan Johannes Fokke een woonhuijs met zijn erve staande op de plaatse of pleyn, abouterende ten noordwesten jegens de stadswatergank en zuijtoost of oostwaarts aan de erve van Jacobus van der Boegh, en ten zuijtwesten jegens de erve of hof van Paulus Leys... voor 138 ponden vlms contant

Not Hennequin

 • 9.1.1806:
  Jan Fokke verkoopt aan Isabelle Michie, wed van Abraham de Smid te St Anne een huis aan de plaatse noordwest aan de stadswatergang, oost aan het erf van Jacobus Herny en zuid het erf van Jacobus le Roij. Het huis de verkoper toekomende door koop van Jacobus de Kanter dd 13.5.1796

Not Hennequin

 • 16.11.1820:
  ???


Kadaster 1832

 • A 55 en 56 Johannes Fokke, arbeider, huis en tuin

Not Hennequin

 • 8.10.1842:
  De erfgenamen van Johannes Fokke en Johanna Naeije, (die het onroerend goed indertijd kochten van Jacobus Bokelaar en de verdere erfgenamen van Izabella Theresia Michee voor mij dd 16.11.1820) te weten Adriana Fokke met man Pieter Gevaert, Maria Fokke met man Cornelis Lijbaart, Johanna Fokke met man Pieter van Maaren schipper, en Jacob Fokke werkman te St Anne, verkopen aan Abraham Carlier smid te St Anne, de percelen A 55 en 56...

Welke koop geschiet is op de volgende voorwaarden: Dat het gebouw op den verkochten grond staande niet onder dezen koop begrepen zijnde uit hoofde van de bouwvalligen staat waarin het zich bevindt, door de verkoopers zal worden afgebroken, tgeen voor of met den eersten februarij aanstaande zal moeten plaats hebben, en de bouwmaterialen uiterlijk acht dagen daar na door de verkoopers van den grond moeten worden geweerd, met uitzondering echter van den voorgevel of muur tegen de straat welke tot een hoogte van ruim twee ellen ten voordele van den kooper zal moeten blijven staan...