A 101

Uit Sint Anna ter Muiden
Versie door Marianne Gossije (overleg | bijdragen) op 22 jan 2014 om 22:36 (→‎RAZVL 473)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De percelen A 101, A 102 en A 103 langs de Nederherenweg in het 23e begin van Greveninge gingen lange tijd samen. Perceel A 103 lag deels op Statenbodem en deels op Keizersbodem.


A101x.jpg


Schaapsdreef naar A 103.jpg


 • [1668] Francois Koolen, 2 gem 198 ½ roeden
 • [1728] Nr 52, erven Jakob de Bruijne, 2 gem 243 roeden
 • [1832] Jan Theodorus Voskamp, 1 ha 19 are 50 ca
 • [2012] percelen 101, 102, 103


Vermeldingen

Ommeloper 1577


Nu Antheunis de Cuenijnck, ende de kijnderen van Mathijs Stoet [sic] ½ & ½ , nu de weduwe ende kinderen Charles van Marivoorde bij afwinning de weduwe ende kijnderen Anth de Cuenijnck bij coope Lauwereins Zoetaert over Job Barvolt commende van vidua Willem Kempe ten suuthende daeran over dadere, streckende metten oosthende anden dijck van Grevenijnghe ende metten westhende anden nederenheerwech,

 • 4 gem 2 lijne 72 roeden
 • [marge] ontbladere Raes vande Bussche


Ommeloper 1601

 • [supra] Jo: Marisael
 • Adriaen Jacobs over sijn vader comende alvooren int selve stick, 1 gem 6 roeden
 • nu Antheunis de Ceuninck ende de kinderen van Matthijs Stoel
 • De wed v Charles van Marivoorde bij afwinninghe
 • [supra] Franchois Kooles


De wed ende kinderen van Anths de Coninck over Pr Zoetaert comende van vidua Wm: Kemps aent suijteijnde daeraen een stuck van 6 stringen opt oostende str metten oostende aenden dijck van Greveninge ende metten westende aenden voors Nederen Heerenwegh,

 • 4 gem 2 lijne 72 roeden


 • [marge] hiervan binnen 2: 198 ½
 • Frans: Coole bij Messiaens lant niet@ binnen L 2:236 ponden vlms@


Gebruik land in 1663

 • Pieter vander Straete gebruyckt ao: 1663
 • 23e beghin
 • van via: Guillame Coolen uut iiij gem ij lijn lxxij R 3.1.27


Gebied 1668

 • uut het 23e begin
 • Francois Koolen uut 4 gem 272 r 2 gem 198 ½


RAZVL 473

 • [8.11.1684]:
  comp Pieternelle van Uxem wed v Francois Coolen, verclaerde op den 14 augustij 1684 met den stocke te hebben vercocht... aen Anthonij de Puijt out burgemr ende jegenwoordich schepen deser stede, als voocht over Pieter de Bruijne ende Pauwelijntje de Puijt sijne huisvrouw, mitsgaders aen Jacob de Bruijne sijne selfs sijnde bij wettil: emancipatie ten desen present ende de gifte accepterende ijder voor een gerechte helft in een ptie: zaeilant groot 4 gem 2 lijnen 72 roeden int 23e begin van de wateringe van greveninge over de hofstede van juffr Marisael den Nederen Heeren wech daer voorbij loopende aent west eijnde, hebbende aent noorteijnde een waterganck loopende tusschen tlant van de voorn: juffr Marisael ende dit vergifte lant, aent oosteijnde den westdijck ende aent suiteijnde tlant van de waeteringe,


welcke gemelte parthie van lant is verbonden voor twee respectieve cappitaelen tsamen monterende ter somme van 300 ponden vls. en eenige verloopen interesten ten profijte van Jacob van Uxeem, soo sullen de respectijve cooppenn: ten advenante van 32 ponden vls per gemet...


Gebruik 1728

No 52 van de erven van Jacob de Bruijne uijt 4 gem 293R Staeten bodem 2 gem 243
Gebruiker Pieter Bellingh.

RAZVL 480

 • 13.12.1757:
  Pieter van Couwenhove, oud﷓schepen en thesaurier der stad Sluis en zijn huisvrouw Maria Broekhuijsen hebben verkocht aan Pieter le Roij, borger deser stede de nombre van

4 gemeten 272 roeden weijlant, volgens de caarte figurative groot ter nombre van 4 gemeten 293 roeden gelegen in het 23e begin van de wateringe van Greveninge en aldaar op Staten bodem ten nombre van 2 gem. 243 roeden en op skeijsers bodem 2 gem. 50 roeden, abouterende ten oosten jegens het land van de heer Pieter Hernij, ten zuijden jegens het lant van Wessel Eduard Ferleman, ten westen de Heereweg schietende voorbij de hofstede van de heer Dooge te vooren juffrouw Maria Sael; voor 825 carolijguldens...


RAZVL 480

 • 13.3.1784:
  Susanna Dames wed wt burgemr Pieter le Roij, zoo over zich zelve en als moeder en voogdes van hare minderj kinderen, alsmede den eersamen Petrus le Roij, landman onder St Anne, als voogd paternel der minderj kinderen voorn. hebben verkocht aan Johannes Antheunis Voskamp 4 gem 272 roeden zaeijland in het 23e begin van Greveninge: statenbodem 2 gem 243 roeden en op keijsersbodem de andere 2 gem 50 roeden jurisdictie van den edelen collegie s’ lands van den vrijen te Brugge, abouterende ten oosten jegens het land van wt de burgemr Hernij, ten zuijden het land van wt de burg Pieter le Roij, ten westen den Heerenweg, schietende voorbij d’hofstede van den acceptant, ten noorden het land van dhr van den Bogaarde... voor de somme van 20 ponden vlms per gemet contant


Not Hennequin

 • 10.4.1810:
  Inventaris van de boedel van Suzanna Sommeijer. Referentie aan haar huw contract met Johannes Voskamp bij not Bouvin te Sluis dd 9.12.1768.

Onroerend goed:
een huis west van de plaats waar Johannes Voskamp nog woont en de overledene is overleden, verworven bij koop van de erven van Adriaan Platschaart voor not Broeke 24 pluviose VII
huis met erf te Biervliet
3 ha 68 are 64 ca te St Anne in het 33e begin, gekocht van de erven van Jan van Hecke voor Broeke dd 28 germinal VII
4 ha 55 are 77 ca te St Anne in de Gouverneurspolder, gekocht van Pieter le Roij en Maria Hernij voor de magistraat van St Anne dd 13.3.1788
2 ha 17 are 4 ca in het 23e begin gekocht van de erven van Pieter le Roij voor de magistraat van St Anne dd 13.3.1784
1 ha 21 are 35 ca te St Anne, oost het land van Pieter de Bruijne, west de erven Hernij, noord Jan van Hecke, gekocht van dhr D Donnoghe 12.6.1797


Not Hennequin

 • 12.1.1819:
  Jacob Leijsenaar boereknegt te St Anne en Johannes Leijsenaar kleermaker te Zuidzande, verkopen aan Jan Theunis Voskamp:
 • 1: een woonhuis en erve te St Anne aan de westzijde van de Markt;
 • 2: een woonhuis met land te Biervliet;
 • 3: 8 gem 100 roeden onder Westcapelle;
 • 4: 10 gem 89 roeden in de Gouverneurspolder, gemeente van St Anne;
 • 5: 4 gem 272 roeden in het 23e begin van Greveninge;
 • 6: 2 gem 222 roeden mede in St Anne, alles breder vermeld in de inventaris der nalatenschap van wijle hunne grootmoeder Suzanna Sommeijer ... bij Henn dd 10.4.1810.


Competerende de verkopers ieder voor een vijfde part in een zesde part van den helft bij representatie van hunne moeder Apolonia de Bruijne, bij successie van voorn Suzanna Sommeijer.


Not Hennequin

 • 26.2.1823:
  Johannes Theodorus Voskamp landman te Westcapelle, Pieter Crince met zijn vrouw Pieternella Voskamp te St Anne, geven te kennen dat door het overlijden op 3 oktober laatstleden van hunnen vader Jan Theunis Voskamp zij elk voor de helft erfgenamen zijn van
 • eerstelijk 3 bunders 68 roeden 64 ellen zaailand in het 23e begin van greveninge in Westcapelle volgens omlooper fo 120, palende noord de erven Adriaan Platschaert, zuid dhr Maroux, oost den dijk van Reigersvliet en west de Uxensdreef, gewaardeerd 1600 guldens.
 • Ten tweede in 2 bunders 17 roeden 4 ellen zaailand in het 23e begin onder Westcapelle en St Anne, palende oost het land te voren van Pieter den burgemeester Herny, en ten zuiden het land te voren van Pieter Le Roij, gewaardeerd 1000 gulden.


Not Hennequin

 • 9.8.1837:
  Maria Pieternella Naeije geass met man Daniel Crince, Magdalena Suzanna Naeije met man Abraham Verdouw en Izaac Naeije Pieterszoon verkopen aan Marie Julie Zelie van Wambeke een hofstede in de Brixiuspolder met 26 bunders 90 roeden 2 ellen, waarvan onder St Anne de secties A 107 tm 120, A 98, A 99, A 100, 102, 122, 123, 128, 131, 132, 134, 135, 140, 141, 154, 154bis, 167, 192, 193, 198, 204, 205, 205b, 205c.


Competerende de hofstede en de landen aan de verkopers als gezamenlijke erfgenamen van hun vader Pieter Naeije, op wien dezelve deels bij successie van zijnen vader Izaac Naeije en van zijnen broeder Mattheus Naeije voor 7/16e deelen zijn overgegaan, volgens acte van verdeling voor not Broecke Aardenburg dd 21 Fructidor VIII [18.9.1800]... en wijders door hen zijn verkregen bij koope en ruiling, te weten:

 • Bij koope van Maria Hernij, eerst wed van gemelde Izaac Naeije en daarna van Johannes vd Ameele voor not Broecke dd 18.9.1800.
 • Bij koope van gemelde Maria Hernij voor not Broecke dd 13 messidor X [2.7.1802].
 • En bij koope van Jacobus le Roij voor mij not dd 27.4.1824.
 • Bij ruiling met Mattheus de Bruijne Mattheuszoon voor mij not 27.12.1804.
 • Bij ruiling met Jacobus le Roij voor mij not dd 19.11.1819.
 • Bij ruiling met den heer Charles Louis Legillon voor mij not dd 29.7.1822.


Not Schout

 • 2.7.1844:
  Johannes Voskamp en Abraham Voskamp beiden te Westcapelle verdelen hun gezamenlijk bezit te Westcapelle, Knokke en St. Anne, waarvan 6 bunders 27 roeden en 90 ellen in St Anne liggen nl de nrs A 101, bouwland, A 103, idem, A 152, idem, A 161, weiland en A 31, tuin

Hiervan gaat A 152 naar Abraham Voskamp en de rest naar Johannes Voskamp.


Not Schout

 • 6.10.1846:
  Marie Julie Zelie van Wambeke verpacht aan Daniel Crince en zijn huisvr Maria Pieternella Naeije bouw- en weiland te St Anne bekend onder de nrs A 98, 99, bouwland, 100, idem, 102, 122, 140, 168 en 193, weiland...


Not Koksma

 • 5.10.1874:
  De kerkvoogden van St Anna ter Muiden ruilen grond met Reijnilda de Roo.
 • Ten eerste. Eene partij bouw- en weiland1 ha 35 are 90 ca te St Anne, bestaande uit nr A 127, A 130 en A 133.
 • Ten tweede: Een partij bouwland groot 1 ha 4 are 36 ca, bestaande uit A 117 en A 120.
 • Ten derde een stuk bouwland in Westkapelle.


Dit land sinds onheugelijke tijden in het bezit van de kerk geweest zijnde. Het wordt geruild voor:

 • Ten eerste: een partij bouwland nrs A 99, A 102.


Not Koksma

 • 19.6/3.7.1891:
  Jannis de Bruijne Brevet verkoopt openbaar oa
 • ten eerste een perceel weiland te St Anne G 103 groot 1 ha 19 are 50 ca.


De verkoper kocht het weiland bij publieke verkoping van de erfgenamen van Johannes Voskamp en Wilhelmina Manhave te Westcapelle voor not Termote te Brugge dd 20.10.1887.

 • Verkocht alsnog op 3.7.1891 aan Abraham Jeremias Berkers.