Stadhuis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het stadhuis van Sint Anna ter Muiden werd in 1655 gebouwd. In 1832 lag het op perceel A 72 (in gebruik als stadhuis) en A 71 (in gebruik als school). Het huidige adres is Marktplein 12.Marktplein12.jpg


Stadshuis.jpg


Marktplein-oostzijde.jpg


Stadhuis-detail.jpg


Het gebouw heeft in het midden een klein klokkentorentje. Op de gevel vinden we het stadswapen van Sint Anna ter Muiden. Enkele malen per jaar vindt in het gebouw een expositie plaats.

In 2007 zal het stadhuis worden verkocht, waarbij de huidige functie als cultureel centrum waarschijnlijk zal komen te vervallen. Verschillende belanghebbenden voeren hier actie tegen.

Achterzijde

Interieur

In het stadhuis bevindt zich een schouw met een tegeltableau met motieven die doen denken aan die van de vrijmetselarij. Maar aangezien er pas in 1784 een vrijmetselaarsloge werd opgericht in Sluis verwijst deze voorstelling waarschijnlijk naar de symbolen van het timmermans- en metselaarsgilde die ongetwijfeld betrokken waren bij de bouw rond 1653.Stadhuis-schouw.jpg Vrijmetselaars-haard.jpgOnder het stadhuis bevindt zich een lage kelder waarvan de toegang is afgesloten met een luik.

Luik kelder stadhuis s.jpg

Vermeldingen

  • [1728] t’Stadhuijs
  • [1832] A 72 en 71 Het gemeentehuis en de school
  • [2011] kadastraal perceel 61


  • Het stadhuis met de school maakte voor ca 1580 deel uit van het Hooge Huus. Dit besloeg het land van Jacob de Nut 21 R, het stadhuis 7 R en de schoolmeester 13 R met achterwaarts naar het oosten toe nog 24 Roeden, ofwel de percelen A 71, 72, 73 en het noordwestelijke deel van A 70.

Na de grote stadsbrand in 1651 werd het stadhuis in 1654-55 herbouwd, zoals blijkt uit de stadsrekening van dat jaar: Aen den rendant [griffier Cornelis Caen] 12 pond 10 sch over een jaer interest van 200 pond vlms capitael bij hem aen deser stad ten interest verschooten, tot het maecken van een Nieuw Stadthuijs, in plaetse van tgene ten jare 1651 tot den grond toe is affgebrandt...


HQJanssen

  • p 58, Register der landen van de kerk 1567:

[de ligging van het kapellaanshuis] No lxxiiij. Adriaen de Vos heeft in pachte een plaetse van landen metten huuse ende herberghe daerup staende ende es ghenaemt t groot huus ofte hooghe huus, liggende ende staende binder cuere ende scependomme van der mude zuutoost van der kercke ﷓ tusschen [d.i. begrensd door] sint anne strate ande noortsijde, Laurens Zoetaert ouer Adriaen fs Simoen van Praet lant ande zuutsyde, streckende metten westhende ande hoochstrate ende metten oosthende aan haerlieder zelfs huusingen daer de capelaen wuent, ende es 't lant dat joncheer Nicolaes Sedelyn der kercke gaf.'

  • Het hooghuis zijnde het gebouw waarin de stedelijke Raad vergaderde, waarschijnlijk hoog opgetrokken en met eene puije, waarin tevens herberg gehouden werd, behoorde dus aan de Kerk en stond op den hoek nevens de tegenwoordige school en het stadhuis, met welke het toen denkelijk één groot gebouw uitmaakte. Naast dit huis ten oosten, in het straatje, toen genaamd de St. Anne straat, woonde de kapellaan, in haerlieder zelfs huusinge (d.i. der kerkmeesters)...

Omm 1577

  • Buuten de waterijnghe
  • Dit beghint noortwest vandaer ende zuutoost bij der kercke van der Mude tusschen Sint Anne strate ande noortsijde, de Hantwerpsche strate ande suutsijde, streckende metten westhende ande Hoochstrate jegens de groene platse daer t’ pelderijn staet, ende metten oosthende anden oostdijck, ende es t beloop daer t’Hooghe huijs in staet daer Pieter Zoetaert ende meer andere in wuenen van noortwesthoucke in,
  • [marge] ontbladere Jochim H:ex
  • De kercke van Sint Anne ter Mude inden houck vande Hoochstrate ende Sint Anne strate, t’hooghe huijs daer Jochim Heindrijcx wuendt mette westsijde ande Hoochstrate 26 voeten uutghesleghen, mette oostsijde an Lauwereins Zoetaert naervolghende huijs ende erfve streckende metten noorthende an Sint Anne strate 20 voeten uutghesleghen,

- 65 roeden

Bronnen