Singel 9

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Singel 9 is een huis aan de Singel te Sint Anna ter Muiden. Het is een geheel met Singel 7 en ligt op het vroegere perceel A 37 dat lange tijd een geheel vormde met A 35 en A 36. Waarschijnlijk was het vanaf de bouw van de molen aan de Singel de molenaarswoning met erf en tuin. In de zijgevel bevindt zich een zon, wat mogelijk verwijst naar het stadswapen.


Singel9.jpg

Singel9 zij.jpg

Singel9-zon.jpg

Vermeldingen

RAZVL 471

 • [1567]:
  Comp Mayken Balcke weduwe van Passchier Bezant geeft halm ende wett ghifte aan Pr de Cueninck ontrent vichtich roeden landts... zuudoost vander kercke metten noordhende ande Handwerpstr metten zuuthende anden Grevelincsen dijcx de stede vander Mude lant ande oostzyde ende Pr de Cueninck lant ande westzyde...

15 meye 1567

RAZVL 471

 • [1569]:
  Cheyns brief voor Pieter de Cueninck voor een parthieken landts voor 18 gr sjaers
 • Comp Pieter de Cueninck ons vertooghende hoe dat de zelve stede hadde een cleen plaetsken landts groot 70 roeden langhen tyt omblaet by eenen Joos de Vildere ende daernaer by zyne weduwe ligghende zuudoost van der kercke ant oosthende vant landt vanden zelven Pr: de Anworpstrate ande noordtzyde de grevelynschendyck ande zuudtzyde ande zuudthedende? wesende een drie houcksteen streken langhen tyt ontblaet gheweest hebbende by eenen Joos de Vildere ende zyne weduwe welck nu vueghelwee licht ende tot gheenen proffyte verzouckende dat men hem tzelve plaetsken zoude willen overlaten in erfelicken cheijnse ome dat ant zyne te applicqineren ende tsamen te bevreiden... geven het plaetsken landts in cheyns voor 18 penningen vlms tot behouve van de zelve stede...

10 sprockle 1568 [lees 1569]

GAS 459

 • 1571 tm 1576
 • Pieter de Cueninck heift in ervel cheinse vande stede vander Muude een partyken landts wylent bij Joos de Vyldere ende zijne weese langhe ghebruuct voor xviij gr ervel: gt xxij mieten

GAS 459

 • 1577 tm 1580
 • Anths de Cueninck [zoon van Pieter] heift in ervel: [fo 32v] cheinse vander stede vander Muude een p:tijken lants voor xviij gr ervel: comt iij gr xvj m


Ommeloper 1577

 • vj e Begin:
  Dit beghint zuutoost daerbij ande oostsijde van der hoochstraete tusschen de Antwerpsche strate an de noortzijde, den dijck van Grevenijnghe ende den Oostdijck beede ande zuutoostsijde ende es een gheere opt noortoosthende driehoucke, ende es t beloop daer de wedue van Jan Baert, Pieter de Vijlder ende meer andere in wuenen, van westen in,
 • [marge] hierof ontblaet Anths: fs Pr: de Cueninck van westen in 105 [onbekend tekentje, soort dubbele z] ende Pr: de Vijldere ande oostsijde daeran 18 roeden

xix

 • Pieter de Cueninck bij coope van vidua Passchier Bezant ende andere, ande oostsijde daeran, ende ande oostsijde van sijn voorseidt booghaert een driehoucte platse met twee huijsekens hier op staende daer vidua Omaer de Witte ende Pieter de Witte op wuenen, mette zuutoostsijde anden oostdijck, ende metten noortsijde ande hantwerpsche strate 21 voeten uutghesleghen, ende es opt noortoosthende driehouckte int vergaderen vanden dijcke ende de strate,

1 lijne 23 roeden


[nog onzeker]

RAZVL 472

 • 22.8.1613:
  Comp Jan Poot, inwoonder deser stede, accepteert een huijsken metten toebehooren gelegen binnen dese stede aan de noortoostzijde van de strate tegenwoordig bewoont bij deszelven Jan Poot

RAZVL 472

 • 3.3.1627:
  Philips Davidt won te Brugge machtigt Bartholomeus Diericx, Iman Imansen en Jacques Dierman om te verkopen ontrent 2 lijnen lant liggende binnen de stede Mude aan de oostzijde van de strate .... als coopers Jan Poot en Mahieu van Ackere.


[splitsing]

RAZVL 472

 • 9.7.1627:
  comp Jaques Dierman procuratiehouder van Philips Davidt ende Jacomijntje fa Florensen van Marissen...
 • ten profijte van Nicolaes de Vos balliu present die accepteert 2 lijnen nu vercavelt is tusschen den acceptant ende Mahieu van Ackeren so die d'andere helft is competerende

... van de strate west lancx den antwerpsche dijcke tot aen de schuere van de voors v Ackere zuijdt deselven dijck ende noort tlant van Anths de Koninck

RAZVL 472

 • 18.11.1628:
  comp Jacques Dierman aen de voochden van de weesen van Mahieu van Ackere over wien Claes Daniels en Jacques van Ackeren voogden zijn die accepteren de helft van 2 lijnen lant in de bovengaende procuratie vermelt gelegen binnen deser stede sijnde deselve partije betimmert bij de voors Mahieu van Ackeren ende de wederhelft vercavelt alsdan ende dese wederhelft geabouteert aende westzijde de wederhelft van de selve parthije toecommende balliu Vos oost met een scherpen punt tot aen de vuijtersten houck van Ferdinande Backers schuijre zuijt den antwerpsche dijck ende noort Anths de Koninck...


RAZVL 472

 • 20.4.1639:
  comp Jaques van Hackere woonende op Ramscappelle, ende Cornelis de Meulenaere woonende in Cadsand, als voochden van de wesen Mahieu van Ackeren ende sijne huijsvrouwe beijde overleden binnen de voors schependomme verkopen aan Cornelis Kaese een huijseken met sijn erve op St Anna ter Muijden ande oostzijde van de strate, wesende de houck van de drie weechscheede soomen compt van thuijs daermede in eijgendom sal volgen tusschen de 70 en 80 roeden erve daer t voors huijs op staet...

RAZVL 473

 • 6.5.1675:
  comp Aernout Breijdel de jonghe met procuratie van Matthijs Verschelle [getrouwd met Jaquemijntje Casen, dr van Cornelis Casen] jegenwoordich woonende binnen der stede van Loo... die heeft verkocht aan Pieter Hennekeij woonende alhier ter stede ontrent 80 roeden erfve met de huijsinge schuijre stallinge mitsgaders bacqueete daer op staende binnen St Anne abouteerende met de oost sijde aen de erve van dhr Ferdinande de Bacquere met de westeijnde d'erve van Christiaen Oseel, zuijt de strate die van St Anne naar t groote pas loopt ende noort d'erve van Jan de Grootte ende de weese van Joos de Crooq

waer mede volgt aldat aert ende nagelvast aen de selve hofstede behoort behalve de cleene dilt parsen die blijven ten behouve van ‘s comparants mandant Matthijs Verschelle blijvende de erffelijcke rentkes daermede de selve huijsinge belast is in capitaele scooper laste...

RAZVL 473

 • 27.1.1679:
  comp Pieter Hennekin ende Laurijne Blondels sijne huisvrouw verkopen aan Abraham Bocke seker hofstede bestaende in huijs schuijre ende stallinghe met 80 roeden landt ... huijs etc staende op St Anne ter Muiden paelende met de zuijtzijde aen de wech die van St Anne naer t groote pas loopt, west de erve van Christiaan Ozeel, noort de erve van t kint Joos de Croock ende Jan de Groote, oost de erve ende huijsinge aencommende d'heer de Bacquere cum suis wesende dese erve alleenlijk belast met 21 schell groot sjaers die men gelt aen de kerk van St Anne voornoemd....

RAZVL 473

 • 15.5.1680:
  comp Abraham Bocke verkoopt aan Johannes Pauwels een huis schuijre ende stallinghe met ontrent 80 roeden landts binnen deser stede aende noortoostsijde streckende tot de erfve van Pieter Buijck ende zuijtwest aende erve van burgemr Christiaan Ozeel...

koopsom was 150 ponden vlms.


[splitsing]

RAZVL 478

 • 16.2.1709:
  comp Pieter de Nut en sijn huisvr Elisabeth de Puijt te vooren wed Johannes Pauwels die tgene naers hadde bij coope van Abraham Bocqué volgens erfenisse dato 15 meij 1680... verkopen aan Jacob en Machiel de Bruijne twee gebroeders woonende te deser stede een huijs, stallinge, wagenkot, bacquete, steenput etc, ende soo als over eenige jaren bij de comparanten is getimmert, ende als nu bij Francois Bokelaar wort bewoont, mitsg nog de nombre van ontrent 54 roeden chijns-gront

RAZVL 2033

 • Not Willebaert te Sluis
 • 16.8.1713:
  Compareerden Jacob ende Michiel de Bruijne gebroeders beijde woonende op Ste Anne ter Muden... te kennen gevende dat sij met gemene penninghen hadden gecocht twee huijsen op tselve St Anne te Mude, t'eene van Aesje Jongerius wed van Jan Facon en Jacob de Jonghe [stokhouder] staende op tselve St Anne aande suytoostsijde vande Antwerpstraete, suytwest de erfgenamen van wt Fransois Cools, noort Archillis de Haese, achterwaerts streckende teghen de erve van Pieter de Nut en Jan Vermeersch waer van sij de erfvenisse hebben ontfangen voor Burgemr en schepenen in tselve St Anne op den 5e decembr 1704 volgens de letteren van erfvenisse daervan sijnde,
 • [fo 15; 5.12.1704:
  omp juffr Aesje Jongerius wed van Jan Faccon, ende mons Jacobus de Jonge mr backer binnen Sluijs, als in huwelijk met Susanna Faccon en als voogd van de minderj kinderen van voorn Jan Faccon hebben verkocht aan Debora Cloos laest wed van Philip Bodrij een huijs staende op St Anne, sijnde het westeijnde van het huijs daer Mattheus Fagel als nu in woont malcanderen scheijdende op den middelmuijr, daer sij lieden vier tegen maecken, ende also van westen sijne rechte lijnie soo verre als de gront van erve is streckende, bestaende dit vercogte huijs in een keucken, voor winckel, spinde, koutsen solder, secreet ende een stal... belast met een chijns van 2 grooten sjaers aan de stat van St Anne... sijnde de coop geschiet voor 300 gulden...]
 • ende het andere gecocht van Pieter de Nut en sijn huijsvrouwe Elisabeth de Puijt te vooren wed wijlent Johannes Paulus staende mede op St Anne met den gevolge van ontrent de 54 roeden cheijnsgront daer mede gaende ande noortoostsijde teghen d'erve van Jan de Vuijst te vooren Pieter de Buijck, ende suytwest teghen d'erve van Fransois de Bruijne, en waer van de comparanten d'erfvenisse hebben ontfangen mede voor Burgemr en schepenen voornt: dd 16.2.1709


RAZVL 478

 • 13.10.1719:
  comp Jaques de Bruijne voor zijn zelven voor een geregt een agtste part in de naers woninge etc. En wijders als voogt van Jan Bocqué nagelaten zoon wt Jan Bocqué en Marij de Bruijne voor een sesthiende part;
 • voorts Pieter Lamens in huw geweest zijnde met wt ges: Marij de Bruijne mede voor een sestiende paert;
 • Item Francois de Bruijne en Pieter de Bruijne ieder voor een achtste part;

nogh Marij de Bruijne wed wt Andries de Sager mede voor 1/8 part;

 • wijders nogh de voors gesamentlijcke comparanten sigh sterck makende over Pieter de Koster in huw hebbende Helena de Bruijne insgelijcks voor een aghste part;
 • item over Philip Feijts in huw gehadt hebbende Pieternella Dominike de Bruijne mede voor 1/8 part;
 • en eijndelinghe nogh over Francoise de Bruijne, deser werelt als nu overleden, voor het resterende een agste part...
 • te samen erffgenamen van Machiel de Bruijne overleden te deser stede 10 sept 1718... verkopen aan Jacobus van der Strate wonende alhier, een huijs, stallinge, wagenkot, bacquete, steenput... soo als nu laest bij wt den voors Machiel de Bruijne is bewoont, mitsgaders nogh 52 roeden deel van 54 roeden chijnsgront die men gelt aen de kerke deser stede van 1 schell 2 groten sjaers... gelegen en gestaen aan de noortoost zijde tegen de erve van Jan de Vuijst, ende zuijtwest tegen de erve van Francois de Bruijne,
 • hebbende de overleden Machiel de Bruijne alle het voors: gecompeteert eerst de ene helft bij coope nevens zijn broeder Jaques de Bruijne van Pieter de Nut en zijne huisvr Elisabeth de Puijt dd 16 feb 1709... ende de andere helft bij vercavelinghe jegens gem zijn broeder Jaques Bruijne, als de voors: hijpotheecque met nogh een ander huijs etc op St Anne van Haesje Jongerius en consorten te samen met gemeene penningen gecoght dd 16 aug 1713 te Sluijs.
 • Zijnde dese coop geschiet voor 105 ponden vlms, te betalen 55 ponden contant...

RAZVL 478

 • 15.4.1726:
  comp Jacobus van der Strate en caverende over zijn huisvr Christina de Nuet verkopen aan Abraham van Hecke een huijs, stallinge, wagenkot, bacqueete, steenput etc met nogh ontrent 52 roeden, deel van 54 roeden chijnsgront die men gelt aan de kerke deser stede 1 schell 2 groten sjaers... aende noortoostzijde tegen de erve van Jan de Vuijst, ende zuijdwest tegen de erve van wt Francois de Brunne, competerende de vercooper het voors bij coope van de erfgenamen van wt Machiel de Brunne dd 13 okt 1719.

Zijnde desen coop geschiet voor 100 ponden vlms contant.

RAZVL 479

 • 3.4.1743:
  comp Abraham van Hecke meerderj jonkman wonende alhier verkoopt aan Pieter de le Saal, wonende alhier, een huijs, stallinge, wagenkot, bacqueete, steenput met nogh ontrent 52 roeden deel van 54 roeden chijnsgront aan de kerke

RAZVL 479

 • 22.1.1748:
  comp Maria Verhoeve wed Pieter de le Saal met autorisatie over haer mans nagelaten weesen verkoopt aan Abraham van Hecke, woonende alhier, een huijs steenput etc met 52 roeden deel van 54 roeden chijnsgront aan de kerke alhier 1 schell 2 groten vlms... aan de noortzijde tegens de erve van Jan Bril ende zuijtwest tegens d'erve van schepen Jacobus de Ridder.
 • Competerende de verkoper het verkogte bij koope door voorn Pieter de le Sael van den acceptant Abraham van Hecke dd 3.4.1743.

Koop geschiet voor 108-6-8 gr vlms of 650 guldens, soo veel bevoren was verkogt door den acceptant aen meergem Pieter de le Sael dog welke koopsomme tot dato deses onvoldaen gebleven is, en op heden voor de selve somme aen den acceptant weder in erve gedaen...


RAZVL 480

 • 6.2.1760:
  Maarten vd Kerkhove mede-executeur van Pieter Hennequin, schepen van het Vrije van Sluis, als executeur van wt de burgemr Johannes van Hecke, hebben verkocht namens de wezen aan Johannes Lamens, schepen deser stede, een huijs stallinge en wagenkot bacqueete en steenput met ontrent de 52 roeden cheijnsgrond aan de kerk alhier,

aan de noordzijde jegens de erve van Josias Croquette en zuidwestzijde jegens de erve van de burgemr Jacobus de Ridder, dit voorenstaande vercogte aan der weesen oom alhier in erve gedaan door Pieter de Lessaal op 22.1.1748.


RAZVL 481

 • 4 april 1764:
  Op verzoek van Izabelle Oonoff, weduwe en erfgename van Johannes Lamens, in leven geweest schepen deser stad, en alhier overleden den 7 maart laatstleden, getaxeerd:
 • Item de helft in een huijs, stallinge, wagekot, bacqueete en steenput met omtrent de 52 roeden deel van 54 roeden chijnsgrond die men geld aan de kerk alhier tot 7 stuijvers sjaars, gelegen binnen dese stede aan de noortzijde jegens d'erve van Josias Crocquette, 30 ponden vls t geheel.


RAZVL 480

 • 30.8.1774:
  Johannes le Roij meerderj jongman wonende binnen deser stede verkoopt aan sijnen broeder Pieter le Roij schepen deser stede vier huijsen met sijn erven.
 • Als eerste een huijs stallinge wagenkot bakkeete en steenput met omtrent 52 roeden erve deel van 54 roeden cheijnsgront van de kerke deser stede geldende jaarlijks 7 stuivers, aan de noordzijde jegens de erve van Josias Croquet, en zuijtwest jegens de erve van de burgemr Jacobus de Ridder, nu Johannes Naeije.


Not Schansman

 • 19.2.1798:
  Mattheus Bellinck en zijn huisvr Adriana Visser verkopen aan Isaac Nortier won te St Anne, eerstelijk een woonhuis met zijn erve, mitsgaders stal en verdere gevolgen staande op 48 1/2 roeden eijgen grond en 2 roeden cheijns grond die men geldt aan de kerke aldaar tot 7 stuijvers sjaarlijks, abouterende hetzelve ten zuijden de erve van Jozias Leijssenaar, zuijdt west jegens de erve van Pieter Hernij, Noord Pieter van Hoeven, en ten oosten den dijk van Greveningen, competerende de 1e comparant bij koope uit de hand van Levina Dames, wed Pieter Le Roij dd 27.4.1797...
 • Item een houte koorn wind moolen (door den comparant nieuw doen maken)... staande te St Anne op het einde van den Zoutepannedijk op 28 roeden pagtgrond aankomende de St Janskerke van Sluijs


Not Hennequin

 • 12.10.1813:
  Isaac Nortier, molenaar te St Anne, verkoopt aan Joannes Jacobus van de Putte, fs Jan, molenaarsknecht te Breskens:
 • 1e een huis te St Anne met 7 are 44 ca erf, zijnde chijnsgrond van de kerk van St Anne; zuid de erven Josias Leijssenaar, zuidwest Abraham vd Plassche, noord Pieter van Hoeve en oost de dijk van Greveningen. [=A 35, 36, 37]
 • 2e een windmolen te St Anne, aan het eind van de dijk van de Zoutepannepolder, staande op 4 are 12 ca kerkgrond Sluis.
 • Het goed de verkoper toekomend door koop van Mattheus Bellinck en zijn vrouw Adriane Visser dd 1 ventose VI. [19.2.1798]


Not Schout

 • 28.12.1854:
  Johannes Jacobus van de Putte de Oude, molenaar wonende te St Anne, verkoopt aan Johannes Jacobus van de Putte de Jonge, molenaar mede te St Anne:
 • 1 - een koren-windmolen staande aan het einde van den dijk van den Zoutepannepolder op 4 roeden 60 ellen gronds aankomende de Hervormde Gemeente te Sluis... A 214
 • 2 - een wagenhuis, deel van A 35, tuin, en A 36, idem, staande het wagenhuis op den zuidwestelijken hoek van laatstgemeld kadastraal perceel...
 • Behoorende deze goederen den verkoper door koop van Isaac Nortier dd 12.10.1813 voor not Hennequin


Not Koksma

 • 2.9.1875:
  De erfgenamen van Anna vd Putte verkopen openbaar een huis en erf met tuin te St Anne A 37, huis en erf, en A 317 en 318, tuin.

Regt van eigendom.

 • Het onroerend goed behoort tot de nog onverdeelde nalatenschappen van Johannes Jacobus vd Putte de oude, overleden 4.2.1874 en zijne echtgenote wijlen Cathalijntje Luteijn, overl 28.6.1875 [..] zij hebben het verkregen bij koop van Izaak Nortier in leven molenaar te St Anne dd 12.10.1813 voor not Hennequin.
 • Het wordt verkocht aan Izaak Braadt, schildersknecht wonende Groede.