Marktplein 4

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Marktplein 4 ligt aan het Marktplein te Sint Anna ter Muiden. Het ligt op het linkergedeelte van het vroegere perceel A 81 en vormde heel lang een geheel met de smidse, Marktplein 5.


Marktplein 4 Marktplein 4

Ligging

<googlemap lat="51.314604" lon="3.364096" zoom="18" height="300"> 51.314564, 3.364005, Marktplein 4 </googlemap> 1 maart 1714:

 • de helft van seker huijs staende nevens het huijs van de selven Willem Bastinck aen de zuijtsijde,
 • noort tegen het huijs van de erfgenamen Mattheus Fagel,
 • oost tegen de plaetse deser stede,
 • en west tegen de chijns erve van meergem W. Bastinck.

8 februari 1725:

 • een huijs erve en gevolge... mitsgaders de smitse,
 • staende het voorn huijs erve en smitse op chijnsgront tot 4 schell vlms sjaers ten profijte deser stadt,
 • ende aldaer op het plain ofte plaetse,
 • oost van vooren tegenover het stads huijs,
 • west van agter tegen de erve van den oudt burgemr Jacob de Bruijne,
 • zuijt tegen het huijs van Hendrik Fagel, nu dhr Johannes van Hierschot,
 • en noort tegen hem vercoper Willem Bastincks huijstie.

14 januari 1761:

 • een woonhuijs, smidse, pakhuisje en stallingen met de erven daar annex op het plein off plaatse,
 • oost van vooren tegenover het stadhuijs,
 • west van agteren tegen de erven de Bruijne,
 • zuijt tegens huijs van Carel de Bock,
 • en noort tegen het huis van Pieter Hernij te vooren Mattheus Croquette

20 september 1774:

 • een woonhuijs, smidse, pakhuisje en stallinge met de erve daar aan ex [sic],
 • op het plain oft plaatse
 • oost van vooren tegens over het stadshuijs
 • en west van agteren tegens Jacobus vd Ameele junior,
 • zuijt tegens het huis van Christiaen Reuver
 • en noort jegens het huis van de wed van Pieter Hernij

18 april 1787:

 • een huijs met zijn erve zijnde een smitse kleyn huisje off pakhuijs en stallinge
 • met nog 4 roeden en 8 voeten chijns erve agter het huijs en smitse,
 • waarvoor jaarlijks aan Jacobus vd Ameele d’oude werd betaalt 8 schell 6 gr...
 • staande en gelegen op het pleijn of plaatse oost van voren tegenover het stadhuijs,
 • west van agteren tegens Jacobus vd Ameele jr,
 • zuijd tegen het huis [ni]
 • en noord tegen het huijs van de wed v Pieter Hernij

3 oktober 1792:

 • een woonhuijs met zijn erve zijnde smidse...
 • item een kleijn huisje of pakhuis en stallinge met nog 4 roeden en 8 voeten chijnserve agter het huijs en smidse,
 • waarvoor jaarlijks aan de erven van Jacobus vd Ameele d’oude werd betaald 8 schell 6 groten...
 • op het pleijn ofte plaatse oost van voren tegenover het stadhuijs,
 • west van agteren tegens Pieter Romanus vd Ameele,
 • zuijd tegens het huijs van Abraham de Smit
 • en noord tegen het huijs van Pieter de Bruijne

Eigenaren

Vermeldingen

Rek Mude 1636

 • Ontfangen van Maijken Panten seven ponden thien schellingen over een jaer huijshuere van stadts smisse verschijnende alderheijligen naest comende dus vij pond xv sch.

RAZVL 472

 • 25 april 1640:
  comp Pieter Breijdel inwoner deser stede ende Janneke Bane sijn huisvr verkopen aan Willem van Cruijningen een huijs sonder eigendomme van erve, noort d’heerestraaten streckende metten zuudeijnde aen t huijs ende erven van de compt, metten noorteijnde tegens de oude stadts smitse daer nu jegenwoordich in woont Maijken Panten, ende metten westeijnde streckende jegens de erve vande hoirs Joos Maes...

RAZvl 478

 • 25.11.1704:
  comp Mahieu Vervoore bekent schuldig te wesen aan Carel Cauw wettelijcke en Cornelis Warre bijstaande voogten van de naergelaten kinderen van Philip d’ Angloo overl op St Anne een somme van 100 ponden vlms tegen 5 procent...

onderpand sijn woonhuijs en erve met sijn smitse en alle sijn smitsgereetschappen... regt over het stadthuijs sijnde belast met een jaerlijkse chijns van 4 schell aan dese stede...

 • fo 109, 1.3.1714
  comp Hans Jurien Hough wonende in Sluijs in huw met Anna du Codin dr van wt Aernout du Codin en Lidia Reddingius;
  item Jacobus Naelde mede wonende in Sluijs, in huw met Pieternella du Codin mede dr van wt Aernout du Codin en Lidia Reddingius, soo in privé als als bijstaende voogt van Grietie Brandt nagelate weese van Bartholomeus Brandt in huw verwekt met wt gemelte Lidia Reddingius;
  voorts Anthonis van Poest? uit Sluis gemachtigd door Pieter Brandt wonende in Prins Willem polder, administrerende voogt over Grietie Brandt, alle te samen erfgenamen van Lidia Reddingius... verkopen aan Willem Bastinck schepen deser stede de helft van seker huijs staende nevens het huijs van de selven Willem Bastinck aen de zuijtsijde, noort tegen het huijs van de erfgenamen Mattheus Fagel, oost tegen de plaetse deser stede, en west tegen de chijns erve van meergem W. Bastinck.

Is de coop geschiet voor 11 ponden 10 schell vlms contant.

 • fo 175, 8.2.1725:
  comp Willem Bastink schepen deser stede, met zijne huisvr Maria Wildorp, verkopen aen Abraham Bastinck een huijs erve en gevolge... mitsgaders de smitse, staende het voorn huijs erve en smitse op chijnsgront tot 4 schell vlms sjaers ten profijte deser stadt, ende aldaer op het plain ofte plaetse, oost van vooren tegenover het stads huijs, west van agter tegen de erve van den oudt burgemr Jacob de Bruijne, zuijt tegen het huijs van Hendrik Fagel, nu dhr Johannes van Hierschot, en noort tegen hem vercoper Willem Bastincks huijstie, bij hem voor desen gekogt van de erfgen Lidia Reddingius, en waer in hij op den eersten maert 1714 alhier wettelijk is ge-erft, en welk huijstie alschoon het selve als nu annex en gemeen van agteren met het voors verkogte is staende, onder desen coop niet wort begrepen... competerende het gemelde vercogte huijs, erve en smitse aen den vercooper uit den hoofde van zijn vrouwe Marie Wildorp, die tselve heeft geerft van haren overleden man Mahieu Vervoore, de welke tgemelde huijs hadde van zijn vooroverleden huisvrouwe Maria [Smits] die te vooren wed was van Marinus Basting, welken Marinis Bastink het selve heeft doen timmeren.
  Is wijders besproken dat hij vercooper of iemant van zijnent wege, zoo lange den cooper off zijne huisvrouwe, of imant van zijn eijge familie in leven, en voors smitse exercerende is, geen andere smitse onder de jurisdictie deser stede St Anna ter Muijden, ja selfs niet in een uur int ronde, zal vermogen te maken, ofte laten maken, direct nogh indirect, gereserveert noghtans binnen de stadt Sluijs alwaer hij vercooper, off imant van zijnentwege tselve kan en vermagh te doen.
  Zijnde de coop geschiet voor 300 pond vlms...
  staende op het huis en smitse etc een hypotheek van 100 pond ten profijte van burgemr Pieter Hernij d’ oude...

Kaart 1728

Kaart uit 1728
 • 1728: Abraham Bastingh, 13 R.

RAZvl 480

 • fo 26v, 14.1.1761:
  Adriaan van Hee schepen deser stede en zijn huisvr Sara Vergouwe verkopen aan Cornelis Israel... een woonhuijs, smidse, pakhuisje en stallingen met de erven daar annex op het plein off plaatse, oost van vooren tegenover het stadhuijs, west van agteren tegen de erven de Bruijne, zuijt tegens huijs van Carel de Bock, en noort tegen het huis van Pieter Hernij te vooren Mattheus Croquette, welke koop is geschiet voor 1000 carolijguldens contant en nog 400 carolijguldens over het smidsgereedschap en losse goederen... de acceptant heeft 80 ponden vlms te zijnen laste genomen ten profijte van Jacobus vd Ameele thesaurier deser stede volgens verbantbrief dd 7 sep 1757...
 • fo 91, 20.9.1774:
  Cornelis Israel meestersmid binnen deser stede en sijn huisvr Cathalintie vd Ameele verkopen aan Isaak de Munck een woonhuijs, smidse, pakhuisje en stallinge met de erve daar aan ex [sic], op het plain oft plaatse oost van vooren tegens over het stadshuijs en west van agteren tegens Jacobus vd Ameele junior, zuijt tegens het huis van Christiaen Reuver en noort jegens het huis van de wed van Pieter Hernij, welke coop is geschiet met nog een hoveniershoff van 27 roeden en een halve chijnserve van jaarlijks 4 schell en 7 groten aan dese stad, met de daar om staande muur en heijninge. Immers zoo als het den comparant heeft gecompeteert, abouterende van voren off de westzijde met den meur jegens de plaats off plain, jegensover het hier voren beschreven huijs en smidse, aan de noortzijde het huijs en erve competerende de kerke en bewoont bij den heer predikant deser stede aan de zuijd en oostzijde jegens de erve en schure van Jacobus Naeije belast met eene kerkerente van 6 gr vlms sjaars voor de somme van 1600 carolijguldens contant onder welken coop ook is begrepen al het smidsgereedschappen zoo losse als vaste, betsaande in blaasbalk, haambeeld, hamers, schroeven, tangen etc...
  Twee verbanden: eerst 700 guldens in profijte van Abraham en Cornelis Tak in date 14.1.1764 en 80 ponden vlms in profijte van Jacobus vd Ameele in dato 7.9.1757... die zijn voldaan.
 • fo 147, 18.4.1787:
  Jacobus Rosseel hooftman en landman in de Isabellepolder benoorden Aardenburg als executeur ten sterfhuijse van Isaac de Munck in leven schepen deser stede, mitsgaders voogd van zijn minderj erfgenamen... heeft op 30.1.1787 verkocht aan zichzelf in privé... een huijs met zijn erve zijnde een smitse kleyn huisje off pakhuijs en stallinge met nog 4 roeden en 8 voeten chijns erve agter het huijs en smitse, waarvoor jaarlijks aan Jacobus vd Ameele d’oude werd betaalt 8 schell 6 gr... staande en gelegen op het pleijn of plaatse oost van voren tegenover het stadhuijs, west van agteren tegens Jacobus vd Ameele jr, zuijd tegen het huis [ni] en noord tegen het huijs van de wed v Pieter Hernij, en nog 27 ½ roede chijnserve, zijnde een hoveniershof met de daar rondom staande meur en heyninge, komende van voren of ten westen met de muer jegens de plaatse of pleijn, en ten noorden tegen het huys van de kerke deser stad bewoont werdende door den heer predikant, en aan de zuijd en oostzijde tegens de erve en schuure van Jacobus Naeije... voor de somme van 260 ponden vlms en voor de gereedschappen, ijserwerk en verdere losse goederen 72-8-1/2 ponden vlms min gewonnen wijngelden 16-6-8 gr vlms
  [ondertekend] Jacobus Rosseel in qualiteijt als verkoper & als acceptant
 • fo 163v, 3.10.1792:
  Jacobus Rosseel en zijn vrouw Elisabeth de Munck verkopen aan Paulus Leys een woonhuijs met zijn erve zijnde smidse... item een kleijn huisje of pakhuis en stallinge met nog 4 roeden en 8 voeten chijnserve agter het huijs en smidse, waarvoor jaarlijks aan de erven van Jacobus vd Ameele d’oude werd betaald 8 schell 6 groten... op het pleijn ofte plaatse oost van voren tegenover het stadhuijs, west van agteren tegens Pieter Romanus vd Ameele, zuijd tegens het huijs van Abraham de Smit en noord tegen het huijs van Pieter de Bruijne, en nog 27 ½ roeden chijnserve, zijnde een hoveniershof met de daar rond staande muur en heyninge, komende van vooren often westen met de muur jegens de plaatse of pleijn, en ten noorden jegens het huijs van de kerke deser stede, bewoond werdende door den heer predikant en aan de zuijt en oostzijde tegens de erve en schuure van Jacobus Naeije... het geheel voor 1600 gulden of 266-13-4 gr vlms. contant...
  stadsrente van 4 schell en een stadschijns van 15 stuijvers sjaars, de eerste op het huijs en smidse, de tweede op het pakhuijs.
  Item een chijns van 8 schell 6 gr vlms sjaars ten profijte van d’erven wt Jacobus vd Ameele op de voorn 4 roeden 8 voeten, voorts nog een stadschijns van 4 schell 7 gr en een kerkerente van 6 gr op de voorn 27 en een halve roede erve

Not Hennequin

 • 27.1.1807

Pieter de Bruijne en Jacobus le Roij verkopen aan Cornelis de Die, zoon van Pieter, smid te Oostburg:

 • 1e driekwart van een huis, winkel en smidse in St Anne op de markt, west en noord huis en erf van voorn Pieter de Bruijne, zuid het huis van de wed van Abraham de Smid met chijns aankomende de stad van St Anne.
 • 2e driekwart van 4 are 8 ca moestuin in St Anne, oost het erf van Abraham v Waaijenberg, west het land van de stad, zuid het huis van Jan Fokke en noord het huis van de kerk
 • De verkopers het goed toebehorend door koop van Paul Leijs en zijn vrouw Suzanne Morel bij not Bogart te Oostburg dd 4 ventose X, nl voor de helft aan genoemde Pieter de Bruijne, voor de helft van de helft aan voorn Jacobus le Roij en voor het resterende niet verkochte kwart aan de minderj wezen van Jacobus le Roij met wijlen Suzanne de Bruijne.

Not Hennequin

 • 28.3.1811

Pieter le Roij, winkelier te St Kruis, en [zijn zuster] Susanne le Roij, ongehuwd jd te St Anne, verkopen aan Cornelis de Die fs Pieter, smid te St Anne:

 • 1e 2/5e van een kwart van een huis, winkel en annex met een smidse te St Anne, nu bewoond en gebruikt door de koper, west en noord het huis en erf van Pieter de Bruijne en zuid het huis van de wed van Abraham de Smid;
 • 2e 2/5e van een kwart van 4 are 8 ca tuin en moeshof te St Anne oost het erf van Abraham van Waaijenberg, west gemeentegrond, zuid het huis van Jan Fokke en noord het huis van de kerk;

de verkopers hebben het goed verkregen door erfenis van hun moeder Susanne de Bruijne... In de koop zijn begrepen alle gereedschappen in de smederij

Not Hennequin

 • 15.5.1818

Cornelis de Die en Pieternella Le Roij vrouw van Jan Moggre, verkopen aan Abraham Carlier, smid, wonende Zuidzande: 18/20 of 9/10 deel van een woonhuis stal en erve met de daaraan vast zijnde smits in St Anne, west en noord het huis van Pieter de Bruijne, zuid het huis van Pieter Gevaard, belast met een grondrente tbv de gemeente St Anne van 1 gulden 20 cent sjaars. Competerende de verkoopers te weten den eerstgenoemden voor ¾ bij koope van Pieter de Bruijne Pieterszn en Jacobus Le Roij, en voor 2/5 in een vierde deel bij koope van Pieter Le Roij en Suzanna Le Roij dd 27.1.1807 en 28.3.1811.

Not Hennequin

1.3.1822 Johannes Le Roij, koopman in wijnen te Sluis, Pieter Leijssenaar, timmerman, en zijne huisvrouwe Levina Le Roij verkopen aan Abraham Carlier, smit te St Anne, 2/5 in een vierde of 2/20 deelen van een woonhuis te St Anne, palende ten westen en ten noorden aan het huis van Pieter de Bruijne Pieterszoon, zuid het huis van Pieter Geeraart, in tgeheel belast met een rente tbv de gemeente van 1 gulden 20 cent... competerende de 18/20 of 9/10 deelen in het gemelde huis aan den kooper bij koope van Cornelis Dedie, smit thans wonende te Sluis, en van Pieternella Le Roij in huw met Jan Magré volgens acte dd 15.5.1818 bij Hennequin... en de bij deze verkochte aandeelen aan de verkoopers bij successie van hunnen moeder Suzanna de Bruijne...

Not Schout

19.2.1859 Op verzoek van Izaak van Cruijningen inventaris gemaakt van de boedel van wijlen zijn vrouw Maria Carlier. Het aan dezen boedel behorende woonhuis te St Anne, A 81, waar de overledene gewoond heeft en gestorven is. Volgt de inboedel.
Huis en erf, A 81 groot 2 roeden 8 ellen belast met grondrente aan de gemeente St Anne, door genoemde Abraham Carlier [vader van Maria] gekocht voor 9/10e delen van Cornelis de Die en Pieternella le Roij, huisvr van Jan Moggre dd 15.5.1818 voor not Hennequin., en voor het resterende 1/10e deel van Johannes le Roy en Pieter Leijssenaar en zijn huisvrouw Levina le Roij dd 1.3.1822 voor not Hennequin.

Not Koksma

2.10.1896 Catholijntje Cornelia van Cruijningen verkoopt aan haar broer Izaak Johannes van Cruijningen de haar toebehorende helft van een woonhuis met erf en smederij G 81, huis en erf en smederij groot 2 aren 8 ca, en nummer 421 als stal schuur en tuin groot 19 aren 64 ca, samen 21 aren 72 ca, belast met een jaarlijkse grondrente aan de gemeente Sluis van 1 gulden 20 cent. [...] Het onroerend goed indertijd ingebracht door Maria Carlier als erfenis van haar ouders Abraham Carlier en Sara Porreij... die het goed hadden verkregen G 81 voor 9/10 delen bij koop van Cornelis de Die en anderen dd 15.5.1818 voor not Hennequin en voor 1/10 deel bij koop van Johannes le Roij en anderen voor not Hennequin dd 1.3.1822.

Bronnen