Marktplein 2

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Marktplein2.jpg
Pomp Marktplein2.jpg
Kaart uit 1728

Marktplein 2 is een huis aan het Marktplein van Sint Anna ter Muiden. In 1832 lag het op perceel A 79.

Marktplein2 links.jpg
Ligging

<googlemap lat="51.314466" lon="3.364182" type="satellite" zoom="18" height="300"> 51.31445, 3.364123, Marktplein 2 </googlemap> 29 juni 1654:

 • een huijs staende op chijnsgrond aen de westsijde van de plaetse deser stede
 • achterwaerts streckende tot op de straet aen de oostsijde,
 • aen de zuijtsijde thuijs de witte Leeuw

30 juli 1659:

29 april 1664:

 • een woonhuijs op chijnsgront
 • aende noortsijde aende erve ende schuijre van wt: Nicolaes Chieux,
 • aende westsijde Pieter de Bruijne,
 • aende suijtsijde de huijsinge van Charel de Nut,
 • verhofdende aende oostsijde tegenover het stadthuijs

26 januari 1679:

15 november 1694:

 • seker huijs staende op staete cheijns gront
 • aende suijtwestsijde van de plaetse deser stede
 • hebbende aende noortwestsijde t huijs van Mahieuw Vervoore,
 • aende suijtoostsijde den uijtwech van den corten ommeganck straete,
 • achterwaerts streckende jegens d’erve van Jacob de Bruijne

19 januari 1707:

 • seker huijs en stallinge
 • staende op stadts chijnsgront a een gulden jaerlicx,
 • aan de suutwestsijde van de plaetse deser stede,
 • aende noortwestsijde thuijs van wt Mahieuw Vervooren,
 • aen de suijtoostsijde den Vuitwech van den corten ommeganck straete
 • achterwaerts streckende jegens de erfve van Jacob de Bruijne

29 mei 1727:

 • een huijs en stallinge waerin den comparant tot heden heeft gewoont,
 • staende op stadschijnsgront a een gulden jaerlijx...
 • aen de zuijtwestsijde de plaetse off plain deser stede,
 • aen de noortwestsijde het huij en smitse nu toebehoorende Abraham Bastinck,
 • aen de zuijtoostsijde de uitwegh van de corten ommeganck straet,
 • aghterwaerts streckende jegens de erve van wt de burgemr Jacob de Bruijne


Marktplein 2 achterkant s.jpg5 juli 1741:

 • een huijs en stallinge op stadschijnsgront geldende jaerlijks 21 stuivers...
 • abouterende aen de zuijdwestzijde de plaets off pleijn deser stede,
 • aen de noortwestzijde het huijs ende smitse van dhr schepen Abraham Bastinck
 • met de zuijtoostzijde den uitweg van den korten ommegank straete,
 • agterwaarts strekkende jegens d’erve van burgemr Jannis de Bruinne

2 december 1761:

 • een woonhuijs met erve op stadschijnsgront tot 21 stuijvers jaarlijks
 • aan de zuidwestzijde de plaats of plaijn deser stede,
 • aan de nootwestzijde het huijs en smidse van Cornelis Israel,
 • met de zuijtoostzijde den uijtwegh van den korten ommegankstrate
 • agterwaarts strekkende jegens d’erve van Valentijn Schelleman

28 maart 1786:

 • een woonhuijs met zijn erve op stadtschijnsgront van 21 stuijvers sjaars,
 • abouterende aan de zuijtwestzijde de plaats of pleijn deeser stede,
 • aan de noortwestzijde het huijs en smidse van Isaac de Muijnck,
 • met den zuijtoostzijde aan den uijtweg van den korten ommegankstraate,
 • agterwaarts strekkende jegens de erve van Valentijn Schelleman

Eigenaren


Marktplein 2 tuin d s.jpg

Vermeldingen

RAZvl 472

 • 29 juni 1654: comp Noe Quadamus verklaarde schuldig te wezen aan Charles van Leerberge schepen deser stede 32 ponden vlms gesproten over geleende gelden... onderpand een huijs staende op chijnsgrond aen de westsijde van de plaetse deser stede achterwaerts streckende tot op de straet aen de oostsijde, aen de zuijtsijde thuijs de witte Leeuw...

RAZvl 473

 • 30 juli 1659: comp Noe Quadamus ende Maayken van Noortende sijn huisvrouw die bekenden schuldig te wesen aen de juffr weduwe van de heer Maerten Jordaens over wien haren zoon Johannes Jordaens ten desen present was accepterende de somme van 100 carolusguldens [die hij leent aan de eerste compt:en... onderpand hemlieden nieuw getimmert huijs staende ter deser stede op cheijnsgront ... op t plein deser stede aende oostsijde, thuijs van Charel de Nut aende zuijtsijde, de erve van Pieter de Bruijne aende westsijde, ende de schuijre van dhoirs van Claes Chieux aende noortsijde ...
 • 24 april 1664: comp Noe Quadamus ende Anthonette Grossiers sijne huisvr wonende op St Anne verkopen aan Cornelis van Houwegem wonende tot Sluis een woonhuijs op chijnsgront jaerlijks geldende 3 stuivers de roede abouteerende aende noortsijde aende erve ende schuijre van wt: Nicolaes Chieux, aende westsijde Pieter de Bruijne, aende suijtsijde de huijsinge van Charel de Nut, verhofdende aende oostsijde tegenover het stadthuijs
 • 29 januari 1670: comp Cornelis van Ouwegem en Elisabeth Rottiers sijne huisvr verkopen aan Jacob Matthijssen ende Janneke Tristram sijne huisvr seker huijs binnen deser stede op [n.i.] chijnsgront toekomende deser stede tot 3 stuijvers de roede sjaers... 32 ponden vlms capitael op t selve huis ten profitte van de diaconie.. item noch 25 ponden capitael ten profijte van Thomas Kuijne... seker erfken streckende van dit vercochte huijs tegen de schuijre van Nicolaes Chieux mag de magistraat te allen tijde kopen...
 • 26 jan 1679: comp Thomas Kuijne wonende tot Sluijs verkoopt aan Jan Accar wonnachtich binnen deser stede seker huijs op [ni] roeden chijns grondt gelegen ande westzijde van de plaetse deser stede thuis van Carel de Nut aen de zuijtzijde de schuere van burgemr [Anthonis] de Puijdt ende vi: Massenhove [= Christijntje Logiers] aen de noortwestsijde achterwaerts streckende tegen de hofstede van de erfgenamen van Pr: de Bruijne ...gereserveert een capitael van 32 ponden vlaems ten profitten van den armen deser stede...
 • 15 november 1694: comp Jan Hennekeij soo voor sijn selven causa uxoris als erfgenaem ten sterfhuise van Proontie de Puijt wed van Jan Accaert overleden binnen deser stede, mitsgaders als volmacht hebbende van de verdere erffgenamen soo mondige als onmondige... heeft verkocht aan Simon de Can een seker huijs staende op staete cheijns gront aende suijtwestsijde van de plaetse deser stede hebbende aende noortwestsijde t huijs van Mahieuw Vervoore, aende suijtoostsijde den uijtwech van den corten ommeganck straete, achterwaerts streckende jegens d'erve van Jacob de Bruijne ... voor de somme van 58 ponden vlms ...


RAZvl 478

 • fo 29, 19.1.1707:
  comp Simon de Can wonende alhier verkoopt aan Christiaen van den Ameele de jonge mede woonende op St Anne, seker huijs en stallinge jegenwoordich bewoont werdende bij Pieter Buijck staende op stadts chijnsgront a een gulden jaerlicx, aan de suutwestsijde van de plaetse deser stede, aende noortwestsijde thuijs van wt Mahieuw Vervooren, aen de suijtoostsijde den Vuitwech van den corten ommeganck straete achterwaerts streckende jegens de erfve van Jacob de Bruijne, sijnde dese coop geschiet voor 50 ponden vlms, waarvan contant is betaald 33-6-8 vlaems... voorts een hypotheek van 100 gulden op voorn huijssinge ten profijte van de arme diacone deser stede...
  het huis de verkoper competerende bij coope van Jan Hennekeij...
  Ende compareerde wijders ten desen dhr schepen Jacob de Bruijne de rato caverende over sijn huisvr Catalintje Linde, Jan Janssen mede de rato caverende over sijn huisvrauwe Sara Linde ende Maria de Cau wed Anthonij Ramont welcke comparanten, voor soo ver sij eenige pretentie op het huijs en stallijnge hiervoren gemelt souden mogen hebben... verclaeren daervan volcommen te cederen en afstant te doen...
 • fo 213, 29.5.1727:
  comp Christiaen van den Ameele laest wednr van Helena van Heule te deser stede overleden den 17 april deses jaers 1727 verklaarde in het laest van de maent maert jongstleden, en sulx voor haer overlijden, te hebben vercogt aen Elisabeth de Puijt, laest wed Pieter de Nuet, woonende alhier, een huijs en stallinge waerin den comparant tot heden heeft gewoont, staende op stadschijnsgront a een gulden jaerlijx... aen de zuijtwestsijde de plaetse off plain deser stede, aen de noortwestsijde het huij en smitse nu toebehoorende Abraham Bastinck, aen de zuijtoostsijde de uitwegh van de corten ommeganck straet, aghterwaerts streckende jegens de erve van wt de burgemr Jacob de Bruijne, zijnde desen coop geschiet voor 36 ponden 6 schell 8 grooten contant.. sullende door de vercooper uijt de voors: cooppenningen worden afgelegt het verbant van een hondert gulden, staende op de voors huijsinge gehypoteequeert ten profijte van de arme diaconie deser stede...
  Competerende de vercooper voors huijs bij coope van Simon de Can dd 19.1.1707, welke Simon de Can het selve hadde bij coope van Jan Hennekeij, en erffgenamen wt Proontie de Puijt wed van Jan Accaert dd 15.12.1694.

Kaart 1728

 • 1728: De weduwe de Nut, 9 R.In de kelder van Marktplein 2 bevinden zich oude tegels uit verschillende perioden.


Tegels Marktplein 2.jpg

RAZvl 474

 • 5 julij 1741
  comp Anna Carlier, wonende in der Groede, wed van Jannis Scheers fs Boudewijn , in privé voor den helft en nog deselve Anna Carlier, moeder, en dhr Boudewijn Scheers, out burgemr alhier, grootvader en voogt paternel der weese Jan Scheers, eenig kint van opgem Jan Scheers en Anna Carlier voor dander helft
  verkopen aan Carel en Jan de Boucq, beijde borgers en inwoners alhier... een huijs en stallinge op stadschijnsgront geldende jaerlijks 21 stuivers... abouterende aen de zuijdwestzijde de plaets off pleijn deser stede, aen de noortwestzijde het huijs ende smitse van dhr schepen Abraham Bastinck met de zuijtoostzijde den uitweg van den korten ommegank straete, agterwaarts strekkende jegens deerve van burgemr Jannis de Bruinne... voor de somme van 100 guldens off 16 pond 13 schell 4 grooten vlms...
  competerende de eerstgenoemde overleden Jannis Scheers dit verkogte bij verkavelinge gedaan tusschen de respectieve erfgenamen van sijn grootmoeder maternel, wijlent Elisabeth de Puijt gepasseert voor den notaris Petrus Blondeel te Sluijs den 14 mei 1733 welke Elisabeth de Puijt het selve competeerde bij koope van Christiaen van den Ameele, die sulcx hadde bij coope van Simon de Can, den welken sulcx hadde bij koope van Jan Hennekeij cum suis volgens de respectieve letteren van erffenisse alhier gepasseert den 29 meij 1727,19 jan 1707 en 15 dec 1694...

RAZvl 480

 • fo 32, 2.12.1761:
  comp Jacobus de Ridder borgemr en Leonard Ferleman griffier geautoriseerd van de magistraat ten boedel van Carel de Bouck alhier overleden den dertienden october laastleden 1761 hebben op 30.10.1761 verkocht aan Johannes Tange een woonhuijs met erve op stadschijnsgront tot 21 stuijvers jaarlijks aan de zuidwestzijde de plaats of plaijn deser stede, aan de nootwestzijde het huijs en smidse van Cornelis Israel, met de zuijtoostzijde den uijtwegh van den korten ommegankstrate agterwaarts strekkende jegens d'erve van Valentijn Schelleman zijnde dese koop geschiet voor 6 ponden vlms contant
 • fo 33, 2.12.1761:
  comp Johannes Tange hovenier te Sluijs verkoopt aan Johan Christiaan Reuver een woonhuijs met erve op stadschijnsgront tot 21 stuijvers jaarlijks aan de zuidwestzijde de plaats of plaijn deser stede, aan de noortwestzijde het huijs en smidse van Cornelis Israel, met de zuijtoostzijde den uijtwegh van den korten ommegankstrate agterwaarts strekkende jegens d’erve van Valentijn Schelleman zijnde dese koop geschiet voor 10 ponden vlms te voldoen in drie paijen...
 • fo 141, 28.3.1786:
  Johan Christiaan Reuver mr kleermaker alhier verkoopt aan Isabelle Mychie wed van Jacob Francois Naeije een woonhuijs met zijn erve op stadtschijnsgront van 21 stuijvers sjaars, abouterende aan de zuijtwestzijde de plaats of pleijn deeser stede, aan de noortwestzijde het huijs en smidse van Isaac de Muijnck, met den zuijtoostzijde aan den uijtweg van den korten ommegankstraate, agterwaarts strekkende jegens de erve van Valentijn Schelleman, zijnde deze koop geschiet voor 30 ponden vlms contant

Not Hennequin

 • 23.1.1821:
  Jacobus Bokelaar, Pieter de Bruijne Mattheuszn en Johannes Fokke, als toeziende voogd over de krankzinnige Pieter Francois Naeije, verkopen [na de dood van moeder Isabella Michil van Pieter Francois] een woonhuis en erve aan de westzijde van de Markt te St Anne, op de hoek van de straat palende met de noordzijde tegen het huis van Pieter Gevaart, nagelaten door wijle Izabella Theresia Klara Michee, laatst in huw geweest met den eersten comparant Jacobus Bokelaar... competerende Jacobus Bokelaar ... voor ¼ part; en aan voorn Pieter Francois Naeije bij successie van zijne moeder evengemelde Izabella Theresia Klara Michee voor de overige ¾ parten...Verkocht aan Johannes Leijssenaar, kleermaker te St. Anne, voor 580 gulden.

Samenvoeging A 79 en A 80

Not Hennequin

 • 25.5.1835:
  Pieter Gevaart werkman gewoond hebbende St Anne nu wonende Cadzand verkoopt aan Johannes Leijssenaar herbergier te St Anna perceel A 80, een woonhuis aan de westzijde vd markt palende zuid tegen het huis vd kooper en noord het huis van Abraham Carlier, competerende bij koope van Jacobus Bokelaar dd 5.4.1815 voor mij...


Put Marktplein 2 s.jpg


In de kelder van Marktplein 2 bevindt zich een gemetselde put die aan de bovenkant dicht is op een klein gaatje na. Dergelijke putten komen in Vlaamse kelders wel meer voor. Waarschijnlijk was de functie ervan om stijgend grondwater op te vangen, waarbij de lucht kon ontsnappen door het gaatje. Deze put is ongeveer 15 meter diep.

Bronnen