Marktplein 13

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Prentbriefkaart van de Markt

Marktplein 13 is een gebouw aan het Marktplein te Sint Anna ter Muiden, naast het stadhuis. Het ligt op perceel A 73. In 1832 was het een schoolhuis, het huis waar de schoolmeester woonde.


Marktplein13.jpg

Ligging

14 juni 1661:

 • huijs bacqueete ende gevolge
 • gelegen tusschen t stadhuijs aen de noortsijde,
 • thuijs van de acceptante aende zuijtsijde
 • metten verhoofde op de plaetse

1 april 1681:

Eigenaren

 • Tot 14 juni 1661: Wezen van Abraham Wilsen.
 • Vanaf 14 juni 1661: Guilliame de Rijcke X Francijntje Lantscheere.
 • Tot 1 april 1681: Erfgenamen Guilliame de Rijcke X Francina Landsheere.
 • Vanaf 1 april 1681: Abraham Verreijne koopman tot Sluis

Vermeldingen

 • 14 juni 1661: comp burgemr Jacob van Uxeem als voogt van de wesen van do: Abraham Wilsen verkoopt aan Guilliame de Rijcke over de welcke juffr Francijntje Lantscheere sijne huisvr hier present tselve is accepterende seker huijs bacqueete ende gevolge gelegen tusschen t stadhuijs aen de noortsijde, thuijs van de acceptante aende zuijtsijde metten verhoofde op de plaetse deser stede de muijr van t stadhuijs in cas van brant oft ander onheijl sal de acceptante mogen gebruijcken om haer balcken in te leggen staande op chijnsgront...
 • 1 april 1681: comp Jacob Halijnck in huw hebbende Cornelia de Rijcke en met procuratie van Elisabeth de Rijcke wed van Gidion Stokman, dhr Laurens Silvius medecinae doctor als in huw hebbende Maria de Rijcke ende Jacobus van Dishoucke als vader ende voocht van de kinderen bij hem verwekt in huw met wijlent Francina de Rijcke, mitsgaders Johan Weerts als gemachtigde van Adriaen Backer predicant op Suriname in huw hebbende Johanna de Rijcke... gesamentlijcke kinderen en erfgenamen van wijle Francina Landsheere in haer leven wed van Guilliame de Rijck hier ter stede [Amsterdam?] overleden... geven toestemming om te verkopen sekere twee huijsen en erven staende en gelegen op St Anne ter Muijden in Vlaenderen, door haer voors ouders zalr: naergelaeten... [de akte opgemaakt] ter presentie van Johannes Cocq en Johannes Schut inwoonders deser stede [Amsterdam]... uijt cracht van welcke procuratie den compt: bekende vercocht te hebben op den 26 maertij laestleden aen Abraham Verreijne coopman tot Sluijs... over wije den oudt burgemr de Puijdt als ontfangher van de verpondinghe ende omme stellinghe tselve was accepterende seker woonhuijs staende op de plaetse deser stede op chijnsgront abouterende noort het stadthuijs zuijdt het huijs bij den comparant vercocht aen de kercke deser stede, achterwaerts streckende jegens de erve van [ni] voorhoofdende aen de oostsijde van de plaetse... cijns van 7 schellingen vlms sjaers
 • 15 april 2004: Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij vrijstelling willen verlenen als bedoeld in artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke ordening voor het legaliseren van een tuinhuisje op het perceel Marktplein 13 te Sint Anna ter Muiden.
 • 24 juni 2010: Het huis staat te koop voor E650.000. In de beschrijving wordt 1650 als bouwjaar genoemd. Het huis is in gebruik als stadsmuseum en wordt inclusief de kunstwerken verkocht.

Bronnen