Maneschijnhoeve

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Maneschijnhoeve is een boerderij aan de Graaf Jansdijk te Sint Anna ter Muiden. De boerderij dankt zijn naam aan de ligging in de Maneschijnpolder in het tweede begin op A 147. Vanouds gingen de percelen A 145 tm 148 met de hofstede samen.

De Maneschijnhoeve

Geschiedenis

Vermoedelijk werd de boerderij in de zeventiende eeuw gebouwd door baljuw Nicolaas de Vos. In 1740 werd de boerderij aan de linkerzijde verlengd. De oude schuur en stallen zijn sindsdien wat verbouwd. De hofstede bestaat tegenwoordig uit een huis, een bakkeet met kamhok, een varkenshok en een schuur uit circa 1800.

Raadsel

Een groot raadsel vormen de tekens boven de voordeur van deze boerderij. Vanaf rechts staan zeer waarschijnlijk een winkelhaak (van de timmerman), een troffel (van de metselaar) en de vlecht (een steenhouwersbijl met twee snijdende kanten).

Raadselachtig opschrift op de gevel

Ligging

31 maart 1676:

 • een hoffstede met huijsinge schuere ende de nomber van 65 gem landt
 • liggende binnen het schependomme deser stede in de polder genaemt het maneschijn
 • abouterende aende noortoost sijde van den greveningschen dijck

<googlemap lat="51.321494" lon="3.373983" type="satellite" zoom="16" height="300"> 51.3215, 3.373811, De Maneschijnhoeve </googlemap>

Eigenaren

Pachters/bewoners

Vermeldingen

Ommeloper 1601

Land gekocht door de familie Hendricks uit Vlissingen in het Maenschijn, waarop later de hofstede het Maenschijn wordt gebouwd:

[supra] Wouter Hendricx [marge] Pr Hernij [met streep over het hele folio en het volgende]

 • Pr Hernij 1684
 • d’hoirs Daniel Hendrix tot Vliss 1696
 • Adriaen van Broucke 1697
 • Wouter Hendrix dhr Daniel Hendrix tot Vliss
 • Frans Cloet bij afwin over

Jaecques Verhelst bij coope over Neelkin vidua Phs: Doens fa Passchier Besant comende van Lieven de Vlieger in den houck van den zeedijck der ader twee stringen verhaeckende aende noortsijde bijt oostende met eenen drie houckten bilcke, tot aenden zeedijck streckende metten westende aende ader halff hier toegemeten ende mette oostende aenden zeedijck, 1 gem 72 roeden


 • idem
 • vidua Anths de Ceuninck bij cavel over

Pr Bachuijs bij coope van Jooris Teerl: comende van vidua Wr: fs Wm: Kempe ende Jan van Bassevelde aende zuijtsijde daeraen vier stucx tnoorderste opt oostende 2 stringen ende opt westende vier str: streckenden met beeden eijnden als vooren, 2 gem 30 roeden


 • idem
 • idem als vooren

De wed ende kinderen van Anths de Coninck over deselve comende als vooren int selve stuck, 2 gem 30 roeden


 • idem
 • Frans Cloet bij afwinninghe over

Jaecques Verhelst bij coope van Neelkin vidua Phs: Doens fa Passchier Besant comende van Lieven de Vlieger aende zuijtsijde daer aen een strijnck str met beeden eijnden als vooren, 1 gem 67 roeden


 • idem
 • Maerten de Mijl ende uijt Grooten 1609

Pr Bachuijs bij coope over Jooris Teerl: comende van Wr fs Wm Kempe aende zuijtsijde daer aen vijff stringen opt westende den noorderste breetst str met beeden eijnden als vooren, 8 lijne 58 roeden


 • idem
 • deselve als vooren over

De wed ende kinderen van Atns de Coninck bij coope als vooren comende vande selve int selve stuck, 8 lijne 58 roeden


 • Dhr Daniel Hendrix tot Vlissinghe
 • Dhoirs Maerten de Mijl bij uitgrootinghe

Pr Bachuis bij coope van Joris Teerl: comende van vidua Wm: Kemps aent oostende daer aen veuren int selve stuck mette noortsijde aen sijn selffs lant str metten oostende aenden zeedijck ende heet de Insete wesende wat neder lant, 94 roeden


 • op den alvooren idem
 • De selve over

De wed ende kinderen van Anths de Coninck bij coope als vooren comende van deselve int selve stuck, 94 roeden


[supra] gebruikt de wed J. Le Roij 1837 [marge] Pr: Hernij

 • Daniel Hendrix 1696 over Adriaen vd Broecke 1697

De kercke vander Mude aende zuijtzijde daeraen twee stringen str met beeden eijnden als voren, 1 lijne 91 roeden


[supra] Wouter Hendricx [marge] Pr Henrij

 • Claeijs de Vos bij coope
 • Francois Cloet bij afwinninghe

Jaecques Verhelst bij coope van Neelkin vidua Phs Doens fa Passchier Besant comende van daell: van Berthls: Malm aende zuijtsijde daer aen veurgem: met een lijne aende zuijtzijde over de gracht str met beeden eijnden als vooren, 1 gemet lants

RAZVL 472

 • 24.2.1629, fo 55:
  Mattheus van Burckele schepen van het Vrije procuratie hebbende van Charles Breijdel pensionaris van Brugge, ten behoeve van Nicolaes de Vos balliu deser stede, present ende accepterende van de nombre van 13 gem 1 lijne 25 roeden lants liggende binnen dese schependomme in verscheidene partijen; de voors Breijdel aencommende ten title van coope gedaen jegens Catolijne filia Jacob Weijts weduwe van Anths de Koninck bij cavel getrocken in collegie van Brugge met den cavel A: jegens de kinderen van Pr: Bachuijs de gebourt is den cavel B: in den polder Maenschijn met de wateringe van Greveninghe in vier partien volgende de nieuwe belegerthede daer van gedaen bij Florens van Marissen
  liggende in de voorseijde polder maenschijn noort oost van de kercke int 37e begin in de voors watering van greveninge en was t 1e begin van deselve polder 7 gem 1 roede lants ende is een parcheel van 8 stringen opt oosteijnde in een bedelft(?) tusschen de kercke deser stede lant aen de zuijtzijde tnaervolgende perceel aen de noortzijde streckende metten oostende aen een adere ende metten westende vuergemeens aen de dijck vande Bicxispolder.
  Item soo liggets aen de noortzijde daer aen int selve begin een gemet 50 roeden lants ende is een stuck tusschen t voors lant aen de verste zuijtzijde de kercke deser stede aen de noortzijde streckende met beede enden als vooren.
  Item zoo liggets noort daer bij int selve begin een gemet 14 roeden lants tusschen de kinderen van Jan Loijssens cansins? lant aende zuijtzijde den halve dijckgracht jegens den zeedijck aende noortzijde ende aen toostende streckende metten westende als vooren.
  Ende voorts soo liggets zuijtoost daer bij over de adere int 34e begin van voorn wateringe wesende t tweede begin vande voors polder 4 gem 60 roeden lants ende zijn vier stuck tnoorderste op oostende ij stringen ende opt westende viere tusschen Franchois Cloet bij coope ende affwinninghe van Jaecques Verhelst lant aan beeden zijden streckende metten oostende aen de zeedijck ende metten westende aende adere voors: mackende samen de voors: 13 lijnen 25 roeden
 • 24.2.1629, fo67:
  comp Matheus van Burckele schepen vd Vrije procureur van jonkvr Catolijne de Mil wed van mr Lambrecht Sprinckholff verkoopt aan Nicolaas Vos balliu deser stede 6 gem 1 lijne 4 roeden lants liggende in twee partijen in den polder maenschijn de voors Catolijne de Mil deselve partije competerende ten tijtle van coope ende stervenisse van jonkvr Marie filia mr Maerten de Mil doude haere hare susters, waer off dats eerst ligt 5 gem ii lijnen 16 roeden streckende oost lant vande acceptant west tlant aencommende de kerck deser stede noort aen de hadere ende zuijdt den dijck van den briexen polder bestaende deselve partije in 5 stringen en voorts soo liggende oost aen de kercke lant verders 1 lijne 89 roeden streckende met beeden enden als vooren ende aende westzijde eijgen lant vande comparant

RAZVL 473

 • 28 januari 1659, fo 9:
  comp Margrita Looijssen [vooralsnog wonende binnen Sluijs] huisvr van Bartholomeus de Vos fs Nicolaes, sergeant onder de compagnie van wijlent capt Poiser in guarnisoen tot Hulst, geassisteert voor zo ver nodig met haar broer Ferdinand Looijssen... in absentie van deselven haren man als jegenwoordig sijnde gecommandeert met secours naer deenmarcken ter deser acte specialijck geautoriseert vande heeren van de Crychsraet tot Hulst
  [in brief aan de krijgsraad te Hulst]
  ...dat onlangs binnen Sluijs is overleden juffr Elisabeth Dauwers moeder van der supptes voorn man in welcke sterfhuijse sijn bevonden notabele lasten ende daeromme hoochnodig is bevonden te vercoopen eenige suffisante onroerende goederen tot aflossinghe van de voorn lasten ende schulden van de selven sterfhuijse selffs met kennisse ende prealabel consent ende authorisatie van de magistraat van Sluijs int regardt van Isaac de Vos der juffrs eygen mans broeder die vertrocken is naer Oost Indien ende hebben haer eerw oock daer op verleent autorisatie tot het doen van de erffenisse tot securiteyt van de coopers mits Jacob de Vos hunnen mede hoir oock mede heeft vercocht conforme de twee reqten: hier annex...
  vraagt om haar man te mogen vervangen.
  voorts de eerbare Janneke Gerrits de huisvr van Isaac de Vos jegenwoordig uijtgevaren naer Oostindien mitsgaders soo veel als noot sij Pieter van den Bussche haren oom ende doctoor Moerman beiden gemachtigd door Isaac de Vos... zij vervangt haar man, `apothecaris’, omdat is overleden Elisabeth Dauwers, de moeder van haar man, verzoekt zij de magistrat van Sluijs haar man te mogen vervangen om te verkopen `verscheijde parcheelen van immobiele goederen van huijsage hofstede ende landen ten deele alhier ter stede op St Anne ende in den Eylande van Cadzand...
  alles nochtans met dien verstaende dat de voors: vercoopinge sal worden gedirigeert ende gedaen ter intentie ende mede beleede van dhr Griffier Nemegheer die bij de overleden juffr Maertens is gedenomineert als executeur van haren testament twelck doende was ondertekent Janneken Gerrits, Margrita Looijssen, Jacob de Vos ende Johan Cant...
  voorts comp Jacob de Vos soone van Jan de Vos fs Nicolaes voorn: bij de voors Elisabeth Dauwers de selven Jacob vervangende juffr Josina Verschraegen ... tsamen hoirs van Elisabeth Dauwers, verkopen aan Wouter Hendricx koopman te Vlissingen... eene behuisde hofstede met woonhuijs, schuijre ende stallinge daermede gaende mitsgaders den bogaert ende andere plantage daer op staende liggende binnen deser stede in de polder maneschijn ende andere breeder hiernaer te declareren de selve hofstede groot in t geheel 63 gem 2 lijnen 80 roeden lants consisterende in verscheijde ijtems ofte parthien
  dan off eerst leggende 6 gem 1 lijne 4 roeden lants in 2 partien in de voors polder maneschijn, comende bij coope van jonkvr Caterina de Mil te weten 5 gem 216 roeden en voorts 188 roeden breeder verclaert bij de wettelijcke brieven van erffenisse dan off sijnde gepasseert ten profijte van de voorn Nicolaes de Vos in date den 24 feb 1629 ondert: J. van Dorth.
  aen de voorn acceptant ten desen overgelevert
  voorts soo leggets daer bij in den selven polder maneschijn 5 gem 52 roeden in verscheiden parthien te weten 1 gem 213 roeden; item 1 gem 72 roeden; item 1 gem 76 roeden... gecomen bij coope van Ferdinande Cloet volgens de wettel brieven van erffenisse sprekende ten profijte als vooren gepasseert voor schepenen deser stede in date den 19 januari 1616 ondert: J. Keerbant...
  Item soo legget daer bij in den selven polder in verscheide parthien13 gem 1 lijne 25 roeden dan off d eerste parthie groot is 7 gem 1 roede lants; item 1 gem 50 roeden; item 1 gem 14 roeden; item 4 gem 60 roeden... comende bij coope van Charles Breydel volgens de brieven van erffenisse in date 24 feb 1629 ondert: J van Dorth
  voorts soo leggets in de selve polder in een stuck van 4 gemeten 86 roeden; item 1 lijne 25 roeden noortwest van de kercke int 33e begin van de wateringe van Greveninge ten Vrijen comende bij coope van Adriaen de Grieck volgens de brieven van erffenisse van date 22 januarij 1631 ten proffijte van de voors Elisabeth Dauwers;
  voorts soo leggets in de selve polder Maneschijn 3 gem 65 roeden sijnde de rest van de voors parthie van 4 gem 86 roeden comende bij coope van Francois van Hoorne dd 22 jan 1631 ten profijte als vooren
  en voorts een gedeelte van Jeronimus van den Abeele in date den 19 sept 1617 ten profijte van Nicolaes de Vos;
  voorts soo leggets in de Gouverneurspolder achter het cleene pas 5 gem 22 ½ roeden lants no 14 coomende bij coope van de heeren Haulteijns volgens brieven van erfenisse streckende ten profijte van Elisabeth Dauwers in date 22 martij 1650;
  Item leggets aldaer 10 gem 35 roeden lants no 1 commende bij coope als vooren;
  item legget noch aldaer 7 gem 1 lijne 70 roeden lants no 10 comende bij coope als vooren; de voors drije parthien coomende van de gemelde heeren Haulteins tsamen beloopende 22 gem 2 lijnen 27 ½ roeden daer uijt is verloren door t leggen van twee inlagen de nombre van 1 gem 2 lijnen 78 roeden die in de vercoopinge ende desen gifte niet en sijn gecomprehendeert;
  voorts soo legget in de polder Robbemoreel int 2e begin in twee parthien te weten 8 lijnen 3 roeden
  in de polder genaemt de [ni] 17 gem ende noch in deselven polder Robbemoreel 5 lijnen 80 roeden tsamen 4 gem 1 lijne 83 roeden volgens brieven van erfenisse ten profijte van Elisabeth Dauwers verleden bij Frans: Dullaert in dat den 10 meije 1649;
  Voorts soo legget 1 gem 22 lijnen 69 roeden lants in de voors polder Robbemoreel in twee parthien daer van d’eerste groot is 2 lijnen 47 roeden, d’ander parthije is groot 1 gem 22 roeden in de voors polder volgens de brieven gekomen van Frans Florisoone ten profijte van als vooren dd 1 sept 1644 ende is te weten dat de voors 2 lijnen 47 roeden bevorens bij de voors Elisabeth Dauwers sijn vercocht aen de voorn Frans: Florisoone; sulckx van de selve twee parthien hier alleen wort vercocht de voors 1 gem 22 roeden;
  voorts soo leggets in de voorn polder Robbemoreel 5 gem 2 lijnen 81 roeden in twee parthijen te weten eerst 4 gem 81 roeden lants in t 2e begin deel van 7 gem 2 lijnen 72 roeden lants en voorts 5 lijnen in deselve polder bij St. Donaes aen het dijcxken... volgens de brieven ten profijte van Nicolaes de Vos dd 25 juni 1630;
  ende voorts wettel cavelbrief gemaect tusschen wijlent Frans: Florisoone met Cornelis de Meulenaer als voogt over de wesen van Mahieu van Ackere ende de voorn Maerten Maertens als in huwel hebbende Elisabeth Dauwers weduwe van de voorn Nicoales de Vos dd 19 meije 1635;
  voorts soo legget in de selve polder Robbemoreel 2 gem 2 lijnen 62 roeden leggende aen de poorte van het groote pas met den zuijteijnde aen de contrescarp te vooren groot 4 gem lants daer van de reste is leggende in de veste van het voors pas volgens de brieven van erffenisse verleden bij wijlent Geert Janssen cum suis ten profijte van wijlent de voorn Maerten Maertens dd 22 meije 1639.;
  voorts soo leggende in de selve polder in t 2e begin 91 roeden lants gecomen bij coope van juffr Anne de Coutere wed van Ferdinande de Backere volgens coopbrief van 28 aug 1643;
  makende alle parthien tsamen 65 gemeten 80 roeden en halff behoudens dat daer uijt blijven 4 roeden lants ten profijte van Maijken de Cherf laest wed van Guilliame Cools ende te voren van Niclaes de Vos fs Niclaes voorn: uit de landen in de polder Maneschijn aff te meten uijt de eerste parthie van suiden innen welcke 4 lijnen dienvolgende hier niet mede en worden vergist dus suijver in desen vergist als vercocht sijnde aen den voorn: acceptant de nombre van 63 gemeten 280 roeden lants [...]
  de landen sijn vanouts belast, te weten de gene in de polder maneschijn met seven stuijvers uijt de gemete jaerlijks sgravenrente die blijven tot laste van den acceptant
  ende voorts de landen in de polder Robbemoreel sommige belast andere onbelast te weten de landen gekomen van Cornelis de Meulenaer en die gekomen van Frans Florisoone belast met 19 stuijvers tgemet...
 • 31 martij 1676: comp Laureijns van den Clooster gemachtigd door Daniel Hendrijcx uijt crachte van procuratie van Isaacq de Bije coopman tot Amsterdam ende juffr Maria Heijndricx... de compt: verklaerde sich te onterven van den gerechte sevende part in een hoffstede met huijsinge schuere ende de nomber van 65 gem landt liggende binnen het schependomme deser stede in de polder genaemt het maneschijn abouterende aende noortoost sijde van den greveningschen dijck... verkoopt aan dhr Jacobus ende Nicolaes Heindricx coopluijden tot Vlissinge... heer de Bije en juffr Maria Hendricx sijn competerende hun aenbestorven bij overlijden van Wouter Hendricx ende desselfs huisvr hun vader ende moeder...
 • 3 junij 1677: comp Jacobus Henricx met machtiging van sijn broeder Petrus Henricx gepasseert voor notaris Bernart van Barnevelt te Sgravenhage dd 11 nov 1676...
  procuratie:
  comp Petrus Henricx advocaat voor den hove van Vrieslant erfgenaem voor een sevende part in de naergelaten goederen van dhr Wouter Henricx ende juffr Maria Rombouts sijne heere comparants vader en moeder saliger en verklaerde bij desen bij boedelscheijdinge aen sijn broeder Daniel Henricx mede erfgenaem te transporteren sijns heere comparants respective sevende part hem competerende in de huijsinge ende erven gestaen ende gelegen binnen de stadt Vlissingen in Zeelandt aen de Bierkaij genaemt de stadt Brugge ende van oudts het oude stadt huijs;
  Item in een huijs erve hoff een boomgaert staende ende gelegen buijten de Ramekens poort der voors: stadt;
  noch in een huijs erve en hoffstede met 75 gemeten landts gelegen in de parochie van St Anna ter Muijden ende daer ontrent genaemt het maneschijn
  van welke respectieve sevende parten hij heere comparant bekende uijt handen van den heere getransporteerde sijn broeder al ende ten volle voldaen ende betaelt te sijn de lesten penninck metten eersten...
  authoriserende bij desen sijn compts: andere heeren broederen met namen Jacobus ende Nicolas Henricij...
  uijt crachte van welcke den heer comparant veclaerde over sijn mandant ... te ontuijten... halm ende wettelijke gifte te geven aen de heer Daniel Henrijcx een gerechte sevende part in een hofstede met huijssinge schuijre ende stallinghe met 75 gemeten landts gelegen in de polders het maneschijn, gouverneurs- ende Robbemoreel abouterende aen de noortoostsijde den grevelingschen dijck...
 • 12 juni 1677 [hofstede Maneschijn]:
  comp Jacobus Henricx voor sijn self ende als wett voogt ende oom paternel van de wesen van Nicolaes Henricx transporteert aan zijn broer Daniel Henricx, hier present, drie gerechte sevende parten in een hoffstede met huijsinge schuire ende stallinghe met 65 gem en roeden landts gelegen in de polder het maneschijn mitsgaders de Gouverneurs ende Robbemoreel abouterende aende noortoostsijde den grevelijnschen dijck...
 • 22 october 1697:
  comp Adriaen Craeij met procuratie van Daniel Hendericx, coopman tot Vlissingen... om te vercoopen een behuisde hoffstede met de landen daermede... genaemt het Manescheijn... verkoopt aan Maiken Kaestekers laest wed van Nicolaes Leupe ende Jan van Hecke woonende binnen deser stede ijder voor d helft ... een behuisde hoffstede genaemt het Maenescheijn staende op het volgende lant in den polder het Maenschijn met 63 gemeten 268 roeden lants binnen desen schependomme op statenbodem in verscheide parthien en polders

RAZVL 481

 • 26 januari 1729: Collaterale successie:
  Getaxeerd op verzoek van Abraham van Hecke [kleinkind maternel van Maeijken Kaestecker] voor zigh zelven erfgenaam, en als vervangende de kinderen van wt zijn broer Paulus van Hecke alsmede de erfgenamen van wt hunne broeder Isaac van Hecke te deser stede overleden den 28 november 1728:
  een derde part in een hofstede bestaande in huijs, schure, bacquete, samen met de nombre van 14 gemeten 123 roeden zaeijlant, in de polder het maneschijn in het 38e begin van de wateringe van greveninge annex den anderen, getaxeerd de gehele hofstede 236 pond vls
  en de landen ieder gemet op 23 pond vls
 • 6 februari 1732, Collaterale successie:
  op verzoek van Abraham van Hecke voogd van de wees Jannis van Hecke erfgenaam van zijn zuster Josina van Hecke [de kinderen van Abrahams broer Paulus] alhier overleden 22 nov 1731, getaxeerd:
  [...] voorts 2/9 parten in een hofstede bestaande in huijs, schure, stallinge en verdere aedifitien met de nombre van 29 gem: 204 R: in den polder het maneschijn; met de noord oost zijde jegens den ouden zeedijck, getaxt ieder gemet, door malkanderen genomen op 30 ponden Vls den timmer te binnen.

RAZVL 479

 • 23.12.1752, fo 213:
  comp Abraham van Hecke meerderj jongman, woonende ter parochie van Westcappelle en vrijlaat van het Brugse Vrije welke verklaarde dat hij den helft ofte wel sijnen eijgendom van den gemeenen boedel, die hij hadde gemeen en onverdeelt met sijnen neeve Johannis van Hecke hadde verkogt aan den voorn sijnen neve Johannis van Hecke schepen deser stede...

Eerst de helft of soodanige aendeel als den compt: mogt competeren van een betimmerde hofstede, genaemt het Maanschijn, bestaande in woonhuijs, twee schueren, wagenkot, koestal, hoender en verkenskoten, met de helft in de nombre van 56 gemeten 249 roeden weije en zaeijlanden, gelegen in desen schependomme staeten bodem,

RAZVL 480

 • 18.3.1773, fo 80
  Pieter Hennequin oud burgemr etc van het college vh Vrije als test executeur van Johannis van Hecke in leven oud burgemr en thesaurier van St Anne en voogd over zijn minderj wezen in huw verwekt bij zijn overl huisvr Adriana Personne...
  item Joos du Bois en sijn huisvr Adriana van Hekke
  ende nog Johannes van Hecke meerderj jonkman kinderen proparte erfgenamen hebben verkocht op 10.2.1773 aan den weled jonkheere Charles Winkelman wonende tot Brugge, een hofstede genaamt het Maneschijn bestaande in huys, schuure, stallinge, wagenhuys, hoender en verkenskot met 73 gem 122 ½ roeden soo weije, hoff, boomgaerd als zaeylanden, alle op statenbodem... in de polder het Maneschijn in de wateringe van Greveninge gesegt kleijn reijgersvliet int 37e begin


Bronnen