Jan Caene tweede huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jan Caene tweede huis lag in Sint Anna ter Muiden en was afgesplitst van Maerten Jordaens derde huis.

Ligging

16 oktober 1686:

 • een huijs met sijn erve,
 • d’erve is groot ontrent 40 roeden lants
 • abouterende van oosten d’erve van Anthonis van Eeckhoute,
 • van zuijden Marinus Castier,
 • van westen t straetie genaemt den corten ommeganh,
 • van noorden Joris Cauw

12 april 1690:

 • van vooren ofte aen de westsijde t straetie den corten ommeganck,
 • van suijden d’erve van Marijn Castier
 • ende achterwaarts streckende met den oostsijde jegens d’erve van Anthonij van Eeckhoute ende Marijn Castier

23 juli 1698:

 • ten noortwesten en ten noortoosten aen d erve van de compt,
 • ten suijtoosten aen d erven van de burgemr Hernij

17 januari 1742:

 • gestaen en gelegen bij het straetje den korten ommegank,
 • oost de erve van burgemr van der Strate,
 • noort de erve van den geregtsbode Francois Bokelaar,
 • zuyt de erve van schepen Jacobus de Nuet,
 • en west het voorz straetje den korten ommegank

<googlemap lat="51.313655" lon="3.364322" type="satellite" zoom="17" height="350"> 51.313668, 3.364316, Jan Scheers huis </googlemap>

Eigenaren

Kaart van 1728 met het huis van Jan Scheers

Vermeldingen

 • 16 october 1686: comp Pieter van der Straete als voocht over de weesen van Jan Caene verkoopt aen Jan d’Haene een huijs met sijn erve, d’erve is groot ontrent 40 roeden lants binnen deser stede abouterende van oosten d’erve van Anthonis van Eeckhoute, van zuijden Marinus Castier, van westen t straetie genaemt den corten ommeganh, van noorden Joris Cauw...
 • 16 oktober 1686: comp Jan d’Haene verkoopt aen Matthijs Verschelle de helft van een huijs sijnde het noorteijnde, blijvende de muijr ende schoorsteen halff en halff met de nombre van ontrent de 20 roeden lants, sijnde de helft van de geheele erve gelegen binnen deser stede abouterende van oosten de erve van Anthonij van Eeckhout, van zuijden Jan d’Haene [sic], van westen t straetie genaemt de corten ommeganck, van noorden d’erve van Joris Cauwe... vrij suijver en onbelast gereserveert den helft van 100 gulden? toebehoorende de weesen van Jan Caene waer mede tgeheel huijs is belast ...
 • 12 april 1690: comp Jan d’Haene caverende over sijn huisvrouw woonende op Knocke verkoopt aen Matthijs Verschelle de helft van een huijs met sijn erve groot ontrent 40 roeden waervan de wederhelft desen acceptnt is competerende, sijnde dese vergiste helft het suijteijnde van het voornoemde vergiste huijs ende er hebbende van vooren ofte aen de westsijde t straetie den corten ommeganck, van suijden d’erve van Marijn Castier ende achterwaarts streckende met den oostsijde jegens d’erve van Anthonij van Eeckhoute ende Marijn Castier ...
 • 23 juli 1698: comp Matthijs Verschelle ende Clara van Nevel sijne huisvr verkopen aan Jacob de Konijnck seker gedeelte van sijn woonhuijs staende binnen deser stede aende noortoostsijde van het straetie genaemt den corten ommeganck sijnde het suijtoosteijnde nu g’ approprieert tot eene brouwerie scheidinge aen de schouwmuijr van de schouwe die te midden int huijs staet met den eijgendom van den gront en noch seven voeten erve achter uijt soo langh den vercochte huijse en brouwerie sich is bestreckende, sijnde de vercochte gront, soo van t huijs als annexen erve t samen lanck 2 roeden en 5 voeten en breet 2 roeden efte? paelende alsoo ten noortwesten en ten noortoosten aen d erve van de compt, ten suijtoosten aen d erven van de burgemr Hernij ... voor een somme van 40 ponden vlms...
 • 27 april 1716: comp Clara van Evele, laast wed van Matthijs Verschelle, geregtigt voor d’ eene helft, en voorts Adriaan de Kesel in huw met Francoise Verschelle, nagelaten dogter van de voors Matthijs Verschelle in eersten huw geproc met wt Jaquemina Casen, (sijnde Jaquemina Verschelle suster van vollen bedde van gem: Francoise Verschelle door de eerste compte: wegens hare vaderlijke successie uijtgekogt);
  Item Jan Libaart, in huw met Pieternelle Verschelle, Aernout Deunink in huw met Maria Verschelle, Jan Verhegge in huw met Anna Verschelle, Arij van Blankenberge in huw met Cathalina Verschelle, ende Machiel van Hecke in huw met Sara Verschelle, alle nagelaten kinderen van Matthijs Verschelle in sijn tweede huw verwekt met Clara van Evele, en also over hare vaderlijke successie geregtigt voor de andere helft...
  verkopen 26.2.1716 aan Jannis Scheers een huijs, brouwerije met ontrent 40 roeden erve in het stratie den corten ommegang van suiden de erve van Marijn Castier, nu dhr Pieter Hernij, agterwaarts strekkende met de oostsijde jegens d’erve van Anthonij van Eeckhout, nu Francois Cappon, hebbende Matthijs Verschelle en Clara van Evele het voors huijs gecompeteert bij coope in twee differente reijsen van Jan Dane dd 17 oct 1686 en 12 april 1690...
  sijnde dese coop geschiet voor 50 ponden vlms, waarvan 20 ponden contant en de resterende 30 ponden in twee jaren... onderpand het huis met brouwerie...
 • 17 januari 1742: comp Jannis Scheers borger en mr brouwer alhier en sijn vrouw Maria Francoise Bodrij hebben verkocht aan Abraham Basinck, schepen deser stede, een huijs, stallinge en brouwerie met de erve daerop de selve timmeragie is staende... groot ontrent 40 roeden... alles bij de comparanten bewoont en gebruijkt, de voornoemde vaste effecten gestaen en gelegen bij het straetje den korten ommegank, oost de erve van burgemr van der Strate, noort de erve van den geregtsbode Francois Bokelaar, zuyt de erve van schepen Jacobus de Nuet, en west het voorz straetje den korten ommegank, de comparanten competerende bij koope door den eersten compt gedaan van de wed en erfgenamen van Matthijs Verschelle 20 april 1716, sijnde desen koop geschiet voor de somme van 62 ponden vlms
 • 27 jan 1742: comp Jannis Scheers welke bekende gepagt te hebben van Abraham Bastinck het woonhuijs, stallinge, brouwerie en erve, met alle het brouwers hallaem, materialen, vaatwerk en gereetschappen zo vaste als losse, geene gereserveert bij den pagter althans bewoont en gebruikt ende waervan de verpagter bij koope eijgenaer geworden is ende den 17en deser alhier wettelijk in erve gedaen welken pagt is gemaekt van den lestgenoemden datum tot en met prima meij 1746 te weten van den 17en januari 1742 tot prima meij 1743 voor 10 ponden vlms en de volgende drij jaeren voor agt ponden vlaems den hoop vrijgelt...
 • 10 maart 1745: comp Abraham Bastink heeft verkocht aan Maria Francoise Boudrij wed Jannis Scheers een huis stallinge en brouwerie met de erve daerop de selve timmeragie is staende groot ontrent de 40 roeden... gestaen en gelegen bij het straetje den korten ommegank, oost d’erve van burgemr van der Strate, noort de erve van geregtsbode Francois Bokelaar, zuijt de erve van out schepen Jacobus de Nuet, en west het voors straatje den korten ommegank,
  competerende de comparant bij koope van gemelde Jannis Scheers en sijn vrouw Maria Francoise Bodrij dd 17 jan 1742...
  sijnde dese koop geschiet voor 62 ponden vlms de hoop...
 • 19.7.1774: Boudewijn Scheers coopman te Sluijs, en zijn broeder Philippus Scheers schepen deser stede testementaire executeuren ter boedel van wt hunne moeder Maria Francoise Boudrij wed wt Johannes Scheers, heeft Boudewijn vercogt aan sijnen broeder Philippus Scheers... viervijfde parten in een huijs, brouwerie, stal, erve etc in den korten ommegang straate, oost de erve van J. van der Baan en strate, noord de erve van schepen Francois Bokelaar, zuijt de erve van de erven de wed Lamens en west het voorschreve straatje den korten ommegank met 40 roeden erven als vanouds waarop de voorschr huijs en brouwerie is staande
 • 16 juni 1779
  op verzoek van de gemeene erfgenamen van Philippe Scheers in leven schepen deser stede, en binnen deselve overleden den 19 meij 1779, getaxeerd:
  Eerst een huijs, brouwerie, stal en erve staande binnen dese stad, in den korten ommegankstrate, abouterende oost aan de Hoogstraat, noort de erve van Abraham de Kan, en schepen Francois Bokelaar, zuijt de erve van de burgemeester Pieter Le Roij, en west het voorn. straatie den korten ommegank, 100 ponden vls.
 • 26.10.1779:
  Jacobus vd Ameele d’oude thesaurier deser stede, gemachtigde van de erven van Philippus Scheers verkoopt samen met Johannes Scheers fs Boudewijn op 10 sept 1779 aan Nicolaes Schotte wonende tot Oostburg een huijs, brouwerie, stal en erve in den korten ommegankstraate, oost de erve van den bode Abraham de Kan en strate, noort de erve van schepen Francois Bokelaar, zuijt de erve van burgemr Pieter le Roij en west het het voorschr straatje de korten ommegank, met 40 roeden erve als van ouds waar op het voorschreve huijs en brouwerie is staande.
  En nog [ni] roeden erve ten jare 1762 aangekogt van den oudschepen Jacobus vander Baan dd 28 sept 1762... koop is geschiet voor 168 ponden vlms contant
 • 26.10.1779*
  Nicolaas Schotte won Oostburg verkoopt aan Isaac Krane mede wonende tot Oostburg een huijs, brouwerie, stal en erve uit de akte hiervoor fo 114, voor de somme van 164 ponden vlms.
 • 12.11.1788*
  Isaac Krane inwonder deser stede en zijn huisvr Zara Bokelaar verkopen aan Petrus le Roij, schepen deser stede een woonhuijs, brouwerije, stallinge en erve alsmede al desselfs vaatwerk en gereetschappen... in de korte ommegankstraat, oost de erve van de wed van burgemr Le Roij, noort de erve van de burgemr Francois Bokelaar, zuijt de erve van de wed van de burgemr Pieter le Roij en wets de voorschr straate met 40 roeden erve als van ouds, waarop het huijs en brouwerije staande en nog [ni] roeden erve op 28.9.1762 aangekogt van den oudschepen Jacobus van der Baan... voor 1260 gulden oft 210 ponden vlms contant

Bronnen