Het Stadswapen

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Stadswapen was een herberg in Sint Anna ter Muiden op de locatie van het latere perceel A 82. Het Stadswapen is in 1704 afgesplitst van Aesje Jongerius huis. Het Stadswapen is na 1832 opgesplitst in Marktplein 6 en Marktplein 7.

Kaart uit 1728

Ligging

25 september 1726:

 • een huijs erve etc op chijnsgront 3 schell 8 grooten sjaers ten profijte deser stede,
 • oost van vooren op het pleijn of plaetse tegenover het stadshuijs,
 • west van agter tegen de erve van oudt burgemr Jacob de Bruijne,
 • noort tegen het huijs van Debora Cloos,
 • en zuijd tegen het kleijn huijstie van wt Willem Bastinck tegen de smitse,
 • op dezelve zijde van aghteren met de erve streckende tegens de erve van deselve smitse,

24 mei 1728:

 • een huijs, erve en gevolge vandien op chijnsgront binnen deser stede tot 3 schell 8 groten sjaers ten profijte deser stede,
 • oost van vooren op het plain of plaetse tegenover het stadshuijs,
 • west van agter tegen de erve van wt den oud burgemr Jacob de Bruijne,
 • noort tegen het huijs van wt Debora Cloos,
 • en zuijd tegen het kleijn huijstie van wt Willem Bastinck staende tegen de smitse,
 • en op de zelve zijde van agteren met de erve tegen de erve van gem smitse nu toebehoorende aan Abraham Bastinck...

23 januari 1760:

 • een huis en erve, staande op cheijnsgrond tot 3 schell 8 grooten ten profijte deserstede,
 • abouterende oost van vooren op het plain tegenover het stadhuis,
 • west van agteren tegens de erve van wt de oud-burgemr Jacob de Bruine,
 • noort tegen het huis van Debora Cloos nu hare erven
 • en zuijt tegens het klein huijstie van de heer Adriaan van Hee, tegens de smitse,
 • op de selve sijde van agter met de erve streckende tegens de erve van deselve smitse.

12 maart 1767:

 • een woonhuijs en erve staande op cheijnsgront tot 3 schell 8 gr vlms sjaers aan dese stad,
 • abouterende oost van voren jegens het pleijn oof plaetse tegens over het stadhuijs,
 • west van agter tegens d’erve van wt de oud burgemr de Bruijne,
 • noort tegens het huis van Debora Klous nu haare erven,
 • en zuijt tegen het kleijn huisje van Cornelis Israel tegen den smitse op den alve zijde
 • van agter met de erve streckende tegens de erve van deselve smitse...

15 december 1772:

 • een woonhuis met zijn erve bevorens geweest een herberg genaamt het Stads-wapen,
 • staande op het plein ofte plaatse tegensover het stadhuis deser stede
 • op cijns gront geldende dese stad 3 schell 8 gr sjaars,
 • abouterende oost het plein,
 • west van agteren tegens de erve van wt oud burgemr de Bruijne,
 • noort tegen het huis van Debora Kloos nu hare erven,
 • en zuijt tegen het klein huisje van Cornelis Israel tegens de smitse op deselve zijde,
 • van agter met de erve strekkende tegens de erve van deselve smitse

16 mei 1792:

 • een woonhuijs met sijnen erve bevorens geweest een herberg genaamt het Stadswapen
 • staande en gelegen op het pleijn oft plaatse tegens over het stadhuys...

Eigenaren

Vermeldingen

RAZvl 478

 • fo 197, 25.9.1726:
  comp Adriaen de Lighte schepen der stadt Sluijs als voogd van Hendrik Fagel, weese van Mattheeus Fagel en Marie Therese Jacobs beijde te deser stede overleden, vervangende zijne mede vooght Jan van Noort woonende tot Lillo... heeft verkocht op 18 juni jl aan Aernout Verhouve, woonende alhier, een huijs erve etc op chijnsgront 3 schell 8 grooten sjaers ten profijte deser stede, oost van vooren op het pleijn of plaetse tegenover het stadshuijs, west van agter tegen de erve van oudt burgemr Jacob de Bruijne, noort tegen het huijs van Debora Cloos, en zuijd tegen het kleijn huijstie van wt Willem Bastinck tegen de smitse, op dezelve zijde van aghteren met de erve streckende tegens de erve van deselve smitse, competerende de voors weese het huijs en erve bij versterff van zijne hiervoor genoemde ouders, die hetzelve hebben laten bouwen...
  Zijnde desen coop geschiet voor 56 ponden 1 schell 11 grooten contant...
 • fo 228, 24.5.1728: comp Aernout Verhoeve en zijne huisvr Marie Anne Oonof beijde wonende te deser stede, hebben verkocht aan Mattheus Croquette een huijs, erve en gevolge vandien op chijnsgront binnen deser stede tot 3 schell 8 groten sjaers ten profijte deser stede, oost van vooren op het plain of plaetse tegenover het stadshuijs, west van agter tegen de erve van wt den oud burgemr Jacob de Bruijne, noort tegen het huijs van wt Debora Cloos, en zuijd tegen het kleijn huijstie van wt Willem Bastinck staende tegen de smitse, en op de zelve zijde van agteren met de erve tegen de erve van gem smitse nu toebehoorende aan Abraham Bastinck...

Competerende de vercoopers de voors huijsinge bij coope van Adriaen de Lighte en Jannis van Noort beijde als voogden over de weese wt Mattheeus Fagel, en Marie Therese Jacobs dd 25 sept 1726.
Zijnde dese coop geschiet voor 72 ponden vlms contant

RAZvl 480

 • fo 15, 23.1.1760
  Jacobus de Ridder, burgemeester deser stede, als voogd paternel van Tanneken Croquette, wees van Mattheus Croquette en Baldina Bastinck; Item Jannis Bellink geh met Martha Croquette, ook als voogd maternel over zijn schoonzuster voorn Tanneke Croquette... en als de rato caverende voor Josias Croquette, meerderjarige jonkman won binnen dese stede... hebben verkocht aan oud-burgemr Pieter Hernij, president-schepen deser stede, een huis en erve, staande op cheijnsgrond tot 3 schell 8 grooten ten profijte deserstede,
  abouterende oost van vooren op het plain tegenover het stadhuis, west van agteren tegens de erve van wt de oud-burgemr Jacob de Bruine, noort tegen het huis van Debora Cloos nu hare erven en zuijt tegens het klein huijstie van de heer Adriaan van Hee, tegens de smitse, op de selve sijde van agter met de erve streckende tegens de erve van deselve smitse...
 • fo 62v, 12.3.1767
  Oudburgemr Pieter Hernij heeft verkocht aan Adriaan Riemers een woonhuijs en erve staande op cheijnsgront tot 3 schell 8 gr vlms sjaers aan dese stad, abouterende oost van voren jegens het pleijn oof plaetse tegens over het stadhuijs, west van agter tegens d’erve van wt de oud burgemr de Bruijne, noort tegens het huis van Debora Klous nu haare erven, en zuijt tegen het kleijn huisje van Cornelis Israel tegen den smitse op den alve zijde van agter met de erve streckende tegens de erve van deselve smitse... voor 55 ponden vlms
 • fo 77v, 15.12.1772
  Reijnier Schansman en Jacobus Sulrich wonende te Sluis als gequalificeerden tot het redden en liquide maken van de insolvente boedel van Martinus Slamelk en zijn huisvr Abigael Steenhart...
  Item Johannes Riemers wonende op ter Hofstede in Cadsant in prive en als voogt paternel over zijn minderj zuster Johanna Arnoudina Riemes...
  Item Pieter Riemes wonende op het Retranchement en Francois Riemes wonende alhier beide in privé,
  zijnde de voors Johannes, Pieter, Francois en Johanna Arnoudina kinderen van wt Adriaan Riemes, gewoond hebbende en overleden alhier, en de voorn Abigael Steenhart, in eerder huwelijk verwekt, ... welke Johannes, Pieter en Francois speciaal nog als de rato caverende voor de kinderen van hunne overledene broeder Anthony Riemes, verklaarden te hebben verkocht op 3 nov jongstleden aan Isaac van Waaijenberg, wonende ter desen stede een woonhuis met zijn erve bevorens geweest een herberg genaamt het Stads-wapen, staande op het plein ofte plaatse tegensover het stadhuis deser stede op cijns gront geldende dese stad 3 schell 8 gr sjaars, abouterende oost het plein, west van agteren tegens de erve van wt oud burgemr de Bruijne, noort tegen het huis van Debora Kloos nu hare erven, en zuijt tegen het klein huisje van Cornelis Israel tegens de smitse op deselve zijde, van agter met de erve strekkende tegens de erve van deselve smitse, de voors Adriaen Riemes gecompeteert hebbende bij koope van wt de oud burgemr Pieter Hernij, voor 55 ponden vlms dd 12.3.1767...
  dese koop geschiet voor 34 ponden vlms, dewelke zijn voldaan bij middelen
  [pagina weggesneden]
  dat den acceptant,als in huw hebbende juffr Magdalena de Bruijne, bevorens wed en boedelhoudster van voors oud burgemr Hernij deselve 34 ponden vlms den boedel van voorn Adriaan Riemes nu zijne nagelaten weduwe de voors Abigael Steenhart als boedelhoudster heeft laten valideren ter rekeninge van de hiervoor gemelde 55 ponden vlms waarvoor het voors huis en erve nog was verhypotequeert... schuld wordt nietig verklaard.
 • 16.5.1792:
  Isaac van Waaijenberg schepen deser stede en zijn huisvr Magdalena de Bruijne verkopen aan Pieter de Bruijne wonende te deser stede een woonhuijs met sijnen erve bevorens geweest een herberg genaamt het Stadswapen staande en gelegen op het pleijn oft plaatse tegens over het stadhuys...
  en wel nog onder deeze speciale conditien dat den acceptant zal moeten gedogen dat Zara de Bruijne haar leven lang geduurende of zoo als dezelve te rade zal worden moet blijven houden hare inwoninge in hetzelve huys in de beneden voorkamer abouterende jegens het smidshuijs, waarvoor door dezelve aan den aceptant jaarlijks zal worden betaalt voor huur de somme van 15 guldens, zullende het egter aan dezelve Zara de Bruijne vrij staan, dezelve huur aan den acceptant op de zeggen en metter woon te veranderen

Kaart 1728

 • 1728: Mattheus de Kraker, 7 R.

Bronnen