Anworpstraat 10

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Anworpstraat 10 is een huis aan de Anworpstraat te Sint Anna ter Muiden. Het ligt op het vroegere perceel A 45 en maakte een geheel uit met A 44, de tuin.

Anworpstraat10-rest.jpg Anworpstraat10M.jpg

Vermeldingen

GAS 459

 • 1559 Joos de Vildere die bewoont een huuseken staende op tlandt van dese stede es ghest. v sch
 • 1559 Joos de Vyldere die in pachte heeft een plaetsken lands toebeh de stede vander Mude voor ij sch vj gr


RAZVL 471

 • [1567]
 • Comp Mayken Balcke weduwe van Passchier Bezant geeft halm ende wett ghifte aan Pr de Cueninck ontrent vichtich roeden landts... zuudoost vander kercke metten noordhende ande Handwerpstr metten zuuthende anden Grevelincsen dijcx de stede vander Mude lant ande oostzyde ende Pr de Cueninck lant ande westzyde...
 • 15 meye 1567


RAZVL 471

 • [1569]
 • Cheyns brief voor Pieter de Cueninck voor een parthieken landts voor 18 gr sjaers

Comp Pieter de Cueninck ons vertooghende hoe dat de zelve stede hadde een cleen plaetsken landts groot 70 roeden langhen tyt omblaet by eenen Joos de Vildere ende daernaer by zyne weduwe ligghende zuudoost van der kercke ant oosthende vant landt vanden zelven Pr: de Anworpstrate ande noordtzyde de grevelynschendyck ande zuudtzyde ande zuudthedende? wesende een driehoucksteen streken langhen tyt ontblaet gheweest hebbende by eenen Joos de Vildere ende zyne weduwe welck nu vueghelwee(?) licht ende tot gheenen proffyte verzouckende dat men hem tzelve plaetsken zoude willen overlaten in erfelicken cheijnse ome dat ant zyne te applicqineren ende tsamen te bevreiden... geven het plaetsken landts in cheyns voor 18 penningen vlms tot behouve van de zelve stede...

 • 10 sprockle 1568 [lees 1569]


GAS 459

 • 1574 tm 1576
 • Pr de Cueninck heift in erfvel cheinse vander stede vande Mude een partyken lants wylent by Joos de Vyldere ende zyne wed:e langhe ghebruct voor xviij gr erfvel gt j gr ix m


GAS 459

 • 1577 tm 1580
 • Anths de Cueninck [zoon van Pieter] heift in ervel: [fo 32v] cheinse vander stede vander Muude een p:tijken lants voor xviij gr ervel: comt iij gr xvj m


[samengevoegd]

Omm 1577

 • vj e Begin
 • [marge] hierof ontblaet Anths: fs Pr: de Cueninck van westen in 105 [onbekend tekentje, soort dubbele z] ende Pr: de Vijldere ande oostsijde daeran 18 roeden
 • Pieter de Cueninck bij coope van vidua Passchier Bezant ende andere, ande oostsijde daeran, ende ande oostsijde van sijn voorseidt booghaert een driehoucte platse met twee huijsekens hier op staende daer vidua Omaer de Witte ende Pieter de Witte op wuenen, mette zuutoostsijde anden oostdijck, ende metten noortsijde ande hantwerpsche strate 21 voeten uutghesleghen, ende es opt noortoosthende driehouckte int vergaderen vanden dijcke ende de strate,
 • 1 lijne 23 roeden

[tussen 1577 en 1613 moet er ca 80 roeden toegevoegd zijn tot een totaal van 2 lijnen]

RAZVL 472

 • 22.8.1613:
  Comp Jan Poot, inwoonder deser stede, accepteert een huijsken metten toebehooren gelegen binnen dese stede aan de noortoostzijde van de strate tegenwoordig bewoont bij deszelven Jan Poot

RAZVL 472

 • 3.3.1627:
  Philips Davidt won te Brugge machtigt Bartholomeus Diericx, Iman Imansen en Jacques Dierman om te verkopen ontrent 2 lijnen lant liggende binnen de stede Mude aan de oostzijde van de strate .... als coopers Jan Poot en Mahieu van Ackere.


RAZVL 473

 • 16.5.1680:
  comp Ferdinande de Bacquere soo over sich selve ende vervangende dhr Martinus Martens en dhr Maximiliaen Engels soo over sijn selve ende vervangende dhr Pieter Kredenbach tsamen erfgenamen van joffr Anna de Koutere... verkopen aan Pieter Buick een huijs, schuijre ende stallinghe annex aan malcanderen met de erfve daer mede gaende noortoost van de molen neffens de huijse en erve van Abraham Bocke en Jan de Groote... voor de somme van 92 ponden vlms tegen 5 procent sjaers...


RAZVL 473

 • 26.2.1694:
  comp Pieter Buijck de rato caverende over sijn huisvrouw verkocht 30 dec laestleden een huijs schuijre stallinghe ... aen Alexander Bodrij... abouterende ten noortwesten aen de Antwerpstraete, ten suijtwesten d'erven van Jacob Asseel ende Pieter de Nut, ten suijtoosten den dijck van Grevenijnge en noortoosten den selven dijck van Grevenijnge en de voors Antwerpstraet in den anderen loopende...

RAZVL 478

 • 18.3.1704:
  comp Alexander Bodrij schepen van St Anne en caverende over sijn huisvr Susanna Rogiers, hebben verkocht aan Argillis d' Hase wonende ter voors schependomme, een woonhuijs schuyrtie en stalletie met een eijgendom van gronde, gelegen ten noortwesten aen den Antwerpstrate, ten suijtwesten de erve van Jacob Ozeel en Pieter de Nut, ten suijtoosten den dijk van Greveningen ende ten noortoosten den selven dijck en voors Antwerpenstrate... voor de somme van 38 ponden vlms waarvan 20 ponden contant...

RAZVL 478

 • 5.4.1709:
  comp Johan van de Speck griffier en thesaurier deser stede als clerq van bekommerthede... na voorgaande abandonnement door de vrienden aanveert hebbende den boedel van wt Aert Gillis de Hase en Passchijntie de Lantsheere, in haer leven egteluijde, beijde overleden op St Anne... welcke compt verklaarde te heben verkocht op 3 maart 1706 aan Jannis de Vuijst, een huijs, schuertie, stallinge met 63 roeden lant immers soo als het door Aert Gillis de Hase en Passchijtie de Lantsheer voor desen is bewoont

RAZVL 478

 • 29.11.1724:
  comp Jacobus de Bels fs Rogier, molenaer, met zijn huisvr Pieternelle Smis te vooren wed Jan de Vuijst, verklaren schuldig te wesen aen Johanna Fiers, laest wed van Gijsbregt van de Wetering, woonende binnen Sluijs, 300 ponden vlms tegen 4 en half procent sjaers...

Onderpand een geheele koren-wint-molen...

 • Item nogh de geregte helft in een huijs, schuertie etc met 63 roeden lant gelegen ten noortwesten aen den Antwerpstrate, ten zuijtwesten de erve van Jacob de Bruijne te vooren Jacob Asseel, en Pieter de Nut, ten zuijdoosten den dijck van Greveninge, en ten noortoosten den selven dijck en de voors Antwerpstrate in de anderen loopende, het selve huijs gecogt ten boedele wt Aert Gillis de Haese dd 5 april 1709 ende als nu gemeen met der tweede comparante voorkinderen over hun vaderlijcke successie.

RAZVL 481

 • 4.10.1730:
  Collaterale successie
 • Op verzoek van de erfgenamen van Jacobus de Bels fs Rogier, te deser stede overleden op 31 julij 1730 getaxeerd:
 • verder in het geheel, mitsgaders de helft in een huijs, schuertie, stallinge en 63 roeden erve, ten noortwesten aen de voors antwerp straete; ende nogh de helft in de nombre van vier gemeten 183 roeden weijlant in de polder Robbemoreel, alles hierna genoemt, wettelijck belast met een capitaal van 300 ponden vls, ten profijte van Johanna Tiers, laest weduwe van Gijsbregt van de Weteringe, volgens de verbantbrief daer van gepasseert dd 29 november 1724, getaxeerd de geheele coren-wintmolen met zijnen gevolge tot 225 pond vls.
 • Item 1/6 part van een huijs, schuertie, stallinge en verderen gevolge, alle annex den anderen, met nogh 63 roeden landt, gelegen ten noortwesten aen de antwerpstraate, getaxeerd het geheel 65 pond vls


RAZvl 479

 • fo 21, 23.12.1733:
  item als in acte fo 19... (comp Cornelis Deckers oud burgemr Sluis met procuratie van Rogier de Bels en zijn vrouw Maria Vermaire, als hoir van zijn broeder Jacobus de Bels, wednr van Pieternelle Smis, te vooren wed Jan de Vuijst...;
  Item Romanus van den Ameele schepen deser stede en Pieter De Vuijst als voogd der wesen Pieternella en Jacobus de Vuijst van Jan de Vuijst en Pieternella Smis...)
  verkopen aan Aernout Verhoeve een huijs schuertie stallinge etc met 63 roeden erve immers zo als het bij de voorn Jacobus de Bels en Pieternella Smis nu laast is bewoont en waarin zij zijn overleden... gelegen ten noortwesten aan de Antwerpstrate, ten zuidwesten de erve van schepen Jacob de Bruine te vooren Jacques Asseel en Pieter de Nuet, ten zuijtoosten de dijck van Greveninge en ten noortoosten den selven dijck van Greveninge ende de voors Antwerpstrate in den anderen loopende,
  hebbende de voors huijsinge etc aan Jan de Vuijst en Pieternelle Smis gecompeteert bij coope van griffier Johan van der Speck als clerc van bekomerthede ten insolventen boedel van Aert Gillis de Hase en Paschijntje de Lantsheer, dien het selve hadde bij coope van Alexander Boudrij, welken het te vooren hadde bij coope van Pieter Buijck volgens de erffenissen dd 5 april 1709.

Zijnde desen coop geschiet voor 34 ponden en 5 grooten vlms...

RAZVL 479

 • 25.1.1741:
  comp Francois Bokelaar geregtsbode ter zake naerseit geautoriseert bij extract uit de resolutien dd 14 dec 1740, luijdende:

Is binnengestaen Jan Bril te kennen gevende dat in maart 1736 van Mary de le Saal, wed en boedelhoudster van Aernout Verhoeve, en schoonmoeder van sijn nagelaten weesen in vorigen huw geprocureert bij Marij Anne Oonof... bij den stocke hadde gekogt een huijs schuere etc ten westen van de Antwerpstrate, waarin niet tegenstaende meenigvuldige aangewende divoire tot nog toe niet was geerft, dat de selve weduwe zedert hertrout zijnde met eenen Jan Hennequey, nu mede was overleden en voorn Hennekeij weigerig gebleven om gemelde erffenisse te doen, en dat dezelve zedert ook hertrout sijnde, van alhier metterwoon was vertrokken, versoekende dat imant mochte werden geautoriseert om het voorn huijs aen hem in erve te connen doen... wordt alsnog verkocht aan Jan Bril een huis met 63 roen erve ten noortwesten de Antwerpstrate, ten zuijtwesten de erve van wt outschepen Jacob de Bruine, ten zuijtoosten den dijk van Greveninge, ten noortoosten den selven dijk en voorz Antwerpstrate in den anderen lopende.
Hebbende vorengenoemde huis, schuijren stallinge en erve aan voorn Aernout Verhoeven en Mary Anna Oonoff gecompeteerd bij koope staande huwelijk gedaen van dhr Cornelis Deckers out schepen der stadt Sluijs als gemachtigde van Rogier de Bels en sijn vrouw Maria Vermaire, als erfgenaem van zijn broeder wt Jacobus de Bels, weduwnaar van Pieternelle Smits, bevorens wed van wt Jan de Vuijst; Item schepen Romanus vd Ameele en Pieter de Vuijst voogden vd weesen van voorn Jan de Vuijst en Pieternella Smits, welke meergem Jan de Vuijst en Pieternella Smits het selve huis en erve hadden bij koope van dhr griffier Johan van der Speck als clerc van bekommertheden ten insolventen boedel van wt Aert Gillis de Haese en Paschijntie de Lantsheere, breeder vermeld... dd 5 april 1709 en 32 december 1733

RAZVL 479

 • 16.5.1753:
  Jan Bril, wonende Sluijs, verkoopt aan Jan Doose borger deser stede, een huijs etc met 63 roeden erve ten noortwesten de Antwerpstrate

RAZVL 479

 • 27.2.1754:
  comp Jan Baptiste Doose, borger alhier, verklaart schuldig te wesen aan Johannis Noordhouk, oud schepen van Sluijs, 180 gulden of 30 ponden vlms...

Onderpand sijn huijs etc met 73 roeden erve ten noordwesten de Antwerpstrate, ten zuidwesten d'erve van schepen Jacobus de Ridder, ten zuidoosten den dijk van Greveninge en ten noortoosten het huisje van de armediaconie deser stede...

RAZVL 480

 • 22.2.1757:
  Pieter Hernij, oud-burgemeester en schepen deser stadt, en Maerten van de Kerkhove, als procureur voor de magistraat deser stad, ten boedel en sterfhuis van Jan Dhose gewoont hebbende en overleden alhier, verklaren verkocht te hebben aan Josias Croquette, wonende alhier en present,

een huis, schuire, stallinge op 73 roeden eigen grond... ten noordwesten de Antwerpstrate, en zuidwest de erve van wijlen J. de Bruine, nu schepen Jacobus de Ridder, ten zuidoosten de dijk van Greveninge, ten noordoosten het huisje van de armen deser stede...

RAZVL 480

 • 24.1.1787:
  Mr Anthonius van Deynsel schepen slands vanden vrijen te Sluijs met procuratie van Pieter Schelleman wonende op het Grote Pas, in huw hebbend Johanna Rekkebus die bevoren wed en boedelhoudster was van Josias Croquette hebben op 29.11.1786 verkocht aan Jacobus le Roij wonend alhier een huijs etc met 73 roeden erve


Not Schansman

 • 19.3.1796:
  Jacobus Le Roij te St Anne verkoopt aan Pieter Paulus van Hoeve te St Anne een huis, schuur, stallinge etc met 73 roeden erve, ten noordwesten den erve van Pieter Hernij (bevorens Johannes Babtiste Naaije) ten zuidoosten den dijk van Greveninge, en ten noordwesten het huisje van den Diaconie armen van St Anne, hebbende dit verkogte den comparant gecompeteert bij koope van Mr Anthonius van Deinse als gemachtigde van de weduwe Josias Croquette dd 24.1.1787 voor de wet.

Not Hennequin

 • 7.2.1834:
  Pieter Paulus van Hoeve, veldwachter van St Anne, verklaart schuldig te zijn aan wijlen Hendrik Balthasar Coegle de som van 450 guldens... onderpand een huis, schuur en stalling te St Anne, nr A 44 en 45

Not Hennequin

 • 16.12.1839:
  Abigael Riemers wed Pieter Paulus van Hoeve, Catharina van Hoeve geass met haar man Abraham du Pré wonende te Sluis en Maria van Hoeve, werkster, wonende te St Anne verkopen aan Adriaan Goedland werkman te St Anne een woonhuis, schuur etc A 44 en 45.

De verkopers competerende te weten de eerste comparante voor de helft door haar eerste huwelijk [met Daniel Pauwels] en de tweede comparante... aan des koopers huisvr Cornelia van Hoeve... het huis door hun vader ooit gekocht van Jacobus Le Roij voor Schansman dd 19.3.1796...

Marie van Hoeve woont in 1839 (volkstelling) met haar moeder Abigael Riemens en haar zoontje Pieter bij het gezin Goedland-van Hoeve.

Not Schout

 • 5.7.1861:
  Gedwongen verkoop van het onroerend goed te St Anne A 44 en A 45 voor de erfgenamen van Cornelia van Hoeve, de kinderen Abraham, Johannes en Adriaan Goetland...

Het onroerend goed door Cornelia van Hoeve ten dele geerfd van haar vader Pieter Paulus van Hoeve, ten dele door genoemde Adriaan Goedland gekocht van Abigael Riemers, wed van genoemde Pieter Paulus van Hoeve, Catharina van Hoeve huisvr van Abraham de Pree, en Maria van Hoeve dd 16.12.1839 voor not Hennequin... terwijl genoemde Pieter Paulus van Hoeve hetzelve had gekocht van Jacobus le Roij dd 29 ventose jaar IV (19.3.1796) voor not Schansman...

 • Gekocht door Pieter de Bruijne.

Not Schout

 • 31.8.1868:
  Pieter de Bruijne de oude als wednr van Anna vd Putte, en zijn kinderen erfgenamen laten inventaris opmaken, in de hofstede waar zij wonen, bekend A 381, waaronder:

Op fo 12v opgenomen onder Titels etc

 • Afschrift koop A 44 en 45 van de erven Adriaan Goedland voor not Schout dd 5.7.1861.

Deze percelen zijn thans bekend als:

 • A 379 huis en erf, 1 roede 50 ellen
 • A 380 tuin, 5 roeden 90 ellen


Not Koksma

 • 25.3.1879:
  De erven van Pieter de Bruijne verkopen aan Sara vd Ameele, naaister te St Anne, een woonhuis, gemerkt A 29, met erf en tuin, kadastraal bekend A 379 en 380.

Pieter de Bruijne de oude had het gekocht bij openbare veiling van de erven van Adriaan Goetland en diens echtgenote Cornelia van Hoeve voor not Schout dd 5.7.1861.


Not Koksma

 • 20.2.1891:
  Sara van den Ameele, naaister te St Anne, verkoopt aan Johannes Elias, werkman te St Anne, een woonhuis met erf, G 379 huis en erf groot 1 are 50 ca; en G 380, tuin groot 5 aren 90 ca.
 • Verkoopster kocht het goed van de erfgenamen van Pieter de Bruijne te St Anne voor mij not dd 25.3.1879.