Willem Kemps land

Uit Sint Anna ter Muiden
Ga naar: navigatie, zoeken

Willem Kemps land was een stuk land aan de westzijde van het Marktplein van Sint Anna ter Muiden dat later in diverse kleinere percelen werd opgesplitst. Het land lag aan weerszijden van een ader.

Ligging

1601:

 • aenden zuijtoosthouck daer aen ende ten oostende vant voorgaende parcheel
 • een crom verhaeckende stuck
 • mette oostsijde ende zuijtende crom ende buckende aende adere tegens t kerckhoff ende heurl voors hoffstede streckende
 • metten noortende aenden Meulewegh
 • comende metten zuijtwesthouck aen Eneas van Marivoorde voors
 • 2 gem 30 roeden, 5 gem 40 roeden

Eigenaren

Vermeldingen

 • 1601: *nu Marcus in Boona bij coope
  [supra] Pr de Bruijne
  [marge] vidua Joos de Mil
  binnen
  Dhoirs van Franchois fs Luijx Lambrecht comende van Wm: fs Wm: Kemps aenden zuijtoosthouck daer aen ende ten oostende vant voorgaende parcheel een crom verhaeckende stuck mette oostsijde ende zuijtende crom ende buckende aende adere tegens t kerckhoff ende heurl voors hoffstede streckende metten noortende aenden Meulewegh comende metten zuijtwesthouck aen Eneas van Marivoorde voors 2 gem 30 roeden, 5 gem 40 roeden[1]
 • 6 sept 1611:
  Comp Anths: Weijts burgemr van Sluijs en zijn huisvr Maeijken Cloets zijn huisvrouw, en Maeijke Martens de huisvr van Niclaes Luucx ... haeren man en over Catelijne Luucx fa Lamberts gemachtigd bij procuratie, gepasseerd dd xxiiij april 1611.
  Pieter Flessel prochiaen te Westcappelle accepteert acht gemeten lants ... gelegen in Muijden `op den zuijtzijde van den kerckhove daer van outs eerst light drije ghemeten acht roeden lants off & ontrent tusschen tvoors: kerckhoff ende dat aende noortzijde Charles van Marivoordes lant, aende zuitzijde streckende metten oosteijnde an St Annastraete ende metten westeijnde aende adere.
  Ende voorts .. legghets aent westeijnde daer aenne westwaert over deselve adere vijf gemeten veertich roeden lants ofte daerontrent, tusschen de voors: adere ende ... aen de oostzijde ende op het zuuteijnde ... de belloijs lant, aende westeijnde, streckende metten noorteijnde aende meulenwegh.[2]
 • 6 september 1611
  Pieter Flessel inwoner van Westcappelle verklaart schuldig te zijn aan Anths: Weijts burgemr van Sluijs, Niclaas Luucx fs Lamberts en Catelijne Luucx de zuster van voorzijde Niclaes, tezamen hoirs ten sterfhuise van Francois Lambo etc over hetzelfde stuk land als hiervoor.[2]
 • Ongedateerd (1611-1612):
  Comp Pieter Flessel, prochiaan in Westcappelle transporteert ten behoeve van Aelbregt Janssen bailliu der selver stede (Muiden of Westcappelle?), verklaren te kopen acht gemeten landts van Anths Weijt cum suis

xxviij januaris 1612[2]

 • 20 december 1612
  Aelbregt Jansen, baljuw van St Anne, verkoopt aan Pieter le Cherf het land dat hij eerder kocht van Pieter Flesstel, de parochiaan van Westkapelle.[2]
 • 24 april 1618:
  Comp Pieter le Cherf en Jacquemijne Sieures zijne huijsvrouwe verkopen aan Corijn Wadde een stuk land gelegen binnen Mude, `op de suijtsijde van de kerckhove daervan dats? eerst licht drij gemeten acht roeden lants tusschen tvoorschreven kerckhoff ende dat aen de noortsijde ... van Maeri? Boors? landt aande Suydtsijde streckende mette voorsijde aan de St Annastrate en mette westsijde aende adene?; voorts zoo liggen aent westeijnde daeraen westwaarts onder 5 gemeten 40 roeden

tussen de voors adene ende die oostzijde op het suijteijnde, Cons: de Boulwys? land aan de westzijde strekkende metten noortende aan de nieuwen weie[2]

 • 18 november 1628:
  comp Pieter Cornelissen Wadde, Janneken & Derricksken Wadde, vervangende en hun sterck maeckende over de kinderen van Maeyken Wadde... tsamen hoirs ende erfgenamen van Corijn Wadde henz: broeder overleden binnen Dudzele te transporteren aen Claes Nimme ten profijte van Marcus Inbona de nog onverkochten bezittingen volgens staet en inventaris gemaeckt te Brugge en overgegeven bij jonkvr Francoise de Peralte wed van Sr. Pedro de Carios daer bij de selve wed blijft int bij leninge vande selve goederen tot haeren overlijden[2]
 • 18 februari 1658:
  comp Pieter de Bruijne woonende alhier bekent schuldig te zijn aan Charel van Lerberge schepen deser stede 200 pond vlms, als onderpand sekere hofstede huijsinge schuijre mitgdrs 8 gem 1 lijne 48 roeden lant de compt competerende bij coope gedaen jegens Marcus Inbona ende Jan van Zandijcke gelegen te deser stede zuijt lant van den burgemr van Uxeem noort t kerckhoff, oost St. Annastrate, west t lant van Jochem Asseels...[2]
 • 27 februari 1658:
  comp Joos de Croock camerbode deser stede als procuratiehouder van Marcus Imbona geregt tot de helft van de naers parthie van lande mitsgaders Jan van Zandijcke ende Marija van Hoorne sijne huisvr gerecht in de seven deelen van achte, voorts Jacques zoone van de voors Jan van Zandijcke geregt int resterende achtste deel van de wederhelft voor redenaars der heerlichede van den proosche [in Brugge] in dato den 22 feb 1658
  [in procuratiebrief] machtigen Joos de Croock, Jan Schadtse om te compareren voor de heeren van der weth der stede van St Anne te muijden ende de comparanten aldaer te onterven van de nombre van 8 gem 1 lijne en 48 roeden lants gelegen aen de zuijtzijde van den kerckhove aldaer mette hooge camer woonhuijs ende stallinge daeraen gevougt, emmers sulcx de vercoopers daer aen is competerende met alle voordere gewasch van boomen ende hout den den geent competerende sonder prejuditie van tregt van de erfgenamen Claes Chieux overleden pachter ende gebruicker van dien so in regard van de voordere huijsinge ofte gewasch van houtte als de selve hoirs souden coomen bewijzen, daer van de naerschreven cooper met heml: soude moeten accorderen ende in de selve goedinge te erven Pieter de Bruijne behoudens d’hoirs van de overleden pachter dhuijsinge noch sullen mogen gebruicken tot Pa Meij toecoomende van welcke voors parthie van lande dat leggen 3 gem 1 lijne 8 roeden lant tusschen het voorn kerckhoff aende noortsijde ende t lant van wt: Charles van Marivoorde aende zuijtsijde streckende metten oostende aende St Annestrate ende metten westende daeraen westwaert over de adere 5 gem 40 roeden lants tusschen de voors adere aende oostsijde en op het zuijthende wijlent Cornelis du Bloijs lant, aende westsijde streckende metten noorthende aende meulewegh belast met 10 schell 12 myten sjaars dan off mengelt 5 sch 2 gr 12 mijten aende kercke van St Anne der selver stede ende de resterende 4 schell 11 grotenh: geeft derselver kercke sonder meer in welken parthien van lande de compten verclaerden geregt te zijn bij coope van dhoirs van wijlent Corijn Wadde volgens de brief daervan in date 18 nov 1628 [...]

verkopen aan Pieter de Bruijne woonende ter deser stede 8 gem 1 lijne 48 roeden lant [...] waarvan 3 gem 1 lijne 8 roeden liggen tusschen tvoorn kerckhoff aende noortsijde en tlant van Charles van Marivoorde nu burgemr Jacob van Uxeem etc idem als in procuratiebrief[2]

Bronnen

 1. Ommeloper 1601
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 472