Watervliet

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Watervliet was een huis in Sint Anna ter Muiden. Zie verder Zwanenburg.

Vermeldingen

RAZvl 471

 • 8 november 1565:
  Comp Corns Lombaert machtigt Jan Lombaert zyne broeder ende Baven Clayssen... omme over ende uuten name van hem comparant als medehoir ende aeldinck [erfgenaam] vande vaderlicke zyde int goet ghebleven ende achterghelaten ten sterfhuyze van Clays Beils... den constituant te moghen ontuuten ende onterven ende te erven alm ende wett gifte te ghevene met belofte van garrande diet behooren zal vanden naerscreven parceele den constituant toecommende by successie ende verstervene vanden voorn Clays Beils.
  Eerst van zulck part ende deel als de voorn comparant toecompt ter causen voorseit in een huus metter erve ... ghenaempt Watervliet rontome bedolven.
  Voorts zulck part als den constituant competeert als vooren in een ander huus ende erve groot ontrent vyf lynen landts binnen Mude aende oostzyde vande kercke daer Jacob de Wulf costere op placht te woonene, metgs: noch van zulck pt: als hy ter causen voors competeert in een lyne 36 roeden landts ofte ontrent hem verstorven als vooren ligghende oock binder voors stede...
  Ende dat al metten laten van oude tyden...
  ...ghevende special: bevel omme wettel: te aggreeren ende approberen Kathelyne fa Jacob van Beckene huusvrauwe van den voorn constituant zo verre als thaer aane ghaen mach al dies voors: es. ... 8 novembre 1565

Bronnen