Remeeus Rogghe tweede huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Remeeus Rogghe tweede huis lag in Sint Anna ter Muiden op het perceel A 61, waar ook het Schuttershof was.


Vermeldingen

RAZvl 471

 • 10 april 1567:
  Comp Remeeus Rogghe priestre ende pastoor vande prochie van St Lauwereijns ende daerte vooren pastoor gheweest hebbende van St Anne kercke te eender zyde ende Lauwereijns Zoetaert vrylaet ende inwonende deser stede ter andere... heer Remeeus kende wel ende deuchdelick vercocht thebbene ende den voorn Lauwereyns kende gecocht thebbene jeghens den zelven Remeeus een huus ende erve hem toebehoorende... zuudoost vander kercke daer den zelven heer Remeeus binnen deser stede altyt wonachtich gheweest es... midtgaders oock alle de chateylicke goedinghen die den zelven heer Remeeus tzynen verhuusen ende vertrecken van deser stede binnen den zelven huuze ghelaeten heeft hem toebehooren. Ende dat voor de somme van 36 pond vlaems, waarvan 12 pond contant en tweemaal 12 pond in de twee jaren darna....
  10 april 1567

RAZVL 471

 • 21 ougst 1567:
  Scepenen waren met de bailliu Adriaen de Brune aldaer Pr Wms als ontfanger van St Anne kercke wett pande op Lauwereyns Zoetaert een huus met ontrent 2 lijnen lants ligghende zuudoost vander kercke ande zuudzyde van st anne strate onlancx ghecocht by Lauwereyns Zoetaert jeghens heer Remeeus Rogghe den zelven Lauwereyns ande oostzyde ende zuudzyde ende d'erve vande kercke ande westzyde omme daermee te verhaelen eene rente van 7 sch 2 gr pachte vande jare 64 en 65 daer den voors Pr Wms zynen eedt toe dede...
 •  ???

RAZVL 471

 • 4 dec 1567:
  Scepenen ende bailliu waren aldaer Pr Wms als ontf van St Anne kercke... op tfaict vanden ofghewonnen parceelen ende ervachtichede ghestelt was inde actuele possessie ende ghebruucksamhede van een huus met ontrent twee lynen landts ligghende zuudoost van der kercke ande zuudtzyde van St Anna strate onlancx ghecocht by Lauwereijns Zoetaert jeghens heer Remeeus Cogge [sic] de zelve Lauwereijns ande oostzyde ende zuudtzyde ende derve vanden voorn kercke ande westzyde. Ende aldaer was de voorn ontf Pr Wms tvoors huus etc wett geconsenteert te moghen verhueren ende doen bewuenen als die afghewonnen hebbende op Lauwereijns Zoetaert ofte opden ghenen diet aen hem trect over eene rente van 7 sch 2 gr tsjaers verachtert van twee jaeren, te wetene vande jaere 64 en 65 volghende zeker ltre van pandinghe ende ofwinninghe... 4 dec 1567
 • Scepenen ende bailliu waren aldaer Pr Wms als ontf van St Anne kercke wettelicke pande op Lauwereijns Zoetaert... een hus met ontrent twee lynen landts ligghende zuudoost van der kercke ande zuudzyde van St Anne str onlancx ghecocht by Lauwereijns Zoetaert jeghens de heer Remeeus Cogghe de zelve Lauwereijns ande oostzyde ende zuudtzyde ende derve van den voorn kercke ande westzyde, omme daeranne te verhalene eene rente van 7 sch 2 gr etc Ende aldaer zo was hem tvoors huus metgs de voorschr twee lynen landts wett in handen ghestelt...Bronnen