Pieter de Cherf schuur

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Pieter de Cherf schuur lag in Sint Anna ter Muiden. Het is na 1665 opgegaan in het perceel van Pieter de Cherf derde huis.

Ligging

16 mei 1647:

 • een schone schuijre met de swijnskooten ende bylogitjes sonder eijgendom van gronden,
 • staende op de chijnsgrond van via: Anthuenis de Keuninck groot 16 roeden
 • ande oostzijde van de plaetse,
 • t huijs ende cheijnserve van Andries Mattheuse ande noordsijde
 • d’eijge erve van Jaques Koene te vooren Pieter de Cherf

19 november 1659:

 • 16 roeden erve
 • gelegen aende westsijde van de plaetse,
 • thuijs ende chijns erfve van Andries Matheusse aende noortsijde,
 • d’erve van Jacques Caene aende zuijtsijde
 • streckende van vooren d’erfve achterwaerts tot de hage ende die aende oostsijde op welcke vergiste erve jegenwoordich staet de schuijre toecomende den acceptant

24 augustus 1662:

 • schuijre ende swijnskot
 • staende op chijnsgront toekomende de erfgenamen van de wed Antheunis de Coninck
 • op de Hoochstrate
 • aen stadtsplaetse

25 november 1665:

 • chijns erve met de schuijre daer op staende
 • abouterende met het westeijnde op de plaetse ofte hoochstraete
 • thuijs ende chijnserve van Andries Matteeussen aende noortsijde
 • d’erve van den Compt: aende suijtsijde ende aent oosteijnde

Eigenaren

 • Tot 16 mei 1647: Erfgenamen Pieter de Cherf.
 • Vanaf 16 mei 1647: Pieter Mortier.
 • Tot 29 april 1647: Pieter Mortier
 • Vanaf 29 april 1647: Andries Mattheussen (geregistreerd 9 mei 1648)
 • Tot 19 november 1659: Pieter de Coninck x Marij fa Nicolaes Roels, Jacques de Ceuninck X Geleijne fa Clement Jansseune (erve)
 • Vanaf 19 november 1659: Michiel van de Broucke (erve).
 • Tot 24 augustus 1662: Jorijntgen Goyens wed van Michiel vd Broucke schepen
 • Vanaf 24 augustus 1662: Jacques Caene
 • Op 29 november 1665: Jacques Cane schepen (onderpand)

Vermeldingen

 • 16 mei 1647: comp Guilliame Coole als procuratiehouder van de erfgename van Pieter de Cherf ...verkoopt aan Pieter Mortier kooper bij overneminge van Bernaerd Rottiers van t gebouw ende timmeragie van een schone schuijre met de swijnskooten ende bylogitjes sonder eijgendom van gronden, staende op de chijnsgrond van via: Anthuenis de Keuninck groot 16 roeden ande oostzijde van de plaetse, t huijs ende cheijnserve van Andries Mattheuse ande noordsijde d’eijge erve van Jaques Koene te vooren Pieter de Cherf, ande zuudsijde streckende de voors cheijnserve daer de schuijre op staet achterwaerts uijt nevens de erve van de voorn Jaques Cane tot de hage, ende die ande oostzijde...
 • 19 november 1659: comp Jan Schadtse met procuratie van Pieter de Coninck en zijn vrouw Marij fa Nicolaes Roels mitsgaders Jacques de Ceuninck en zijn huisvr Geleijne fa Clement Jansseune dat zij verkopen aan Michiel van de Broucke 16 roeden erve gelegen aende westsijde van de plaetse, thuijs ende chijns erfve van Andries Matheusse aende noortsijde, d’erve van Jacques Caene aende zuijtsijde streckende van vooren d’erfve achterwaerts tot de hage ende die aende oostsijde op welcke vergiste erve jegenwoordich staet de schuijre toecomende den acceptant...
 • 24 aug 1662: comp Jorijntgen Goyens wed van Michiel vd Broucke overleden schepen deser stede verkoopt aan Jacques Caene seker schuijre ende swijnskot staende op chijnsgront toekomende de erfgenamen van de wed Antheunis de Coninck op de Hoochstrate aen stadtsplaetse alles volgens de oude brieven daervan sijnde waer toe gerefereert wort ende de schriftel: conditien waer op de selve schuijre op den 1 aug 1662 openbaer ende metten stake verkocht is...
 • 25 november 1665: comp Jacques Caene schepen deser stede verklaart schuldig te wesen aen Laurens van den Clooster ende Maerten van Massenhove als diaconen van der Muijden, de somme van 200 carolijguldens over geleend geld tegen 5 procent... specialijck sijn chijns erve met de schuijre daer op staende comende bij coope van de wed: ende erfgenamen van Michiel van den Broucke, alhier ter stede, abouterende met het westeijnde op de plaetse ofte hoochstraete thuijs ende chijnserve van Andries Matteeussen aende noortsijde d’erve van den Compt: aende suijtsijde ende aent oosteijnde...

Bronnen