Passchier Bezant land

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Passchier Bezant land lag in Sint Anna ter Muiden. Mogelijk is het identiek met Pieter de Cueninck huis.

Ligging

15 mei 1567:

 • ontrent vichtich roeden landts...
 • zuudoost vander kercke metten
 • noordhende ande Handwerpstr
 • metten zuuthende anden Grevelincsen dijcx
 • de stede vander Mude lant ande oostzyde
 • ende Pr de Cueninck lant ande westzyde

Eigenaren

 • Tot 15 mei 1567: Mayken Balcke wed. Passchier Bezant.
 • Vanaf 15 mei 1567: Pieter de Cueninck.

Vermeldingen

RAZvl 471

 • 15 mei 1567:
  Comp Mayken Balcke weduwe van Passchier Bezant geeft halm ende wett ghifte aan Pr de Cueninck ontrent vichtich roeden landts... zuudoost vander kercke metten noordhende ande Handwerpstr metten zuuthende anden Grevelincsen dijcx de stede vander Mude lant ande oostzyde ende Pr de Cueninck lant ande westzyde...
  15 meye 1567
 • 13 december 1567:
  Comp Maria de dochtere van Pr Balcke weduwe van Passchier Bezant over haer zelven voorts Jacob Marcx als voocht van Loyken tkindt vanden voors Passchier Bezant dat hy hadde by de voorn Marya de dochtere van Pr Balcke zyn laetste wyf was (vervangende Yman Bauwens zijnen medevoocht) ...
  consent van het Vrije: ... als voochden van Loyken fa Passchier Bezant dat hy hadde by Mayken de dochtere van Pr Balcke zyn laetste wyf vrylaet ende verweest binden ambochte van Lisseweghe te moghen vercopen eene rente van 20 sch tsjaers te lossene den penninck 16. Ende dezelve te bezettene op zeker partyen van lande de voorn weese competerende byden overlyden van zyne vadere... omme te lossen de schulden ende lasten daerinne tsterfhuus vanden voorn Passchier Bezanr ... belast bevonden es bedraghende over de voorn weesens deel ende portie de somme van 14-7-3 ponden vlms...
  wel ende deuchdelicke vercocht thebbene heer Jacob Kermijn als wediensier vander kercke van St Donaes in Brugghe aldaer present ende accepterende ten behouve vande voorn kercke eene rente van twee ponden grooten tsjaers ende dat voor de somme van 32 ponden vlms die de voornoomde comparanten ten passeren van desen kenden ghezaemdelick vanden voorn heer Jacob Kermijn ontfaen thebbene...
  Onderpand 14 gem 2 lijne 68 roeden landts met al den huuse ende boomen daerop staende binnen deser voorn stede ... in diveersche partijen.o.a.
  voorts zo ligghets zuudt daer jeghens over den voorn Hoochstrate vijf en vijftich roeden landts tusschen de stede van St Anne ter Mude landt vuerens ande oostzyde Pieter de Cuenincx lant ande westzyde streckende metten noordthende ande Hoochstrate ende metten zuudthende ande dyck met een cleen huuseken ten zuudthende hierop staende zonder eenighe renten daeruute gaende;

Bronnen