Nieuwe Brouwerij

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De nieuwe brouwerij van Sint Anne stond op de percelen A 27 en A 28 en vormde een geheel met A 26. Het is het huidige adres Sint Annastraat 189.


St Annastraat 189 (a) s.jpg


RAZVL 473

 • 5 junij 1676:
  comp Elisabeth Jordaens laest wed van David Matinet en te vooren van Jan Sandra te weten van haren eersten huwelicke verkoopt aan Jan Cane borger deser stede sekere twee huijskens annex den anderen... mitsgaders de eijgendom van ontrent de 75 roeden landts sijnde hovinghe ende met de selve huijskens gaende en gebruict werdende, staende ende liggende binnen deser stede int geheele oost d’erve van Lieven Burggrave, west den Corten ommeganck, noort d’erve van Carel de Nut, zuijt tlant van kercke ende den voornoemde Jan Caene uijt welcke voorts: vercochte erve en hovinge sal volgen in eijgendomme aen Guilljame van Bussche de helft van dien emmers ontrent de 36 a 40 roeden alrede gesepareert door de voorn: Cane aen de zuijtzijde noortoost aen de seijns erve deser stede en sluijtende van westen aen den Corten ommeganck, sijnde de comparanten tot de voors huijskens ende erve gerechtigt bij successie ten sterfhuise van hare moeder zalr: Janneken Meurs ende bij haer naer dien onder andere parcheelen belast ten profiten van de weesen van dhr Jacob van Pijlworm welk verbant te beurte is gevallen aen juffr Maria Pijlworm nu getrouwt sijnde met Jannis du Fraij tot Isendijcke de welcke bij sijn schriftelijck verclaers de voors twee huijskens en erve heeft ontslagen ende ontlast volgens de acte van verclaeringhe in date den 24 feb lestleden ten passeren deses aen den voorn: Cane overgegeven, beneffens noch eene acte van verclaeringe van Pieter Sandra tot Leijden als wett: voocht van de eenighe weese van de comparant verwekt bij den voorn: haeren eersten man daer bij den selve vooght soo veel t noodt sij consenteert aen de comparanten de vrije dispositie van voors: vercochte huijskens en erven sonder eenighe verbintenisse voor de weese daer op te pretenderen de selve acte in date26 meij lestleden ende ten desen mede comparerende den voorn: Jan Cane ende Guilliaeme van den Bussche... voor de somme van 100 guldens die de selve Cane belooft te betalen aen dhr Cornelis Mangelaar tot Sluijs... tegen 5 procent

RAZVL 473

 • [16.10.1686]:
  comp Jan d’Haene verkoopt aen Matthijs Verschelle de helft van een huijs sijnde het noorteijnde, blijvende de muijr ende schoorsteen halff en halff met de nombre van ontrent de 20 roeden lants, sijnde de helft van de geheele erve gelegen binnen deser stede abouterende van oosten de erve van Anthonij van Eeckhout, van zuijden Jan d’Haene [sic], van westen t straetie genaemt de corten ommeganck, van noorden d’erve van Joris Cauwe... vrij suijver en onbelast gereserveert den helft van 100 gulden? toebehoorende de weesen van Jan Caene waer mede tgeheel huijs is belast ...


RAZVL 473

 • 12 april 1690:
  comp Jan d’Haene caverende over sijn huisvrouw woonende op Knocke verkoopt aen Matthijs Verschelle de helft van een huijs met sijn erve groot ontrent 40 roeden waervan de wederhelft desen acceptnt is competerende, sijnde dese vergiste helft het suijteijnde van het voornoemde vergiste huijs ende erve hebbende van vooren ofte aen de westsijde t straetie den corten ommeganck, van suijden d’erve van Marijn Castier ende achterwaarts streckende met den oostsijde jegens d’erve van Anthonij van Eeckhoute ende Marijn Castier ...


Tussen 1690 en 1716 worden de twee huizen verbouwd tot een woonhuis met brouwerij en ze vormen sindsdien een geheel.

RAZVL 478

 • 27.4.1716
 • comp Clara van Evele, laast wed van Matthijs Verschelle, geregtigt voor d’ eene helft, en voorts Adriaan de Kesel in huw met Francoise Verschelle, nagelaten dogter van de voors Matthijs Verschelle in eersten huw geproc met wt Jaquemina Casen, (sijnde Jaquemina Verschelle suster van vollen bedde van gem: Francoise Verschelle door de eerste compte: wegens hare vaderlijke successie uijtgekogt);
 • Item Jan Libaart, in huw met Pieternelle Verschelle, Aernout Deunink in huw met Maria Verschelle, Jan Verhegge in huw met Anna Verschelle, Arij van Blankenberge in huw met Cathalina Verschelle, ende Machiel van Hecke in huw met Sara Verschelle, alle nagelaten kinderen van Matthijs Verschelle in sijn tweede huw verwekt met Clara van Evele, en also over hare vaderlijke successie geregtigt voor de andere helft...
 • verkopen 26.2.1716 aan Jannis Scheers een huijs, brouwerije met ontrent 40 roeden erve in het stratie den corten ommegang van suiden de erve van Marijn Castier, nu dhr Pieter Hernij, agterwaarts strekkende met de oostsijde jegens d’erve van Anthonij van Eeckhout, nu Francois Cappon, hebbende Matthijs Verschelle en Clara van Evele het voors huijs gecompeteert bij coope in twee differente reijsen van Jan Dane dd 17 oct 1686 en 12 april 1690...
 • sijnde dese coop geschiet voor 50 ponden vlms, waarvan 20 ponden contant en de resterende 30 ponden in twee jaren... onderpand het huis met brouwerie...

RAZVL 493

 • Inventaris van de boedel van Philippus Scheers
 • 10.6.1779: Onroerend goed


1. Verkocht op 30.6.1779 aan Nicolaes Schotte voor 166 pond een huis, brouwerie, stal en erve in de korten Ommegangstraate.
2. Verder competeert den overledenen een huijs, stallinge en erve genaamd de oude Brouwerie gestaan op de plaetse of Marktplain. Dit goed verkocht op 10.9.1779 aan Francois Bookelaar voor 8 pond 13 sch.
3. In 1779 is verder publiek verkocht aan Adriaan Plasschaert, hoofdman van St Anna ten Vrijen, voor 93 pond 9 sch [stuk ontbreekt, bedoeld is De Witte Leeuw].


Uit voorgaande boedelbeschrijving blijkt dat de twee brouwerijen in 1779 er nog allebei waren. Waarschijnlijk functioneerde alleen de nieuwe brouwerij.

RAZVL 481

 • 16 juni 1779
 • Op verzoek van de gemeene erfgenamen van Philippe Scheers in leven schepen deser stede, en binnen deselve overleden den 19 meij 1779, getaxeerd:
 • [Nieuwe brouwerij] Eerst een huijs, brouwerie, stal en erve staande binnen dese stad, in den korten ommegankstrate, abouterende oost aan de Hoogstraat, noort de erve van Abraham de Kan, en schepen Francois Bokelaar, zuijt de erve van de burgemeester Pieter Le Roij, en west het voorn. straatie den korten ommegank, 100 ponden vls.
 • [Oude Brouwerie] Item een huijs en stallinge dienende thants tot een pakhuijs staande op de plaatse of plein deser stede, van oosten en suijden jegens de erve van schepen Francois Bokelaar en van westen tegens het huijs de Witte Leeuw, van vooren noort de plaatse off Plain, belast met een stadsrente van 14 schellingen vls, getaxeerd op 10 ponden vls.
 • Eijndelinge nog een woonhuijs met annex een houtlogie stallinge en erve binnen dese stad van ouds genaamd de Witten Leeuw, van vooren ten oosten aan de Pleine off Plaatse, west aan het straati den korten ommegank, zuijt de erven van de gemelde Brouwerie en die van schepen Bokelaar, noord de stadstraate, getaxeerd op 100 ponden vls.

RAZVL 480

 • fo 114
 • 26.10.1779:
  Jacobus vd Ameele d’oude thesaurier deser stede, gemachtigde van de erven van Philippus Scheers verkoopt samen met Johannes Scheers fs Boudewijn op 10 sept 1779 aan Nicolaes Schotte wonende tot Oostburg een huijs, brouwerie, stal en erve in den korten ommegankstraate, oost de erve van den bode Abraham de Kan en strate, noort de erve van schepen Francois Bokelaar, zuijt de erve van burgemr Pieter le Roij en west het het voorschr straatje de korten ommegank, met 40 roeden erve als van ouds waar op het voorschreve huijs en brouwerie is staande.

En nog [ni] roeden erve ten jare 1762 aangekogt van den oudschepen Jacobus vander Baan dd 28 sept 1762... koop is geschiet voor 168 ponden vlms contant


St Annastraat 189 (e) s.jpg

RAZVL 480

 • fo 115
 • 26.10.1779:
  Nicolaas Schotte won Oostburg verkoopt aan Isaac Krane mede wonende tot Oostburg een huijs, brouwerie, stal en erve uit de akte hiervoor fo 114, voor de somme van 164 ponden vlms.


RAZVL 480

 • 12.11.1788:
  Isaac Krane inwonder deser stede en zijn huisvr Zara Bokelaar verkopen aan Petrus le Roij, schepen deser stede een woonhuijs, brouwerije, stallinge en erve alsmede al desselfs vaatwerk en gereetschappen... in de korte ommegankstraat, oost de erve van de wed van burgemr Le Roij, noort de erve van de burgemr Francois Bokelaar, zuijt de erve van de wed van de burgemr Pieter le Roij en west de voorschr straate met 40 roeden erve als van ouds, waarop het huijs en brouwerije staande en nog [ni] roeden erve op 28.9.1762 aangekogt van den oudschepen Jacobus van der Baan... voor 1260 gulden oft 210 ponden vlms contant

Not vd Broeke

 • 28.3.1799:
  Maria Hernij verkoopt aan Pieter Hernij landman in de Isabellapolder onder Aardenburg een woonhuis stallinge ende erve van ouds geweest zijnde een brouwerij met 17 1/2 roeden erve in de Korte Ommegankstraat, oost de Hoogstrate, noord de erve van F. Bokelaar en Johs Voskamp, zuid de erve van de wed Le Roij, en west de voorschreve straate, dit goed de verkoopster competerende te weten het huis stallinge bij koop van Isaac Crane dd 12.11.1788 en de 17 1/2 roeden door de wed Pieter le Rooij dd 3.6.1789


Not vd Broeke

 • 19.8.1799:
  Op verzoek van Sara Herny, de wed van Pieter Hernij die stierf te Aardenburg 9 germinal VII, de inventaris van de nalatenschap, waaronder:

Twee woonhuizen met dezelve erven, annexen etc te St Anne te zamen getaxeerd op 433-6-8 vlms

 • Een woonhuis in de Isabellapolder.
 • Volgt de inventaris van alle roerende goederen.


Not vd Broeke

 • [A 26, 27, 28, en A 24, 25]
 • 20.11.1810:
  Jacob Antheunis Hernij, brouwer te Aardenburg, voor de helft en de erven van Adriaen Vermere voor de andere helft eigenaren van 2 huizen verkopen deze aan Frederik Hendrik Zegers, meester timmerman te St Anne,
 • 1 een huis en erve in de Korte Ommegankstraat, palende noord aan het hierna volgende huis, oost met de tuin tegen de Hoogstraat, zuid tegen het erf van Jaques le Rooij.
 • 2 Een huis vanouds genaamd de Oude Brouwrie met stal en tuin naast het vorige huis, voorhoofdende aan de Hoogstraat en noord aan het land van Jan Voskamp

Not Hennequin

 • 14.12.1819:
  Frederik Hendrik Zegers verkoopt aan Jacobus Bokelaar:
 • 1e: een woonhuis met de daaraan vast zijnde gebouwen in de Korten Ommegangstraat , noord aan het volgende huis mede onder dezen koop begrepen, oost met den moeshof tegen den nieuwen steenweg, en zuid tegen het huis van Jacobus Hernij;
 • 2e:een woonhuis en stal genaamd de oude Brouwerie, neven het voorgaande huis met 12 roeden erve, noord aan gemelden steenweg en zuid aan bovengemelden moeshof.

Competerende het verkochte den verkoper bij koope van Jacobus Anthony Hernij landman onder St Kruis en van de erfgenamen van Adriaan Vermeere voor not vd Broecke Aardenburg dd 20.11.1810.


Not Schout

 • 15.9.1868:
  Elisabeth de Merseman, winkelierster, vroeger wed van Johannes Bokelaar, in leven winkelier... thans huisvr van Francois Perels... verkoopt openbaar

een woonhuis met gebouwen erf en tuin in de korte Ommegangstraat, A 26, tuin, A 27, huis en A 304, huis en erf.
Voorn Johannes Bokelaar en zijn kinderen hebben het onroerend goed geerfd van zijn ouders Jacob Bokelaar en Janneke Naeije, terwijl Jacob Bokelaar de eigendom heeft verkregen bij koop van Frederik Hendrik Zegers dd 14.12.1819 voor not Hennequin...

 • verkocht aan Jannis Adriaan de Bruijne landman te St AnneSt Annastraat 189 (f) s.jpg