Nederherenweg 7

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Nederherenweg 7 (a).jpg


Nederherenweg 7 is een vroegere hofstede aan de Nederherenweg te Sint Anna ter Muiden. Het huis staat op perceel A 2 dat samen met A 1 en A 3 land van de kerk was in het 22e begin van de Watering van Greveninge.


Vermeldingen

 • [1668] Kerk van St Anne, 2 gemet 50 roeden


 • [1728] nr 51, Kerk van St. Anne, 2 gemet 29 roeden


 • [1832] Kerk van St. Anne
 • A 1 (boomgaard), 70 are 80 ca
 • A 2 (huis en erf), 11 are 70 ca
 • A 3 (tuin), 11 are 40 ca


 • [2012] percelen 301 en 319


GAS 459

 • 1569:
  Pieter Zoetaert heeft in pachte een behuusde hofstede toebeh Lauwereins Zoetaert met derthien ghem lants te x sch tghem gt vj L x sch daerof den hondersten penninck bedraecht j L viij sch vij gr v m


Omm 1577

 • Grevenijnghe wateringhe uut 22e begin
 • [marge] 3e begin
 • Dit beghint noortwest vandaer, ande westsijde vanden Nederenheerwech tusschen t gescheet vander pale jeghens t vrije vuer gemeens ande westsijde, den Nederenheerwech ande oostsijde metter zuutsijde anden Meulenwech jeghens t kerckhof daertoe ghemeten streckende noortwaert gheerwijs vutte te nieten loopende anden dijck van Grevenijnghe jeghens over den paelsteen, ende es t beloop daer Pieter fs Laureins Zoetaert, Jacob Claeiss, Jooris Bouwens alle inne wuendet ende daer het schottershof inne staet, wezende eenen driehouck, van noorden inne,
 • Lauwereins Zoetaert cum suis over Silvester Urbaen, eenen driehouck, metter westsijde vuer gemeens an sijn selfs cum suis lant int vrije cum oostsijde anden Nederenheerwech streckende metten noorthende Gheerewijs uute te nieten loopende anden dijck van Greveninghe jeghens over den paelsteen metter hofstede ten zuutoosthoucke, daer Pieter filius Lauwereins Zoetaert op wuent, uut een partije van 18 gem 2 lijne 28 roeden binder pale,
 • 6 gem 38 roedenNederherenweg 7 b s.jpgOmmeloper 1601

 • St Anne ter Muijde noortwest
 • 22e Begin van Greveninge
 • Beginnende noortwest vandaer ende oost bij Schapersgadt tussen den dijck van Greveninge ende den wegh aende noortzijde, ende aent oosteijnde een ader ende zuijtsijde str: metten westende aende wed Joos de Lemmens dijck, keerende ten oosteijnde zuijtwaert omme tot aent kerckhoff, ende ist beloop daer de hoffstede in staet van mr Jacques de Puijt ende meer ander,


 • [supra] gebruikt I. Voskamp 1837
 • Den armen van der Mude aende oostsijde daeraen, een strijnck str metten zuijteijnde als vooren ende metten noorteijnde aende kercke vander Mudelant, 2 lijne 70 roeden


 • [supra] dezelfde
 • De kercke van der Mude aende oostz: daer aen str met den zuijteijnde als vooren ende metten noorteijnde aende wed van Joos de Lemmens lant, *een stick opt suijthe twee strijng, 1 gem 36 roeden


 • [supra] gebruikt I. Inneman 1837
 • De kercke van der Mude bij verlandinge van Jo: Charles van Marivoorde aende zuijtsijde daeraen een stick str metten oosteijnde aenden Heerewegh ende metten westende aende ader, 1 gem 53 roeden
 • beede p: voorg 2 ptien elck 432 r


 • [supra] dezelfde
 • [marge] ??? Corns Warre
 • Deselve bij verlandinge als vooren comende van Lieven de Vlieger ende Wm: van der Meersen aende zuijtzijde daeraen een stuck bogaert met de hoffstede ten oosteijnde daer op staende daer Corns: van Damme woont str met beeden eijnden als vooren, 2 gem 35 roeden

Verhoofding 1668

 • Uut het 22e begin [dit omvat A1 tm A 13]
 • De kercke van der muijde in 2 parceelen uijt 3 gem 88 r binnen: 2 gem 50 r
 • .... Karrebrouck : 3 gem 97 r
 • Den selven : 2 gem 62 r
 • Den selven : 0 gem 132 r
 • somma 22e begin: 8 gem 41 r


Nederherenweg 7 a s.jpg

RAZVL 473

 • 22.3.1674:
  comp Cornelis van Vijane lantsman wonende binnen deser stede verklaart schuldig te wesen aen dhr Aernout Weijts oudt burgemr ende schepen der stad Sluijs de somme van 33 ponden 6 schell 8 grootten, ende dat om over reste ende tot voldoeninge van sulcx den comp:ant schuldich was te betaelen in seker verbant gehypotecqueert bij Maijcke Wijttincx wed van Frans: Verstraete op het naerschreven huijs, waer van de compt: tegenwoordich is eijgenaer bij coope van Baudewijn Scheers als in huwel hebbende gehadt de dochter vande hr Frans:Verstraete...
 • onderpand: seker hoffstede... staende op kerckelandt deser stede tusschen tlant van dhr Gilles Scerrebrouck aen dien sijde ende tlandt van dhr Marichael aen dander sijde bij den compt: weerdende bewoont...
 • [in marge]
 • Op huijden den 22 april? 1690 comp: ter griffie van St Anne ter Muiden de eers: Cors: Warre in houwelijck hebbende de wed van wt Corns: van Vijane en uijt dien hoofde besitter van hypoteecque in desen nevenstaende verbande gemelt, den welcke exhijbeerde een transport van den selve verbande van date den 14e augustij des jaers 1686, bij dhr Pieter Credenbach als in huwel hebbende juffr Helena Weijts fa dhr Aernout, acceptant van dese verbande verleden ten profijte van Philips d'Angloo;
 • verder exhibeerde hij Warre voornt: noch den originelen uijtgegeven verbantbrief met eene daer onderstaende quijtantie van voldoenijnge der schult in den selven gemelt...

getekend R van Uxeem

RAZVL 473

 • 19.12.1691:
  comp Cornelis Warre wednr van Printie de Nut te vooren wed Cornelis van de Vianen, tot de naers vercochte huijsinge uijt den voors hoofde geregt voor d'eene helft voorts als vader ende voocht beneffens Pieter de Nut oom maternel over de naegelaeten kinderen van de selve Printie de Nut geprocureert tusschen haer en gemelten Warre voor d'ander helft... verkopen eene behuisde hofstede gestaen aen de westsijde van de Neederheerenwech tusschen de hofstede van dhr Marisael ende de erfgenamen van Gilles van Kerrebroeck op de gront ende landen dese kercke competerende, bewoont werdende bij Francois de Meesman... aen Bartholomeus Bellijnck... omme een somme van 128 ponden 30 schell 4 grooten vls...


RAZVL 473

 • 20.2.1697:
  comp Bartholomeus Bellijnck en sijn huisvr Johanna Pauwels verkopen aen Daniel d'Haese mede schepen in wette seker haerlieden hofstedeken bestaende in huijs schuijre stallinge... mits dat de boomen niet sullen mogen uijtgeroijt werden als met kennisse van de kerckmeesters emmers soo als het jegenwoordig is gestaen binnen desen schependomme op t lant aencomende de kercke alhier, aende de suijtwestsijde van de Neederheerenwech tusschen de hofstede en landen van d' erfgenamen wt dhr Kerrebroeck nu bij coop den comparant aende suijtoostsijde ende dan van juffr Theresen Marisael aende noortwestsijde... voor de somme van 1000 carolijguldens...

RAZVL 478

 • 25.8.1706:
  comp Christina de Hase wed Francois Rosseeuw, verkoopt aan Pieter Hernij de jonge eene betimmerde hofstede bestaende in huijs, schuijre, stallinge wagenkot etc, immers soo als deselve bij de comparante huijden wordt bewoont, staende ende gelegen op het lant competerende de kerke alhier, welck lant met de voors hofstede in bannige is gaende, streckende deselve hofstede ten oosten tegen s Heerenstrate, ten suijden jegens het lant van Bartholomeus Bellinck, en ten westen en noorden jegens de hofstede van de Marichals, competerende deselve hofstede aan de comparante bij versterf van hare vader en moeder, sijnde dese coop geschiet voor eene somme van 1000 carolijguldens...


Omm 1728

 • Mattheus de Bruijne
 • Uijt de Wateringe van Greveninge
 • No 51 van de kerke van Muijden uijt 3 gem 177 Roeden Staten Bodem en de rest op s keijsers bodem 2 gem 29


RAZVL 480

 • 14.4.1766:
  comp Pieter Hernij schepen deser stede heeft verkocht aan Jacobus Schelleman fs Valentijn eene betimmerde hofstede... zoo als hetzelve den comparant is competerende bij successie van sijnen vader wt Pieter Hernij de jonge in gevolge de erffenisse voor dese collegie gepasseert dd 25 aug 1706, staande en gelegen op het land competerende de kerke alhier, welk land met de hofstede in baninge is gaande strekkende den selve hofstede ten oosten jegens s Heerenstrate, ten zuijden jegens het land van de wed Jannes Lamens en ten westen en noorden jegens de hofstede van juffrouw d'Hooge tot Brugge... voor 1000 carolijguldens, is betaalt 900 gulden...


Nederherenweg 7 (b) s.jpg

RAZVL 480

 • 11.3.1767:
  Jacobus Schelleman fs Valentijn verkoopt aan Johannes Bellink eene betimmerde hofstede de compt: competerende bij coope van Pieter Hernij dd 6 april 1766 staende op het land competerende de kerke alhier etc zie fo 58... voor 900 carolijguldens waarvan contant is betaalt 100 guldens...


[RAZVL 480

 • 9.1.1788:
  Leonardus Ferleman, Isaac van Waaijenberg en Mattheus de Bruijne, de 2 eerstgemelden als kerkmeesters en de laatstgemelde als ontvanger der kerkegoederen deeser stede verklaarden voor de tijd van 60 agtereenvolgende jaren in te gaan met half maart 1788 aan Johannis Bellink schepen deeser stede, welke verklaarde te accepteren in cijns de nombre van 3 gemeten 88 roeden weijlant, competerende de kerke van St Anne ter Muijden in het 22e begin van de watering van Greveninge en aldaar in twee items]


Not Schansman

 • 21.2.1798:
  Isaac Nortier en zijn vrouw Maria Bellink verkopen aan Abraham de Pree won in de Polder Bewestereede, commune Heille... een hofstedeken... zoals het aan de comp is competerende uit de boedel vd tweede comparantes wijlens vader Johannes Bellink, staande te St Anne op 3 gem 88 roeden land in het 22e begin van de watering van Greveninge aankomende de kerk van St Anne, in pacht voor 60 jaar, ingegaan half maart 1788... abouterende het voorschr hofstedeken ten oosten tegen s heerenstrate, ten zuijden jegens het land van Johannes Bellink en ten westen en noorden jegens de hofstede van Johannes Antheunis Voskamp...
 • daarmee gaat in pacht oa de weijde groot circa 6 gem, alsmede 3 gem zaaijland en circa 6 gem brake

Not Hennequin

 • 20.4.1804:
  Abraham du Prez en zijn vrouw Adriana Bultink verklaren schuldig te zijn aan Daniel Aartsen en zijn vrouw Janneke Trooij te Heille 1130 francs... onderpand een hofstedeke te St Anne met 1 ha 45 are 69 ca, of 3 gem 88 roeden in het 22e begin van Greveninge, aankomende de kerk van St Anne, abouterende oost den weg, zuid het land van Johannes Belling, west en noord de hofstede van Johannes Voskamp, de twee eerste comparanten competerende bij koope van Isaac Nortier en deszelfs huisvrouw Maria Belling, bij not Schansman dd 3 ventose VI


Not Hennequin

 • 27.3.1809:
  Abraham du Prez verkoopt aan Louis du Bois, dagloner te St Anne, een hofsteedje in het 22e begin van de watering v Greveninge, staande op 1 ha 45 are 69 ca, chijnsgrond van de kerk van St Anne... oost de weg, zuid het land van wijlen Jan Bellink, west en noord de hofstede en het land van Jan Theodore Voskamp...
 • de verkoper het goed toebehorend door koop van Isaac Nortier en huisvr Marie Bellink bij Schansman dd 3 ventose VI

Not Hennequin

 • 29.2.1812:
  Louis du Bois, dagloner te St Anne, verkoopt aan Jan Platschaart een hofstedeke in St Anne in het 22e begin van de watering van Greveninge op 1 ha 5 are 69 ca van de kerk van St Anne, uitgegeven als chijnsgrond aan wijlen Jan Bellink in 1788 voor 60 jaar, die aflopen 15 maart 1848... oost de weg, zuid het land van wijlen Jan Bellink, west en noord Jan Theodoor Voskamp.
 • Louis du Bois heeft het huis en erf indertijd gekocht van Abraham du Pree dd 7.3.1809 not Hennequin


Not Hennequin

 • 1.5.1823:
  Jannetje Clicquenoij wed van Johannes Platschaert, landbouweres te St Anne, verkoopt aan Innocentius Hinneman, landman te Knokke, een arbeidershofstedeke in St Anne gelegen op 5 bunder 45 roeden 69 ellen hofplein, moeshof en weide, aankomende de kerk te St Anne in het 22e begin van Greveninge palende oost tegen den weg, zuid tegen Pieter Crince, west en noord tegen het land van de hofstede van Johannes Theodorus Voskamp.
 • Welke grond in 1788 aan wijlen Johannes Bellinck, destijds eigenaar van het voorschr hofstedeke door de kerk in pacht is gegeven voor zestig jaren...
 • Competerende de verkoopers voor de helft volgens het huw contract tusschen haar en haar man aangegaan dd 23.2.1807 voor not Hennequin...


Not Hennequin

 • 11.3.1828:
  Bernard de Vriend, werkman te Lapschure, Joachim van de Moere, werkman mede aldaar, en Johannes Timmerman werkman te Heille, verkopen aan Innocentius Hinneman drie zestiende deelen van een hofstedeke door den kooper bewoond wordende... op de grond van de kerk aan de westzijde van den weg palende zuid tegen het land behoorende bij de hofstede van Pieter Crince en noord tegen de hofstede van Johannes Theodorus Voskamp...


Not Hennequin

 • 21.10.1834:
  Innocentius Hinneman en huisvr Theresia Calant geven Petrus Josephus Pilaet, roomsch katoliek pastor te Sluis, een jaarlijkse rente van 80 gulden... onderpand de helft van een arbeidershofstedeke, perceel A 2 in het 22e begin van Greveninge, west de weg, zuid de hofstede van Pieter de Bruijne Pieterszoon en noord de hofstede van de erven Johannes Theodorus Voskamp... door de eerste comparant gekocht van Janneke Clicquennois wed Johannes Platschaert dd 1.5.1823.


Not Schout

 • 27.7.1846:
  Petrus Josephus Ferdinandus Somers koopman te Temsche verkoopt aan Andries Tilleman smid te Sluis, een jaarlijkse rente van 80 gulden door Innocentius Hinneman en zijn vrouw Theresia Calant, beide wonende te Sint Anna ter Muiden, ten behoeve van wijlen de heer Petrus Josephus Pilaet, in leven rk pastoor, ... over een kapitaal van 1600 gulden... onderpand eerst de helft van een arbeidershofstedeken, bestaande in woonhuis, schuur etc gelegen in het 22e begin van Greveninge, west den weg, zuid de hofstede van Pieter de Bruijne Pieterszoon, en noord de hofstede vd de erfgenamen van Johannes Theodorus Voskamp... perceel A 2, huis en erf;

Not Schout

 • 7.8.1848:
  Jacobus Bookelaar, winkelier, Jannis de Die senior landman en Johannes Jacobus vd Putte molenaar, allen te St Anne, verpachten aan Innocentius Hinneman landbouwgrond te St Anne en Westcapelle, het deel in St Anne bekend als A 1, boomgaard, A 2, erf, (waarop des pachters gebouwen staan) en A 3, tuin...
Nederherenweg 7 (c) s.jpg


Blijkbaar heeft Johannes Voskamp toen hij de hofstede in 1868 kocht het een en ander verbouwd, te zien aan deze gevelsteen aan de straatkant.

Not Schout

 • 11.2.1868:
  Franciscus Jacobus Hinneman verkoopt aan Johannes Voskamp lantman wonende Westcapelle... de gebouwen van een hofstedeken op 93 roeden 90 ellen erf, tuin en boomgaard te St Anne in het 22e begin van de watering van Greveninge nrs A 1, 2 en 3.
 • Behorende het onroerend goed aan de verkoper voor de helft als eenige erfgenaam van zijn moeder Izabella Klara Goudelooze, eerste huisvr van zijn vader Innocentius Hinneman; voor 3/16e delen bij erfenis van zijn vader en voor de overige 5/16e delen bij erfenis van Theresia Callant...
 • Hebbende genoemde Innocentius Hinneman primitivelijk den eigendom verkregen bij koop tijdens zijn 1e huwelijk van Jannetje Clicquennoi wed van Johannes Platschart, toen huisvr van Abraham Porreij dd 1.5.1823 voor not Hennequin... de 3/16e delen die door het overlijden van zijn tweede vrouw Johanna Francisca de Vriend op hare erfgenamen waren overgegaan, weder heeft ingekocht vóór zijn laatste huwelijk van Bernard de Vriend, Joachim vd Moere en Johannes Timmerman dd 11.3.1828 voor Hennequin.

Not Schout

 • 3.9.1869:
  Johannes Voskamp landman te Westcapelle, verkoopt aan Jannis de Bruijne Brevet

een hofstedeken te St Anne op 93 roeden 90 ellen erf, tuin en boomgaard zijnde pachtgrond van de Herv Gem te St Anne, in het 22e begin van Greveninge, vroeger bekend als A 1, 2, en 3 en thans onder de nummers:

 • A 393 tuin, 12 roeden 80 ellen
 • A 394 huis, schuur en erf, 29 roeden 50 ellen
 • A 395 boomgaard, 53 roeden.
 • Behorende de goederen aan verkoper bij koop van Franciscus Jacobus Hinneman dd 11.2.1868 voor not Schout... na welken koop hij de toenmalige in slechten toestand verkeerende gebouwen grootendeels heeft doen afbreken en vernieuwen


Hofsteden Sluis

 • Brixuspolder nr 6:
  Vlakbij de grens in Sint-Anna ter Muiden bevinden zich twee kleinere boerderijen, reeds lang bewoond door dezelfde families. Vlak aan de grens in noordelijke richting is de hoeve van de familie Brevet. Jan Brevet werd omstreeks 1840 geboren en huwde in 1863 met Catharina Voskamp. Ze werden opgevolgd door de zoon Izaak Brevet, geboren in 1865, die in 1887 huwde met Jannetje Brevet, geboren in 1867, uit Retranchement. Na hen hebben twee zoons dit bedrijf voortgezet, namelijk Pieter Jannis Brevet, geboren in 1889, die ongetrouwd bleef, en Jan Brevet, geboren in 1900, die in 1926 huwde met Adriana Adriaansen. Dit echtpaar bleef kinderloos.


Not James

 • 27.2.1907:
  De kervoogdij van St Anne verhuurt aan Izaak Brevet landbouwer te St Anne een partij erf, tuin en boomgaard - zonder de daarop staande gebouwen - gelegen in St Anne en in Westcapelle, G 393, tuin 12 aren 80 ca, G 394, huis en erf 29 aren 50 ca (waarop de gebouwen van de huurder staan en G 395 boomgaard en in Westcapelle C 32, boomgaard groot 49 aren 10 ca.