Nederherenweg 3

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Nederherenweg 3 is een huis aan de Nederherenweg te Sint Anna ter Muiden in het 22e begin van de Watering van Greveninge. Het ligt op perceel A 6.

 • Van circa 1500 tot 1834 was het een hofstede met onveranderlijk omtrent 5 gemet land, de percelen A 4, A 5, A 6, A 7 en A 8.


SintAnne Nederherenweg3.jpg


Ligging

27 december 1741:

 • agter de kerke deser stede in den grooten kerkhoek
 • abouterende volgens opgave van den comparant noortoost tegen den nederenheerenweg,
 • zuijtoost tegen het voorn straetje loopende lanxt het kerkhof tot aen den paelsteen,
 • west het lant van messrs Maerten en Pieter van de Kerkhoven
 • en noortwest t lant van de kerke deser stede

5 mei 1790:

 • gelegen agter de kerke dezer stede in den groten Kerkhoek,
 • abouterende noordoost jegens den nederen Heerenweg
 • zuijtoost jegens het straatje langs het kerkhof tot jegens den Paalsteen,
 • west het land van de erven van Jacobus van den Ameele sr,
 • en noordwest het land van de kerk deser stede

Eigenaren

 • Voor 1741: Jan Francois Hennequin X Johanna Couwe, Mattheus de Bruinne X Janna Bellink
 • Tot 19 oktober 1741: Pieter Bellinck, schepen X Elisabeth de Vulder (wed. Pieternella Adams)
 • Vanaf 19 oktober 1741: Pieter le Roij.
 • Tot 26 maart 1790: Susanna Dames, wed. Pieter le Roy
 • Vanaf 26 maart 1790: Johannis Bellinck junior

Vermeldingen

A 4, A 5, A 6, A 7 en, A 8


[1668] Gilles Kerrebroek, 5 gemet 291 roeden


[1728] nr 50, Pieter Bellingh, 6 gemet 151 roeden


[1832] Pieter Crinse, landmeter

 • A 4 (boomgaard), 10 are
 • A 5 (tuin), 13 are 10 ca
 • A 6 (huis en erf), 21 are
 • A 7 (weiland), 1 ha 4 are 20 ca
 • A 8 (boomgaard), 1 ha 9 are 20 ca


[2012] percelen 312, 313, 314 (= ongeveer A 6), 327 en 328 (deel van A 4 en A 5, nu Nederherenweg 5) en 329 deels


A 10, 7, 8.JPGRAZVL 487

weesboek 1507 fo 24

 • Tgoed van Corneilken ende Tanneken kinderen van Pieter f Cornelis f Jacops Kemps die hy hadde by Jaquemine fa Anths Janssen de Muelnaer van svaders doot.
 • Jan de joncheer Muelnare ende Willem Janssen Ysebout brochten ter regystre de some van 20 schell rustende onder der kinderen moeder by uutcope... voort 4 lynen lands ligghende binnen de ambocht van Oostkerck ende binnen der schependomme van der Muden noord vanden kercmuere ghemeene ende onverdeelt in 5 gem 1 line met Clays Janssen Beils.

RAZVL 487

weesboek fo 28

 • Overgebrocht den vij Jan Hendricx ende Willem Janssen Lambrecht den 25e dach in septembre 1519 present Jacob Janssen Tomaes, Michiel Gijssbrecht, Claes Beil ende Jacob Kelar?

deese naervolgende partien toebehoorende anneken ende gheleijnken Claes Beils kinderen die hy hadde by Tanneken de dochtere van Jan Wouterssen Beist. [...] item de tweedelling van zes dellen 5 gem 1 lijne landts ende es de hoefstede daer Claes Beil up woent metten huussen daer up staende.

Omm 1577

[marge] ontbladere Jooris Lambouwens

 • Jan Lombaert over Claeijs filius Jans Beilz ende librij Pieter filius Cornelis Kempe ande zuutsijde daeran metter hofstede ten noortoosthoucke daer Jooris Lamboudins op wuent metter zuutsijde anden Meulenwegh jeghens het kerckhof streckende met beeden henden als vooren,

5 gem 1 lijne 48 roeden

Omm 1601

[marge] ... [ni] Karrebrouck.

 • Nu Iman Imans: bij coope van mr. Jaecques de Put bij coope over Jan Lombaert comende van Claes Bevrij [*Beil] ende liberi Pr Kemps aende zuijtsijde daeraen de hoffstede metten bogaert daer de wed van Jacobus Loijs op woont ende is een stuck str met beeden eijnden als vooren, 3 gem 97 roeden

[samen met] ... [ni] Karrebrouck Deselve over deselve comende van deselve aende zuijtsijde daeraen een stuck str mette zuijtzijde aende Meulenwegh jegens t kerckoff metten oosteijnde aenden voorschr Heerewegh, 2 gem 62 roeden

RAZVL 472

 • 21 april 1651:
  comp Laurens Ymansen ingesetene deser stede zich sterck makende over Maeijken Loones sijne huisvr die hebben verkocht aen Pieter van Pamel ende Pieter Imansen een partije van weijen ende saeylande onder de hofstede eertijts gebruikt bij bailliu Geerloff Buyteman alsmede sijn gedeelte in al sulcke landen als hem vercooper ende cedent sijn competerende en gesuccedeert bij den overlijden van vader ende moeder, broeder ende susters, specialijk de successie van sijn suster Maijken Imansen, waer de voors landen souden mogen gelegen wesen op de voors schependomme van St Anne als de parochie van Westcappelle...


RAZVL 472

 • 2 sept 1655 [lees: 1654]:
  comp Laurens Ymans die transporteert aan Ferdinande de Bacquere de somme van 56 ponden vlms strekkende tot laste van Pieter van Pamel ende Pieter Ymansen spruytende over coop ende leveringe van ontrent 4 lijnen lants gelegen binnen de schependomme Muiden als elders daer aff de voors Laurens Ymans, de voors van Pamel ende Pr: Ymans in erve gedaen heeft in maerte offe daarontrent... Pr van Pamel en Pieter Ymans hebben wett verband gevestigd tot betaling van de voors somme van 56 ponden vlms...


A 7.jpg

RAZVL 472

 • jan 1655:
  comp Pieter Ymansen bekent schuldig te zijn aan Adriaen Adriaenssen mr timmerman tot Sluijs 400 carolusguldens van gelevert hout... onderpand een seker hofstede met 13 gem lants gelegen alhier op St Anne ende is d'hofstede daer voor desen bailliu Geerlof Buyteman op woonde ons wel bekent ende dit voor tgene de compt pro parte daer in is competerende...


RAZVL 472

 • 23 feb 1656:
  comp Pieter Imansen, Pieter de Vos ende Pieter van Pamele causa uxoris Cornelia Ymansen [de kinderen en aangehuwde kinderen van Iman Imansen en Susanna Brant, die hertrouwde met Geerlof Buyteman] ter saecke naers: bij haere resprective huisvr: geautoriseert, die verklaarden nog schuldig te zijn aan Adriaen Adriaenssen mr timmerman te Sluijs... Pieter Imansen de somme van 200 carolieguldens, Pieter de Vos ook 200 gulden en Pieter van Pamele 300 gulden...

onderpand een huijs, schuijre ende 12 gem lant haerlieden gesamentlick competerende sijnde de hofstede daer haerlieder schoenvader de bailliu Buyteman op gewoont heeft...

RAZVL 472

28 april 1657

 • comp Pieter de Vos lantman wonende op St Anne ten Vrijen ende Hester Ymans filia Yman geprocureert bij Susanna Brant ... verkopen aan Pieter van Pamele gehuwd met Cornelia Ymansen de voorn: Hesters suster gronden die compt: competeren als erfenis van Iman Imansen en Susanna Brant alsmede bij de versterfenisse van Christina Ymanssen de voorn: Hester Ymansen geheele ende Mayke Imants haer halve suster ... de gronden liggende St Anne ten Vrijen en deels in de prochie Westcappele...

RAZVL 472

31 october 1657

 • comp Pieter Ymanssen en sijn huisvr Jacomijntje Cappoens verkopen aan Adriaen Adriaenssen de jonge de gerechte helft van de hofstede daer de baliu Buyteman op heeft gewoont noort van de kercke met alle geteygen lant daernevens gaende

ende het andere lant het gene den compt: daer buijten is competerende ontrent 11 a 12 gem onbegrepen tsamen te weten de helft van de wederhelft competeert Pieter van Pamele bekennende van den coopschat al wel voldaen te sijn... Pr van Pamele pachter van voors landen ende hofstede...

RAZVL 473

20 sept 1669

 • comp Thomas Mattheeusse als machtig bij procuratie van de impetran(?) van het sterfhuijs van Adriaen Adriaenssen verkoopt aan Gilles Kerrebrouck bij overlatinge van dhr Mailliart van den Bussche ten desen absent over wien Willem van Noort ten desen present den voor gifte is accepterende van een hofstede bestaende in een huijs, schuijre, bacquete, duijvekooije met een schoon plaisant en hoff, een somerhuijs... met 13 gem 229 roeden lande bestaende soo in boomgaert, weijland als saeijlandt daervan eerst is liggende binnen het schependomme van der Muiden 12 gem 111 roeden;

item ten Vrijen tot Sluijs 118 roeden ende voorts ten Vrijen tot Brugge onder de Vaert Cantelmo 1 gem landt... alles volgens de belegeringe gemaect door lantmeter Anthonij Messiaens sijnde de gemelde hofstede ende landen door den voornoemde Mattheeus publijckelijk vercocht op den 27 november 1668...

RAZVL 473

14 december 1696

 • comp Gijdeon Nemegeer burgemr der stat Sluijs gemachtigd door Petronella van Kerrebroek huisvr van Bartholomeus de Laeter ... ende Petronella [lees: Sarra] van Kerrebroek wed van Capteijn Huijbertus Coomans beijde woonende tot Middelburg in Seelant t samen kinderen en erfgenamen van Gilles van Kerrebroek... verkopen aan Bartholomeus Bellijnck een hofstede bestaende in huijs, schuijre, backqueete, duivekooij met een hoff en breeder plantagie ende cotteragie staende ende gelegen op St Anne ende jegenwoordig bewoont wert bij Jan van Hecke met 12 gem 111 roeden lants sijnde soo weije als saeijlant ende boomgart gecant ende geabout volgens de belegering daer off gemaect door den gesworen lantmeter Anthonij Messiaensens... voor de somme van 683﷓6﷓8 ponden vlms... vrij behalve een rente van 4 ponden vlms ‘s jaers aen de kercke der stat Sluijs gaende uit 5 gem 20 roeden, mitsgaders noch een rente van 5 schell 1 groote jaerlicx aen de kercke van St Anne...

RAZVL 478

fo 151 21.5.1721

 • comp Jan Francois Hennequin schepen deser stede in huw hebbende Johanna Cauwe te vooren wed van Bartholomeus Bellinck mitsgaders deselve Johanna Cauwe ter zaecke naers: bij deselve haeren man geautoriseert, eerstel: zoo voor hun zelven als over hunne weesen gerechtigt in de naars: hofstede, plantage en landerien voor de eene helft,
 • voorts nogh deselve Jan Francois Hennequin en zijne huisvr Johanna Cauwe over hunne weesen, mitsgaders Mattheus de Bruijne als in huw zijnde geweest met wt Janna Bellinck die dochter was van de voors Bartholomeus Bellinck in voorigen huw geprocureert met Johanna Pauwels, zoo voor zijn zelven, als voor zijn minderj kinderen, te samen, benevens Pieter Bellinck, broeder van de voorn Janna Bellinck (cooper van dese hofstede en landen) in tgene naerschr geregtigt voor een vierde part, competerende de gemelden cooper Pieter Bellinck over zijne moederlijcke successie het resterende een vierde part.

De voors Jan Francois Hennequin en Mattheeus de Bruijne voor zoo veel hunne respectieve weezen aangaat geautoriseert... hebben verkocht op 12 december 1720 ten huijse en herberge van Joris de Mil aan Pieter Bellinck, woonende alhier, een hofstede etc met den boomgaert, hoff, plantage etc gelegen agter de kerke deser stede in de grooten kerkhoeck nu laest bewoont bij den eersten comparant Jan Frans: Hennequin met eerst 12 gem 111 roeden, zoo boomgaert, weije als zaeijlant waervan de kanten en abouten zijn gedesigneert bij lantmeter Anthonij Messiaens... de gemelde hofstede en landen hebbende gecompeteert aan meergem Bartholomeus Bellinck, die tselve bij coope had van de kinderen en erfgen van Gillis van Kerrebroeck dd 14 dec 1696.

 • Voorts nogh 1 gem 32 r zaeijlant, deel van meerder partije, gelegen mede in den grooten kerkhoeck,

de eene helft van 166 roeden onder dese schependomme van Muijden, ende de wederhelft op keijzersbodem; de voors 1 gem 32 r gecomen uijt den hoofde van de hiervoor gem: Johanna Pauwels, die tselve ten deel was gevallen bij het overlijden van haar vader Johannes Pauwels. Ende eijndelings nogh 1 gem lant onder parochie van Westcappelle, mede keijsersbodem, den overl Bartholomeus Bellinck hebbende gecompeteert bij coope van de hiervoor gemelde kinderen en erfgen Gillis van Kerrebroeck... tsamen 14 gem 143 roeden namentlijk op statenboden 12 gem 277 roeden benevens het gebouw en plantage en 1 gem 166 roeden op keijsers bodem. Zijnde dese coop geschiet voor 56 ponden vlms per gemet...

RAZVL 478

fo 157 18.7.1721

 • comp Pieter Bellink met zijn huisvr Pieternella Adams beijde woonende alhier, verklaren schuldig te wesen aen Pieter Hernij d'oude, out burgemr nu schepen 350 ponden vlms tegen 5 procent...

onderpant een hofstede staende en gelegen agter de kerke deser stede in de grooten kerkhoeck, nu laest bewoont geweest bij Jan Frans: Hennequin etc [zie acte dd 21.5.1721]

RAZVL 479

fo 129 27.12.1741

 • comp Pieter Bellinck schepen deser stede, althans in huw met Elisabeth de Vulder, en bevorens in huw geweest met Pieternella Adams, declarerende dat mits ter weeskamer alhier gebleken is dat de vier kinderen van sijn gemelte eerste vrouw voor moederlijke successie niets sijn competerende, diensvolgens besitter in baten en lasten gebleven is ten gemeenen boedel en goederen van hem en sijn meergem eerste vrouw, ende dat sijn jegenwoordige tweede vrouw aen het nabeschreven verkogte geen proprieteit is hebbende, welke compt: verklaarde op 19 oct 1741 verkogt te hebben aan Pieter le Roij, borger deser stede, een hofstede met ontrent 5 gem lants daar de hofstede op staat, bestaande in boomgaard, hoff, weije, plantagie... immers zoo als deselve jegenwoordig bij den compt: wort bewoont en gebruict, gereserveert de grote schuyre en wagenkot daaraen staende agter de hofstede, mitsgaders ook het straetje lopende lanxt het kerkhoff na agter de kerke alhier. De hofstede en 5 gem lant gestaen en gelegen agter de kerke deser stede in den grooten kerkhoek, abouterende volgens opgave van den comparant noortoost tegen de Nederenheereweg, zuytoost tegen het voorn: straetje loopende lanxt het kerkhof tot aen den paalsteen, west het lant van Mattheus Maertens en Pieter van de Kerkhove, en noortwest het lant van de kerke deser stede... het verkogte belast met een rente van 5 schell vlms sjaers aen de kerke en armen alhier,.

Competerende de compt: voors hofstede en lant bij koope onder en met meerder partien van landen, staande huw met sijn voorn eerste vrouw gedaen, van Jan Francois Hennequin, als in huw geweest met Johanna Couwe, bevorens wed van Bartholomeus Bellinck voor deene helft; item van voors Jan Francois Hennequin en Johanna Couwe over hunne weesen mitsgaders van Mattheus de Bruijne als in huw geweest met Janna Bellinck, dogter van voorn Batholomeus Bellinck in vorigen huw geproc: met Johanna Pauwels, zoo voor sijn selven als voor zijn minderj kinderen te samen, benevens de compt:, broeder van voorn Jannis Bellinck voor een vierde part, en den compt:over sijn moederlijke successie voor het resterende een vierde part dd 21 meij 1721. Is deze koop geschiet voor 491 ponden 6 schell 8 groten vlms den hoop.

RAZVL 479

fo 135 27.12.1741

 • comp Pieter Bellinck, schepen deser stede, althans in huw met Elisabeth de Vulder, en bevorens in huw geweest met Pieternella Adams... verkoopt aan Pieter le Roij eerst een straetje groot 130 roeden lant loopende van de Nederenheereweg lanxt het kerkhof tot aen de paalsteen en de weije van de hofstede van de comparant... en voorts nogh aan het selve straetje 7 roeden lants op statebodem sijnde deel van 1 gem 32 roeden lants, waervan de rest legt op keijsersbodem.
 • Competerende den compt: het verkogte bij koope onder en met meerder partien van landen, staande huw met zijn eerste vrouw gedaan van Jan Francois Hennequin als in huw met Janna Couwe bevorens wed van Bartholomeus Bellinck etc [zie acte fo 129]

Koop is geschiet voor 45 ponden vlms den hoop.

RAZVL 480

fo 54v 23.10.1765

 • comp Johannes Bellinck landman te deser stede en zijn huisvr Martha Croquette;

Andries Billiau s Heeren dienaar alhier en zijn vrouw Christina Bellink hebben verkogt als kinderen en erfgenamen van haar overleden vader de oudschepen Pieter Bellink 535 roeden lands, daar onder een straatie of uitweg waarvan de naarschreven acceptante is genietende van de parochie St Anna ter Muijden tot 4 guldens sjaers gelegen agter de kerk deser stede, van t zuiden het land van de thesaurier Jacobus vd Ameele, van oosten tland van den eersten comparant Johannes Bellink, van noorden tland van de wed Valentijn Schelleman komende met het westen of zuidwesten met het straatje jegens het kerkhof en van welke 535 roeden maar is leggende ten desen schependomme salvo justo 250 roeden... aan Isabella Oonoff wed wt schepen Johannes Lamens... voor 48 ponden vlms den hoop contant


Drinkput A 7.JPG

RAZVL 480

fo 103 9.7.1776

 • Jacobus le Roij meerderj jongman verkoopt aan zijn broeder Pieter le Roij schepen deser stede:

eerstelijk eene hofstede met ontrent 5 gemeten lands daar de hofstede op staat bestaande in boomgaard hof weije... immers zoo als deselve bij den comparant jegenwoordig wert bewoont en gebruikt... gelegen achter de kerke deser stede in den grooten kerkhoeck abouterende noortoost tegens den Nederenheerenwegh, zuitoost jegens het hierna te noemen straatje lopende langs het kerkhoff tot jegens den paalsteen, west het land van Jacobus vd Ameele sr, en noortwest het land van de kerke deser stede, ... belast met eene kerke en armen rente van 5 schell...

 • Item in de numbre van 535 roeden lands daaronder een straatje off uitwegh waarvoor den naerschr acceptant is genietende van de parochie St. Anna ter Muijden tot vier guldens sjaars almede gelegen achter de kerke, vant zuiden tland van de thesaurier Jacobus van den Amele, van oosten het land van Johannes Bellink, van noorden het land van de weese Josias Mighielsen comende met het west of zuijtwesten met het straatje jegens het kerkhoff, van welke 535 roeden is leggende ten desen schependomme 250 roeden.

En welken coop tsamen is geschiet voor 600 ponden vlms

RAZVL 480

5.5.1790

 • Susanna Dames [wed van Pieter Le Roij] heeft op 26 maart 1790 verkocht aan Johannis Bellink junior een hofstedeke bestaande in huijs, schuure en verdere edificien met ontrent 5 gem lands daar de hofstede, schuure etc op staande, bestaande in boomgaard, hoff, weije en plantagie... salvo justo agter de kerke in den groten kerkhoek

RAZVL 480

5.5.1790

 • Susanna Dames heeft op 26 maart 1790 verkocht aan Isaac Boudrij 535 roeden lands waarvan legt ten schependomme deser stede salvo justo 250 roeden en de overige 285 roeden op oostenrijksen bodem lande van den vrije te Brugge, leggende daar inne een straatje of uitweg waarvoor den koper en acceptant jaarlijks zal genieten van de parochie van St Anne ter Muijden tot 4 guldens, leggende de gemelde partije lands van 535 roeden agter de kerk deser stede

Not Hennequin

26.8.1802

 • Johannes Belling de jonge bekent schuldig te zijn aan Catharina vd Plassche , wed van Johannes Aartsen, woonachtig te Middelburg Bataafsche Republiek, 700 ponden vlms... onderpand een hofstedeke met ca 5 gemeten land daar de hofstede is op staande, bestaande in boomgaard, hof, weyde en plantagie, gelegen achter de kerk van St Anne, in den grooten kerkhoek, abouterende noord oost jegens den Neederen Heeren wegh, zuid oost jegens het straatje langs het kerkhof tot jegens den paalsteen, west het land van de kerke van St Anne, en noord west het land van de erven van Jacobus vd Ameele;
 • voorts nog 8 gem 2 lijnen 20 roeden in het 20e begin van Greveninge, deel van 12 gem 7 roeden lands, abouterende zuyd en west het land van de weduwe Johannes van Hecke, noord een uitweg, en oost het land van Joannes Onof...


Not Hennequin

 • 13.4.1809

Inventaris van de boedel van Jacomina Plasschaart, wed van Jan Bellink,[...] Onroerend goed: een hofstede met 2 ha 21 are 18 ca, noord en oost de weg, west het land van de kerk van St Anne, noord het land vd erven Jacobus vd Ameele, verkregen door wijlen Jan Bellink van Suzanna Dames wed Pieter le Roij dd 5.5.1790;

Not Hennequin

 • 22.6.1831:
  Inventaris van de boedel van wijlen Pieter Crince op verzoek van zijn wed Pieternella Voskamp tbv hun zoon Pieter (zegge) Johannes Voskamp...

Daaronder een hofstede... met 2 bunders 21 roeden 18 ellen zoo werf, moeshof, weide en zaailand, waar op de gebouwen zijn gesticht... aan de westzijde vd weg leidende naar de herberg het Vliegende Paard [d.i. de Greveningsedijk in het verlengde van de Nederherenweg], met de noordzijde tegen het kerkhof en mede met de westzijde tegen het land te vooren de erfgenamen Ameele, belast met een grondrente tbv de kerk van St Anne.

Not Hennequin

10.4.1834

 • Pieternella Voskamp wed Pieter Crince en voogdes over hun enig kind Johannes Voskamp Crince, met toeziend voogd Daniel Crince landbouwer te St Anne, verkopen bij opbod:

Eerste perceel: een hofstede met 11 bunders 14 roeden 10 ellen belast met een grondrente van 1,50 sjaars tbv de kerk van St Anne, bekend op den perceelsgewijze legger, als volgt:

 • A 4, 5, 6, 7, 8, 104, 178, 179, 180, 181 en B 26.

Zijnde de zes eerste nummers gelegen in de watering van Greveninge, de vier volgende in het eerste begin van de Robbemoreelpolder en het laatste nummer in de kleine Paspolder.

 • Welke hofstede en landen door wijlen Pieter Crince zijn gekocht van de erven Johannes Bellinck, van Pieter de Bruijne, van de erven Jozias Leijssenaar, van Jacobus Hernij en van Pieter Le Roij volgens acten voor mij dd 16.4.1810; 16.8.1813; 18.4.1814; 14.11.1815 en 19.2.1821. Dit perceel gekocht door Pieter de Bruijne burgemr te St Anne.

Not Hennequin

 • 7.3.1835:
  Pieter de Bruijne burgemr verkoopt aan zijn zoon Pieter de Bruijne, landman te St Anne, een hofstede met 15 bunders 30 roeden 80 ellen, de percelen A 4 tot en met 11, A 104, A 178 tot en met 181, A 228, B 26, en nog een aantal percelen onder Westcapelle...


Not Schout

 • 9.8.1850:
  Verdeling van de erfenis van Pieter de Bruijne en Janneke de Ligny onder de 3 overgebleven kinderen, Pieter, burgemr van St Anne, Jacobus (landbouwer te Westkapelle) en Cornelia, wonende te St Anne.
 • [...] 9 - Eene hofstede met 2 bunders 57 roeden 50 ellen erf, tuin, boomgaard en weiland... A 4, 5, 6, 7, 8.... verkregen bij koop oa van Pieternella Voskamp, wed van Pieter Crince bij publieke veiling 10.4.1834 voor Hennequin.
 • Dit deel gaat naar Pieter de Bruijne.


Not Koksma

 • 22.8.1879:
  Erfenis van Pieter de Bruijne. Een legaat van 1000 gulden voor Dina le Roij en een pluijme bed.
 • De erven laten de nalatenschap opmaken en verdelen. Die bestaat uit:
 • A Onroerende goederen oa
 • 2 - Een hofstede bestaande uit A 4, boomgaard, A 5 tuin, A 385 boomgaard, A 467 huis, erf en nevengebouwen, A 468 weiland, A 9 bouwland, A 11 dreef als weiland.
 • Nr 2 oa verkregen als erfenis van zijn vader Pieter de Bruijne de oude blijkens akte van verdeling voor not Schout dd 9.8.1850.
 • Verder effecten, schuldvorderingen etc.
 • Te verdelen opbrengst fl 127901,-
 • Johannes Jacobus de Bruijne krijgt de hofstede A 4, 5, 385, 467, 468, 9 en 11 en weiland A 10, en verder land te Westkapelle.


Hofsteden Sluis

Brixuspolder nr 7

 • Een klein boerenbedrijf. Gebouwd in Vlaamse trant. Alle gebouwen liggen in één lijn...

Op dit hof woonde eertijds Pieter de Bruyne, geboren in 1806... Hij huwde in 1839 met Anna van de Putte, een dochter van de molenaar van St Anne, Johannes vd Putte en Cathalijntje Luteyn... Na hem kwam de zoon Pieter de Bruyne, geboren in 1842 en overleden in 1930. Hij was in 1871 gehuwd met Sara de Muynk. Het echtpaar bleef kinderloos. In 1881 vertrokken ze van de boerderij en in hun plaats kwam Machiel Coolaard, een weduwnaar met een zoon en vier dochters uit Krabbendijke op Zuid-Beveland. Ze bleven er maar kort. Na Machiel Coolaard kwam in 1884 de oude familie terug in de persoon van de broer van Pieter de Bruyne, Johannes Jacobus de Bruyne, geboren in 1843 en gehuwd met Maria Versprille. Hij vertrok later an het hof en zijn zoon Izaakde Bruyne, geboren in 1887, gehuwd in 1920 met Jozina Leenhouts, geboren in 1888 te IJzendijke, volgde hem op. Dit echtpaar bleef hier lang wonen totdat in 1945 de nog ongetrouwde zoon Johan de Bruyne de boerderij van hen overnam.

Not James

 • 18.6.1906:
  [helft van A 4] Johannes Jacobus de Bruijne grondeigenaar te St Anne verkoopt aan Gustave Schlobach koopman te Brussel een perceel grond de noordelijke helft ter grootte van ca 5 aren van perceel G 4, naar het geheel groot 10 aren.
 • Welk goed met meer door de verkoper is verkregen bij acte van scheiding dd 22.8.1879 voor not Koksma.


Not James

 • 7.1.1910:
  Johannes Jacobus de Bruijne senior verkoopt aan de kerkvoogden van de herv kerk te St Anne een partij land te St Anne
 • nr G 5 als tuin groot 13 aren 10 ca;
 • G 385 als boomgaard groot 1 ha 8 are 80 ca;
 • G 467 als huis, erf, schuur en nevengebouwen groot 25 aren 70 ca;
 • en een gedeelte groot ca 2 aren 29 ca van nr G 528 naar het geheel groot 4 aren 50 ca, zijnde onder het te verkoopene niet begrepen eene strook van evengemeld perceel nr 528 gelegen ten zuiden van het perceel G 527 met eene breedte van 13 m langs den weg en ten geheelen diepte van ong 7 m van bedoeld perceel nr 528.
 • De gebouwen staande op perceel 467 verblijven aan den verkooper en zijn niet in den voorschreven verkoop begrepen.

Voorschreven goed is door de verkoper verkregen door een acte van scheiding dd 22.8.1879 voor not Koksma.

 • De kerk kan vrij beschikken over de grond zodra de huur aan Johannes Jacobus de Bruijne junior is afgelopen. De kerkvoogdij krijgt het eerste recht van koop van de gebouwen.


Not James

 • 12.1.1910:
  De kerkvoogdij verhuurt de op 7.1.1910 aangekochte onroerende goederen aan Johannes Jacobus de Bruijne junior voor 30 jaar.


Kennisgevingen Sluis

 • 6 december 2006: Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland de wijziging van het bestemmingsplan "Beschermd dorpsgezicht Sint Anna ter Muiden", ter plaatse van Nederherenweg 3 van "Schuur" naar "Woondoeleinden" bij besluit van 21 november 2006 heeft goedgekeurd. De wijziging is door ons college vastgesteld op 12 september 2006.

Bronnen