Antheunis de Ceuninck huis

Uit Sint Anna ter Muiden
(Doorverwezen vanaf Michiel van den Broucke huis)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Antheunis de Ceuninck huis lag in Sint Anna ter Muiden op de locatie van de latere percelen A 48 en A 49. Op deze grond stond ook Huijbrecht Janssen huis.

Ligging

Kaart van 1728 met Erven Hernij

<googlemap lat="51.314245" lon="3.365024" type="satellite" zoom="18" height="300"> 51.314071, 3.365121, Michiel van den Broucke huis </googlemap>

10 maart 1649:

24 augustus 1662:

 • seker huijs schuijre en stallinge met sijn eygen erve
 • met de boomen ende de helft van de hage...
 • thuijs ende erve van Thomas Kuine aende oostzijde
 • aende westzijde de hoochstrate
 • aende zuijtsijde thuijs ende erve van Jan Verlinde
 • ende aende noortsijde deselve Antwerpstrate

27 april 1667:

15 mei 1686:

12 april 1715:

 • een huijs bestaende in keuken, kelder... met een gevalle schuere, mitsgaders erve...
 • gelegen op de hoek van voren tegen de Hoogstrate,
 • en van ter sijden tegen de Antwerpstrate,
 • west van vooren tegen gem: Hoogstrate,
 • noort de voors Antwerpstrate,
 • oost het huis en erve van Jaque de Bruine
 • en suijd het huijs en erve van Pieter de Bruijne...

8 februari 1764:

 • op den hoek van vooren jegens de Hoogstraat en van ter sijden jegens de Antwerpstrate,
 • west van voren jegens de gemelde Hoogstrate,
 • noort de voorschr Antwerpstrate,
 • oost het huijs en erve van den borgemr Jacobus de Ridder
 • en zuijt het huis en erve van Johannes de Nut

11 februari 1767:

 • een huis met [ni] roeden erve
 • op de hoek van voren jegens de Hoogstrate,
 • en van terzijde jegens de Antwerpstrate,
 • west van voren jegens de gem:Hoogstrate
 • en noort de voors: Antwerpstrate,
 • oost het huijs en erve van Jannes Naeijeen
 • zuid het huis en erve van Isabella Oonoff wed de schepen Johannes Lamens...

Bewoners

 • Voor 10 maart 1649: Philips Caluwaert.

Eigenaren

 • Tot 10 maart 1649: Erfgenamen Antheunis de Ceuninck.
 • Vanaf 10 maart 1649: Pieter Mortier.
 • Tot 24 augustus 1662: Cathelijnken van den Broucke wees van Michiel vd Broucke en Janneke Vereke, Jacquemijnken wees van Michiel vd Broucke en Jorynken Gooyens
 • Vanaf 24 augustus 1662: Jorynke Goyens
 • Tot 27 april 1667: Boudewijn Scheers en Jacquemijnken van de Broucke, kinderen van Jorijnken Goijens.
 • Vanaf 27 april 1667: Claes Leupe.
 • Tot 15 mei 1686: Maeijken de Kaesteker wed. Claes Leupe
 • Vanaf 15 mei 1686: Wezen Francois Coolen.
 • Tot 12 april 1715: Erfgenamen Guilliame cools, zoon van Pieternella van Uxeem en Francois Cools.
 • Vanaf 12 april 1715: Pieter Hernij d'oude, oud burgemeester en schepen deser stede.
 • 1728: Erven Hernij.
 • Tot 8 februari 1764: Pieter Hernij oud burgemr en schepen deser stede
 • Vanaf 8 februari 1764: Jacob van Peteghem
 • Tot 11 februari 1767: Jacob van Petegem
 • Vanaf 11 februari 1767: Andries Borgoo
 • Tot 27 april 1771: Andries Borgo X Francijna van Paris
 • Vanaf 27 april 1771: Pieter du Burck
 • Tot 27 december 1777: Pieter du Burck.
 • Vanaf 27 december 1777: Johannes Baptiste Francoijs Naeije.

Vermeldingen

RAZVL 471

 • Cheyns brief voor Pieter de Cueninck voor een parthieken landts voor 18 gr sjaers

Comp Pieter de Cueninck ons vertooghende hoe dat de zelve stede hadde een cleen plaetsken landts groot 70 roeden langhen tyt omblaet by eenen Joos de Vildere ende daernaer by zyne weduwe ligghende zuudoost van der kercke ant oosthende vant landt vanden zelven Pr: de Anworpstrate ande noordtzyde de grevelynschendyck ande zuudtzyde ande zuudthedende? wesende een drie houcksteen streken langhen tyt ontblaet gheweest hebbende by eenen Joos de Vildere ende zyne weduwe welck nu vueghelwee [onbewerkt] licht ende tot gheenen proffyte verzouckende dat men hem tzelve plaetsken zoude willen overlaten in erfelicken cheijnse ome dat ant zyne te applicqineren ende tsamen te bevreiden... geven het plaetsken landts in cheyns voor 18 penningen vlms tot behouve van de zelve stede... 10 sprockle 1568 [lees 1569]

GAS 459

 • 1571:
  Pieter de Cueninck heift in ervel cheinse vande stede vander Muude een partyken landts wylent bij Joos de Vyldere ende zijne weese langhe ghebruuct voor xviij gr ervel: gt xxij mieten

Omm 1577

 • Buuten de waterijnghe, 6e begin:
  Dit beghint zuutoost daerbij ande oostsijde van der hoochstraete tusschen de Antwerpsche strate an de noortzijde den dijck van Grevenijnghe ende den Oostdijck beede ande zuutoostsijde ende es een gheere opt noortoosthende driehoucke, ende es t beloop daer de wedue van Jan Baert, Pieter de Vijlder ende meer andere in wuenen, van westen in,
 • [marge] ontbladere Anths: filius Pieter de Cueninck:
  Pieter de Cueninck bij coope over de kinderen van Jacob filius Cornelis uut borsele commende wijlent bij cheinse vander kercke van der mude, eenen bogaert ande oostsijde verhaeckende bijt zuuthende oostwaert tot aen sijn selfs lant, mette westsijde ande hoochstraete 26 voeten uutghesleghen, ende metten suuthende anden dijck van Grevenijnghe ende anden stepsteendijck, met een huijs hier op staende daer vidua Omaer de Witte wuendt,
 • 2 lijne 16 roeden

RAZvl 472

 • 10 maart 1649: comp Matheus Ruyx in huw hebbende de wed van Antheunis de Ceuninck, Francois Dullaert ende Cathalijne de Coninck sijn huijsvrouwe, Jan de Bruijne in huwelijck met Francijntje de Keuninck, Pieter de Ceuninck, Jaques de Ceuninck ende Joos de Roo in huwelijck gehadt hebbende Maijken de Ceuninck als vader ende van sijn drije kinderen geprocureert bij de voornoemde Maijke
  allen te samen erfgenamen van de voorn Antheunis de Ceuninck, te weten de eerste comparant in sijne voorseijde qualiteit voor d’eene helft, ende de andere comparanten te samen voor d’andere helft [...] verkopen aan Pieter Mortier present sekere huijsinge met een schuijrke met erve van 58 roeden dat laetst bewoont ende gebruijct is geweest bij Philips Caluwaert staende ende gelegen op de houck van de Hoochstrate, ande oostsijde de erve van den voornoemde comparant, ande westsijde de hoochstrate streckende jegens de erve van de wed Marten Maertense, dat met de zuudeijnde; ende metten noorteijnde jegens de Andworpstrate...
 • 10 maart 1649: comp Pieter Mortier die bekent schuldig te zijn aan Matheus Rijs in huw met de wed van Antheunis de Ceuninck etc [zie hiervoor] de somme van 49 ponden voor de koop van een huis en erf liggende metten westsijde ande hoochstrate mette oostsijde aen tlandt van de acceptanten mette zuudsijde aen t land van de wed Marten Maertense ende metten noorteijnde ande Andworpstrate

RAZvl 473

 • 24 aug 1662: comp burgemr Jacob van der Ghote ende Pr: de Vos voogden van Cathelijnken van den Broucke wees van Michiel vd Broucke en Janneke Vereke en deselve burgemr vd Ghote en Marcus Goyens voogden van Jacquemijnken wees van Michiel vd Broucke en Jorynken Gooyens verklaren te hebben verkocht op 1 aug 1662 aan deselve Jorynke Goyens seker huijs schuijre en stallinge met sijn eygen erve met de boomen ende de helft van de hage... jegenwoordig bewoont wordende bij Pr: Verstrate gestaen binnen dese stede op de Antwerpstrate thuijs ende erve van Thomas Kuine aende oostzijde aende westzijde de hoochstrate aende zuijtsijde thuijs ende erve van Jan Verlinde ende aende noortsijde deselve Antwerpstrate...
 • 27 april 1667: 27 comp Baudewijn Scheers over hem selven en als voogt van Jacquemijnken van de Broucke sijne suster van halven bedde geprocureert bij Jorijnken Gooijens tsamen erfgenamen ten sterfhuise van t voorn Jorijnken... verkopen aen Claes Leupe een huijs met sijn eijgen erve aende Antwerpstrate, thuijs ende erve van Thomas Kuijne aende oostsijde, aende westsijde de Hoogstraete, den acceptant welbekent, gelijck hij tselve op den derde maertij 1667 ten stocke hier ter stede heeft gecocht, sijnde tselve den comparant benevens sijne suster aencomende uijt den sterfhuijse van sijne voorn moeder...
 • 15 meije 1686: comp Maeijken de Kaesteker laest wed van Claes Leupe de welcke verclaerde aen Joris Cauwe voocht van weesen van wt Francois Coolen te hebben veralieneert jegens een hofstede deselve weesen toebehoorende ende derhalven haer selven ontuijttende ende ontervende te geven halm ende wettel: gifte aen den selven Joris Cauwe ... een woonhuijs met schuijre ende stallijnge en eene rontsomme besloten erve binnen deser stede hebbende aen de noortsijde de Antworpstraete, aen de westsijde de Hoogstraete ende aende suijtsijde de erve van dhr burgemr Oseel, ende aende oostsijde d’erve van de weese wt Joos de Croocq...

RAZvl 478

 • fo 111, 12.4.1715:
  comp Alexander Boudrij als voogt over Jacobus Scholten weese van wt Dierk Scholten en Pieternella van Uxeem, erfgenaem voor d’ eene helft van wt Guilliame Cools, nagelaten soon van de voors Pieternella van Uxeem, in voorg. huw verwekt bij Francois Cools.
  En den eersamen Nicolaes de Can wonende onder St Anne Spaense bodem, in huw met Maria Cools, nagelaten dogter van wt Guilliame Cools, die cousin was van de voors Francois Cools, soo voor sig selfs als vervangende de verdere erfgenamen voor so veel nog eenige sich mogten opdoen, voor de andere helft... comparanten verkopen op 14 maert 1714 aan Pieter Hernij d’oude, out burgemr en schepen deser stede, een huijs bestaende in keuken, kelder... met een gevalle schuere, mitsgaders erve... gelegen op de hoek van voren tegen de Hoogstrate, en van ter sijden tegen de Antwerpstrate, west van vooren tegen gem: Hoogstrate, noort de voors Antwerpstrate, oost het huis en erve van Jaque de Bruine en suijd het huijs en erve van Pieter de Bruijne... het voorgem Guillaime Cools competerende bij versterf van sijn vader Francois Cools, sijnde de coop geschiet voor 50 ponden 9 schell 11 grote...

RAZvl 480

 • fo 44v, 8.2.1764:
  comp Pieter Hernij oud burgemr en schepen deser stede heeft verkogt aan Jacob van Peteghem een huijs schuijre etc met [ni] roeden erve staende op den hoek van vooren jegens de Hoogstraat en van ter sijden jegens de Antwerpstrate, west van voren jegens de gemelde Hoogstrate, noort de voorschr Antwerpstrate, oost het huijs en erve van den borgemr Jacobus de Ridder en zuijt het huis en erve van Johannes de Nut... voor 60 ponden vlms, 10 ponden contant de rest tegen 5 procent
 • fo 60, 11.2.1767:
  Jacob van Petegem verkoopt aan Andries Borgoo een huis met [ni] roeden erve op de hoek van voren jegens de Hoogstrate, en van terzijde jegens de Antwerpstrate, west van voren jegens de gem:Hoogstrate en noort de voors: Antwerpstrate, oost het huijs en erve van Jannes Naeijeen zuid het huis en erve van Isabella Oonoff wed de schepen Johannes Lamens... voor 60 ponden vlms waarvan 10 ponden vlms zijn voldaan contant...
 • fo 73, 27.4.1771:
  Francijna van Paris huisvr van Andries Borgo geassisteert van Adriaen Plasschaart hooftman te Westcappelle, welke Francijna van Paris als nog woonachtig binnen dese stad verclaarde als gemachtigde van haren man Andries Borgo thands woonende in den grooten Huijssenpolder lande van Axel... verkopen aan Pieter du Burck, mede alhier woonachtig, een huis schure etc met [ni] roeden lands... op den hoek van voren jegens de Hoogstraat en van ter zijde jegens de Antwerpstraat, west van voren jegens gemelde Hoogstrate en noort de voorsc Antwerpstrate, oost het huis en erve van Johannes Baptiste Francois Naeije en zuijt het huis en erve van Isabella Oonoff wed schepen Jannes Lamens, voor 75 ponden vlms contant...
  een verbant van 50 ponden vlms ten profijte van wt dhr Pieter Hernij gequiteert en geroijeert ten passeren desen... kerkerente van 1 schell 9 gr vlms...
 • fo 106, 1.2.1778:
  Leonard Ferleman balliu deser stad met verbantbrief ten laste van Pieter du Burck dd St Anne 7 mei 1777... die heeft verkocht op 27 dec 1777 aan Johannes Baptiste Francoijs Naeije... een huijs schuijre etc met 73 roeden erve... op de hoek van voren jegens de Hoogstraat en van terzijden jegens de Antwerpstraat, west van voren jegens de gemelde Hoogstraat en noort de voorschr Antwerpstraat, oost het huijs en erve van den acceptant en zuijt het huijs en erve van de burgemr Pieter le Roij... voor 60 ponden vlms... met een kerkerente van 1 schell 9 grooten

Not Hennequin

 • 22.3.1827:
  Maatje Lijbaard, wed van Johannes Naeije Johanneszoon, geen bedrijf hebbende, wonende te St Anne, verkoopt aan Johannes Paulus de Winter, schoenmaker te St Anne een woonhuis en het daartegen aangebouwd schuurtje op de hoek van de Antwerpsche straat, oost tegen de erve van Pieter de Bruijne, en met de westzijde tegen de oude weg.

De verkooper competerende voor de helft krachtens de gemeenschap van goederen en voor de wederhelft als volle erfgenaam van wijlen haar man, wie eigenaar van hetzelve huis is geworden bij successie van zijnen vader...

 • 4.4.1834:
  Johannes Paulus de Winter, schoenmaker, thans wonende Cadzand, verkoopt aan Eduardus Ludovicus Johannes Geeraards, werkman te Sluis, een woonhuis en het daartegen aangebouwde schuurtje op de hoek van de Antwerpsche straat palende met de oostzijde tegen de erve van Pieter de Bruijne en met de westzijde aan de weg, bekend als A 48 en 49.

De verkoper competerende bij koope van Maatje Lijbaart wed v Johannes Naeije voor mij dd 22.3.1827...

Not Schout

 • 14.7.1843:
  Eduardus Ludovicus Johannes Geeraerts verklaart schuldig te zijn aan vrouw Willemina Pieternella Ferleman wed van Jacob Vermaat... 360 gulden... onderpand zijn woonhuis met schuurtje te St Anne... A 48 en 49.
 • 14.12.1859:
  Inventaris van de boedel van Anna de Crane, oa een woonhuis te St Anne, A 49 op de hoek van de Antwerpsche straat...

Volgt de inboedel.

Bronnen