Matthijs Stoels land

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Matthijs Stoels land lag in Sint Anna ter Muiden op de locatie van de latere percelen A 94, A 95 en A 104.

Vermeldingen

RAZVL 472

 • 22.3.1645
  Jan en Jaques Stoels machtigen Lieven van Rentergem, Lieven Nimmegheer en Pieter Snix om te ontuijten etc 3 gem 1 lijne 22 ½ roeden landts over d’helft van 6 gem 2 lijnen 46 roeden landts gemeene en onverdeelt met Elijsabeth Looijsens wed van Anthonis fs Anthonis de Coninck ende hun kinderen ... welcke de wederhelft competeert liggende in de wateringe van Greveninge in 2 parcheelen naer t verclaaren van de nieuwe legere gemaeckt bij Franchois van Tortelboom gesworen landmeter van de vrijen...
  Nicolaes de Vos accepteert 3 gem 1 lijn 22 ½ roeden landts daervan de wed en kinderen van Anthonis de Koninck d’ander helft competeert...
  het eerste stuk ligt oost bij de kercke in t 23e begin van de voors wateringe 3 gem 3 roeden landt, ende was wijlent bogaert met een hofstede daer aen gestaen hebbende al tusschen de adere jegens het naervolgende parcheel ande oostzijde Jaques Hallinck bij coope van de voornoemde hoirs van Mathijs Stoels hofstede ende landt, ande westsijde streckende met de noorteijnde aen de hoirs van Iman Imansen cum suis met 5 gem 20 roeden landts ende ande prochiepape van der mude lant dat de priesteragie is, ende met den zuudeijnde aen St Annestrate. Ende voorts soo liggende ande oostsijde daeraen over de voorn adere int 24e begin 3 gem 2 lijnen 42 roeden landts ende is een drijehouck al tusschen de adere tegens het voornoemde parcheel ande westsijde, de halve oostdijck van Greveninge ande oostsijde, streckende met de zuudeijnde breed aen St Anna strate ende met den noorteijnde te niete loopende int vergaderen van de adere ende de dijck...
 • 14 maart 1646:
  comp voor ons Cornelis Cools burgemr ende Nicolaes Chieux schepen deser stede laten weten de volgende lettere van procuratie uit Brugge: zijn gecomp. Jan fs Mathijs Stoels ende jonkvrouwe Adrianeken Cappoens sijne huisvrauwe, deselve Jan machtig over Jacob Stoels sijne broeder... machtigen Lauwerijns Baes ende Cornelis Blanckaert die compareren metten voornoemde Jacob t'ontuyten ende onterfven van een huiseken met 4 lijnen landts.
  Emmers sulcx de comparanten met hun broeder toebehoorende was van tselve huiseken ende daergemeten? goed ende erve d'heer Jaques Hallinck als cooper
  ...
  comparanten metten voors Jacob hunne broeder...
  aldus gedaen in Brugge 23 october 1645 ter presentie van Jaques, Janneke ende Jaques van de Bussche...
  een huiseken en 4 roeden landts gelegen oost bij de kercke in t 23e begin van de wateringe van Greveninge daer Bartholomeus Wytingh te wonen placht al tusschen de weduwe ende kinderen van Anthonis de Keuninck, mitsgaders de voors erfgenamen van Mathijs Stoels gemeene landt dat wijlent bogaert was, ande oostsijde de nedere heerewegh jegens over het kerkof, ande westsijde streckende metten zuudeijnde ande plaetse offte St Anna strate, ende metten noordeijnde ande pastorije van St Anne hofsteken dat de priesteragie al volgens de legere...