Marktplein 8

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Marktplein 8 lag aan het Marktplein te Sint Anna ter Muiden en lag op perceel A 83. Het is in 1704 afgesplitst van Aesje Jongerius huis. Tussen 1858 en 1892 werd het weer samengevoegd met Marktplein 6 tot een dubbel woonhuis. Na 1892 werden de noordelijke delen van A 83 en A 84 weer losgekoppeld.
Het perceel A 84, de tuin, hoorde lange tijd in zijn geheel bij Marktplein 8.


Marktplein 8 Markplein 8

Ligging

4 november 1778:

 • een woonhuijs met annexe stallingen en erve
 • op de marcktplaatse off plaijn schuijns over stadshuijs
 • abouterende ten oosten het gemelde plaeijn,
 • ten zuijden muurs gemeen met het huijs van Isaac van Waeijenberg,
 • ten westen de erve van den acceptant
 • en ten noorden(?) naar bij het kerkhoff
 • staande volgens de caarte figurative van de lantmeters Tromp en Linkhoff van den jare 1728 op ses roeden chijnsgront ten profijte deser stede tot 19 stuijvers den hoop

Eigenaren

Kaart uit 1728

Vermeldingen

RAZvl 478

 • fo 15, 5.12.1704:
  comp juffr Aesje Jongerius wed van Jan Faccon, ende mons Jacobus de Jonge mr backer binnen Sluijs, als in huwelijk met Susanna Faccon en als voogd van de minderj kinderen van voorn Jan Faccon hebben verkocht aan Debora Cloos laest wed van Philip Bodrij een huijs staende op St Anne, sijnde het westeijnde van het huijs daer Mattheus Fagel als nu in woont malcanderen scheijdende op den middelmuijr, daer sij lieden vier tegen maecken, ende also van westen sijne rechte lijnie soo verre als de gront van erve is streckende, bestaende dit vercogte huijs in een keucken, voor winckel, spinde, koutsen solder, secreet ende een stal...
  belast met een chijns van 2 grooten sjaers aan de stat van St Anne... sijnde de coop geschiet voor 300 gulden...

Kaart 1728

 • 1728: Jan Scheers cum suis, 6 R.


RAZvl 480

 • fo 107v, 4.11.1778
  Philippus Scheers schepen deser stede als testamentaire executeur van sijne moeder Maria Francoijse Boudrij wed Johannes Scheers... verkoopt aan Jacobus vd Ameele d’oude thesaurier deser stede een woonhuijs met annexe stallingen en erve op de marcktplaatse off plaijn schuijns over stadshuijs abouterende ten oosten het gemelde plaeijn, ten zuijden muurs gemeen met het huijs van Isaac van Waeijenberg, ten westen de erve van den acceptant en ten noorden(?) naar bij het kerkhoff, staande volgens de caarte figurative van de lantmeters Tromp en Linkhoff van den jare 1728 op ses roeden chijnsgront ten profijte deser stede tot 19 stuijvers den hoop... de koop geschiet voor 17 ponden vlms

Not Schout

9.8.1850 Verdeling van de erfenis van Pieter de Bruijne en Janneke de Ligny onder de 3 overgebleven kinderen, Pieter, burgemr van St Anne, Jacobus (landbouwer te Westkapelle) en Cornelia, wonende te St Anne. [...]
e. Een woonhuis met stallinge, erf en tuin op de marktplaatse, schuins over het stadhuis op 88 ellen cijnsgrond tbv de gemeente: A 83, huis en erf, A 84, tuin... verkregen uit de boedel van zijn vroegere huisvr Catharina v Waaijenberg... terwijl Jacobus vd Ameele daarvan eigenaar was geworden bij koop van de erven Johannes Scheers en Maria Francoisa Bodrij dd 4.11.1778 voor burgemr en schepenen..
nr 37 Al de meubelen en het huisraad aanwezig in het bovengemelde huis A 83 en 84 laatst bij den overledenen Pieter de Bruijne de oude bewoond geweest...

Not Schout

18.3.1858 Pieter de Bruijne landbouwer te St Anne, en Jakob de Bruijne, landbouwer te Westcapelle, verdelen de nalatenschap van hun zuster Kornelia de Bruijne.
Aan Pieter de Bruijne percelen te St Anne:
Aan Jakob de Bruijne percelen te St Anne: - A 82, A 83 en A 84, A 94 en A 95, A 228, verder land te Heille, St. Kruis en obligaties, huisraad en kleding etc.


Tussen 1858 en 1892 worden A 82 en A 83 een dubbel woonhuis.

Not Koksma

25.3.1892 Levinus, Pieter, Mattheus en Izaak de Bruijne verkopen openbaar een hofstede te Sluis en verschillende percelen land, daaronder

 • Dertiende perceel: een dubbel woonhuis met erf en tuin te St Anne aan de Markt; G 82, huis groot 54 ca; G 83 huis en erf groot 1 are 50 ca en G 84 tuin groot 5 are 40 ca.; perceel belast met grondrente tbv de gemeente. Verpacht aan Jacobus Leonardus Sprenger, kleermaker wonende te Sluis.


Het onroerend goed hoort tot de nalatenschap van Jacob de Bruijne in leven landbouwer te Westcapelle waar hij 20.1.1892 is overleden.
Hij had perceel 12 bij erfenis van zijn vader Pieter de Bruijne bij verdeling voor not Schout dd 9.8.1850. De percelen 10, 11 en 13 bij erfenis van zijn zuster Kornelia de Bruijne bij verdeling voor not Schout dd 18.3.1858.
Perceel 13 aan Marinus Adriaan Visser, landbouwersknecht wonende te Sluis.

Bronnen