Maerten Jordaens derde huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Maerten Jordaens derde huis lag in Sint Anna ter Muiden. Hier is Jan Caene tweede huis van afgesplitst.

Ligging

5 juni 1676:

  • sekere twee huijskens annex den anderen...
  • mitsgaders de eijgendom van ontrent de 75 roeden landts
  • int geheele oost d’erve van Lieven Burggrave,
  • west den Corten ommeganck,
  • noort d’erve van Carel de Nut,
  • zuijt tlant van kercke ende Jan Caene

Eigenaren

  • Tot 5 juni 1676: Elisabeth Jordaens wed. David Matinet en wed. Jan Sndra.
  • Vanaf 5 juni 1676: Jan Cane.

Vermeldingen

  • 5 junij 1676: comp Elisabeth Jordaens laest wed van David Matinet en te vooren van Jan Sandra te weten van haren eersten huwelicke verkoopt aan Jan Cane borger deser stede sekere twee huijskens annex den anderen... mitsgaders de eijgendom van ontrent de 75 roeden landts sijnde hovinghe ende met de selve huijskens gaende en gebruict werdende, staende ende liggende binnen deser stede int geheele oost d’erve van Lieven Burggrave, west den Corten ommeganck, noort d’erve van Carel de Nut, zuijt tlant van kercke ende den voornoemde Jan Caene uijt welcke voorts: vercochte erve en hovinge sal volgen in eijgendomme aen Guilljame van Bussche de helft van dien emmers ontrent de 36 a 40 roeden alrede gesepareert door de voorn: Cane aen de zuijtzijde noortoost aen de seijns erve deser stede en sluijtende van westen aen den Corten ommeganck, sijnde de comparanten tot de voors huijskens ende erve gerechtigt bij successie ten sterfhuise van hare moeder zalr: Janneken Meurs ende bij haer naer dien onder andere parcheelen belast ten profiten van de weesen van dhr Jacob van Pijlworm welk verbant te beurte is gevallen aen juffr Maria Pijlworm nu getrouwt sijnde met Jannis du Fraij tot Isendijcke de welcke bij sijn schriftelijck verclaers de voors twee huijskens en erve heeft ontslagen ende ontlast volgens de acte van verclaeringhe in date den 24 feb lestleden ten passeren deses aen den voorn: Cane overgegeven, beneffens noch eene acte van verclaeringe van Pieter Sandra tot Leijden als wett: voocht van de eenighe weese van de comparant verwekt bij den voorn: haeren eersten man daer bij den selve vooght soo veel t noodt sij consenteert aen de comparanten de vrije dispositie van voors: vercochte huijskens en erven sonder eenighe verbintenisse voor de weese daer op te pretenderen de selve acte in date26 meij lestleden ende ten desen mede comparerende den voorn: Jan Cane ende Guilliaeme van den Bussche... voor de somme van 100 guldens die de selve Cane belooft te betalen aen dhr Cornelis Mangelaar tot Sluijs... tegen 5 procent

Bronnen