Lijst van bronnen

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze lijst van bronnen geeft een overzicht van archiefstukken en literatuur die beschikbaar zijn over Sint Anna ter Muiden. Van deze bronnen zijn transcripties beschikbaar tenzij anders aangegeven.

Zie ook:

Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken

Burgerlijke stand

Bevolkingsregister

Emigratie

Kadaster

Acta van de Nederduits Gereformeerde kerk te Sint Anna ter Muiden

Atlassen

 • Kadastrale atlas van Zeeland 1832, Sluis/Heille/St. Anna ter Muiden/Retranchement, deel 1, Stichting Kadastrale Atlas Zeeland, Middelburg 1990

Ommelopers, hoofdingen, verpondingen en geschotten

 • Ommeloper Polder Robbe Moreel 1569/1612/1657, gemeten door Antheunis Schoonmakere
 • Ommeloper van de watering van Greveningen en klein Reygersvliet 1601-1602 gedaan door Floris van Marissen, en afschrift uit ca 1740, Zeeuws Archief, Handschriftenverzameling 1540 en 1541; hierin verwerkt de aantekeningen uit het exemplaar aanwezig in het RA Brugge
 • Ommeloper van de Watering van Greveninge 1602, deels 33e tot en met 39e begin, inv.nr. 2, Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (niet getranscribeerd)
 • Ommeloper Sint Anna ter Muiden 1719, gemeten door Joan Lobbrechts, in: Stukken ingekomen uit St Anna ter Muiden 1694-1795, Zeeuws Archief, Vrije van Sluis inv.nr. 26
 • Losse kopie van akte van landmeting van landen op Spaense bodem 1703 door Adr: Kleyman, Zeeuws Archief, Handschriftenverzameling voorin nr 1541
 • Ommeloper St Anna ter Muiden 1730, gemeten door Francois Verplanke (Kraeijenspolder, Robbemoreelpolder en Gouverneurspolder), Zeeuws Archief, Handschriftenverzameling 1548
 • Ommeloper van de dijkage en watering Grote Boom en Goodtsvliet, St. Anna ter Muiden e.a., 1698/9. Afschrift van 1756 door J. Bybau jr, Zeeuws Archief, Handschriftenverzameling 1548 (tussen de tekst kaarten van diverse kavels)
 • Korte verhoofdinge van de meetinge van Sint Anne ter Muiden van 1728 door G. Lenkhof en Willem Tromp, Gemeentearchief Sluis, archief St. Anne, inv.nr. 643
 • Groote Hoofdinghe van de wateringhe van Greveninghe ende Cleen Reygarsvliet met zijn achterpolders, getrocken uuten cleene hoofdijnghe van dezelve wateringhe vernieut bij Florens van Marissen... anno 1602, Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, inv.nr. 3 (niet getranscribeerd)
 • Groote hoofdinghe getrocken uijt de cleene hoofdinghe [van de watering van Greveninge] door Florens van Marissen 30 Lauwe 1604, Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, inv.nr. 4 (niet getranscribeerd)
 • Groote ende cleene hoofdinghe van de waterijnghe van greveninghe ende cleen reijgersvliet met sijn achterpolders, getrocken uijt de cleene hoofdijnghe bij Florens van Marissen 1602; geen inv nr, ander deel van inv. nr 3, Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen (niet getranscribeerd)
 • Geschotboeck van den Robbemoreel, january 1768, Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, inv.nr. 69 (niet getranscribeerd)
 • Capitale schatting 1665 Sint Anna ter Muiden
 • Kohier verponding 1665 Sint Anna ter Muiden

Rechterlijk Archief Zeeuws Vlaanderen (transporten, processtukken en weeskamer)

 • Rol van lijfstraffelijke, boetstraffelijke en civiele zaken 1564-1574, Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 456, inclusief register van schepenacten 1564-1575, Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 471
 • Rol van lijfstraffelijke, boetstraffelijke en civiele zaken 1611-1647, Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 457 (deels getranscribeerd)
 • Processtukken 1571-1701, Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 465
 • Register van vonnissen 1711-1784, Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 468 (deels getranscribeerd)
 • Register en minuten van schepenakten Sint Anna ter Muiden 1611-1659 en 1618-1649 (hoofdzakelijk transporten), Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 472, gecombineerd met Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 475
 • Transporten Sint Anna ter Muiden 1658-1699, Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 473
 • Transporten Sint Anna ter Muiden 1738-1756, Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 474
 • Minuten van schepenakten Sint Anna ter Muiden 1700-1732 (hoofdzakelijk transporten), Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 478
 • Minuten van schepenakten Sint Anna ter Muiden 1732-1756 (hoofdzakelijk transporten), Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 479
 • Minuten van schepenakten Sint Anna ter Muiden 1757-1768 (hoofdzakelijk transporten), Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 480
 • Minuten van akten van taxatie van onroerende goederen, onderworpen aan het collateraal 1725-1795, Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 481
 • Stukken betreffende het collateraal en de belasting op het overdragen van onroerende goederen 1729-1794, Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 482 (deels getranscribeerd)
 • Weesboeken Sint Anna ter Muiden 1615-1712 (1604-1615 geen weeasakten ingeschreven), Zeeuws Archief, RAZvl inv.nr. 487-490 (hiervan waarschijnlijk 487 en 488 overgenomen van kort overzicht; de aktes dus nog bekijken)

Gemeente Archief Sluis

Inventaris gemeente Sint Anna ter Muiden 1560-1880, met uitgebreide inleiding.

Diversen

 • Wet vernieuwt 1617 Sint Anna ter Muiden, Genealogisch Centrum Zeeland
 • Stukken betreffende iurisdictie en andere geschillen tusschen het College en den magistraat van Sint-Anna-ter-Muiden, 1659-1720, Zeeuws Archief, Vrije van Sluis inv.nr. 546
 • P.J. van Cruijningen, Grondeigenaren te Sint Anna ter Muiden in 1671, Nationaal Archief, Archief Raad van State inv.nr. 2181
 • Afschriften cohier van taxatie van ingezetenen binnen Sint Anna ter Muijden 1665, Zeeuws Archief, studiezaal Verz. De Hullu nr. 82
 • Losse aantekeningen betreffende Sint Anna ter Muiden, Zeeuws Archief, studiezaal Verz. De Hullu nrs. 80, 85, 98, 99
 • Taxatie woonhuizen 1747 Sint Anna ter Muiden, 1 vel, Genealogisch Centrum Zeeland
 • Losse aantekeningen uit `Archivalia van de familie Hennequin' 1797-1806, het Archief van het waterschap Robbemoreelpolder 1767-1808, inclusief Kohieren van het geschot 1770-1822, Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen
 • Volkstelling medio februari 1796 Sint Anna ter Muiden, departement van de Schelde en Volkstellingen Zeeuws Vlaanderen 1796-1798, Zeeuws Archief, studiezaal GA 417

Boeken en artikelen

 • H.Q. Janssen: Sint Anna ter Muiden beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241, Middelburg 1850
 • W.J. Visser, archivaris, en C. Balk, predikant, De kerk van Sint Anna ter Muiden, Sluis juni 1979 [1 pagina]
 • Anna-ter-Muiden (St.), ingang in A.J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, Zaltbommel 1976
 • Mude (stad-van-der), ingang in A.J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, Zaltbommel 1976
 • A. de Keyser, Sint-Anna-ter-Muijden: 750 jaar stad, Kroniek van een der smalle steden langs het Zwin, ? 1963?
 • J. de Smet, Over het ontstaan van de huidige rijksgrens tussen de zee en Middelburg, in: Rond de poldertorens, ca 1961
 • Roger Crois, Uit de stadsrekeningen van St. Anna-ter-Muiden, in: Rond de poldertorens, 1960-1962
 • J.E. de Langhe, Wat betekent de plaatsnaam 'Sint-Anna-ter-Muiden'?, in: Rond de poldertorens, jrg 34, 1992
 • Het grondgebied van Knokke-Heist en de bestuurlijke organisatie
 • Jan van der Leeuw, Erit, dagboek 2 oktober 1944 tot 12 augustus 1945, Middelburg 1977
 • Rudolf Bakker, Hoe komt het dat ik nog leef, Amsterdam 1998
 • S.P. Reijne, Oorlog over Sluis, Sluis 1953
 • Marc de Vleesschauwer, Het Vrije van Sluis, Polders en waterschappen in West-Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999, Utrecht 2013
 • M.H. Wilderom, Tussen Afsluitdammen en Deltadijken, dl IV, Zeeuwsch Vlaanderen, Middelburg 1973

Overzichten en indices

 • Index op de namen van kopers en verkopers en hun woonplaats voorkomend in de transportakten van Sint Anna ter Muiden 1611-1795, Zeeuws Archief, NADT 18
 • Huwelijkscontracten uit de notariële archieven van Sluis, RAZVL inv.nrs. 1830-1982, Genealogisch Centrum Zeeland