Lidmaten 1628-1782

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Je werd lidmaat van de Nederduits Hervormde kerk op belijdenis rond je 23ste. Dat betekende dat je al in de plaats woonde. Mensen die van buiten de stad kwamen werden lidmaat op attestatie, een verklaring van de dominee van de vorige woonplaats dat je daar lidmaat was geweest. De protestantse kerk was van 1604 tot 1796 staatskerk en het lidmaatschap was min of meer verplicht. Wanneer je in aanmerking wilde komen voor hulp van de diaconie moest je wel lid zijn. De attestatie gold meteen als een bewijs van goed gedrag. Zo hielden kerk en burgemeester en schepenen samen stevig greep op de ingezetenen.Lidmatenlijst St Anna ter Muiden 1628-1660

 • 6 jan 1628 in de visitatie der ledematen de volgende personen:


Nicolaes de Vos Baljou is gestorven
Elisabeth de Vos sijn huijsvrouwe is met attestatie vertrokken naar Sluijs
Iman Imassen Burgmr is overleden
Susanna Brants sijn huijsvrouwe is gestorven
Cornelis Loyssen diacon. is gestorven
Jacob Dierman schoolmr is gestorven
Cornelis Blanckaert ouderlynck is gestorven
Jan van Driesche is gestorven
Tanneken van Driesche is gestorven
Lowijs Bocque, is gestorven
Maijken Bocke, sijn huijsvrouwe is gestorven
Mahieu van Ackere is gestorven
Janneke van Ackere is gestorven
Mayken van Moens is gestorven
Mayken Christiaens is gestorven
Huybrecht Jansen is gestorven


Boven dese sijn t sedert den jare 1628 soo met geloofsbelijdenisse, soo met attestatie noch aengecomen, dese naervolgende personen.


 • Anno 1628


[kolom met belijdenisse des geloofs]
8 januari
Guiljaem van Rentergem is gestorven
Janneken van Rentergem sijn huijsvrouwe is gestorven
Dese personen sijn met attestatie vertrokken naar Sluijs


16 april
Jaques Hallinck is gestorven
Elisabeth Lems is nu tot Sluijs en gaet daer ter Avontmael


21 october
Josinken van Driesche is gestorven


[kolom met attestatie]
Franchoise Keersgieters met attestatie vertrokken naer Middelburck in Zeeland


 • Anno 1629


[kolom met belijdenis]
20 janu
Janneken Imans dese naem ........ in dese ..... ..... is gestorven[kolom met attestatie]
14 april
Hendrick Cieux gestorven


14 april Sara Florisone sij behoor? in de colomme ....... belijdenaers ...... is gestorven


 • Anno 1630


[kolom belijdenis]
13 jan
Pieter de Cherf obijt


18 octo
Pieter de Mol is gestorven


[kolom met attestatie]
den 13 jan
Jacquemine de Cherf sij....... oock onder de belijdenisse ....... gestorven


 • Anno 1631


[kolom belijdenis]
den 19 April
Pieter van Caseele is gestorven


den 19 April
Hester de Vos obyt


[kolom attestatie]
den 25 oct
Carel Parmentier is vertrokken met attestatie


den 26 dito
Guiljaem van Renterghem


den 26 oct
Janneken van Rentergem uxor Guiljaem dese personen sijn met attestie wedergekomen van Sluis tot ons is gestorven


 • Anno 1632


[kolom belijdenis]
den 17 jan
Jan Kauwesijn vertrokken met att naar aardenburg
Jan van den Broeke is gestorven


den 17 jan
Magdalena Loijsens is gestorven[kolom attestatie]
den 17 jan
Mayken Parmentiers d’attestatie was ondertekent ......
is vertrokken met attestatie naar aardenburg


 • Anno 1633


[kolom belijdenis]
den 9 April
Mr Guiljaem Rijcken


dito
Pieter Lammens is vertrocken met attestatie


dito
Bernaert Rotiers is na Sluijs vertrocken met attestatie


[kolom attestatie]
den 10 julij
Josijnken Jans d’attestatie was ondertekent met Pieter de Luyck


 • Anno 1634


[kolom belijdenis]
den 8 jan
Jan de Vos is vertrocken naar Sluijs


den 14 dito
Nicolaes de Vos


Den 14 Januarij
Tanneken Verbiest


den 15 aprilis
Martin le Porcq


 • Anno 1635


[kolom belijdenis]
17 jan
Pieter Mortier
Pieter van de Bergen


14 april
Geerlof Buyteman


14 julij
Philips de Hane is vertrocken na Middelburg met attestatie


[kolom attestatie]
9 April
Guiljames de Cherf jm d’attestatie was ondertekent Balduinus Cousmaker eestes(?) in Scherpenisse
is ..... met attestatie vertrocken


den 14 Octob
Joos de Muelenare d’attestatie was ondertekent F Becude


20 octobris Willem Swynedau is doot d’attestatie was ondertekent F: Becude


14 april
Mayken Herbouts d’attest was ondertekent David Lippens


14 april
Cathalinken Pante d’attest was ondertekent David Cuppens


20 octobris
Mayken Sarlet: uxor Willem Swijnedau d’attestatie was ondertekent F: Becude


 • Anno 1636


[kolom belijdenis]
den 19 april
Bitset Engelsman out 28 jaren soldaet dienende onder capyteyn Nieuwburgs opt groote pas is naar Engeland vertrocken


den 19 april
Cornelia Dartons(?) van Gogh out 16 jaren is van ons vertrocken met attestatie


[kolom attestatie]
den 18 october
Pieter Bride de attestatie was ondertekent F Becude


den 18 october
Jakemynke Dierman de attestatie was ondertekent C.Tenijs(?) dienaer des Evangeliums tot Oostcappel is gestorven


den selfden dito
Janna Bamen huisvrouwe van Pieter Bride de attestatie was ondertekent F Becude

den 29 december
Jan de Belts de attestatie was ondertekent f Becude
ten selven daeghe Jan de Bels soone van Jan de Belts voornoemt attestatie was ondertekent f Becude


den 29 december
Janna Salome huysvrouwe van Jan de Bels attestatie was ondertekent f Becude is gestorven


 • Anno 1637


Met attestatie van Marck is tot ons gekomen Pieter Quaerlay(?) jonkman de attestatie was ondertekent van f Becude predikant aldaer


met belijdenisse is tot litmaat aangenomen van ons Marten Jans soldaat op het groote pas en dienende onder den heer capiteyn Dorp. Dese belijdenisse is gedaan den 22 April 1637. Met attestatie naar Sluys vertrocken.


met belijdenisse is oock aangenomen den 25 april Jan van Uxem tot litmaat is gestorven


Jacob de Bels soone van Jan de Bels met attestatie tot ons comende dat hij litmaat voor desen geweest van de fransche gemeente te Vlissingen is aangenomen den 9 july
[in margine] is vertrokken na St Laureyn met attestatie


Jan Godtschalck jonghgeselle met wettelijcke attestatie comende van Calishoeck is aangenomen den 9 july


Jan Standaert is tot litmaat onser gemeente aengenomen met belijdenisse des geloofs den 15 october
[in margine] is na Sluijs getrocken met attestatie


Pieter de Vos is met attestatie tot ons gecomen litmaat geweest hebbende van de fransche gemeente te Marck en is daerop van ons aengenomen den 27 december[in margine]

 • Anno 1638


Maiken Sarlet, huysvrouwe van Nicolaes de Vos


Maiken Maes huysvrouwe van Jaques Halynck


Janneke Renterghems [in margine: is vertrokken na Aerdenburg met attestatie] jonghe dochter van den burgemeester Guiljaem Renterghem sijn met belijdenisse haers geloofs tot litmaeten onser gemeente aengenomen den 9 januarius 1638met attestatie is tot litmaat aengenomen Janneke Kousemaeker den 17 april


item met belijdenisse des geloofs den selven dagh namentlycke den 17 April Cathalina Hasenburgh(?) huysvrouwe van Frans van Weerde luytenant op het groote pas van Capiteyn Nieuwburgh ende Christina Mortyers jongh dochter woonende op St Anna Ter muyden dese laeste is gestorven


Pieter Chieux jonckman is den 13 october met attestatie tot limaet onser gemeente aengenomen


den 16 october is met belijdenisse tot litmaet aengenomen Janneke Boone huysvrouwe van Pieter Boone[in margine]

 • Anno 1639


den 8 january 1639 sijn met attestatie tot litmaeten onser gemeente aengenomen Robbert Grimmele(?) ende Ploeunke Goiens sijn huysvrouwe


den 3 April sijn met attestatie tot litmaeten onser gemeente aengenomen Jaques de Quesnoy met sijn huysvrouwe ende knegt genaemt Jean Flaman


den 16 April is met attestatie tot litmaat onser gemeente aengenomen Ferdinande van de Walle


den selven dito sijn tot litmaeten onser gemeente aengenomen met belijdenisse Andries Mattheusen, Proone Halynck, Janneke Mortiers [in margine: is na Sluijs vertrokken met attestatie] ende Maike le Porq


den 3 july is met attestatie tot litmaet onser gemeente aengenomen Walrave van Ixdem is gestorven


den 9 july sijn met att tot litmaeten onser gemeente aengenomen Vincent Blondeel ende Josyncke de Roo syn huysvrouwe


den selven dito is oock met att tot litmaat onser gemeente Jaques Sywes jonckman comende van Engelant


den selven dito is met belijdenisse des geloofs tot litmaet onser gemeente aengenomen Catelyna Verbiest huysvrouwe van Jan Standaert [in margine: is vertrokken na Sluijs met attestatie]


item nogh is aengenomen met attestatie de huysvrouwe van Nijs Baes


den 31 july sijn met att aengenomen Nicolaes Chieux en Jakemyncke van Ackere sijn huysvrouwe sijn met att vertrokken na Engelantden 15 october sijn met att aengenomen Jaques Ligée en Jaques Cieux, met belijdenisse Steven Rentergem jonckman; en oock toegelaten Cathelina de Bels[in margine]

 • Anno 1640


den 7 januarij sijn aengenomen met att Pieter van den Berghe [in mrgine met verwijsteken: is na Sluijs vertroken met att], schoolmeester, Tanneke de Baets,
met belijdenisse Cornelis Maes [supra: is gestorven] Jan Boucqué [supra: is gestorven]; Dirck van de Sande J.G. [in margine: is gestorven] Francijntje de Mol huysvrouwe van Pieter de Mol; Josijntje van den Berge [in margine: is vertrokken met att na Sluys] huysvrouwe van Mr Pieter van den Berge;
Maeijken en Christijntje van Hixem, beijde susters jd


den 7 aprilis sijn met att aengenomen Jean Carton [in margine: is gestorven] en Neelken Kens [supra: is gestorven]; met belijdenisse Maeijken Bocque of Hazele [supra: is gestorven] huijsvrouwe van Jan Boque,
Pieter Focquenoij [in margine: is vertrokken met att] jm van Nieuwkerke, Francoijs Brackavael jm van Moscroen oock vertrocken


den 6 julij is met belijdenisse aengenomen Michiel Cidroen [in margine: is na Sluijs vertrokken met attestatie]; met att van Vlissingen Anna-Margarita Beijens huijsvrouwe van de predicant Mr Abraham Wilsens


Den 13 Octobris is niemant verschenen.[in margine]

 • Anno 1641


den 12 Januarij 1641 met belijdenis aengenomen Guiljaem Provoost van Middelkercke (?) en sijn huysvrouwe Margriete Herrebout [in marine: sijn na Sluijs met att vertrokken] Josijntje van Koutere van Middelburg in Vlaenderen huysvrouwe van Michiel Cidroen [in margine: is na Sluys vertrokken met att]
met attestatie Françoijs Scheers


den 13 Aprilis aengenomen met att
Willem Lucassen Bruningh


met belijdenisse
Pieter Boone sijn huysvrouwe Janneke Boone oock litmaat sijnde [in margine: is gestorven]
Jaques Cane en sijn huijsvrouwe Maeijken van den Broecke
Pieter Blanckaert, Bartholomeus de Vos sijn vrouw oock litmaat sijnde
Maeijcken Beijts van Brugge is gestorven


den 13 julij met belijdenis aengenomen
Margarita Clara Beijens des predicants Mr Abraham Wilsens nichte wonende tot sijne huijse, jd van t vleck Oldendorp onder Limborch[in margine]

 • Anno 1642


den 22 martij 1642 met belijdenisse aengenomen
Jan Taeijs van Maldegem, de man van Janneken van Rentergem mede litmaat [in margine: is na Aerdenburgh vertrocken met attestatie]


den 11 octobris met att aengenomen
Françoijs Lamere en sijn huijsvrouwe Maria de Kleijn
met belijdenisse
Françoijs Blanckaert van Westcapelle[in margine]

 • Anno 1643


den 10 januarij 1643 sijn aengenomen met belijdenisse
Francijntje Losiers jd van Nipkercke
Elisabeth Iemants jd van St Anne ter Muiden [in margine: is van ons vertrokken na Cadsant met att]
Lowijse van Ackere huijsvrouwe van Françoijs Blanckaert oock litmaat
Tanneken van den Broecke huijsvrouwe van Jacob van den Driesschie


den 11 aprilis sijn aengenomen met att
Jan Fremau jg


met belijdenisse
Jacob van den Driessche, man van Tanneken van den Broecke, oock lidtmaet
Katelijne van den Driessche jd van Maldegem
Tanneken d’Ancres wede van Philips Magreije, geen lidtmaet geweest sijnde [in margine: is hier gestorven]


den 11 julij aengenomen met att van Sluijs
Catelijntje Paulus huijsvrouwe van Lieven van Rentergem[in margine]

 • Anno 1644


den 9 januarij 1644 sijn aengenomen met att uijt Engelant
Claes Cieux en sijn huijsvr Jacquemijntje van Acker
Guiljaeme Coole wednr van Steenwerck [in margine: is hier gestorven]


met belijdenis
Carel Verbeeke van Nipkercke en sijn huijsvrouwe Maeijken Boucherije
Maeijken Provoost jd van Steenwerck
Janneken Sitters van Heldergem boven Gent huijsvrouw van Hubregt Boogaert [in margine: is na Sluijs vertrokken]


den 9 aprilis aengenomen met att van Sluijs
Bernaert Rottiers en Janneken Mortiers sijn huijsvrouwe


met belijdenisse
Wendelina Vagets wed van Johan Beijen [in margine: is hier gestorven]
Wendelina Beijens jd van Goldenstede [in margine: is binnen Sluijs gestorven]


den 9 julij aengenomen met belijdenisse
Pieter Amioens, is gestorven[in margine]

 • Anno 1646


den 13 januarij aengenomen met att
Maeijken Baers huijsvrouw van Steven van Rentergem [in margine: is hier gestorven]


met belijdenisse
Lieven van Rentergem [in margine: is gestorven binnen Sluijs]
Charles van Lerberge jg


de 14 aprilis aengenomen
Janneken Dardeins jd van Wingen in Vlaenderen


den 7 julij aengenomen met belijdenisse
Adriaentje Geraerts wede van Guillyaem van Haecke [in margine] is hier gestorven
Francijntje Leupes jd van Waesten
Carel Dancres jg van Nipkercke [in margine: is hier gestorven]
Joos de Croock jg van Wijtschate


den 13 octobris aengenomen
Jaquemijntje Provoost jd van Steenwerck in Vlaenderen[in margine]

 • Anno 1647


den 7 januarij sijn aengenomen met belijdenisse
Maju Mortiers jg van Steenwerck
Jorijntje Goijens huijsvrouw van Pieter Mortier


met att
Pieter de Puijt wednr van Katelijntje van der Gote [in margine: is van hier vertrokken met att en daer gestorven]


den 13 aprilis aengenomen met belijdenisse
Jolijntje van Lare huijsvrouw van Adriaen van den Broecke, noch geen lidtmaet


den 13 julij aengenomen met belijdenisse
Jan Geerssen man van Janneken Oudegem, nog geen lidtmaet


met att
Margrietje Loijssens huijsvrouw van Bartholomeus de Vos


den 12 octobr met belijdenis
Niclaes de Puijt van Langemarck, man van Jaquemijntje van der Gote
Josijntje Datingh van Eessen, huijsvrouw van Pieter de Puijt, lidtmaet [in margine: is met att vertrokken na de Groede]
Claertje D’ancres wed van Bartholomeus Labeijn [in margine: is hier gestorven]


met att
Pieter de Vos jg van Steenwerck[in margine]

 • Anno 1648


den 11 januarij met belijdenisse
Maerten Bari jg van Pittegem in Vlaenderen
Christina Logiers wed van Maju de Kaesticker [in margine: is van hier vertrokken na d’Heede
Jaquemijntje van der Gote huisvrouw van Nicolaes de Puijtden 11 julij is niemant verschenen


17 octob 1648
met belijdenisse
Pieter de Coninck [in margine: is met att vertrokken na de Groede]
Antheunis de Puijt wednr van Maeijken Schenier
Tanneken de Puijt huijsvrouw van Pieter de Coninck [in margine: mede met att na de Groede]
Maeijken Datijn wed van Jan de Meersseman [in margine: is met att vertrokken na d’Heede]


met attestatie
Maerten de Grave en Francijne Lamblo sijne huijsvrouwe [in margine: sijn beide hier gestorven][in margine]

 • Anno 1649


11 jan 1649
met belijdenisse
Maeijken Cole jd van Steenwerck
Pauwelijntje de Puijdt jd van Langemarck [in margine: sijn beide vertrokken na Middelburgh met att]


10 aprilis
met att
Abraham Decker jg molenaer [in margine: is met att van ons vertrokken na Oosterlant]
Jacob van Hixen en Cristina de Brune sijne huijsvrouw
Pieter de Springer jg


10 julij
met belijdenisse
Pieter van Hixem wednr van Magdalena de Cherf [in margine: is hier gestorven]


9 octob
met belijdenisse
Bartholomeus Pauwels en Jaquemijntje van Pamele sijn huijsvrouw
Carel de Neut
Pleuntje Auwegems wed van Marcus Bauwens
Janneken Datijn jd [in margine: is met att vertrokken na de Groede]
Preijntje de Lange jd [in margine: is met att vertrokken na Aerdenburg]
Pleuntje Bauwens jd


[in margine]

 • Anno 1650


9 januarij 1650
met belijdenis
Guilljaem de Puijt van Langemarck [in margine: is met att vertrokken na der Goes
Jaquemijntje de Vos, huysvrouw van voorn Guilljaem de Puijt [in margine: oock dese]
Michiel de Brabander uut Cadsant, jongman [in margine: is weghgelopen]


[in margine]
Anno 1650
16 aprilis
met att
Servaes Houdin [in margine: is met att vertrokken na Middelburg]


9 julij
met belijdenisse
Janneken Verriens wed van Jaques de Brune
Mary Plancke huijsvrouw van Carel de Neut, mede lidtmaet
Levijntje Bercks jd van Middelburg [in margine: is met att vertrokken na Middelburg]


den 8 october is niemant verschenen[in margine]

 • Anno 1651


7 januarij
met belijdenisse
Heijndrick Oliviers van ‘t groote Pas


8 aprilis
met belijdenisse
Jaques de Lij van Eessen en Maeijken Willaerts sijn huijsvr van Staden
Jacob de Vos van Steenwerck en Jacquemijntje de Vrees van Steenwerck [in margine: dese sijn beide hier gestorven]
Jan Verlinde van Wingene [bij Thielt]
Margriete Plancke jd van Meessen [= Messines bij Ieperen]
Marij Petij huijsvr van Jan Bocqué, mede lidtmaet sijnde
Maeijke Vertrijsse huijsvr van Servaes Houdin [in margine: is met att vertrokken na Middelburg en daer gestorven]
Janneken Loziers jd van Steenwerck
Maeijken Iemants wed van Simon Coecke
Claesijntje Rubbens huijsvr van Michiel van Ackere
Maeijken Amioens jd van omtrent Steenvoorde
Maeijken de Puijdt jd van Dickebuerse [=Dickebusch bij Ieperen?]


8 julij
met belijdenisse


Levijntje Buijs huijsvr van Jan van der Linde
Paschijntje Opdhende huijsvr van Jan Brooses(?) gesegt van Aldekercke [in margine: is met att van ons vertrokken]
Janneken Ballincks van Westcapelle, wed van Wouter Botelaer[in margine]

 • Anno 1652


met att
Jacobus de Mol en Abrahamus Stroobant [in margine: sijn beijde met att vertrokken na Utregt(?)]


13 julij
met belijdenisse
Jan de Cock jg van Wijtschate [in margine: is gestorven bij Sluijs op een ........][in margine]

 • Anno 1653


met belijdenisse
Michiel Michiessen jg van Vlissingen [in margine: is met tt vertokken na Utrecht(?)]
Noë Quadamus van Swevezeel en sijn huijsvrouwe
Maeijken van Noordende van Wingene
Jan Guijs jg van Wanningen
Maeijken Vos jd van Steenwerck


Saerken Hallincks jd van St Anne ter Muiden [in margine: is hier gestorven]
Maeijken Schaetse(?) jd van Westcapelle


12 aprilis
met belijdenisse
Jan Schaets wednr van Maeijken Schoolmeester


12 julij
met belijdenisse
Adriaen van Broeckediens huijsvrouwe Jelijntje van Lare
Janneken van Ouwegem huijsvrouw van Jan Geerssen


18 octobris
met belijdenisse
Alexander de Floran jg van Middelburg [in margine: is met att vertrokken naar Oostburg]
Pieter de Brune jg van Steenwerck


 • Anno 1654


10 januarij
met belijdenis
Christoffel Schotters man van Tanneke Verbiest mede litmaat


11 april
met belijdenis
Jan Bolle jg van Brouwershaven [in margine: is vertrokken met att na Londen]


met attestatie
Guilljaem Cole jg van Steenwerck


 • Anno 1655


10 april
met belijdenis
Janneke van Nabeele wed van Claes Blanckaert
Margriete Woessens jd van Wijdschate


10 julij
met att
Pieter van Strate jg van Dickebusse


voor belijdenis
Cornelia de Blinde jd van St Anne ter Muden
[in margine: is met attestatie vertrokken na Middelburg]


9 october
met att
Jacob Vergote en sijn huijsvrouw Maeijken van Strate


 • Anno 1656


8 januarij
met belijdenisse
Johan Traudenius jg van Goude


8 april
met belijdens
Francijne Pakeu(?) jd van Waesten


8 julij
met att
Tanneken van Vrieze huijsvr van Jan van Nevele


 • Anno 1657


13 januarij
met att
Jacob Loijsens en Paschijntje Joos sijn huijsvrouw


met belijdenis
Michiel van Broecke, sijn huijsvr mede litmaat sijnde
Jan van Nevele, sijn huijsvrouw Tanneke van Vriese aangenomen met att den 8 julij 1656


7 april
met att
Jacob van Driessche en Tanneken van Broecke, sijne huijsvrouwe


met belijdenis
Maeiken Wijttinck van Liswege wed van Francois Verstrate
Marij Pauwels jd van Sluijs
Jan Huijsman van St Pieter Opdijck buijten Brugge sijn huijsvrouw
Maeijke Schaetse oock litmaat sijnde
Jacob Verstrate jg van St Anne ter Muden
Jan van Faelje(?) jg van Langemarck


6 julij
met belijdenis
Jan de Wint van Selsate, sijn huijsvrouw oock litmaat sijnde
Cornelis van Vianen wedr uijt het Cadsantsche Dorp
Pieter van Pamele van St Anne ter Mude
Francijntje Bevers jd van Sande


 • 1658


19 januarij
met belijdenis
Joachim Assool(?) van Sluijs, wiens huijsvrouwe medelitmaat is
Nicolaes Zeuje(?) jg van Waests(?)
Susanneken Wilsens jd van Sluijs in Vlaenderen


20 julij
met belijdenis
Michiel van Woestijne jg van Oostkercke
Antheunis de Puijt jg van Dickeburse
Abraham Biscop jg van Middelburg
Vincent Oortman jg van Sluijs
Pieter Wilsens(?) jg van Sluijs is den 17 octob 1658 van hier vertrokken, met att na Saumuurs in Vranckrijck en aldaar den 3 februarij 1659 seer christelijk in Heer ontslapen


 • 1659


18 januarij
met belijdenis
Petronille Lesseel(?) huijsvr van Lucas Jacobssen


19 april
met belijdenis
De heer Cornelis de Boot jg van Sluijs in Vlaenderen
Pieter de Vos van St Anne ter Muden sijn huijsvr mede litmaat sijnde
Heijndrick Tassein(?) van Staden en Christijntje Vlat.... sijn huijsvrouw
Marcus de Munck jg van Sluijs in Vlaenderen


met att
Johannes van Ankel jg van [niet ingevuld]


19 julij
met belijdenis
Hubertus Lampsens jg van Middelburg


 • Anno 1660


17 januarij
met belijdenis
Francoijs Colet, sijn huijsvrouw nog geen litmaat sijnde
Geleijn S...e.ijck wedr


17 april
met att
Josijntje van Hage huijsvrouw van Pieter de Vos


met belijdenis
Maximilianus Cools jg van Steenwerck
Pieter de Jager van Ruijmbeecke bij Roesselaere en sijne huijsvrouwe
Maeijken Maes van Riddervoorde bij Brugge
Trijntje Ciebots van Fussele(?) huijsvrouw van Francoijs Colet


 • Reconstructie Lidmaten St Anne 1694-1782

uit de kerkeraadsacta


 • 15 okt 1694


Visitatie gedaan en zijn tot lidmaat op belijdenis aangenomen
Daniël de Haese
met zijn huisvrouw
Christina Varons?


 • 9 april 1752


de nieuw aangenomen ledematen die vijf in getal zijn die belijdenis gedaan hebben op 4 april, met naamen
Pieternella Oonoff
huisvrouwe van schepen Jacobus de Ridder,
Levina de Groot,
huisvrouw van ... [Guilliame de] Bluedts,
Pieter Lames,
Martha Croquette en
Pieternella van Loo.


 • 3 april 1770


zijn voor de kkraad verschenen
Jacobus Schilman,
Jozias Croquette en
Pieter du Burcq
die belijdenis willen doen. Aangenomen.


 • 9 april 1771


zijn vier personen in consistorie verschenen, die belijdenis willen doen, te weten
Adriana van Hekke,
Josina van Hekke,
Fransijne van Parijs,
Iesabelle... [geen achternaam: Michil, Kouwe, Cauwe, Oonof, Housaar etc?]


 • 19 maart 1772


Gevraagd belijdenis te mogen doen:
Jan van Hekke,
Jan Platschaart,
Isak Naije,
Jan Bastinck,
Magdalene van der Boeg [= Magd. Plasschaart geh met Jacobus vd Boeg] en
Pieternelle Bellink.


 • 22 april 1774


Op belijdenis aangenomen:
Mattheus Plasschaart
Jan Plasschaart
Apolonia Plasschaart
Maria Herni
Maria Leurgans


Jacobus Leurgans
Johana Naje
Tanneke Bastinck
Jan Jacobs


 • 31 maart 1775


Verzocht binnen te staan
Pieter Romanus van den Ameele,
Johannes Bellink,
Pieternella van Hekken en
Pieternelle Ongena
en vragen belijdenis te mogen doen.


 • 24 aug 1776


consitorie gehouden. Verzochten
Pieter le Roij en
Mattheus de Bruine
belijdenis te mogen doen. Toegestaan.


 • 9 april 1778


Op belijdenis aangenomen:
Abram Bastink
Joseph Bernard de Meijer, PS sijnde van Roomsche religie geweest
Jacobus Tak
Elisabet Tak, huisvrouw van Pieter de Burk
Maria de Voogd, egtgenoot van Abram de Kan
Tanneke Contant


 • 8 april 1779


Belijdenis gedaan en aangenomen:
Josias Bastink
Cornelis Grasdorp
Adriaan Plasschaart
Jakobus Bellink
Isaac Bookelaar
Martinus van de Kerkhove
Francois Naije
Laurens Israel
Jacobus Raas
Abraham du Burck
Maria Naije
Pieternella Naije
Jacomina Plasschart
Pieternella de Bruine
Plonia de Bruine
Maria Bellink
Jakomina Bookelaar
Cornelia Bookelaar
Zara Clerk
Janna Potters


 • 29 maart 1782


Op belijdenis aangenomen
Carle Borgoo
Francois Riemers
Pieter Bastinck
Maria Baas
Francina Callon
Sara van de Kerkhove
Johannes de Smit