Leonard Ferleman land

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Leonard Ferleman land lag in Sint Anna ter Muiden, op de locatie van het latere perceel A 100.

Vermeldingen

RAZVL 473

 • (14 december 1696
  comp Gijdeon Nemegeer burgemr der stat Sluijs gemachtigd door Petronella van Kerrebroek huisvr van Bartholomeus de Laeter ... ende Petronella [lees: Sarra] van Kerrebroek wed van Capteijn Huijbertus Coomans beijde woonende tot Middelburg in Seelant t samen kinderen en erfgenamen van Gilles van Kerrebroek... verkopen aan Bartholomeus Bellijnck een hofstede bestaende in huijs, schuijre, backqueete, duivekooij met een hoff en breeder plantagie ende cotteragie staende ende gelegen op St Anne ende jegenwoordig bewoont wert bij Jan van Hecke met 12 gem 111 roeden lants sijnde soo weije als saeijlant ende boomgart gecant ende geabout volgens de belegering daer off gemaect door den gesworen lantmeter Anthonij Messiaensens... voor de somme van 683 6 8 ponden vlms... vrij behalve een rente van 4 ponden vlms ‘s jaers aen de kercke der stat Sluijs gaende uit 5 gem 20 roeden, mitsgaders noch een rente van 5 schell 1 groote jaerlicx aen de kercke van St Anne...)

RAZVL 480

 • fo 82v, 4.6.1773
  Leonard Ferleman balliu deser stad heeft verkocht 2 partijen land in de wateringe van Greveninge aan Pieter le Roij, waarvan de eerste partije zijnde een weije groot is 7 gem min 8 roeden in de Brixkenpolder abouterende tusschen het land aangekomen hebbende mejuffr Catharina de Bacquere wed Jacobus Bogaard nu de erfgenamen wt de burgemr Jacobus vd Strate strekkende met de noortwestzijde aan den zeedijk nu genaamd den Greveningsedijk van St Anne, en aan de zuitwestzijde tegens het land van Maerten en Pieter vd Kerkhove, nu Pieter van Kouwenhove.
  Sijnde de tweede partije 6 gem 2 roeden zaeijland in het 23e begin van de wateringe van Greveninge en aldaar fo 91, noortoost niet verre van de kerke deser stede, met eene groote schuure onder den koop begrepen...
 • fo 110v, 23.8.1779*:
  Jacobus Francoijs Naeije verkoopt aan Pieter Verheijde alhier mede woonachtig een woonhuijs en gevolge vandien van ouds genaemt Swanenburgh met 60 roeden in het 23e begin van de wateringe van Greveninge noortoost niet verre van de kerke deser stede, met de noortzijde aan het land van burgemr Pieter le Roij, west aan de strate, zuijt aan de erve van schepen Isaac van Waeijenberg, en oost Jacobus vd Ameele d’oude... voor 40 ponden vlms contant